Pravilnik o sigurnosti dizala

NN 20/2016 (4.3.2016.), Pravilnik o sigurnosti dizala

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

583

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13 i 14/14) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSTI DIZALA

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na dizala koja se trajno upotrebljavaju u građevinama i namijenjena su za prijevoz:

– osoba,

– osoba i tereta,

– samo tereta, ako je nosač izveden tako da osoba može bez poteškoća ući u njega, te ako je opremljen upravljačkim uređajima koji se nalaze u nosaču ili nadohvat ruke osobi u nosaču.

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje i na sigurnosne komponente za dizala iz popisa u Prilogu III. koje se upotrebljavaju u dizalima iz prvog stavka.

(3) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:

– uređaje za dizanje čija brzina nije veća od 0,15 m/s,

– dizalice na gradilištima,

– žičare, uključujući uspinjače,

– dizala posebno namijenjena i konstruirana za vojne ili policijske svrhe,

– naprave uređaje za dizanje iz kojih se može obavljati rad,

– mehanizme za dizanje u rudnicima,

– uređaje za dizanje namijenjene podizanju izvođača tijekom umjetničkih izvedbi,

– uređaje za dizanje ugrađene u prijevozna sredstva,

– uređaje za dizanje povezane sa strojevima i isključivo namijenjene pristupu radnim stanicama, radnom mjestu uključujući točke za održavanje i pregled strojeva,

– prijevozna sredstva koja upotrebljavaju prigon sa zupčastom letvom,

– pokretne stepenice i mehaničke trake.

(4) Kada su, za dizala ili sigurnosne komponente za dizala, rizici navedeni u ovom Pravilniku u potpunosti ili djelomično pokriveni posebnim pravom, ovaj se Pravilnik ne primjenjuje ili se prestaje primjenjivati u slučaju takvih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala i takvih rizika od početka primjene tog posebnog prava.

(5) Ovim Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala (SL L 96, 29. 3. 2014.).

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

1. »dizalo« je uređaj za dizanje namijenjen dosezanju određenih razina, koji ima nosač koji se kreće između krutih vodilica s nagibom pod kutom većim od 15 stupnjeva prema horizontali, ili uređaj za dizanje koji se kreće duž utvrđenog stalnog puta čak i kada se ne kreće između krutih vodilica;

2. »nosač« je dio dizala koji podupire osobe i/ili teret radi podizanja ili spuštanja;

3. »uzorak dizala« je reprezentativno dizalo čija tehnička dokumentacija određuje način na koji će biti ispunjeni bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi određeni Prilogom I. ovoga Pravilnika za dizala koja su sukladna s uzorkom dizala, koji je određen objektivnim parametrima i koji koristi jednake sigurnosne komponente za dizala;

4. »stavljanje na raspolaganje na tržištu« je svaka isporuka sigurnosne komponente za dizala za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

5. »stavljanje na tržište« je:

– prvo stavljanje na raspolaganje na tržištu sigurnosne komponente za dizala, ili

– isporuka dizala za uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

6. »ugraditelj« je fizička ili pravna osoba koja preuzima odgovornost za projektiranje, izradu, ugradnju i stavljanje dizala na tržište;

7. »proizvođač« je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi sigurnosnu komponentu za dizala ili daje projektirati ili proizvesti sigurnosnu komponentu za dizala te je stavlja na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

8. »ovlašteni zastupnik« je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je ugraditelj ili proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

9. »uvoznik« je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja stavlja sigurnosnu komponentu za dizala iz treće zemlje na tržište Unije;

10. »distributer« je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja sigurnosnu komponentu za dizala na raspolaganje na tržištu;

11. »gospodarski subjekti« je ugraditelj, proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

12. »tehnička specifikacija« je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje dizalo ili sigurnosna komponenta za dizalo mora ispuniti;

13. »usklađena norma« je usklađena norma kako je definirano člankom 2. točkom 1. podtočkom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

14. »akreditacija« je akreditacija kako je definirano člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

15. »nacionalno akreditacijsko tijelo« je nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

16. »ocjenjivanje sukladnosti« je postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na dizalo ili sigurnosnu komponentu za dizala;

17. »tijelo za ocjenjivanje sukladnosti« je tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

18. »opoziv« u odnosu na dizalo je svaka mjera usmjerena na rastavljanje i sigurno odlaganje dizala, a u odnosu na sigurnosnu komponentu za dizala znači svaka mjera usmjerena na povrat sigurnosne komponente za dizala koja je već stavljena na raspolaganje ugraditelju ili krajnjem korisniku;

19. »povlačenje« je svaka mjera usmjerena na sprečavanje da sigurnosna komponenta za dizala u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu;

20. »zakonodavstvo Unije o usklađivanju« je svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

21. »oznaka CE« je oznaka kojom ugraditelj ili proizvođač označuje da su dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala sukladni s važećim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje propisuje njezino stavljanje.

Članak 3.

Slobodno kretanje

(1) Ne smije se zabranjivati, ograničavati ili sprječavati stavljanje dizala na tržište ili njihovo stavljanje u uporabu ili stavljanje sigurnosnih komponenti za dizala na raspolaganje na tržištu ako su usklađeni s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Dozvoljeno je izlaganje dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koja nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika na komercijalnim sajmovima, izložbama ili predstavljanjima, ako je jasno označeno da nisu usklađeni i neće biti stavljeni na tržište ili stavljeni na raspolaganje dok ne budu usklađeni.

(3) Tijekom predstavljanja dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala na događajima iz stavka 2. ovoga članka moraju se poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se osigurala zaštita osoba.

Članak 4.

Stavljanje na tržište, stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu

(1) Dizala obuhvaćena ovim Pravilnikom mogu se staviti na tržište i staviti u uporabu samo ako su sukladna s ovim Pravilnikom kada se ispravno ugrade, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom.

(2) Sigurnosne komponente za dizala obuhvaćene ovim Pravilnikom, mogu se staviti na raspolaganje na tržištu i staviti u uporabu samo ako su sukladne s ovim Pravilnikom kada se ispravno ugrade, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom.

Članak 5.

Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi

(1) Dizala obuhvaćena ovim Pravilnikom moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Sigurnosne komponente za dizala obuhvaćene ovim Pravilnikom moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika i omogućiti da dizala u koja su ugrađene zadovoljavaju navedene zahtjeve.

Članak 6.

Građevine u kojima su ugrađena dizala

(1) Osoba odgovorna za rad na građevini i ugraditelj moraju međusobno razmijenjivati potrebne podatke i poduzimati odgovarajuće korake radi osiguravanja ispravnog rada i sigurnog korištenja dizalom.

(2) Vozna okna dizala ne smiju sadržavati nikakve cjevovode, električne instalacije ili uređaje, osim onih potrebnih za ispravan rad i sigurnost dizala.

POGLAVLJE II.
OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 7.

Obveze ugraditelja

(1) Prilikom stavljanja dizala na tržište, ugraditelji moraju osigurati da je dizalo projektirano, proizvedeno, ugrađeno i ispitano u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Ugraditelji moraju sastaviti tehničku dokumentaciju i provesti odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 16. ovoga Pravilnika ili osigurati njegovo provođenje.

(3) Kad je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 16. ovoga Pravilnika dokazana sukladnost dizala s propisanim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima, ugraditelj mora sastaviti EU izjavu o sukladnosti i osigurati da ona bude priložena uz dizalo i stavlja oznaku CE.

(4) Ugraditelj mora čuvati tehničku dokumentaciju, EU izjavu o sukladnosti i, prema potrebi, odluku (odluke) o odobrenju, 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište.

(5) Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizik koji predstavlja dizalo, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost korisnika, ugraditelji moraju istražiti i, ako je to potrebno, voditi knjigu pritužbi i registar nesukladnih dizala.

(6) Ugraditelji osiguravaju da je na dizalima označena vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski element.

(7) Ugraditelji navode na dizalu svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati. Adresa mora sadržavati jedinstveno mjesto na kojem se ugraditelja može kontaktirati. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(8) Ugraditelji moraju osigurati da uz dizalo dolaze upute iz Priloga I. točke 6.2, na hrvatskom jeziku koje moraju biti jasne, razumljive i shvatljive, kao i i svako drugo označivanje.

(9) Ugraditelji koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da dizalo koje su stavili na tržište nije u skladu s ovim Pravilnikom, bez odgode moraju poduzeti korektivne mjere kako bi uskladili spomenuto dizalo. Nadalje, kad dizalo predstavlja opasnost, ugraditelji o tome bez odgode moraju obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(10) Na obrazložen zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela ugraditelji moraju dostaviti tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti dizala s ovim Pravilnikom na hrvatskom jeziku.

(11) Na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela ugraditelji moraju surađivati s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonio rizik koji predstavljaju dizala koja su stavili na tržište.

Članak 8.

Obveze proizvođača

(1) Kad stavljaju svoje sigurnosne komponente za dizala na tržište, proizvođači moraju osigurati da su projektirane i proizvedene u skladu s člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođači moraju pripremiti traženu tehničku dokumentaciju i provesti odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika ili osigurati njegovu provedbu.

(3) Kad je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 15. ovog Pravilnika dokazana sukladnost sigurnosne komponente za dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima, proizvođači moraju sastaviti EU izjavu o sukladnosti, osigurati da ona bude priložena uz sigurnosnu komponentu za dizala i stavljaju oznaku CE.

(4) Proizvođači moraju čuvati tehničku dokumentaciju, EU izjavu o sukladnosti i, prema potrebi, odluku (odluke) o odobrenju, 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala stavljena na tržište.

(5) Proizvođači moraju osigurati da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovim Pravilnikom. Na odgovarajući način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama proizvoda te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama s pozivanjem na koje je sigurnosna komponenta za dizala proglašena sukladnom.

(6) Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizik koji predstavlja sigurnosna komponenta za dizala, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost korisnika, proizvođači ispituju uzorke sigurnosnih komponenti za dizala stavljenih na raspolaganje na tržištu, moraju istražiti i, ako je to potrebno, voditi knjigu pritužbi i registar nesukladnih sigurnosnih komponenti za dizala i njihova opoziva te o svakom takvom praćenju moraju obavijestiti distributere i ugraditelje.

(7) Proizvođači moraju osigurati da je na sigurnosnim komponentama za dizala koje su stavili na tržište označena vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, kad to ne dopušta veličina ili priroda sigurnosne komponente za dizala, da se traženi podaci daju na oznaci iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(8) Proizvođači na sigurnosnoj komponenti za dizala ili, kad to nije moguće, na oznaci iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati i koja mora sadržavati jedinstveno mjesto na kojem se proizvođača može kontaktirati. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(9) Proizvođači moraju osigurati da uz sigurnosnu komponentu za dizala dolaze upute iz Priloga I. točke 6.1. ovoga Pravilnika, na hrvatskom jeziku koje moraju biti jasne, razumljive i shvatljive, kao i svako drugo označivanje.

(10) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala koju su stavili na tržište nije sukladna s ovim Pravilnikom, bez odgode moraju poduzeti potrebne korektivne mjere kako bi se ta sigurnosna komponenta za dizala uskladila ili, prema potrebi, povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode moraju obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(11) Na obrazložen zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači moraju dostaviti tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebne za dokazivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala s ovim Pravilnikom na hrvatskom jeziku.

(12) Na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači moraju surađivati s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju sigurnosne komponente za dizala koje su stavili na tržište.

Članak 9.

Ovlašteni zastupnici

(1) Proizvođač ili ugraditelj može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

(2) Obveze utvrđene u članku 7. stavku 1. ili članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz članka 7. stavka 2. ili članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika nisu dio zadataka ovlaštenog zastupnika.

(3) Ovlašteni zastupnik provodi zadatke utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač ili ugraditelj. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom zastupniku da obavlja najmanje sljedeće:

1. da EU izjavu o sukladnosti i, ako je potrebno, odluku (odluke) o odobrenju u vezi sa sustavom kvalitete proizvođača ili ugraditelja te tehničku dokumentaciju čuva na raspolaganju nadležnom inspekcijskom tijelu 10 godina nakon što su sigurnosna komponenta za dizala ili dizalo stavljeni na tržište;

2. da na obrazložen zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela dostavi sve podatke i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala ili dizala;

3. da na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela surađuje s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju sigurnosne komponente za dizala ili dizala obuhvaćeni ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 10.

Obveze uvoznika

(1) Uvoznici na tržište smiju stavljati samo sukladne sigurnosne komponente za dizala.

(2) Prije stavljanja sigurnosne komponente za dizala na tržište uvoznici moraju osigurati da proizvođač provede odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(3) Uvoznici moraju osigurati da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da sigurnosna komponenta za dizala nosi oznaku CE i da je uz nju priložena EU izjava o sukladnosti i potrebni dokumenti i da je proizvođač zadovoljio sve zahtjeve iz članka 8. stavaka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(4) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala nije u skladu sa zahtjevima iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, ne smije staviti sigurnosnu komponentu za dizala na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, kad sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležno inspekcijsko tijelo.

(5) Uvoznici na sigurnosnoj komponenti za dizala moraju navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati ili, ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u popratnom dokumentu uz sigurnosnu komponentu za dizala. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(6) Uvoznici moraju osigurati da uz sigurnosnu komponentu za dizala dolaze upute iz Priloga I. točke 6.1. ovoga Pravilnika, na hrvatskom jeziku.

(7) Uvoznici moraju osigurati, dok je sigurnosna komponenta za dizala pod njihovom odgovornošću, da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(8) Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja sigurnosna komponenta za dizala, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, uvoznici moraju ispitati uzorke sigurnosnih komponenti za dizala koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražiti i, ako je to potrebno, voditi knjigu pritužbi i registar nesukladnih sigurnosnih komponenti za dizala i njihova opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere i ugraditelje.

(9) Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala koju su stavili na tržište nije sukladna s ovim Pravilnikom, bez odgode moraju poduzeti potrebne korektivne mjere kako bi se ta sigurnosna komponenta za dizala uskladila ili prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode moraju obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(10) Uvoznici tijekom razdoblja od 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala bila stavljena na tržište moraju čuvati primjerak EU izjave o sukladnosti i, ako je potrebno, odluku (odluke) o odobrenju, na raspolaganju nadležnom inspekcijskom tijelu te osigurati da je tehnička dokumentacija dostupna tom tijelu na njihov zahtjev.

(11) Na obrazložen zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela uvoznici moraju tom tijelu dostaviti sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebne za dokazivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala na hrvatskom jeziku.

(12) Na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela uvoznici moraju surađivati s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju sigurnosne komponente za dizala koje su stavili na tržište.

Članak 11.

Obveze distributera

(1) Kad stavljaju sigurnosnu komponentu za dizala na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika.

(2) Prije stavljanja sigurnosne komponente za dizala na raspolaganje na tržištu distributeri moraju provjeriti je li sigurnosna komponenta za dizala označena oznakom CE, jesu li uz nju priloženi EU izjava o sukladnosti, potrebni dokumenti i upute u skladu s Prilogom I. točkom 6.1. ovoga Pravilnika, na hrvatskom jeziku, te da su proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene u članku 8. stavcima 7. i 8. te članku 10. stavku 5. ovoga Pravilnika.

(3) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala nije u skladu sa zahtjevima iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, ne smije staviti sigurnosnu komponentu za dizala na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, kad sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te nadležno inspekcijsko tijelo.

(4) Distributeri moraju osigurati, dok je sigurnosna komponenta za dizala pod njihovom odgovornošću, da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(5) Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovim Pravilnikom, moraju osigurati da se provode potrebne korektivne mjere kako bi se ta sigurnosna komponenta za dizala uskladila ili prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode moraju obavještavati nadležno inspekcijsko tijelo, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(6) Na obrazložen zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela distributeri tom tijelu moraju dostaviti sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebne za dokazivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala. Na zahtjev nadležnog inspektora distributeri moraju surađivati s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju sigurnosne komponente za dizala koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 12.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike ili distributere

Ako uvoznik ili distributer stavlja sigurnosne komponente za dizala na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači sigurnosnu komponentu za dizalo koja je već stavljena na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost s ovim Pravilnikom, smatra se proizvođačem za potrebe ovoga Pravilnika te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Identifikacija gospodarskih subjekata

(1) Gospodarski subjekti, na zahtjev, moraju nadležnom inspekcijskom tijelu dati podatke o identitetu:

1. svakoga gospodarskog subjekta koji im je isporučio sigurnosnu komponentu za dizala;

2. svakoga gospodarskog subjekta kojem su isporučili sigurnosnu komponentu za dizala.

(2) Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke navedene u prvom stavku tijekom 10 godina nakon što im je isporučena sigurnosna komponenta za dizala i tijekom 10 godina nakon što su isporučili sigurnosnu komponentu za dizala.

POGLAVLJE III.
SUKLADNOST DIZALA I SIGURNOSNIH KOMPONENTI ZA DIZALA

Članak 14.

Pretpostavka sukladnosti dizala i sigurnosnih komponenti za dizala

Za dizala i sigurnosne komponente za dizala koji su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi koje su objavljene u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da su u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I. ovoga Pravilnika obuhvaćenima tim normama ili dijelom normi.

Članak 15.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti za sigurnosne komponente za dizala

Sigurnosne komponente za dizala moraju biti podvrgnute jednom od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti:

1. uzorak sigurnosne komponente za dizala podvrgava se EU ispitivanju tipa navedenom u Prilogu IV. dijelu A ovoga Pravilnika i sukladnost tipu osigurava se nasumičnim provjerama sigurnosne komponente za dizala, kako je utvrđeno u Prilogu IX. ovoga Pravilnika;

2. uzorak sigurnosne komponente za dizala podvrgava se EU ispitivanju tipa navedenom u Prilogu IV. dijelu A ovoga Pravilnika i podložan je sukladnosti s tipom na temelju provjere kvalitete proizvoda u skladu s Prilogom VI. ovoga Pravilnika;

3. sukladnosti na temelju potpunog osiguravanja kvalitete utvrđenog Prilogom VII. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti za dizala

(1) Dizala moraju biti podvrgnuta jednom od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti:

1. ako su projektirana i proizvedena u skladu s uzorkom dizala koji je bio podvrgnut EU ispitivanju tipa navedenom u Prilogu IV. dijelu B ovoga Pravilnika:

– završnoj provjeri za dizala navedenoj u Prilogu V. ovoga Pravilnika;

– sukladnosti s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvoda za dizala navedenoj u Prilogu X. ovoga Pravilnika;

– sukladnosti s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnje za dizala navedenoj u Prilogu XII. ovoga Pravilnika;

2. ako su projektirana i proizvedena u skladu sa sustavom kvalitete odobrenim u skladu s Prilogom XI. ovoga Pravilnika:

– završnoj provjeri za dizala navedenoj u Prilogu V. ovoga Pravilnika;

– sukladnosti s tipom na temelju osiguravanja kvalitete proizvoda za dizala navedenoj u Prilogu X. ovoga Pravilnika;

– sukladnosti s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnje za dizala navedenoj u Prilogu XII. ovoga Pravilnika;

3. sukladnosti na temelju pojedinačne provjere za dizala navedenoj u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika;

4. sukladnosti na temelju potpunog osiguranja kvalitete i ispitivanja rješenja za dizala navedenoj u Prilogu XI. ovoga Pravilnika.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, ako osoba odgovorna za konstrukciju i proizvodnju dizala i osoba odgovorna za ugrađivanje i ispitivanje dizala nisu ista osoba, osoba odgovorna za konstrukciju i proizvodnju dizala osobi odgovornoj za ugradnju i ispitivanje dizala mora dostaviti sve potrebne dokumente i podatke kako bi potonjoj omogućila točnu i sigurnu ugradnju i ispitivanje dizala.

(3) Sva dozvoljena odstupanja između uzorka dizala i dizala izvedenih prema uzorku dizala, moraju u tehničkoj dokumentaciji biti jasno navedena (s najvećim i najmanjim vrijednostima).

(4) Pomoću izračuna i/ili na temelju konstrukcijskih nacrta dopušteno je prikazivati sličnost niza opreme radi zadovoljavanja bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

EU izjava o sukladnosti

(1) EU izjava o sukladnosti potvrđuje kako je dokazano ispunjavanje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) EU izjava o sukladnosti mora imati strukturu uzorka iz Priloga II. ovoga Pravilnika, mora sadržavati elemente određene u relevantnim prilozima od V. do XII. ovoga Pravilnika i redovno se obnavljati te se mora prevesti na hrvatski jezik.

(3) Kad se na dizalo ili sigurnosnu komponentu za dizala primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava mora sadržavati identifikaciju odgovarajućih propisa Unije uključujući upućivanja na njihovo objavljivanje.

(4) Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost sigurnosnih komponenti za dizala, a ugraditelj preuzima odgovornost za sukladnost dizala sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Opća načela za oznaku CE

Za oznaku CE vrijede opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 19.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE i drugih oznaka

(1) Oznaka CE mora biti postavljena na svaku kabinu dizala tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva i mora biti postavljena na sve sigurnosne komponente za dizala ili, kada to nije moguće, na pločicu s podacima koja je trajno pričvršćena na sigurnosnu komponentu za dizala.

(2) Oznaka CE mora se postaviti prije nego što su dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala stavljeni na tržište.

(3) Uz oznaku CE na dizalima se mora nalaziti identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u bilo koji od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti:

– završnu provjeru iz Priloga V. ovoga Pravilnika;

– pojedinačnu provjeru iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika;

– osiguranje kvalitete iz Priloga X., XI. ili XII. ovoga Pravilnika.

(4) Uz oznaku CE na sigurnosnim komponentama za dizala mora se nalaziti identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u bilo koji od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti:

– osiguranje kvalitete proizvoda iz Priloga VI. ovoga Pravilnika;

– potpuno osiguranje kvalitete iz Priloga VII. ovoga Pravilnika;

– sukladnost s tipom uz nasumične provjere za sigurnosne komponente za dizala iz Priloga IX. ovoga Pravilnika.

(5) Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema uputama tog tijela, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik ili ugraditelj ili njegov ovlašteni zastupnik.

(6) Nakon oznake CE i identifikacijskog broja prijavljenog tijela može slijediti bilo koja druga oznaka kojom se označuje poseban rizik ili uporaba.

POGLAVLJE IV.
PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 20.

Obavijest

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavještava Europsku komisiju (dalje Komisija) i države članice o tijelima ovlaštenima koja su na temelju ovoga Pravilnika ovlaštena provoditi postupke ocjenjivanja sukladnosti trećih strana.

Članak 21.

Tijela koja provode prijavljivanje

(1) Tijelo koje provodi prijavljivanje u smislu ovoga pravilnika je ministarstvo nadležno za gospodarstvo koje će prijaviti Komisiji i državama članicama samo ona tijela koja su ispunila zahtjeve navedene u članku 23. ovoga Pravilnika i koja su ovlaštena sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izdaje ovlaštenja temeljem potvrde o akreditaciji izdane od strane nacionalnog akreditacijskog tijela u smislu Uredbe (EZ-a) br. 765/2008, kojom se potvrđuje da to inspekcijsko tijelo ispunjava zahtjeve navedene u članku 23. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Obveze obavješćivanja za tijela koje provode prijavljivanje

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo u smislu ovoga Pravilnika obavještava Komisiju o svojim nacionalnim postupcima za ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela kao i o svim promjenama tih informacija.

Članak 23.

Zahtjevi u pogledu prijavljenih tijela

(1) U svrhu prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati zahtjeve utvrđene u stavcima od 2. do 21. ovoga članka.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti osnovano u Republici Hrvatskoj i imati pravnu osobnost.

(3) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti tijelo koje ima svojstvo treće strane, neovisno o organizaciji ili dizalima ili sigurnosnim komponentama za dizala koje ocjenjuje.

(4) Tijelo koje je dio gospodarskog udruženja ili strukovnog saveza te predstavlja poduzeća uključena u projektiranje, proizvodnju, dobavu, sastavljanje, uporabu ili održavanje dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koje ocjenjuje, može se smatrati tijelom iz stavka 3. ovoga članka pod uvjetom da dokaže svoju neovisnost te nepostojanje bilo kakvog sukoba interesa.

(5) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, ugraditelj, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koje ocjenjuju ni zastupnik niti jedne od navedenih strana.

(6) Odredba stavka 5. ovoga članka ne isključuje uporabu ocijenjenih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala nužnih za radnje tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili uporabu takvih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala za osobne svrhe.

(7) Odredba stavka 5. ovoga članka ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih podataka između proizvođača ili ugraditelja i tijela.

(8) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište, ugradnju, uporabu ili održavanje tih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala niti zastupati strane koje sudjeluju u tim djelatnostima.

(9) Osobe iz stavka 8. ovoga članka ne smiju sudjelovati ni u kakvim djelatnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena.

(10) Odredba stavka 9. ovoga članka se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

(11) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora osigurati da djelatnost njihovih poduzeća kćeri ili podizvoditelja ne utječe na povjerljivost, objektivnosti ili nepristranost njihovih poslova ocjenjivanja sukladnosti.

(12) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i njegovi djelatnici moraju provoditi poslove ocjenjivanja sukladnosti s najvišim stupnjem profesionalnog poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti na određenom području te moraju biti slobodni od svih pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili na rezultate njihovih poslova ocjenjivanja sukladnosti, posebno od strane osoba ili skupina koje su zainteresirane za rezultate tih poslova.

(13) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti sposobno izvršavati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene u prilozima od IV. do XII. ovoga Pravilnika te u vezi s kojim je bilo prijavljeno, bez obzira na to je li navedene zadaće tijelo za ocjenjivanje sukladnosti izvršilo u svoje ime ili pod svojom odgovornošću.

(14) U svako doba i za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i za svaku kategoriju dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala za koje je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora stalno raspolagati potrebnim:

– osobljem s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

– opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka. Ima definirane odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje ono obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih djelatnosti;

– postupcima za obavljanje djelatnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnog proizvoda i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

(15) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora imati sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na prikladan način te pristup svoj potrebnoj opremi ili prostorima.

(16) Osoblje odgovorno za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti mora imati:

– dobro tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve djelatnosti u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

– zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provode i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

– odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I. ovoga Pravilnika, usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva;

– sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda, evidencija i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

(17) Mora biti zajamčena nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

(18) Naknada za rad visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti zaposlenog u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti ne smije ovisiti o broju provedenih ocjenjivanja niti o njihovim rezultatima.

(19) Tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju sklopiti osiguranje od odgovornosti.

(20) Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti mora čuvati poslovnu tajnu u pogledu svih podataka prikupljenih tijekom izvršavanja svojih zadaća na temelju Priloga od IV. do XII. ovoga Pravilnika ili bilo koje odredbe nacionalnog prava koja se primjenjuje na ocjenjivanje, osim u odnosu na nadležna tijela države članice u kojoj su navedene aktivnosti izvršene. Vlasnička prava moraju biti zaštićena.

(21) Tijela za ocjenjivanje sukladnosti, osobno ili preko imenovanih zastupnika,moraju sudjelovati u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenih tijela za dizala ili osigurati da je njihovo osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti obaviješteno o tim aktivnostima. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao opće smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 24.

Pretpostavka sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže da ispunjava kriterije propisane mjerodavnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su pozivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa zahtjevima iz članka 23. u mjeri u kojoj važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 25.

Poduzeća kćeri prijavljenih tijela i sklapanje ugovora prijavljenih tijela s podizvoditeljem

(1) Ako prijavljeno tijelo za određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvoditeljem ili ih prenosi na poduzeće kćer, osigurava da podizvoditelj ili poduzeće kći ispunjava zahtjeve iz članka 23. ovoga Pravilnika i o tome obavješćuje ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(2) Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje obavljaju podizvoditelji ili poduzeća kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

(3) Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvoditeljem ili ih može izvršiti poduzeće kći isključivo uz suglasnost klijenta.

(4) Prijavljena tijela čuvaju na raspolaganju ministarstvu nadležnom za gospodarstvo sve relevantne dokumente u vezi s ocjenom osposobljenosti podugovaratelja ili poduzeća kćeri, kao i posla koje isti obavljaju na temelju Priloga od IV. do XII. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Zahtjev za prijavljivanje

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje ministarstvu nadležnom za gospodarstvo koje provodi prijavljivanje u smislu ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za prijavljivanje mora se priložiti opis poslova ocjenjivanja sukladnosti, postupka ili postupaka za ocjenjivanje sukladnosti i dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala, te potvrda o akreditaciji.

Članak 27.

Postupak prijavljivanja

(1) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo prijavit će samo ona tijela koja su ispunila zahtjeve navedene u članku 23. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavještava Komisiju i države članice uporabom sredstva za elektroničko prijavljivanje koje je razvila i kojim upravlja Komisija.

(3) Prijava mora sadržavati sve informacije koje se zahtijevaju u članku 26. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(4) Tijelo za koje je podnesen zahtjev može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela ukoliko Komisija ili ostale države članice u roku od dva tjedna od prijavljivanja nisu uložile nikakav prigovor.

(5) Tijelo kojemu je Komisija dodijelila jedinstveni identifikacijski broj smatra se prijavljenim tijelom u smislu ovoga Pravilnika.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo će obavijestiti Komisiju i ostale države članice o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 28.

Izmjene u prijavama

(1) Ukoliko ministarstvo nadležno za gospodarstvo utvrdi, ili je obaviješteno, da prijavljeno tijelo više ne ispunjava zahtjeve navedene u članku 23. ovoga Pravilnika ili ne ispunjava svoje obveze, ograničiti će, obustaviti ili povući prijavu, prema potrebi, ovisno o ozbiljnosti neispunjenja tih zahtjeva ili neizvršavanja tih obveza te će o tome odmah obavijestiti Komisiju i ostale države članice.

(2) U slučaju povlačenja, ograničenja ili obustavljanja prijave ili ukoliko je prijavljeno tijelo prestalo obavljati svoju djelatnost, ministarstvo nadležno za gospodarstvo poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo da dokumente toga tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev ti dokumenti budu na raspolaganju ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i nadležnom inspekcijskom tijelu.

Članak 29.

Osporavanje stručnosti prijavljenog tijela

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo pružit će Komisiji, na njen zahtjev, sve informacije koje se odnose na osnovu po kojoj je izvršeno prijavljivanje, ili o održavanju ispunjenih zahtjeva temeljem kojih je prijavljeno dotično tijelo.

Članak 30.

Operativne obveze prijavljenih tijela

(1) Prijavljena tijela moraju provoditi ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz članaka 15. i 16. ovoga Pravilnika.

(2) Postupci ocjenjivanja sukladnosti provode se razmjerno kako bi se izbjeglo nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata gdje prijavljena tijela obavljaju svoje djelatnosti vodeći računa o veličini poduzeća, sektoru u kojem djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti tehnologije dotičnog dizala ili sigurnosne komponente za dizala i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnog postupka.

(3) Prilikom ocjenivanja sukladnosti prijavljena tijela ipak poštuju stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za sukladnost dizala ili sigurnosne komponente za dizala s ovim Pravilnikom.

(4) Ako prijavljeno tijelo ustanovi da ugraditelj ili proizvođač ne zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve ovoga Pravilnika, ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od navedenog ugraditelja ili proizvođača zahtijeva da poduzme primjerene korektivne mjere i ne izdaje potvrdu.

(5) Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde ili odluke o odobrenju, ovisno o slučaju, prijavljeno tijelo ustanovi da dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala više nisu sukladni, zahtijeva od ugraditelja ili proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere i prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu ili odluku o odobrenju.

(6) Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju zahtijevani učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, obustavlja ili povlači potvrdu ili odluku (odluke) o odobrenju.

Članak 31.

Žalba na odluke prijavljenog tijela

Prijavljena tijela i podnositelj zahtjeva uredit će ugovorom, sklopljenim u pisanom obliku, međusobna prava i obveze u vezi s provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti uključujući i pravo žalbe na odluku prijavljenog tijela.

Članak 32.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

(1) Prijavljena tijela obavješćuju ministarstvo nadležno za gospodarstvo o:

– svakom odbijanju, ograničenju, obustavi ili povlačenju potvrde ili odluke o odobrenju;

– svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete prijavljivanja;

– svakom zahtjevu za podacima koji su primili od nadležnog inspekcijskog tijela i koji se odnosi na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;

– aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti provedenima u okviru njihove prijave te o svim drugim provedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvoditeljima, na zahtjev.

(2) Prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima u skladu s ovim Pravilnikom i koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti koje obuhvaćaju iste vrste dizala ili iste sigurnosne komponente za dizala moraju osigurati mjerodavne podatke o pitanjima koja se odnose na negativne te, na zahtjev, pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

POGLAVLJE V.
NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA DIZALA ILI SIGURNOSNIH KOMPONENTI ZA DIZALA KOJI ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPAK UNIJE

Članak 33.

Nadzor nad tržištem i kontrola dizala i sigurnosnih komponenti za dizala koji ulaze na tržište

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem dizala i sigurnosnih komponenti za dizala na tržište i uporabu sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti obavljaju inspektori, u skladu s njihovim nadležnostima.

Članak 34.

Postupak rukovanja dizalima ili sigurnosnim komponentama za dizala koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

(1) Ako nadležno inspekcijsko tijelo ima dovoljno razloga vjerovati da dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala obuhvaćeni ovim Pravilnikom predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili, prema potrebi, sigurnost imovine, ona tada provode ocjenjivanje u cilju potvrde ispunjava li navedeno dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala sve relevantne zahtjeve iz ovoga Pravilnika. Relevantni gospodarski subjekti prema potrebi surađuju s nadležnim inspekcijskim tijelom u tu svrhu.

(2) Ako tijekom ocjenjivanja iz prvog stavka ovoga članka nadležno inspekcijsko tijelo ustanovi da dizalo nije u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, ono će bez odgode zahtijevati da ugraditelj provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi dizalo uskladio s tim zahtjevima u razumnom roku koji propišu i koji je primjeren naravi rizika.

(3) Ako tijekom ocjenjivanja iz 1. stavka ovoga članka nadležno inspekcijsko tijelo ustanovi da sigurnosna komponenta za dizala nije u skladu sa zahtjevima ovoga Pravlnika, ono će bez odgode zahtijevati da predmetni gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi sigurnosnu komponentu za dizala uskladio s tim zahtjevima, povukao sigurnosnu komponentu za dizala s tržišta ili je opozvao u razumnom roku koji propišu i koji je primjeren naravi rizika.

(4) Nadležno inspekcijsko tijelo o tome obavještava odgovarajuće prijavljeno tijelo.

(5) Na mjere iz stavka 2. i 3. ovoga članka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(6) Ako nadležno inspekcijsko tijelo smatra kako se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskih subjekata obavješćuju Komisiju i države članice.

(7) Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih korektivnih radnji u pogledu svih dizala i sigurnosnih komponenti za dizala koje je stavio na tržište ili stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

(8) Ako ugraditelj ne provede odgovarajuće korektivne radnje u roku iz stavka 2. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo poduzima sve odgovarajuće privremene mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje predmetnog dizala na nacionalno tržište ili njegovu uporabu, ili kako bi ga opozvala.

(9) Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće korektivne radnje u roku iz stavka 3. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo poduzima sve odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje sigurnosne komponente za dizala na raspolaganje na svojem nacionalnom tržištu, povukla sigurnosnu komponentu za dizala s tržišta ili je opozvala.

(10) Nadležno inspekcijsko tijelo bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

(11) Podaci iz stavka 10. ovoga članka uključuju sve dostupne detalje, posebno one nužne za identifikaciju dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koje nisu usklađene, njihovo podrijetlo, vrstu navodne neusklađenosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente relevantnih gospodarskih subjekata. Nadležno inspekcijsko tijelo posebno navodi je li nesukladnost posljedica jednog od sljedećih uzroka:

– dizala ili sigurnosne komponente za dizala ne ispunjavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ovoga Pravilnika; ili

– nedostataka u usklađenim normama iz članka 14. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

(12) Ako neka država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz stavka 10. ovoga članka ne podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima nadležno inspekcijsko tijelo, mjera se smatra opravdanom.

Članak 35.

Sukladna dizala ili sigurnosne komponente za dizala koji predstavljaju rizik

(1) Ako nadležno inspekcijsko tijelo nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 34. stavkom 1. ustanovi da dizalo, iako je sukladno s ovim Pravilnikom, predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoba i, prema potrebi, sigurnost imovine, ono će od ugraditelja zahtijevati poduzimanje odgovarajuće mjere kako bi osigurao da to dizalo više ne predstavlja rizik ili da opozove dizalo ili ograniči ili zabrani njegovu uporabu u razumnom roku koji propiše i koji je primjeren naravi rizika.

(2) Ako nadležno inspekcijsko tijelo nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 34. stavkom 1. ustanovi da sigurnosna komponenta za dizala, iako je sukladna s ovim Pravilnikom, predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba i, prema potrebi, sigurnost imovine, ono će od relevantnoga gospodarskog subjekta zahtijevati poduzimanje odgovarajuće mjere kako bi osigurao da ta sigurnosna komponenta za dizala nakon stavljanja na tržište više ne predstavlja rizik, da je povuče s tržišta ili opozove u razumnom roku koji propiše i koji je primjeren naravi rizika.

(3) Gospodarski subjekt osigurava provođenje korektivnih radnji u pogledu svih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koje je stavio na tržište ili stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

(4) Nadležno inspekcijsko tijelo o tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedeni podaci uključuju sve dostupne detalje, posebno one nužne za identifikaciju dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala u pitanju, podrijetlo i opskrbni lanac dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

Članak 36.

Formalna nesukladnost

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 34. ovoga Pravilnika, nadležno inspekcijsko tijelo će od dotičnoga gospodarskog subjekta zahtijevati otklanjanje nesukladnosti ako ustanovi jedno od sljedećeg:

– oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 19. ovoga Pravilnika;

– oznaka CE nije stavljena;

– identifikacijski broj prijavljenog tijela nije stavljen u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika ili nije stavljen, kada se to zahtijeva člankom 19. ovoga Pravilnika;

– EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

– EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

– tehnička dokumentacija iz Priloga IV. dijelova A i B, Priloga VII., VIII. i XI. ovoga Pravilnika nedostupna je ili nepotpuna;

– ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka ili adresa ugraditelja, proizvođača ili uvoznika nije navedena u skladu s člankom 7. stavkom 7., člankom 8. stavkom 8. ili člankom 10. stavkom 5. ovoga Pravilnika;

– podaci koji omogućuju identifikaciju dizala ili sigurnosne komponente za dizala nisu navedeni u skladu s člankom 7. stavkom 6. ili člankom 8. stavkom 7. ovoga Pravilnika;

– uz dizalo ili sigurnosnu komponentu za dizalo nisu dostavljeni dokumenti iz članka 7. stavka 8. ili članka 8. stavka 9. ovoga Pravilnika ili ti dokumenti nisu u skladu s primjenjivim zahtjevima.

(2) Ako se nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka nastavi, nadležno inspekcijsko tijelo poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi se ograničila ili zabranila uporaba dizala ili ga opozvala, ili kako bi se ograničilo ili zabranilo stavljanje na raspolaganje na tržištu sigurnosne komponente za dizala ili osigurala njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Prijelazne odredbe

(1) Ne smije se spriječiti stavljanje u uporabu dizala ili stavljanje na raspolaganje na tržištu sigurnosnih komponenti za dizala koji su obuhvaćeni Pravilnikom o sigurnosti dizala (»Narodne novine«, br. 58/2010) kojim je prenešena Direktiva 95/16/EC, a u skladu su s tim Pravilnikom i stavljeni su na tržište prije 20. travnja 2016.

(2) Certifikati i odluke koje su izdala prijavljena tijela u skladu s Pravilnikom o sigurnosti dizala (»Narodne novine«, br. 58/2010) vrijede prema ovom Pravilniku.

Članak 38.

Stavljanje izvan snage

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 36. stavak 1. i Dodataka I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV Pravilnika o sigurnosti dizala (»Narodne novine«, br. 58/2010).

Članak 39.

Stupanje na snagu i primjena

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. travnja 2016.

Klasa: 011-01/15-01/177

Urbroj: 526-03-01-02/1-15-6

Zagreb, 24. veljače 2016.

Ministar
Tomislav Panenić, v. r.

PRILOG I.

BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI

UVODNE NAPOMENE

1. Obveze utvrđene bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima primjenjuju se samo ako postoji odgovarajuća opasnost za dotično dizalo ili sigurnosnu komponentu za dizala kada se uporabljuju u uvjetima koje je predvidio ugraditelj ili proizvođač.

2. Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi propisani ovim Pravilnikom obvezujući su. Međutim, imajući u vidu trenutačno stanje tehnike, nije uvijek moguće zadovoljiti ciljeve koje oni propisuju. U takvim slučajevima dizala ili sigurnosne komponente za dizala moraju biti projektirani i izrađeni na takav način da se što je moguće više približe tim ciljevima.

3. Proizvođač i ugraditelj dužni su procijeniti rizik kako bi odredili sve opasnosti koji se odnose na njihove proizvode. Moraju ih zatim projektirati i izrađivati uzimajući u obzir tu procjenu.

1. Općenito

1.1. Primjena Pravilnika o sigurnosti strojeva

Ako postoji određena opasnost koja nije obuhvaćena ovim Prilogom, primjenjuju se bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi iz Priloga I. Pravilnika o sigurnosti strojeva. Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi iz Priloga I. točke 1.1.2. Pravilnika o sigurnosti strojeva primjenjuju se u svakom slučaju.

1.2. Nosač

Nosač svakog dizala mora biti kabina. Kabina mora biti projektirana i izrađena tako da ima prostor i čvrstoću koja odgovara maksimalnom broju osoba i nazivnoj nosivosti dizala kako je to predvidio ugraditelj.

U slučaju dizala namijenjenih prijevozu osoba, kada to dimenzije dopuštaju, kabina mora biti projektirana i izrađena tako da njezine strukturne karakteristike ne remete i ne priječe pristup i korištenje osobama s invaliditetom i isto tako da omogući odgovarajuće prilagodbe kako bi se takvim osobama omogućila uporaba dizala.

1.3. Nosivi i potporni elementi

Nosivi i/ili potporni elementi kabine, njezini dodaci i svi krajnji dijelovi moraju biti izabrani i projektirani tako da osiguravaju odgovarajuću razinu ukupne sigurnosti i da se time rizik od padanja kabine svede na minimum, uzimajući u obzir uvjete uporabe, uporabljene materijale i uvjete proizvodnje.

Ako se za nosive elemente kabine koriste užad i lanci, moraju postojati najmanje dvije zasebne užadi ili dva zasebna lanca, svaki sa svojim ovjesnim sistemom. Takva užad i lanci ne smiju imati užne spojnice ili stezaljke za uže, osim gdje je to potrebno, za pričvršćivanje i formiranje petlje.

1.4. Kontrola nosivosti (uključujući i prekomjernu brzinu)

1.4.1. Dizala moraju biti projektirana, izrađena i ugrađena tako da spriječe normalno pokretanje ako je premašena nazivna nosivost.

1.4.2. Dizala moraju biti opremljena graničnikom brzine.

Ovi uvjeti ne odnose se na dizala u kojima je pogonski sustav projektiran tako da sprečava prekomjernu brzinu.

1.4.3. Brza dizala moraju biti opremljena uređajima koji stalno kontroliraju i ograničavaju brzinu.

1.4.4. Dizala s tarnim remenicama moraju biti projektirana tako da osiguraju stabilnost vučnih užadi na remenici.

1.5. Pogonski mehanizmi

1.5.1. Sva osobna dizala moraju imati svoje vlastite pogonske mehanizme. Ovaj zahtjev ne odnosi se na dizala u kojima su protuutezi zamijenjeni drugom kabinom.

1.5.2. Ugraditelj mora osigurati da pristup pogonskom mehanizmu dizala i napravama povezanim s dizalom nije dostupan, osim pri održavanju i u slučajevima opasnosti.

1.6. Upravljanje

1.6.1. Upravljački uređaji, namijenjeni uporabi osobama s invaliditetom koje nisu u pratnji drugih osoba, moraju biti odgovarajuće projektirani i smješteni.

1.6.2. Funkcije upravljačkih uređaja moraju biti jasno naznačene.

1.6.3. Pozivni krugovi skupine dizala mogu biti skupni ili međusobno povezani.

1.6.4. Električna oprema mora biti ugrađena i spojena tako:

– da ne može doći ni do kakve zamjene sa strujnim krugovima koji nemaju direktne veze s dizalom;

– da se napajanje električnom energijom može isključiti pod opterećenjem;

– da su pokreti dizala ovisni o električnim sigurnosnim uređajima u odvojenim električnim sigurnosnim krugovima;

– da greške u električnoj instalaciji ne uzrokuju opasne situacije.

2. Opasnosti za osobe izvan kabine dizala

2.1. Dizalo mora biti projektirano i izrađeno tako da je vozno okno po kojem se kabina kreće nedostupno, osim za održavanje ili u slučaju opasnosti. Prije nego osoba uđe u vozno okno mora se onemogućiti normalna uporaba dizala.

2.2. Dizalo mora biti projektirano i izrađeno tako da se spriječi opasnost od ozljeda kada je kabina u jednom od svojih krajnjih položaja.

Cilj se postiže pomoću sigurnosnog prostora ili zakloništa iza krajnjih položaja kabine.

Međutim, u posebnim slučajevima kada se daje prethodno odobrenje naročito u postojećim građevinama gdje je nemoguće ispuniti ovaj uvjet, mogu se dopustiti i drugi odgovarajući načini kako bi se izbjegla ova opasnost.

2.3. Postaje na ulasku i izlasku iz kabine moraju biti opremljene vratima voznog okna odgovarajuće mehaničke otpornosti za predviđene uvjete uporabe.

Zabrava mora kod normalnog djelovanja sprečavati:

– početno pokretanje kabine, bilo ono namjerno aktivirano ili ne, osim ako sva vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena;

– otvaranje vrata voznog okna dok se kabina još uvijek kreće i dok je izvan propisane zone pristajanja.

Međutim, dopuštaju se svi pokreti kod pristajanja s otvorenim vratima u posebno određenim zonama i pod uvjetom da se kontrolira brzina pristajanja.

3. Opasnosti za osobe u kabini dizala

3.1. Kabine dizala moraju biti potpuno ograđene zidovima po cijeloj dužini, uključujući odgovarajuće podove i stropove, osim ventilacijskih otvora, te moraju imati vrata po cijeloj dužini. Vrata moraju biti tako projektirana i ugrađena tako da se kabina ne može pokretati, osim kod pristajanja iz trećeg podstavka točke 2.3., osim ako vrata nisu zatvorena, te da dođe do zaustavljanja dizala ako su vrata otvorena.

Vrata kabine moraju ostati zatvorena i zabravljena ako se dizalo zaustavi između dvije razine gdje postoji opasnost padanja između kabine i okna dizala ili ako nema okna.

3.2. U slučaju prekida električnog napajanja ili kvara na komponentama, dizalo mora imati uređaje koji sprečavaju slobodni pad kabine ili nekontrolirano kretanje kabine prema gore.

Uređaj koji sprečava slobodni pad kabine mora biti neovisan od nosivih elemenata kabine.

Ovaj uređaj mora zaustaviti kabinu dok je pod nazivnim opterećenjem i pri maksimalnoj brzini kako ju je predvidio ugraditelj. Bilo koje zaustavljanje pod utjecajem ovog uređaja ne smije uzrokovati usporavanje štetno za osobe bez obzira na uvjete opterećenja.

3.3. Odbojnici moraju biti ugrađeni između dna okna i poda kabine.

U ovom slučaju, sigurnosni prostor iz točke 2.2. mora se mjeriti s potpuno sabijenim odbojnicima.

Ovi uvjeti ne odnose se na dizala u kojima kabina ne može ući u sigurnosni prostor iz točke 2.2. ako je tako projektiran pogonski sustav.

3.4. Dizala moraju biti projektirana i izrađena tako da sprečavaju pokretanje ako uređaj iz točke 3.2. nije u radnom položaju.

4. Ostale opasnosti

4.1. Vrata voznog okna i vrata kabine ili oboja vrata zajedno, ako su pokretana motorom, moraju biti opremljena napravom koja sprječava opasnost od ozljeda dok su u pokretu.

4.2. Vrata voznog okna, ako su dio zaštite građevine od požara, uključujući i ona sa staklenim dijelovima, moraju biti primjereno otporna na požar u smislu svoje cjelovitosti i svojih svojstava koja se tiču izolacije (zadržavanje plamena) i prijenosa topline (toplinska zračenja).

4.3. Protuutezi moraju biti ugrađeni tako da se izbjegne rizik sudara s kabinom ili padanja na kabinu.

4.4. Dizala moraju imati opremu koja omogućuje da se ljudi koji se nalaze u kabini za vrijeme zastoja dizala oslobode i evakuiraju.

4.5. Kabina mora biti opremljena dvosmjernim uređajem za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom.

4.6. Dizala moraju biti projektirana i izrađena tako da u slučaju da temperatura u stroju dizala premaši maksimalnu temperaturu koju je predvidio ugraditelj, dizalo može završiti vožnje koje su u tijeku, ali i odbiti prihvaćanje nove komande.

4.7. Kabina mora biti projektirana i izrađena tako da je osigurana dovoljna ventilacija za osobe u kabini, čak i u slučaju dužeg zastoja.

4.8. Kabina treba biti odgovarajuće osvijetljena kada se dizalo koristi ili kad su vrata otvorena, a mora postojati i osvjetljenje u slučaju opasnosti.

4.9. Uređaji za komunikaciju iz točke 4.5. i osvjetljenje u slučaju opasnosti iz točke 4.8. moraju biti projektirani i konstruirani tako da funkcioniraju i bez normalnog električnog napajanja. Njihovo djelovanje mora trajati dovoljno dugo da omogući normalan tijek spasilačkog postupka.

4.10. Upravljački strujni krugovi dizala, koji se mogu koristiti i za vrijeme požara, moraju biti projektirani i izrađeni tako da mogu spriječiti dizalo da se zaustavi na određenim razinama, tako da se omogući spasilačkim službama prioritetno upravljanje dizalom.

5. Označivanje

5.1. Pored minimalnih uvjeta koje trebaju ispunjavati strojevi sukladno uvjetu iz Priloga I. točke 1.7.3. Pravilnika o sigurnosti strojeva, svaka kabina mora imati lako vidljivu natpisnu ploču koja jasno pokazuje nazivnu nosivost u kilogramima i maksimalan broj putnika koje dizalo može nositi.

5.2. Ako je dizalo projektirano tako da osobe zbog zastoja mogu izaći bez pomoći izvana, upute za to moraju biti jasne i vidljive u kabini.

6. Upute

6.1. Uz sigurnosne komponente za dizala iz Priloga III. moraju biti priložene upute tako da se učinkovito i bez opasnosti može provoditi sljedeće:

1. sastavljanje;

2. povezivanje;

3. podešavanje;

4. održavanje.

6.2. Uz svako dizalo moraju biti priložene upute za uporabu koje sadržavaju barem sljedeće dokumente:

1. upute koje sadrže nacrte i dijagrame potrebne kod normalne uporabe i kod održavanja, inspekcije, popravaka, redovnih pregleda i postupaka spašavanja navedenih u točki 4.4.;

2. knjigu održavanja dizala u koju se upisuju podaci o popravcima i, prema potrebi, redovnim pregledima.

PRILOG II.

A. SADRŽAJ EU IZJAVE O SUKLADNOSTI ZA SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA

EU izjava o sukladnosti za sigurnosne komponente za dizala sadrži sljedeće podatke:

1. poslovno ime i adresu proizvođača;

2. prema potrebi, poslovno ime i adresu ovlaštenog zastupnika;

3. opis sigurnosne komponente za dizala, pojedinosti o tipu ili seriji i serijski broj (ako postoji); Može uključivati sliku, ako je to potrebno za identifikaciju sigurnosne komponente za dizala;

4. sigurnosne funkcije sigurnosne komponente za dizala, ako to nije očito iz opisa;

5. godinu proizvodnje sigurnosne komponente za dizala;

6. sve odredbe koje sigurnosna komponenta za dizala zadovoljava;

7. izjavu da je sigurnosna komponenta za dizala u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

8. kad je to primjereno, upućivanja na primijenjene usklađene norme;

9. kad je to primjereno, ime, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo EU ispitivanje tipa sigurnosnih komponenti za dizala utvrđeno u Prilogu IV. dijelu A i Prilogu VI. i upućivanje na potvrdu o EU ispitivanju tipa koju je izdalo dotično prijavljeno tijelo;

10. kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo postupak ocjenjivanja sukladnosti s tipom uz nasumične provjere za sigurnosne komponente za dizala utvrđen u Prilogu IX. ovoga Pravilnika;

11. kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela prijavljenog tijela koje je odobrilo sustav kvalitete koji je proizvođač primijenio u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti utvrđenim u Prilogu VI. ili VII. ovoga Pravilnika;

12. ime i funkciju osobe opunomoćene potpisati izjavu u ime proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika;

13. mjesto i dan potpisa;

14. potpis.

B. SADRŽAJ EU IZJAVE O SUKLADNOSTI ZA DIZALA

EU izjava o sukladnosti za dizala mora se sastaviti na hrvatskom jeziku kao upute iz Priloga 1. točke 6.2. ovoga Pravilnika i mora sadržavati sljedeće podatke:

1. poslovno ime i adresu ugraditelja;

2. kad je to primjereno, poslovno ime i adresu ovlaštenog zastupnika;

3. opis dizala, pojedinosti o tipu ili seriji, serijski broj i adresu na kojoj je dizalo ugrađeno;

4. godinu ugradnje dizala;

5. sve odredbe s kojima je dizalo sukladno;

6. izjavu da je sigurnosna komponenta za dizala u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

7. kad je to primjereno, upućivanja na primijenjene usklađene norme;

8. kad je to primjereno, ime, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo EU ispitivanje tipa dizala utvrđeno u Prilogu IV. dijelu B i upućivanje na potvrdu o EU ispitivanju tipa koju je izdalo dotično prijavljeno tijelo;

9. kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo postupak pojedinačne provjere za dizala utvrđen u Prilogu VIII.;

10. kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo završnu provjeru za dizala utvrđenu u Prilogu V.;

11. kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je odobrilo sustav osiguranja kvalitete koji je ugraditelj primijenio u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti utvrđenim u Prilogu X., XI. ili XII.;

12. ime i funkciju osobe opunomoćene za potpisivanje izjave u ime ugraditelja ili njegova ovlaštenog zastupnika;

13. mjesto i dan potpisa;

14. potpis.

PRILOG III.

POPIS SIGURNOSNIH KOMPONENTI ZA DIZALA

1. Uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna.

2. Uređaji za sprječavanje padova iz Priloga I. točke 3.2. koji sprječavaju padanje kabine ili nekontrolirano kretanje.

3. Uređaji za ograničavanje prekomjerne brzine.

4.1. Odbojnici koji akumuliraju kinetičku energiju:

– nelinearni ili

– s povratnim prigušenjem.

4.2. Odbojnici koji raspršuju energiju.

5. Sigurnosni uređaji ugrađeni u mehanizme hidrauličkih pogonskih krugova kada se koriste kao uređaji za sprečavanje padova.

6. Električni sigurnosni uređaji u obliku sigurnosnih sklopova koji sadrže elektroničke komponente.

PRILOG IV.

EU ISPITIVANJE TIPA ZA DIZALA I SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA
(modul B)

A. EU ispitivanje tipa sigurnosnih komponenti za dizala

1. EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko rješenje sigurnosne komponente za dizala i utvrđuje i potvrđuje da tehničko rješenje sigurnosne komponente za dizala zadovoljava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Priloga I. i da će omogućiti dizalu, na koje je pravilno ugrađena, da ispuni te uvjete.

2. Zahtjev za EU ispitivanje tipa proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik podnosi jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

2.1. naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev, te mjesto proizvodnje sigurnosnih komponenti za dizala;

2.2. pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

2.3. tehničku dokumentaciju;

2.4. reprezentativni uzorak sigurnosne komponente za dizala ili pojedinosti o mjestu na kojem se može pregledati. Prijavljeno tijelo može zahtijevati i druge uzorke ako su oni potrebni za provođenje programa ispitivanja;

2.5. dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, posebno ako relevantne usklađene norme nisu u potpunosti primijenjene. Ti dokazi prema potrebi uključuju rezultate ispitivanja koja su provedena u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama u odgovarajućem laboratoriju proizvođača ili nekom drugom laboratoriju koji provodi ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

3. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti sigurnosne komponente za dizala s zahtjevima iz točke 1. i uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, rješenje, proizvodnju i rad sigurnosne komponente za dizala.

Tehnička dokumentacija mora sadržavati, ako je moguće, sljedeće elemente:

3.1. opis sigurnosne komponente za dizala, uključujući njezino područje primjene (naročito moguća ograničenja brzine, opterećenja i snage) i uvjete (naročito eksplozivnu okolinu i izloženost elementima);

3.2. konstrukcijske i tehničke crteže te dijagrame proizvoda;

3.3. objašnjenja potrebna za razumijevanje tih crteža i dijagrama i rad sigurnosnih komponenti za dizala;

3.4. popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi objavljenih u Službenom listu Europske unije te opise usvojenih rješenja koja omogućuju da sigurnosna komponenta za dizala bude sukladna s uvjetima iz točke 1. uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni;

3.5. rezultate izračuna tehničkog rješenja koje radi ili daje napraviti proizvođač;

3.6. izvješća o ispitivanjima;

3.7. primjerak uputa za sigurnosne komponente za dizala;

3.8. mjere koje se poduzimaju u fazi proizvodnje kako bi se osiguralo da su serijski proizvedene sigurnosne komponente za dizala u skladu s pregledanom sigurnosnom komponentom.

4. Prijavljeno tijelo:

4.1. pregledava tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi se ocijenila primjerenost tehničkog rješenja sigurnosne komponente za dizala:

4.2. s podnositeljem zahtjeva dogovara mjesto gdje će se izvesti pregledi i ispitivanja;

4.3. provjerava jesu li reprezentativni uzorci proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom, identificira elemente projektirane u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih usklađenih normi, kao i one elemente koji su projektirani u skladu s drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama;

4.4. provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi provjerilo jesu li, ako je proizvođač odlučio primijeniti specifikacije relevantnih usklađenih normi, one propisno primijenjene;

4.5. provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi provjerilo jesu li rješenja koja je usvojio proizvođač, u slučaju kada se specifikacije iz relevantnih usklađenih normi nisu primijenile, i kojima se primjenjuju druge relevantne tehničke specifikacije, omogućuju sigurnosnim komponentama za dizala da budu sukladne uvjetima iz točke 1.

Prijavljeno tijelo mora sastaviti izvješće o ocjenjivanju u kojem su zabilježena provedeni pregledi, provjere i ispitivanja te njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvještaja, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s proizvođačem.

5. Ako tip sigurnosne komponente za dizala ispunjava uvjete iz točke 1., prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Navedena potvrda sadržava naziv i adresu proizvođača, zaključke EU ispitivanju tipa, sve uvjete valjanosti potvrde i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadrže sve relevantne informacije za ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih sigurnosnih komponenti za dizala s pregledanim tipom te za nadzor tijekom korištenja.

Ako tip sigurnosne komponente za dizala ne ispunjava uvjete iz točke 1., prijavljeno tijelo ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa te o tome obavješćuje podnositelja zahtijeva i detaljno navodi razloge odbijanja.

Prijavljeno tijelo zadržava primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezine priloge i dodatke kao i tehničku dokumentaciju i izvješće o ocjenjivanju, tijekom razdoblja od 15 godina od datuma izdavanja te potvrde.

6. Prijavljeno tijelo mora ostati upoznato sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na to da odobreni tip možda više ne ispunjava uvjete iz točke 1. te odlučuje iziskuju li takve promjene daljnju istragu. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača.

7. Proizvođač mora obavijestiti prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa, o svakoj izmjeni odobrenog tipa koja može utjecati na sukladnost sigurnosne komponente za dizala s uvjetima iz točke 1. ili uvjetima valjanosti potvrde o EU ispitivanju tipa.

Prijavljeno tijelo ispituje promjenu i obavješćuje podnositelja zahtjeva ostaje li potvrda o EU ispitivanju tipa valjana ili su potrebna dodatni pregledi, provjere ili ispitivanja. Prema potrebi prijavljeno tijelo izdaje dodatak izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa ili traži da se podnese novi zahtjev za EU ispitivanje tipa.

8. Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati ministarstvo nadležno za gospodarstvoo potvrdama o EU ispitivanju tipa i svim dodacima koje je ono izdalo ili povuklo te povremeno ili na zahtjev ministarstvu nadležnom za gospodarstvo na raspolaganje dostavljati popis odbijenih, suspendiranih ili na drugi način ograničenih potvrda i svih njihovih dodataka.

Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati druga prijavljena tijela o potvrdama o EU ispitivanju tipa i svim njezinim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendiralo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o takvim izdanim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

9. Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak potvrda o EU ispitivanju tipa i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i izvješća o pregledima, provjerama i ispitivanjima koje je obavilo prijavljeno tijelo.

10. Proizvođač uz tehničku dokumentaciju mora čuvati primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezine priloge i dodatke, na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala stavljena na tržište.

11. Ovlašteni zastupnik

Ovlašteni zastupnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz točke 2. i ispuniti obveze iz točaka 7. i 10. ako su navedene u ovlaštenju.

B. EU ispitivanje tipa za dizala

1. EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko rješenje uzorka dizala ili dizala za koje ne postoji odredba o proširenju ili izmjeni i utvrđuje i potvrđuje da tehničko rješenje uzorka dizala ili dizala zadovoljava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne uvjete utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

EU ispitivanje tipa dizala uključuje pregled reprezentativnog uzorka cjelovitog dizala.

2. Zahtjev za EU ispitivanje tipa ugraditelj ili njegov ovlašteni zastupnik mora podnijeti jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

2.1. naziv i adresu ugraditelja; kao i ime i adresu ovlaštenog zastupnika ako on podnosi zahtjev;

2.2. pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

2.3. tehničku dokumentaciju;

2.4. obavijesti o mjestu na kojem se uzorak dizala može pregledati. Uzorak dizala koji se daje na pregled uključuje završnu verziju dijelova i mora raditi barem na tri razine (najvišoj, srednjoj i najnižoj);

2.5. dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, posebno ako relevantne usklađene norme nisu u potpunosti primijenjene. Ti dokazi prema potrebi uključuju rezultate ispitivanja koja su provedena u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama u odgovarajućem laboratoriju ugraditelja ili nekom drugom laboratoriju koji provodi ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

3. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

Tehnička dokumentacija sadržava, prema potrebi, sljedeće elemente:

3.1. opis uzorka dizala u kojem se jasno navode sve dopuštene varijacije uzorka dizala.

3.2. konstrukciju i tehničke nacrte te dijagrame proizvoda;

3.3. opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje tih nacrta i dijagrama te rada dizala;

3.4. popis bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koji su uzeti u obzir;

3.5. popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi objavljenih u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo osnovnim sigurnosnim zahtjevima ovoga Pravilnika uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni;

3.6. primjerak EU izjava o sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala ugrađenih u dizalo;

3.7. rezultate izračuna tehničkog rješenja koje radi ili daje napraviti ugraditelj;

3.8. izvješća o ispitivanjima;

3.9. primjerak uputa iz Priloga I. točke 6.2. ovoga Pravilnika;

3.10. mjere koje se poduzimaju u fazi ugradnje kako bi se osiguralo da su serijski proizvedena dizala usklađena s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

4. Prijavljeno tijelo:

4.1. pregledava tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi ocijenilo primjerenost tehničkog rješenja uzorka dizala ili dizala za koje ne postoji odredba o proširenju ili izmjeni;

4.2. s ugraditeljem dogovara mjesto gdje će se provoditi pregledi i ispitivanja;

4.3. pregledava uzorak dizala kako bi provjerilo je li proizvedeno u skladu s tehničkom dokumentacijom i utvrđuje elemente koji su projektirani u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih usklađenih normi te elemente koji su projektirani u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama;

4.4. provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi provjerilo jesu li specifikacije relevantnih usklađenih normi, ako ih je ugraditelj odlučio primijeniti, pravilno primijenjene;

4.5. provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi provjerilo, u slučaju kada se specifikacije iz relevantnih usklađenih normi nisu primijenile, jesu li rješenja koja je usvojio ugraditelj i kojima se primjenjuju druge relevantne tehničke specifikacije, u skladu s odgovarajućim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima ovoga Pravilnika;

5. Prijavljeno tijelo mora sastaviti izvješće o ocjenjivanju u kojem su zabilježeni provedeni pregledi, provjere i ispitivanja te njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje obveze prema nadležnim središnjim tijelima državne uprave, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s ugraditeljem.

6. Ako tip ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. koji se primjenjuju na dotično dizalo, prijavljeno tijelo ugraditelju izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Navedena potvrda mora sadržavati naziv i adresu ugraditelja, zaključke EU ispitivanja tipa, sve uvjete valjanosti potvrde i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi moraju sadržavati sve podatke koji su potrebni za ocjenjivanje sukladnosti dizala s odobrenim tipom tijekom završne provjere.

Ako tip ne ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I., prijavljeno tijelo odbija izdati potvrdu o EU ispitivanju tipa i o tome obavješćuje ugraditelja, detaljno navodeći razloge odbijanja.

Prijavljeno tijelo mora čuvati primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezine priloge i dodatke kao i tehničku dokumentaciju i izvješće o ocjenjivanju, tijekom razdoblja od 15 godina od datuma izdavanja te potvrde.

7. Prijavljeno tijelo mora biti upoznato sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na mogućnost da odobreni tip više ne ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika te odlučuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. U tom slučaju prijavljeno tijelo obavješćuje ugraditelja.

8. Ugraditelj mora obavijestiti prijavljeno tijelo o svim promjenama odobrenog tipa, uključujući i o razlikama koje nisu posebno navedene u izvornoj tehničkoj dokumentaciji, a koje mogu utjecati na usklađenost dizala s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ili s uvjetima valjanosti potvrde o EU ispitivanju tipa.

Prijavljeno tijelo mora preispitati promjenu i obavijestiti ugraditelja o tomu ostaje li potvrda o EU ispitivanju tipa valjana ili su potrebni dodatni pregledi, provjere ili ispitivanja. Prema potrebi prijavljeno tijelo izdaje dodatak izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa ili traži podnošenje novog zahtjeva za EU ispitivanje tipa.

9. Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati ministarstvo nadležno za gospodarstvo o potvrdama o EU ispitivanju tipa i svim dodacima koje je ono izdalo ili povuklo te povremeno ili na zahtjev ministarstvu nadležnom za gospodarstvo na raspolaganje mora dostavljati popis odbijenih, suspendiranih ili na drugi način ograničenih potvrda i svih njihovih dodataka.

Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati druga prijavljena tijela u potvrdama o EU ispitivanju tipa i/ili svim njihovim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendiralo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o izdanim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

10. Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak potvrda o EU ispitivanju tipa i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i izvješća o pregledima, provjerama i ispitivanjima koje je obavilo prijavljeno tijelo.

11. Ugraditelj uz tehničku dokumentaciju mora čuvati primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, uključujući njezine priloge i dodatke, na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište.

12. Ovlašteni zastupnik

Ovlašteni zastupnik ugraditelja može podnijeti zahtjev iz točke 2. i ispuniti obveze iz točaka 8. i 11. ako su navedene u ovlaštenju.

PRILOG V.

ZAVRŠNA PROVJERA ZA DIZALA

1. Završna provjera dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo utvrđuje i potvrđuje da dizalo s potvrdom o EU ispitivanju tipa ili koje je projektirano i proizvedeno u skladu s odobrenim sustavom kvalitete zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2. Obveze ugraditelja

Ugraditelj mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da je dizalo koje se ugrađuje u skladu s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. i s jednim od sljedećeg:

2.1. odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa;

2.2. dizalom koje je projektirano i proizvedeno u skladu sa sustavom kvalitete na temelju Priloga XI. ovoga Pravilnika i s potvrdom o EU ispitivanju dizajna ako projektiranje nije potpuno usuglašeno s usklađenim normama.

3. Završna provjera

Prijavljeno tijelo koje odabere ugraditelj mora obaviti završnu provjeru dizala koje se stavlja na tržište kako bi provjerilo usklađenost dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

3.1. Ugraditelj mora podnijeti zahtjev za završnu provjeru jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru i prijavljenom tijelu pruža sljedeće dokumente:

– nacrt cijelog dizala;

– nacrte i dijagrame potrebni za završnu provjeru, posebno sheme upravljačkih krugova; primjerak uputa iz Priloga I. točke 6.2. ovoga Pravilnika;

– pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

Prijavljeno tijelo ne smije zahtijevati detaljne nacrte ili opširne podatke koji nisu potrebni za provjeru sukladnosti dizala.

Primjereni pregledi i ispitivanja predviđeni relevantnim usklađenim normama ili istovjetna ispitivanja obavljaju se radi provjere usklađenosti dizala s primjenjivim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima utvrđenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

3.2. Pregledi uključuju barem jedno od sljedećeg:

– pregled dokumenata navedenih u točki 3.1. radi provjere usklađenosti dizala s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa prema Prilogu IV. dijelu B ovoga Pravilnika;

– pregled dokumenata iz točke 3.1. radi provjeravanja usklađenosti dizala s dizalom koje je projektirano i proizvedeno u skladu s odobrenim sustavom kvalitete prema Prilogu XI. ovoga Pravilnika i ako projektiranje nije potpuno usuglašeno s usklađenim normama, s potvrdom o EU ispitivanju projektiranja.

3.3. Ispitivanja dizala uključuju barem sljedeće:

– rad dizala, kako praznog dizala tako i s maksimalnim opterećenjem, kako bi se osigurala pravilna ugradnja i rad sigurnosnih uređaja (krajnje sklopke, zabrave itd.);

– rad dizala s maksimalnim opterećenjem i rad praznog dizala kako bi se osigurao pravilan rad sigurnosnih uređaja u slučaju nestanka napajanja;

– statičko ispitivanje s opterećenjem jednakim 1,25 nazivne nosivosti.

Nazivna nosivost je navedena u Prilogu I. točki 5. ovoga Pravilnika.

Nakon tih ispitivanja, prijavljeno tijelo provjerava da nije došlo do iskrivljenja ili kvara koji bi mogli ugroziti uporabu dizala.

4. Ako dizalo zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika, prijavljeno tijelo stavlja ili daje staviti svoj identifikacijski broj pored oznake sukladnosti u skladu s člancima 18. i 19. ovoga Pravilnika i izdaje potvrdu o završnoj provjeri u kojoj se navode provedeni pregledi i ispitivanja.

Prijavljeno tijelo u knjižicu održavanja dizala upisuje odgovarajuće podatke navedene u Prilogu I. točki 6.2. ovoga Pravilnika.

Ako prijavljeno tijelo odbije izdati potvrdu o završnoj provjeri, mora navesti detaljne razloge odbijanja i potrebne korektivne mjere koje se trebaju poduzeti. Ako ugraditelj ponovno podnese zahtjev za završnu provjeru, mora zahtjev podnijeti istom prijavljenom tijelu.

5. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1. Ugraditelj mora staviti oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ovoga Pravilnika te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., identifikacijski broj tog tijela uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

5.2. Ugraditelj mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuvati primjerak EU izjave o sukladnosti i potvrde o završnoj provjeri na raspolaganju nacionalnom inspekcijskom tijelu 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

6. Komisija i države članice na zahtjev mogu dobiti primjerak potvrde o završnoj provjeri.

7. Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 3.1. i 5. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

PRILOG VI.

SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROIZVODA ZA SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA
(modul E)

1. Sukladnost s tipom na temelju osiguranje kvalitete proizvoda za sigurnosne komponente za dizala dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete proizvođača kako bi osiguralo da su sigurnosne komponente za dizala proizvedene i praćene u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa, da zadovoljavaju primjenjive zahtjeve utvrđene u Prilogu I. te da će dizalu u koje su propisno ugrađene omogućiti ispunjavanje ovih uvjeta.

2. Obveze proizvođača

Proizvođač provodi odobreni sustav kvalitete proizvoda za završnu provjeru i ispitivanje sigurnosnih komponenti za dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provodi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Proizvođač mora podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete za dotične sigurnosne komponente za dizala jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

– pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

– adresu radnih prostora u kojima se obavlja završna provjera i ispitivanje sigurnosnih komponenti za dizala;

– sve relevantne podatke o sigurnosnim komponentama za dizala koje će se proizvesti;

– dokumentaciju o sustavu kvalitete;

– tehničku dokumentaciju o odobrenim sigurnosnim komponentama za dizala i primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa.

3.2. U sklopu sustava kvalitete, svaka se sigurnosna komponenta za dizala mora provjeriti i moraju se provesti prikladna ispitivanja kao što je utvrđeno relevantnim usklađenim normama ili istovjetna ispitivanja kako bi se osigurala njezina sukladnost s uvjetima utvrđenima točkom 1. Svi elementi, zahtjevi i mjere prihvaćene od proizvođača moraju biti dokumentirana sustavno i pravilno u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete mora omogućiti jednoznačno tumačenje programa i planova kvalitete, priručnika za kvalitetu i zapisa o kvaliteti.

Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete;

– organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda;

– pregleda i ispitivanja koji se provode nakon proizvodnje;

– načina praćenja učinkovitog funkcioniranja sustava kvalitete; i

– zapisa o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti zaposlenika itd.

3.3. Prijavljeno tijelo mora procijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Uz iskustvo sa sustavima upravljanja kvalitetom barem jedan član revizorskog tima mora posjedovati iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i biti upoznat sa zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima utvrđenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Postupak revizije uključuje obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja.

Revizorski tim mora pregledati tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 6. kako bi potvrdio sposobnost proizvođača da utvrdi primjenjive zahtjeve ovog Pravilnika te kako bi proveo nužne preglede za osiguranje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala s tim zahtjevima.

O odluci mora biti obaviješten proizvođač. Obavijest sadrži zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Proizvođač se mora obvezati da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.5. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora obavještavati prijavljeno tijelo koje je odobrilo potpuni sustav kvalitete o svim namjeravanim izmjenama sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje hoće li promijenjen sustav kvalitete proizvoda nastaviti zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest sadržava zaključke ispitivanja i utemeljenu odluku o ocjeni.

4. Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1. Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li proizvođač u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Proizvođač u svrhu ocjenjivanja prijavljenom tijelu mora omogućiti pristup prostorima u kojima se vrši završna provjera, ispitivanje i skladištenje i dati mu sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju o sustavu kvalitete;

– tehničku dokumentaciju;

– zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika.

4.3. Prijavljeno tijelo mora provoditi povremene revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču mora podnijeti izvješće o reviziji.

4.4. Prijavljeno tijelo k tomu može doći u nenajavljeni obilazak radnih prostora/objekata proizvođača u kojima se obavljaju završna provjera i ispitivanje sigurnosnih komponenti za dizala.

Prilikom takvih posjeta, prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisne primjene sustava kvalitete. Proizvođaču mora dostaviti izvješće o posjetu, a ako je provedeno ispitivanje, i izvješće o ispitivanju.

5. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1. Proizvođač mora staviti oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinačnu sigurnosnu komponentu za dizala koja zadovoljava uvjete iz točke 1.

5.2. Proizvođač mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaku sigurnosnu komponentu za dizala i čuvati njezin primjerak na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od stavljanja sigurnosne komponente za dizala na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se sigurnosna komponenta za dizala za koju je ta izjava sastavljena.

6. Proizvođač tijekom razdoblja koje istječe 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala stavljena na tržište na raspolaganju nacionalnim tijelima mora čuvati:

– tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 6.;

– dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 5.;

– podatke o promjeni iz točke 3.5.;

– odluke i izvješća prijavljenih tijela iz točke 3.5. trećeg stavka i točaka 4.3. i 4.4.

7. Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati ministarstvo nadležno za gospodarstvoo izdanim ili povučenim odlukama o odobrenju sustava kvalitete te povremeno ili na zahtjev ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dostavljati listu odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te na zahtjev o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev mora dostaviti primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

8. Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 3.1., 3.5., 5. i 6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

PRILOG VII.

SUKLADNOST NA TEMELJU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETE ZA SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA
(modul H)

1. Sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete sigurnosnih komponenti za dizala dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete proizvođača kako bi osiguralo da su sigurnosne komponente za dizala projektirane, proizvedene, provjerene i ispitane radi ispunjavanja primjenjivih zahtjeva utvrđenih u Prilogu I. i omogućilo da dizalo u koje su propisno ugrađene ispuni te zahtjeve.

2. Obveze proizvođača

Proizvođač mora primjenjivati odobreni sustav kvalitete za projektiranje, proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje sigurnosnih komponenti za dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provoditi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Proizvođač mora podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete prijavljenom tijelu po svojem izboru. Zahtjev mora sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

– adresu radnih prostora u kojima se sigurnosne komponente za dizala projektiraju, proizvode, provjeravaju i ispituju;

– sve relevantne podatke o sigurnosnim komponentama za dizala koje će se proizvesti;

– tehničku dokumentaciju opisanu u Prilogu IV. dijelu A točki 3. ovoga Pravilnika za jedan uzorak svake kategorije sigurnosnih komponenti za dizala koje će se proizvesti;

– dokumentaciju sustava kvalitete;

– pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2. Sustav kvalitete mora osigurati sukladnost sigurnosnih komponenti za dizala s uvjetima iz točke 1. Svi elementi, zahtjevi i mjere prihvaćene od proizvođača moraju se dokumentirati sustavno i pravilno u obliku pisanih načela, postupka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete mora omogućiti dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na konstrukciju i kvalitetu proizvoda;

– specifikacije tehničkog rješenja, uključujući norme koje će se primijeniti, i ako se relevantne usklađene norme neće primijeniti ili se neće u potpunosti primijeniti, način, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, kojim će se zadovoljiti zahtjevi iz točke 1.;

– metoda kontrole i provjere rješenja, postupaka i sustavnih mjera koje će se koristiti pri konstrukciji sigurnosnih komponenti za dizala;

– odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole i osiguravanja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti;

– pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje, s naznakom njihove učestalosti;

– zapisa o kvaliteti kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika;

– nadzornih mjera za postizanje traženog oblikovanja i kvalitete proizvoda i učinkovitog djelovanja sustava kvalitete.

3.3. Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Uz iskustvo sa sustavima upravljanja kvalitetom barem jedan član revizorskog tima mora posjedovati iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i biti upoznat sa zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima utvrđenima u Prilogu I. Postupak revizije mora uključivati obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja.

Revizorski tim mora pregledati tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 4. kako bi provjerio sposobnost ugraditelja da prepozna primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. te kako bi izvršio potrebne preglede s ciljem osiguravanja usklađenosti sigurnosnih komponenti za dizala s tim uvjetima.

O odluci se mora obavijestiti proizvođača i, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest mora sadržavati zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Proizvođač se mora obvezati da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.5. Proizvođač mora izvještavati prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo mora ocjeniti predložene promjene i odlučiti hoće li promijenjen sustav kvalitete proizvoda nastaviti zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O svojoj odluci mora obavijestiti proizvođača. Obavijest mora sadržavati zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1. Nadzorom se nastoji osigurati da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Proizvođač u svrhu pregleda prijavljenom tijelu mora omogućiti pristup objektima za projektiranje, proizvodnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje i pri tom dati sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju o sustavu kvalitete;

– zapise o kvaliteti iz dijela sustava kvalitete koji se odnosi na konstrukciju, kao što su rezultati analiza, proračuni, ispitivanja;

– tehničku dokumentaciju za sigurnosne komponente proizvedenih dizala;

– zapise o kvaliteti iz dijela potpunog sustava kvalitete koji se odnosi na proizvodnju, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika;

4.3. Prijavljeno tijelo mora provoditi periodične revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču mora dostaviti izvješće o reviziji.

4.4. Prijavljeno tijelo može k tomu nenajavljeno posjetiti proizvođača. Prilikom takvih posjeta, prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisne primjene sustava kvalitete. Ono proizvođaču mora dostaviti izvješće o posjetu te, ako su provedena ispitivanja, i izvješće o ispitivanjima.

5. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1. Proizvođač mora staviti oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinu sigurnosnu komponentu za dizala koja zadovoljava uvjete iz točke 1.

5.2. Proizvođač mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaku sigurnosnu komponentu za dizala i njezin primjerak čuvati na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od stavljanja sigurnosne komponente za dizala na tržište. U EU izjavi o sukladnosti mora se navesti sigurnosna komponenta za dizala za koju je ta izjava sastavljena.

6. Proizvođač tijekom razdoblja koje istječe 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala stavljena na tržište na raspolaganju nacionalnim tijelima mora čuvati:

– dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 5.;

– tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 4.;

– podatke o promjeni iz točke 3.5. prvog stavka;

– odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točke 3.5. trećeg stavka i točaka 4.3. i 4.4.

7. Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati ministarstvo nadležno za gospodarstvoo izdanim ili povučenim odlukama o odobrenju potpunog sustava kvalitete povremeno ili na zahtjev ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dostavljati listu odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te, na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev mora dostaviti primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo mora čuvati primjerak izdane odluke o odobrenju, njezinih priloga i dodataka te tehničku dokumentaciju tijekom razdoblja od 15 godina od datuma izdavanja.

8. Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 3.1., 3,5., 5. i 6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

PRILOG VIII.

SUKLADNOST NA TEMELJU POJEDINAČNE PROVJERE ZA DIZALA
(modul G)

1. Sukladnost na temelju pojedinačne provjere je postupak ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje udovoljava li dizalo primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

2. Obveze ugraditelja

2.1. Ugraditelj mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo praćenje osigurali sukladnost dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

2.2. Ugraditelj dizala mora podnijeti zahtjev za pojedinačnu ovjeru prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

– mjesto na kojem je dizalo ugrađeno;

– pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu;

– tehničku dokumentaciju;

3. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Tehnička dokumentacija mora sadržavati barem sljedeće elemente:

3.1. opis dizala;

3.2. konstrukciju te tehničke crteže i dijagrame proizvoda;

3.3. opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje tih crteža i dijagrama te rada proizvoda;

3.4. popis bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koji su uzeti u obzir;

3.5. popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi objavljenih u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo osnovnim sigurnosnim zahtjevima ovoga Pravilnika uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni;

3.6. primjerak potvrda o EU ispitivanju tipa sigurnosnih komponenti za dizala ugrađenih u dizalo;

3.7. rezultate izračuna tehničkog rješenja koje radi ili daje napraviti ugraditelj;

3.8. izvješća o ispitivanjima;

3.9. primjerak uputa iz Priloga I. točke 6.2. ovoga Pravilnika.

4. Provjera

Prijavljeno tijelo koje je izabrao ugraditelj mora pregledati tehničku dokumentaciju i dizalo i provodi odgovarajuća ispitivanja kako je utvrđeno u relevantnim usklađenim normama ili istovjetna ispitivanja, kako bi osiguralo njegovu usklađenost s primjenjivim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima predviđenima u Prilogu I. Ispitivanja uključuju barem ispitivanja navedena u točki 3.3. Priloga V. ovoga Pravilnika.

Ako dizala ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika, prijavljeno tijelo mora izdati potvrdu o sukladnosti koja se odnosi na provedena ispitivanja.

Prijavljeno tijelo mora ispuniti odgovarajuće stranice u knjizi održavanja dizala navedenoj u Prilogu I. točki 6.2. ovoga Pravilnika.

Ako prijavljeno tijelo odbije izdati potvrdu o sukladnosti, mora iznijeti detaljne razloge odbijanja i navesti potrebne korektivne mjere koje se trebaju poduzeti. Ako ugraditelj ponovno podnese zahtjev za pojedinačnu provjeru, mora ga podnijeti istom prijavljenom tijelu.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev mora dostaviti primjerak potvrde o sukladnosti.

5. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1. Ugraditelj mora staviti oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ovoga Pravilnika te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 2.2., njegov identifikacijski broj uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

5.2. Ugraditelj mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuvati primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti mora se na zahtjev staviti na raspolaganje relevantnim tijelima.

6. Ugraditelj uz tehničku dokumentaciju mora čuvati primjerak potvrde o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od datuma na koji je dizalo stavljeno na tržište.

7. Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 2.2. i 6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

PRILOG IX.

SUKLADNOST S TIPOM UZ NASUMIČNE PROVJERE ZA SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA (modul C2)

1. Sukladnost s tipom uz nasumične provjere dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo vrši provjere sigurnosnih komponenti za dizala kako bi osiguralo da su sukladne s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o ispitivanju tipa i da zadovoljavaju primjenjive zahtjeve iz Priloga I. ovoga Pravilnika i da će dizalu u koje su propisno ugrađene omogućiti da te zahtjeve ispuni.

2. Proizvodnja

Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo praćenje osigurali da proizvedene sigurnosne komponente za dizala zadovoljavaju uvjete iz točke 1.

3. Proizvođač zahtjev za nasumičnu provjeru mora podnijeti jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

3.1. naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

3.2. pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

3.3. sve relevantne podatke o proizvedenim sigurnosnim komponentama za dizala;

3.4. adresu radnih prostora u koje se može odnijeti uzorak sigurnosnih komponenti za dizala.

4. Prijavljeno tijelo mora obaviti ili daje obaviti provjere sigurnosnih komponenti za dizala u nasumično odabranim intervalima. Mora se pregledati prikladan uzorak završnih sigurnosnih komponenti za dizala koji na licu mjesta uzima prijavljeno tijelo te se moraju provesti odgovarajuća ispitivanja utvrđena relevantnim usklađenim normama, i/ili istovjetna ispitivanja utvrđena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama kako bi se provjerila sukladnost sigurnosne komponente za dizala s uvjetima iz točke 1. U slučajevima u kojima jedna ili više provjerenih sigurnosnih komponenti nisu sukladne, prijavljeno tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere.

Točke koje treba uzeti u obzir kod provjere sigurnosnih komponenti definirat će se zajedničkim sporazumom između svih prijavljenih tijela odgovornih za ovaj postupak, uzimajući u obzir osnovna obilježja sigurnosnih komponenti za dizala.

Prijavljeno tijelo mora izdati potvrdu o sukladnosti s tipom na temelju provedenih pregleda i ispitivanja.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev mora dostaviti primjerak potvrde o sukladnosti s tipom.

5. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1. Proizvođač mora staviti oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinu sigurnosnu komponentu za dizala koja zadovoljava uvjete iz točke 1.

5.2. Proizvođač mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaku sigurnosnu komponentu za dizala i čuvati njezin primjerak na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od stavljanja sigurnosne komponente za dizala na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se sigurnosna komponenta za dizala za koju je ta izjava sastavljena.

6. Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača može, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju. Ovlašteni zastupnik ne smije ispuniti obveze proizvođača iz točke 2.

PRILOG X.

SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROIZVODA ZA DIZALA
(modul E)

1. Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvoda dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete proizvoda ugraditelja kako bi osiguralo da su dizala sukladna s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa ili s dizalom koje je projektirano i proizvedeno primjenjujući potpuni sustav kvalitete odobren u skladu s Prilogom XI. ovoga Pravilnika i da zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

2. Obveze ugraditelja

Ugraditelj mora provoditi odobreni sustav kvalitete za završnu provjeru i ispitivanje dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provodi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Ugraditelj mora podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete za predmetna dizala jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

– sve relevantne podatke o dizalima koja će se ugrađivati;

– dokumentaciju o sustavu kvalitete;

– tehničku dokumentaciju dizala koja će se ugraditi;

– pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2. U sklopu sustava kvalitete svako se dizalo pregledava i moraju biti provedena odgovarajuća ispitivanja kao što je utvrđeno relevantnim usklađenim normama ili istovjetna ispitivanja kako bi se osigurala njegova sukladnost s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je usvojio ugraditelj moraju se sustavno i uredno dokumentirati u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete mora omogućavati dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete;

– organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda;

– pregleda i ispitivanja koji će se obavljati prije stavljanja na tržište i u uporabu, uključujući barem ispitivanja određena u Prilogu V. točki 3.3. ovoga Pravilnika;

– načina praćenja učinkovitog funkcioniranja sustava kvalitete;

– zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti zaposlenika.

3.3. Prijavljeno tijelo mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Barem jedan član revizorskog tima mora posjedovati iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i upoznat je sa zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. Revizija uključuje obilazak radnih prostora ugraditelja radi ocjenjivanja i obilazak mjesta ugradnje.

Ugraditelj se mora biti obavješten o odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Ugraditelj se mora obvezati da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.4.1. Ugraditelj mora obavještavati prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava.

3.4.2. Prijavljeno tijelo mora ocijeniti predložene promjene i odlučiti hoće li promijenjen sustav kvalitete proizvoda nastaviti zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O odluci mora obavijestiti ugraditelja ili, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest mora sadržavati zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

Prijavljeno tijelo mora staviti ili daje staviti svoj identifikacijski broj pored oznake CE u skladu s člancima 18. i 19.

4. Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1. Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li ugraditelj u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Ugraditelj dizala mora dozvoliti prijavljenom tijelu da u svrhu ocjenjivanja ima pristup objektima u kojima se obavljaju ugradnja, provjere i ispitivanja te mu mora dati sve potrebne obavijesti, posebno:

– dokumentaciju o sustavu kvalitete;

– tehničku dokumentaciju;

– zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika itd.

4.3. Prijavljeno tijelo mora provoditi povremene revizije kako bi osiguralo da ugraditelj održava i primjenjuje sustav kvalitete te ugraditelju podnosi izvješće o reviziji

4.4. Prijavljeno tijelo povrh toga može doći u nenajavljeni obilazak mjesta na kojima se obavlja ugradnja dizala.

Prilikom takvih obilazaka, prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisne primjene sustava kvalitete i dizala; ono ugraditelju mora dostaviti izvješće o posjetu te, ako su provedena ispitivanja, i izvješće o ispitivanjima.

5. Ugraditelj dizala tijekom 10 godina nakon što je posljednje dizalo stavljeno na tržište na raspolaganju nacionalnim tijelima mora čuvati:

– dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 3.;

– tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 4.;

– podatke o promjenama iz točke 3.4.1.;

– odluke i izvješća prijavljenih tijela navedenih u drugom stavku točke 3.4.2. i u točkama 4.3. i 4.4.

6. Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati ministarstvo nadležno za gospodarstvoo izdanim ili povučenim odlukama o odobrenju sustava kvalitete te povremeno ili na zahtjev ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dostavljati listu odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev mora dostaviti primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

7. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

7.1. Ugraditelj mora staviti oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ovoga Pravilnika te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

7.2. Ugraditelj mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuvati primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se mora staviti na raspolaganje relevantnim tijelima.

8. Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 3.1., 3.4.1., 5. i 7. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

PRILOG XI.

SUKLADNOST NA TEMELJU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETE I ISPITIVANJA KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA ZA DIZALA
(modul H1)

1. Sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete i ispitivanja konstrukcijskog rješenja za dizala postupak je ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete ugraditelja i prema potrebi, konstrukciju dizala, kako bi osiguralo da dizala zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

2. Obveze ugraditelja

Ugraditelj mora primjenjivati odobreni sustav kvalitete za rješenje, proizvodnju, sastavljanje, ugradnju, završnu provjeru i ispitivanje dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provoditi nadzor kako je navedeno u točki 4. Primjerenost tehničkog rješenja dizala mora biti ispitana u skladu s točkom 3.3.

3. Sustav kvalitete

3.1. Ugraditelj mora podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

– sve relevantne obavijesti o dizalima koja će se ugrađivati, posebno obavijesti koje omogućavaju razumijevanje odnosa između konstrukcije i rada dizala;

– dokumentaciju o sustavu kvalitete;

– tehničku dokumentaciju opisanu u Prilogu IV. dijelu B točki 3. ovoga Pravilnika;

– pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2. Sustav kvalitete mora osiguravati sukladnost dizala s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je usvojio ugraditelj moraju se sustavno i uredno dokumentirati u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete mora omogućiti dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na konstrukciju i kvalitetu proizvoda;

– specifikacije tehničkog rješenja, uključujući norme koje će se primijeniti, i, ako se relevantne usklađene norme neće u potpunosti primijeniti, način, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, kojim će se zajamčiti ispunjavanje primjenjivih bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva utvrđenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

– tehnike kontrole i provjere konstrukcije, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti prilikom konstruiranja dizala;

– pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prilikom prihvaćanja nabavljenog materijala, komponenti i podsklopova;

– odgovarajućih tehnika sastavljanja, ugradnje, kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti;

– pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije (pregleda uvjeta ugradnje: vozno okno, strojarnica itd.), tijekom i nakon ugradnje (uključujući najmanje ispitivanja propisana u Prilogu V. točki 3.3. ovoga Pravilnika);

– zapisa o kvaliteti kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika;

– načine sustavnog praćenja postizanja zahtijevane kvalitete projektiranja i proizvoda i učinkovitosti sustava kvalitete.

3.3. Ispitivanje konstrukcije

3.3.1. Ako konstrukcija u potpunosti ne zadovoljava usklađene norme, prijavljeno tijelo mora provjeriti usklađenost rješenja s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. te ako ona postoji, izdati ugraditelju dizala potvrdu o EU ispitivanju rješenja, navodeći ograničenja valjanosti potvrde i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrene konstrukcije.

3.3.2. Ako rješenje ne ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika, prijavljeno tijelo mora odbiti izdavanje potvrdu o EU ispitivanju rješenja te o tome obavijestiti ugraditelja i detaljno navesti razloge odbijanja.

Prijavljeno tijelo mora biti upoznato sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na mogućnost da odobreno rješenje više ne ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika te odlučuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. U tom slučaju prijavljeno tijelo mora obavijestiti ugraditelja.

3.3.3. Ugraditelj mora obavještavati prijavljeno tijelo koje je izdalo potvrdu o EU ispitivanju rješenja o svim izmjenama odobrenog rješenja koje mogu utjecati na sukladnost s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ili na uvjete za valjanost potvrde. Za takve izmjene potrebno je dodatno odobrenje prijavljenog tijela koje je izdalo potvrdu o EU ispitivanju rješenja u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju rješenja.

3.3.4. Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati ministarstvo nadležno za gospodarstvoo potvrdi o EU ispitivanju rješenja i/ili svim njezinim izdanim ili povučenim dodacima te povremeno ili na zahtjev ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dostavljati popis odbijenih, suspendiranih ili na drugi način ograničenih potvrda o EU ispitivanju rješenja i/ili njezinih dodataka.

Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati druga prijavljena tijela u potvrdi o EU ispitivanju rješenja i/ili svim njezinim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendiralo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o izdanim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak potvrde o EU ispitivanju rješenja i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate pregleda koje je obavilo prijavljeno tijelo.

3.3.5. Ugraditelj primjerak potvrde o EU ispitivanju rješenja, njezinih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom mora čuvati na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom razdoblja od 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište.

3.4. Ocjena sustava kvalitete

Prijavljeno tijelo mora procijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Barem jedan član revizorskog tima mora posjedovati iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i biti upoznat sa zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima utvrđenima u Prilogu I. Revizija mora uključivati obilazak radnih prostora ugraditelja radi ocjenjivanja i obilazak mjesta ugradnje dizala.

Revizorski tim mora pregledati tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 4 . kako bi potvrdio sposobnost ugraditelja da prepozna primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika te kako bi izvršio nužne preglede za osiguranje sukladnosti dizala s tim zahtjevima.

O odluci se mora obavijestiti ugraditelja i, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest mora sadržavati zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.5. Ugraditelj se mora obvezati da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

Ugraditelj mora obavještavati prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava.

Prijavljeno tijelo mora ocijeniti predložene promjene i odlučuje hoće li promijenjeni sustav kvalitete nastaviti zadovoljavati uvjete iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O odluci mora obavijestiti ugraditelja ili, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest mora sadržavati zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

Prijavljeno tijelo stavlja ili daje staviti svoj identifikacijski broj pored oznake CE u skladu s člancima 18. i 19. ovoga Pravilnika.

4. Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1. Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li ugraditelj u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Ugraditelj u svrhu pregleda prijavljenom tijelu mora omogućiti pristup objektima za projektiranje, proizvodnju, sastavljanje, ugrađivanje, provjeru, ispitivanje i skladištenje i pri tom dati sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju o sustavu kvalitete;

– zapise o kvaliteti iz dijela sustava kvalitete koji se odnosi na projektiranje, kao što su rezultati analiza, proračuna, ispitivanja;

– zapise o kvaliteti iz dijela sustava kvalitete koji se odnosi na prihvatljivost nabave i ugradnje, kao što su izvješće o provjeri, podaci o ispitivanju i umjeravanju, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika.

4.3. Prijavljeno tijelo mora provoditi periodične revizije kako bi osiguralo da ugraditelj održava i primjenjuje sustav kvalitete te ugraditelju mora dostaviti izvješće o reviziji.

4.4. Prijavljeno tijelo k tomu može doći u nenajavljeni obilazak radnih prostora ugraditelja ili mjesta ugradnje dizala. Prilikom takvih obilazaka, prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisne primjene sustava kvalitete. Ugraditelju mora predati izvješće o obilasku, a ako je provedeno ispitivanje, i izvješće o ispitivanju.

5. Ugraditelj tijekom razdoblja koje istječe 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište, na raspolaganju nacionalnim tijelima mora čuvati:

– dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 3.;

– tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 4.;

– podatke o promjenama iz drugog stavka točke 3.5.;

– odluke i izvješća prijavljenih tijela navedenih u točki 3.5. četvrtom stavku i u točkama 4.3. i 4.4.

6. Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati ministarstvo nadležno za gospodarstvoo izdanim ili povučenim odlukama o odobrenju potpunog sustava kvalitete te povremeno ili na zahtjev ministarstvu nadležnom za gospodarstvo mora dostaviti popis odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te, na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo mora čuvati primjerak izdane odluke o odobrenju, njezinih priloga i dodataka te tehničku dokumentaciju tijekom razdoblja od 15 godina od datuma izdavanja.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev mora dostaviti primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

7. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

7.1. Ugraditelj mora staviti oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ovoga Pravilnika te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

7.2. Ugraditelj mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuvati primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se mora staviti na raspolaganje relevantnim tijelima.

8. Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 3.1., 3.3.3., 3.3.5., 5. i 7. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

PRILOG XII.

SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROIZVODNJE ZA DIZALA
(modul D)

1. Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnje za dizala dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete proizvoda ugraditelja kako bi osiguralo da su ugrađena dizala sukladna s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa ili s dizalom koje je projektirano i proizvedeno primjenjujući sustav kvalitete odobren u skladu s Prilogom XI. ovoga Pravilnika i da zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

2. Obveze ugraditelja

Ugraditelj mora primjenjivati odobreni sustav kvalitete za izradu, sastavljanje, ugradnju, završnu provjeru i ispitivanje dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provoditi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Ugraditelj mora podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

– sve relevantne podatke o dizalima koja će se ugrađivati;

– dokumentaciju o sustavu kvalitete;

– tehničku dokumentaciju dizala koja će se ugraditi;

– pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2. Sustav kvalitete mora osigurati da dizala zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je usvojio ugraditelj moraju se sustavno i uredno dokumentirati u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete mora omogućavati dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda;

– tehnika proizvodnje, kontrole i osiguranja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se primjenjivati;

– pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon ugradnje;

– zapisa o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika;

– nadzornih mjera za postizanje tražene kvalitete proizvoda i učinkovitog djelovanja sustava kvalitete.

3.3. Prijavljeno tijelo mora procijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Barem jedan član revizorskog tima mora posjedovati iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i mora biti upoznat sa bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Revizija mora uključivati obilazak radnih prostora ugraditelja radi ocjenjivanja i obilazak mjesta ugradnje dizala.

Ugraditelj mora biti obaviješten o odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Ugraditelj se obvezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.4.1. Ugraditelj mora obavještavati prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava.

3.4.2. Prijavljeno tijelo mora ocijeniti predložene promjene i odlučiti hoće li promijenjen sustav kvalitete nastaviti zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O odluci se mora obavijestiti ugraditelja ili, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest mora sadržavati zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

Prijavljeno tijelo stavlja ili daje staviti svoj identifikacijski broj pored oznake CE u skladu s člancima 18. i 19. ovoga Pravilnika.

4. Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1. Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li ugraditelj u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Ugraditelj u svrhu provjere prijavljenom tijelu mora omogućiti pristup objektima za proizvodnju, sastavljanje, ugradnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje i pritom mu mora dati sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju o sustavu kvalitete;

– tehničku dokumentaciju;

– zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika.

4.3. Prijavljeno tijelo mora provoditi periodične revizije kako bi osiguralo da ugraditelj održava i primjenjuje sustav kvalitete te ugraditelju dostavlja izvješće o reviziji.

4.4. Prijavljeno tijelo može k tomu nenajavljeno obići ugraditelja dizala. Prilikom takvih obilazaka prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisnog funkcioniranja sustava kvalitete. Prijavljeno tijelo ugraditelju mora dostaviti izvješće o posjetu, a ako su provedena ispitivanja i izvješće o ispitivanjima.

5. Ugraditelj tijekom razdoblja koje istječe 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište, na raspolaganju nacionalnim tijelima mora čuvati :

– dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 3. ;

– tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. alineja 4. ;

– podatke o promjenama iz točke 3.4.1.;

– odluke i izvješća prijavljenih tijela navedene u točki 3.4.2. drugom stavku i u točkama 4.3. i 4.4.

6. Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati ministarstvo nadležno za gospodarstvo o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava kvalitete proizvodnje te povremeno ili na zahtjev ministarstvu nadležnom za gospodarstvo mora dostavljati popis odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo mora obavještavati druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te, na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev mora dostaviti primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

7. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

7.1. Ugraditelj mora staviti oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ovoga Pravilnika te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

7.2. Ugraditelj mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuva primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti mora se na zahtjev staviti na raspolaganje relevantnim tijelima.

8. Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 3.1., 3.4.1., 5. i 7. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

20 04.03.2016 Pravilnik o sigurnosti dizala 20 04.03.2016 Pravilnik o sigurnosti dizala 20 04.03.2016 Pravilnik o sigurnosti dizala