Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

NN 22/2016 (11.3.2016.), Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

22 11.03.2016 Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

602

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. veljače 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/02

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 2. ožujka 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13. i 152/14.) u članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske, pri čemu je predsjednik Povjerenstva, po položaju, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, a zamjenik predsjednika čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. do 11. postaju stavci 4. do 10.

Članak 2.

U cijelom tekstu Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13. i 152/14.) riječi: »odluku o stavljanju izvan snage« zamjenjuju se riječima: »odluku o poništenju«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/04

Zagreb, 26. veljače 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
akademik Željko Reiner, v. r.