Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

NN 22/2016 (11.3.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

606

Na temelju članka 19. stavka 3. i članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), te članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ožujka 2016. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka, a koja je dodijeljena Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (»Narodne novine«, br. 66/05, 127/07, 77/08, 15/09, 36/09, 48/09, 96/09, 102/09, 140/09, 33/10, 131/10, 126/13, 122/14, 137/14 i 83/15), na novog ovlaštenika koncesije, kako slijedi:

Broj polja

Točke koje zatvaraju
površinu polja

Y

X

Površina

(m²)

Dosadašnji ovlaštenik

Novi ovlaštenik

Namjena koncesije

Zona

113

A

B

C

D

6461912.08

6461987.45

6461960.11

6461884.75

4751273.03

4751226.84

4751184.97

4751234.17

4 500

Ante Prlaguzić

Mila Prlaguzić,

vl. obrta Dagnja,

MBO: 92189555


Uzgoj školjaka

3

II.

Novi ovlaštenik koncesije iz točke I. ove Odluke stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se novi ovlaštenik koncesije, da u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, dostavi ovjerenu zadužnicu na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, a ista čini prilog ugovoru o prijenosu koncesije iz točke IV. ove Odluke.

Ako novi ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerenu zadužnicu u iznosu i u roku iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati ugovor o prijenosu koncesije iz točke IV. ove Odluke.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, s dosadašnjim ovlaštenikom koncesije potpisati ugovor o prijenosu koncesije na novog ovlaštenika koncesije, u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/30

Urbroj: 50301-05/18-16-2

Zagreb, 4. ožujka 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

22 11.03.2016 Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka