Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

NN 22/2016 (11.3.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

605

Na temelju članka 19. stavka 3. i članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), te članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ožujka 2016. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DAVANJE U POTKONCESIJU DIJELA POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

Daje se suglasnost na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra danog u koncesiju Mati Franušiću, vlasniku obrta Mf školjka, temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (»Narodne novine«, br. 31/07, 77/08, 154/08, 15/09, 36/09, 33/10, 117/10, 74/15 i 83/15) i Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka, od 19. ožujka 2007. godine, trgovačkom društvu Kamenice Gillardeau d.o.o., Drače, pod istim uvjetima pod kojima je dana koncesija.

II.

Na temelju ove Odluke Mato Franušić, vlasnik obrta Mf školjka, kao Ovlaštenik koncesije i društvo Kamenice Gillardeau d.o.o., Drače, dužni su u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke, sklopiti ugovor o potkoncesiji i dostaviti ga Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, na znanje.

III.

Područje koje se daje u potkoncesiju obuhvaća morski dio pomorskog dobra površine 48.351 m², od čega se 8.714 m² odnosi na uzgojno polje 355 u zoni 2 usko, a 39.637 m² na uzgojno polje 539 u zoni 3 Malostonskog zaljeva i Malog mora, a sve kako je prikazano na grafičkom prikazu koji čini Prilog I. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Ukoliko se u rokovima i na način određen u točkama I., II. i III. ove Odluke, ne sklopi ugovor o potkoncesiji, ova Odluka prestaje važiti.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/29

Urbroj: 50301-05/18-16-2

Zagreb, 4. ožujka 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.