Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

NN 22/2016 (11.3.2016.), Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

HRVATSKA NARODNA BANKA

612

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010. i 76/2013.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. ožujka 2016. donio je

ODLUKU

O UVJETIMA I NAČINU NA KOJI OVLAŠTENI MJENJAČI OBAVLJAJU MJENJAČKE POSLOVE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuju:

1. uvjeti za obavljanje mjenjačkih poslova, i to:

a) bitni elementi ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova,

b) obilježja zaštićenoga programa,

c) uporaba certificiranog programa,

2. način obavljanja mjenjačkih poslova i

3. obveza izravne kontrole i izvješćivanja od strane ugovorne banke.

(2) Ova se Odluka ne odnosi na mjenjačke poslove koje obavljaju banke.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Za potrebe ove Odluke pojmovi navedeni u ovom članku imaju sljedeće značenje:

1. Blagajničko mjesto jest dio mjenjačkog mjesta na kojem ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove sa strankom i za potrebe obavljanja tih poslova koristi se računalom u koje je ugrađen certificirani program te blagajnom za sigurno čuvanje kuna, strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu.

2. Certificirani program jest zaštićeni program za koji je Hrvatska narodna banka izdala certifikat.

3. Mjenjački automat (automat za otkup strane gotovine) jest elektronički uređaj koji omogućava otkup strane gotovine te koji se smatra mjenjačkim mjestom na kojem se obavljaju mjenjački poslovi po posebnim uvjetima, na način propisan člankom 11. ove Odluke.

4. Mjenjačka provizija jest novčani iznos u kunama koji od stranke iz članka 6. stavka 1. ove Odluke naplaćuje ovlašteni mjenjač u skladu s člankom 10. stavkom 9. ove Odluke. Mjenjačka provizija izračunava se množenjem postotka mjenjačke provizije s umnoškom kupovnog tečaja strane valute i nominalnog iznosa strane gotovine ili nominalnog iznosa čeka koji glasi na stranu valutu te dijeljenjem dobivenog iznosa s brojem sto.

5. Mjenjačko mjesto jest prostorna i organizacijska jedinica ovlaštenog mjenjača u kojoj se obavljaju mjenjački poslovi, a može sadržavati jedno ili više blagajničkih mjesta te može biti dio poslovnog prostora u kojem se obavljaju i druge djelatnosti.

6. Ovlašteni mjenjač jest mjenjač kako je to uređeno člankom 46. stavkom 2. Zakona o deviznom poslovanju.

7. Podnositelj zahtjeva jest rezident pravna osoba, trgovac pojedinac, obrtnik, pravna osoba u osnivanju te fizička osoba koja namjerava obavljati mjenjačku djelatnost kao trgovac pojedinac odnosno obrtnik, koji Hrvatskoj narodnoj banci podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

8. Potvrda o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa potpisana je izjava proizvođača zaštićenog programa da je program koji je predmet ugovora između njega i podnositelja zahtjeva, odnosno ovlaštenog mjenjača, certificirala Hrvatska narodna banka.

9. Potvrda o autentičnosti ugrađenoga zaštićenog programa potpisana je izjava proizvođača zaštićenog programa da je ugrađeni program identičan onom programu za koji je s ovlaštenim mjenjačem sklopio ugovor o kupnji i za koji je izdao potvrdu o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa.

10. Predugovor o obavljanju mjenjačkih poslova jest ugovor kojim se podnositelj zahtjeva i ugovorna banka obvezuju na sklapanje ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, a koji mora sadržavati sve bitne elemente ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova.

11. Prigodno blagajničko mjesto jest blagajničko mjesto na kojem ovlašteni mjenjač na mjestu i u vrijeme održavanja priredaba, sajmova ili sličnih događanja obavlja mjenjačke poslove.

12. Povoljni kupovni tečaj na tečajnoj listi ovlaštenog mjenjača jest iznos koji je veći od iznosa temeljnoga kupovnog tečaja.

13. Povoljni prodajni tečaj jest iznos koji je manji od iznosa temeljnoga prodajnog tečaja.

14. Temeljni kupovni tečaj na tečajnoj listi ovlaštenog mjenjača jest najmanji kunski iznos koji ovlašteni mjenjač daje stranki iz članka 6. stavka 1. ove Odluke za jedinicu otkupljene strane valute.

15. Temeljni prodajni tečaj jest najveći kunski iznos koji ovlašteni mjenjač prima od stranke iz članka 6. stavka 1. ove Odluke za jedinicu prodane strane valute.

16. Ugovor o kupnji zaštićenog programa jest ugovor sklopljen između proizvođača zaštićenog programa i podnositelja zahtjeva, odnosno ovlaštenog mjenjača, u kojem je točno utvrđen program koji je predmet ugovora i kojim podnositelj zahtjeva, odnosno ovlašteni mjenjač, stječe pravo korištenja zaštićenog programa, a može biti sklopljen i pod uvjetom da stupi na snagu nakon dobivanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

17. Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova jest ugovor sklopljen između ugovorne banke i podnositelja zahtjeva, odnosno ovlaštenog mjenjača, koji sadrži sve bitne elemente propisane ovom Odlukom, a može biti sklopljen i pod uvjetom da stupi na snagu nakon dobivanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

18. Ugovorna banka jest kreditna institucija prema zakonu kojim se regulira poslovanje kreditnih institucija te koja ima odobrenje za rad Hrvatske narodne banke, a čije odobrenje za rad sadržava i odobrenje za pružanje usluga trgovanja u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun stranke stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, s kojom je podnositelj zahtjeva, odnosno ovlašteni mjenjač, sklopio ugovor ili predugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

19. Zaštićeni program jest računalni program koji udovoljava svim zahtjevima iz članka 4. ove Odluke.

(2) U smislu ove Odluke računalom se smatra i virtualno računalo, odnosno računalni program koji omogućava da dio računala djeluje kao zasebno računalo, a koje s računalom dijeli iste elemente sklopa.

Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova

Članak 3.

(1) Ugovorna banka može s jednim podnositeljem zahtjeva, odnosno ovlaštenim mjenjačem, sklopiti samo jedan ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

(2) Podnositelj zahtjeva, odnosno ovlašteni mjenjač, za jedno mjenjačko mjesto može sklopiti ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova samo s jednom bankom. Ako ovlašteni mjenjač ima više mjenjačkih mjesta, može sklopiti više ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, s različitim bankama.

(3) Ovlašteni mjenjač mora sklopiti ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova za sva svoja mjenjačka mjesta.

(4) Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova mora sadržavati sljedeće bitne elemente:

1. popis mjenjačkih mjesta za koje ugovorna banka i podnositelj zahtjeva, odnosno ovlašteni mjenjač, sklapaju ugovor, a koji mora sadržavati i precizan opis lokacije mjenjačkih mjesta, ako na istoj adresi postoji više mjenjačkih mjesta;

2. odredbu o tečajevima na osnovi kojih će ovlašteni mjenjač obavljati mjenjačke poslove, u skladu s člankom 10. stavkom 1. ove Odluke;

3. odredbu o obvezi ugovorne banke da otkupljuje i obvezi ovlaštenog mjenjača da prodaje isključivo ugovornoj banci, za mjenjačka mjesta iz točke 1. ovog stavka, stranu gotovinu i čekove koji glase na strane valute, čije tečajeve ugovorna banka objavljuje na svojoj tečajnoj listi, te odredbu o vremenskoj dinamici prodaje strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu ugovornoj banci;

4. odredbu o iznosu kuna potrebnom za osobne dnevne izdatke, koji odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i osobe koje obavljaju mjenjačke poslove smiju imati na mjenjačkom mjestu;

5. odredbu o obvezi ugovorne banke da ovlaštenog mjenjača:

– obavještava o tekućim izmjenama obilježja stranih novčanica te o puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja stranih novčanica,

– obavještava o pojavi krivotvorenih novčanica i njihovim značajkama,

– obavještava o važećoj tečajnoj listi za svaki radni dan i

– opskrbljuje tiskanim obrascima potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji s unaprijed otisnutim serijskim brojevima za svako mjenjačko mjesto, osim za mjenjački automat;

6. odredbu o obvezi ovlaštenog mjenjača:

– da se koristi certificiranim programom te da za program kojim se koristi ima potvrdu o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa,

– da omogući kontroloru ugovorne banke obavljanje kontrole,

– da s pomoću certificiranog programa vodi izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« i »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«,

– da za svaku obavljenu kupnju i prodaju stranki izdaje potvrdu o otkupu odnosno potvrdu o prodaji uporabom certificiranog programa, osim pri otkupu strane gotovine s pomoću mjenjačkog automata,

– da za svako mjenjačko mjesto ugovornoj banci dostavlja »Izvješće o kupnji odnosno o prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu«,

– da postupa u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma;

7. odredbu o obvezi ugovorne banke i ovlaštenog mjenjača da vode evidenciju serijskih brojeva danih i primljenih tiskanih obrazaca potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji i

8. odredbu o razdoblju tijekom kalendarske godine u kojem ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove, danima u tjednu u kojima obavlja mjenjačke poslove i radnom vremenu tijekom kojeg obavlja mjenjačke poslove.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. točke 2. ovog članka, ako ovlašteni mjenjač primjenjuje tečajeve s tečajne liste ugovorne banke, a kupuje i prodaje i stranu gotovinu za koju se tečajevi ne nalaze na tečajnoj listi ugovorne banke, ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova mora sadržavati odredbu da ovlašteni mjenjač primjenjuje vlastite tečajeve za valute koje se ne nalaze na tečajnoj listi ugovorne banke.

(6) Kada ovlašteni mjenjač primjenjuje vlastite tečajeve za strane valute koje se nalaze na tečajnoj listi ugovorne banke, ugovorna banka i ovlašteni mjenjač mogu ugovoriti postotak za koji temeljni kupovni tečaj određene strane valute ovlaštenog mjenjača ne može biti manji od kupovnog tečaja za efektivu ugovorne banke te postotak za koji temeljni prodajni tečaj ovlaštenog mjenjača za određenu stranu valutu ne može biti veći od prodajnog tečaja za efektivu ugovorne banke.

(7) Ugovorna banka nije dužna otkupljivati od ovlaštenog mjenjača stranu gotovinu i čekove koji glase na strane valute ako za njih ne objavljuje tečajeve na svojoj tečajnoj listi.

(8) Ako ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove s pomoću mjenjačkog automata, ugovorna banka i ovlašteni mjenjač dužni su u ugovoru o obavljanju mjenjačkih poslova odrediti gdje se nalazi mjenjačko mjesto (navesti adresu) iz članka 11. stavka 5. odnosno 6. ove Odluke.

(9) Ovlašteni mjenjač ne može prava i/ili obveze iz ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova prenositi na treću osobu.

Zaštićeni program

Članak 4.

(1) Zaštićeni program jest računalni program koji omogućava:

1. izradu potvrda o otkupu i potvrda o prodaji te njihovo automatsko ispisivanje na pisaču,

2. izradu izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«, »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«, »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu«, »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu«, »Dnevnik prodaje strane gotovine«, »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«, »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%« i »Izvješće o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji« na osnovi svih unesenih podataka,

3. izradu i primjenu najviše dviju tečajnih lista tijekom jednoga radnog dana,

4. da se nijedna transakcija u jednom radnom danu ne može obaviti bez tečajne liste izrađene u tom radnom danu koja se primjenjuje u vrijeme provođenja transakcije,

5. da se iskazivanje i obračun mjenjačke provizije može izvršiti ako se ovlašteni mjenjač bavi jedino otkupom strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu ili, ako se bavi i otkupom i prodajom strane gotovine, samo pri otkupu stranih kovanica i

6. da se zapisi u izvješću »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« bilježe prema vremenskom slijedu.

(2) Zaštićeni program mora omogućiti da se utvrdi jesu li prvotno pohranjeni podaci brisani, mijenjani ili dopunjavani.

(3) Zaštićeni program ne smije omogućiti izmjene, dopune i naknadno evidentiranje transakcija nakon zaključenja konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

(4) Zaštićeni program mora sadržavati datoteku s nadzornim procedurama koje omogućavaju da se utvrdi jesu li uneseni podaci brisani, mijenjani ili dopunjavani, a koju izrađuje Hrvatska narodna banka.

(5) Zaštićeni program mora u svako doba omogućiti prikaz i ispis podataka o transakcijama obavljenima svakog dana u tekućoj i u prethodnoj kalendarskoj godini te prikaz i ispis izvješća iz stavka 1. ovog članka za svaki dan u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

(6) Potvrda o otkupu mora obvezno sadržavati:

1. tvrtku i osobni identifikacijski broj ovlaštenog mjenjača,

2. tvrtku ugovorne banke,

3. naziv potvrde, koji glasi: »Potvrda o otkupu«,

4. serijski broj,

5. brojčanu i slovnu oznaku otkupljene strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka, koji je sastavni dio Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa,

6. iznos otkupljene strane gotovine odnosno iznos otkupljenog čeka koji glasi na stranu valutu,

7. tečaj koji je primijenjen pri otkupu strane gotovine odnosno čeka koji glasi na stranu valutu,

8. protuvrijednost, u kunama, otkupljene strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu,

9. iznos obračunate mjenjačke provizije, u kunama, ako se ovlašteni mjenjač bavi jedino otkupom strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu ili, ako se bavi i otkupom i prodajom strane gotovine, samo na potvrdama o otkupu koje se izdaju pri otkupu stranih kovanica,

10. datum i vrijeme transakcije (sat i minuta),

11. potpis odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu (umjesto potpisa može biti strojno otisnuta šifra te osobe) i

12. serijski broj s tiskanog obrasca potvrde o otkupu, koji se unosi ako se ovlašteni mjenjač nije u trenutku kupnje, zbog opravdanih razloga, koristio certificiranim programom.

(7) Potvrda o prodaji mora obvezno sadržavati:

1. tvrtku i osobni identifikacijski broj ovlaštenog mjenjača,

2. tvrtku ugovorne banke,

3. naziv potvrde, koji glasi: »Potvrda o prodaji«,

4. serijski broj,

5. brojčanu i slovnu oznaku strane gotovine koja se prodaje, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka, koji je sastavni dio Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa,

6. iznos prodane strane gotovine,

7. tečaj koji je primijenjen u transakciji prodaje strane gotovine,

8. protuvrijednost, u kunama, prodane strane gotovine,

9. oznaku za platni instrument u kunama (gotovina – GOT),

10. datum i vrijeme transakcije (sat i minuta),

11. potpis odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu (umjesto potpisa može biti strojno otisnuta šifra te osobe) i

12. serijski broj s tiskanog obrasca potvrde o prodaji, koji se unosi ako se ovlašteni mjenjač nije u trenutku prodaje, zbog opravdanih razloga, koristio certificiranim programom.

(8) Prvoga radnog dana u novoj kalendarskoj godini zaštićeni program mora omogućiti otvaranje poslovnih knjiga za novu godinu te mora završna stanja od prethodne kalendarske godine prenijeti kao početna stanja u novu kalendarsku godinu. Prvoga radnog dana u novoj kalendarskoj godini serijski broj svake vrste transakcije i tečajne liste započinje brojem 1.

(9) Zaštićeni program mora udovoljavati i svim ostalim zahtjevima iz ove Odluke te biti u skladu s Uputom za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača.

Uporaba certificiranog programa

Članak 5.

(1) Ovlašteni mjenjač dužan je u obavljanju mjenjačkih poslova koristiti se na svakom blagajničkom mjestu računalom u koji je ugrađen certificirani program.

(2) Ovlašteni mjenjač dužan je sve transakcije povezane s mjenjačkim poslovanjem evidentirati uporabom certificiranog programa te ne smije provoditi transakcije povezane s mjenjačkih poslovanjem ako te transakcije nisu dio funkcionalnosti certificiranog programa.

(3) Ovlašteni mjenjač dužan je na svakom blagajničkom mjestu voditi sva izvješća uporabom certificiranog programa.

(4) Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« može biti izrađeno kao privremeno i kao konačno. Privremeno izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« može se izraditi tijekom radnog dana. Prije izrade sljedeće tečajne liste ovlašteni mjenjač dužan je izraditi konačno izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Konačno stanje blagajne u izvješću »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« jest zbroj početnog stanja i svih obavljenih transakcija za svaku valutu posebno, na temelju primjene jedne tečajne liste. Konačno stanje blagajne uspoređuje se s iznosom gotovine i čekova u blagajni, a moguće se razlike zasebno knjiže u poslovne knjige.

(5) Ako ovlašteni mjenjač tijekom istoga radnog dana mijenja tečajnu listu, prije izmjene tečajne liste dužan je izraditi konačno izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

(6) Izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« i »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« potpisuje odgovorna osoba ovlaštenog mjenjača ili osoba koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu.

(7) Podaci iz izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« unose se u poslovne knjige.

(8) Kada se zbog opravdanih razloga ovlašteni mjenjač ne može koristiti certificiranim programom, dužan je voditi izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« i »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« ručno te nakon prestanka tih razloga unijeti podatke o obavljenim transakcijama za određeni dan i voditi sva obvezna izvješća s pomoću certificiranog programa, u skladu s Odlukom.

(9) Za korištenje računalnim programom koji nije certificiran odgovorna je, osim ovlaštenog mjenjača, i osoba koja ga je ugradila ili izvršila naknadne preinake.

(10) Ovlašteni mjenjač ne smije se koristiti certificiranim programom za evidentiranje transakcija koje ne proizlaze iz mjenjačke djelatnosti, uključujući primanje i davanje novčanih pozajmica.

Način obavljanja mjenjačkih poslova

Članak 6.

(1) Ovlašteni mjenjači smiju mjenjačke poslove obavljati samo sa sljedećim strankama:

– rezidentima iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona o deviznom poslovanju i

– fizičkim osobama nerezidentima iz članka 2. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju.

(2) Ovlašteni mjenjač na jednom mjenjačkom mjestu može samo:

1. kupovati stranu gotovinu i/ili otkupljivati čekove koji glase na stranu valutu i prodavati stranu gotovinu ili

2. samo kupovati stranu gotovinu i/ili otkupljivati čekove koji glase na stranu valutu.

(3) Ovlašteni mjenjač otkupljuje stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu isključivo za gotovinu u kunama te prodaje stranu gotovinu isključivo za gotovinu u kunama.

(4) Ovlašteni mjenjač ne smije prodavati stranu gotovinu za čekove niti naplaćivati stranu gotovinu putem platnih kartica ili drugih platnih instrumenata.

Članak 7.

(1) Ovlašteni mjenjač može obavljati mjenjačke poslove na jednom ili na više mjenjačkih mjesta.

(2) Mjenjačko mjesto u zračnoj luci i pristaništu ne može biti smješteno u prostoru namijenjenom za dolazak putnika u međunarodnom prometu odnosno na cestovnom graničnom prijelazu ne može biti smješteno između carinske i/ili policijske kontrole Republike Hrvatske i carinske i/ili policijske kontrole susjedne države.

(3) Ovlašteni mjenjač mora, osim mjera za smanjenje rizika i poboljšanje zaštite osoba koje obavljaju mjenjačke poslove u skladu s propisom kojim je uređena zaštita novčarskih institucija, na svakome mjenjačkom mjestu također imati:

1. blagajnu za sigurno čuvanje kuna, strane gotovine i čekova, isključivo za obavljanje mjenjačkih poslova, na svakom blagajničkom mjestu,

2. presliku odobrenja Hrvatske narodne banke za obavljanje mjenjačkih poslova,

3. istaknut natpis »Mjenjačnica« na hrvatskom jeziku i na još najmanje jednom službenom jeziku Europske unije; ako ovlašteni mjenjač u istom prostoru osim mjenjačkih obavlja i druge poslove, natpis »Mjenjačnica« mora istaknuti u dijelu prostora u kojem obavlja samo mjenjačke poslove,

4. istaknutu važeću tečajnu listu s tečajevima stranih valuta kojima trguje, na mjestu i na način vidljiv strankama,

5. istaknutu informaciju o tome koristi li se tečajnom listom koju primjenjuje njegova ugovorna banka ili se koristi vlastitom tečajnom listom, na mjestu i na način vidljiv strankama, na hrvatskom jeziku i na još najmanje jednom službenom jeziku Europske unije,

6. istaknutu obavijest o postotku mjenjačke provizije (ako ovlašteni mjenjač naplaćuje mjenjačku proviziju) na mjestu i na način vidljiv strankama,

7. istaknutu obavijest o tvrtki ugovorne banke s kojom ima sklopljen ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova za to mjenjačko mjesto, na mjestu i na način vidljiv strankama,

8. na mjestu i na način vidljiv strankama obavijest sljedećeg sadržaja: »Za svaku kupnju ili prodaju strane gotovine i otkup čekova koji glase na stranu valutu mjenjačnica vam je dužna izdati potvrdu o otkupu odnosno potvrdu o prodaji.« i

9. izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« i »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« odvojena od dokumentacije za ostalo poslovanje, ako ga obavlja u istome poslovnom prostoru.

(4) Ako se ovlašteni mjenjač u istome poslovnom prostoru, osim mjenjačkom djelatnosti, bavi i drugim djelatnostima, a stranu gotovinu i čekove drži u trezoru, gotovina i čekovi koji proizlaze iz mjenjačke djelatnosti moraju biti odvojeni od gotovine i čekova koji proizlaze iz obavljanja druge djelatnosti.

(5) Ovlašteni mjenjač unutar mjenjačkog mjesta ne smije imati gotovinu ili čekove koji nisu evidentirani certificiranim programom ili za koje ne postoji odgovarajuća dokumentacija.

(6) Za potrebe kontrole nadzornog tijela iz članka 58. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju i ugovorne banke, na svakome mjenjačkom mjestu treba biti raspoloživa i sljedeća dokumentacija:

1. preslika ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova za to mjenjačko mjesto,

2. preslika rješenja o upisu mjenjačke djelatnosti u sudski odnosno obrtni registar,

3. potvrda o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa,

4. tečajne liste ovlaštenog mjenjača, potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji i izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«, »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«, »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu«, »Dnevnik prodaje strane gotovine« »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu«, »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«, »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%« te »Izvješće o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji« na mediju za automatsku obradu podataka, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu, te na elektromagnetskoj/digitalnoj vanjskoj memoriji, za tekuću i dvije prethodne kalendarske godine,

5. tečajne liste ugovorne banke za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu,

6. potpisane potvrde banke o otkupu te potpisano »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu«, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu,

7. potpisana izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« i »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«, za tekuću kalendarsku godinu,

8. dokumenti na osnovi kojih je ovlašteni mjenjač izvršio uplate i isplate, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu,

9. dokumentacija u skladu s propisom kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, i to: interni akt s uključenom listom indikatora, odluka o imenovanju ovlaštene osobe te podaci o provedenoj identifikaciji stranaka i transakcijama o kojima je ovlašteni mjenjač na propisani način obavijestio Ured za sprječavanje pranja novca i

10. evidencije, na papiru ili elektroničkom mediju, potvrda o otkupu i prodaji strane gotovine po povoljnom tečaju, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu, sa serijskim brojevima tih potvrda i sa sljedećim obveznim podacima o identitetu stranke: imenom, prezimenom, adresom stanovanja i brojem osobne iskaznice ili putovnice.

(7) Odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i osobe koje obavljaju mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu dužne su Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu omogućiti obavljanje izravnog nadzora.

(8) Osobe koje obavljaju mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu moraju se znati koristiti certificiranim programom i uz hrvatski jezik moraju se služiti najmanje jednim stranim jezikom.

(9) Odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i osobe koje obavljaju mjenjačke poslove od vlastitog novca na mjenjačkom mjestu smiju imati samo kune potrebne za osobne dnevne izdatke, i to do svote iz ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova.

(10) Ovlašteni mjenjač može otvoriti prigodno blagajničko mjesto. Ovlašteni mjenjač mora najkasnije osam dana prije otvaranja prigodnoga blagajničkog mjesta sklopiti dodatak ugovoru o obavljanju mjenjačkih poslova za to blagajničko mjesto. Presliku takvog ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova ugovorna banka dužna je dostaviti Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu u roku od tri radna dana od dana njegova potpisivanja.

(11) Na prigodno blagajničko mjesto na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke. Ako okolnosti na prigodnome blagajničkom mjestu ne omogućavaju primjenu certificiranog programa, ovlašteni mjenjač mjenjačke poslove obavlja ručno i upotrebljava tiskane obrasce potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji, uz obvezu da podatke s potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji unese u certificirani program koji se nalazi na mjenjačkom mjestu, najkasnije sljedeći radni dan toga mjenjačkog mjesta.

(12) O kupnjama i prodajama strane gotovine te otkupu čekova koji glase na stranu valutu, ovlašteni mjenjač obvezan je jedanput u tekućem mjesecu, a najkasnije (uključujući) sedmoga kalendarskog dana u tekućem mjesecu dostaviti ugovornoj banci »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« za prethodni kalendarski mjesec. Kada je sedmi kalendarski dan u tekućem mjesecu subota, nedjelja ili blagdan, rok za dostavljanje »Izvješća o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

(13) Ako ovlašteni mjenjač ima sklopljen ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova s više banaka, svakoj ugovornoj banci dostavlja »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« za sva mjenjačka mjesta koja su predmet ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova.

Članak 8.

(1) Ovlašteni mjenjač koji ima više mjenjačkih mjesta dužan je omogućiti daljinsko povezivanje računala na svim mjenjačkim mjestima, za potrebe nadzora.

(2) Podaci za pristupanje računalima na drugim mjenjačkim mjestima moraju biti pohranjeni na svakom mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ovlašteni mjenjač iz stavka 1. ovog članka treba na svakom mjenjačkom mjestu omogućiti ispis svih izvješća propisanih Uputom iz članka 4. stavka 9. ove Odluke, u prenosivom formatu (PDF, engl. Portable Document Format), kako bi se izvješća s drugih mjenjačkih mjesta mogla ispisati na mjenjačkom mjestu na kojem se obavlja nadzor.

Članak 9.

(1) Ovlašteni mjenjač obvezan je predati strankama, u trenutku kada od njih kupi stranu gotovinu ili čekove koji glase na stranu valutu odnosno u trenutku kada im proda stranu gotovinu, potvrdu o otkupu odnosno potvrdu o prodaji.

(2) Pri evidentiranju transakcije storniranja potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji treba biti naveden razlog storniranja.

(3) Kada se zbog opravdanih razloga ovlašteni mjenjač ne može koristiti certificiranim programom, koristi se tiskanim obrascima potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji, s unaprijed otisnutim serijskim brojevima, koje mu je dala ugovorna banka. Ugovorna banka i ovlašteni mjenjač moraju voditi evidenciju danih i primljenih tiskanih obrazaca potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji, a ovlašteni mjenjač mora voditi i evidenciju iskorištenih tiskanih obrazaca. Tiskani obrasci potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji izrađuju se u kopiji. Originale tiskanih obrazaca potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji ovlašteni mjenjač predaje strankama, a kopije zadržava za sebe te ih je dužan čuvati za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu, na mjenjačkom mjestu na kojem je obavljena kupnja odnosno prodaja.

(4) Tvrtka i matični broj ovlaštenog mjenjača na tiskanim obrascima potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji mogu se otisnuti pečatom.

(5) Nakon što se otklone opravdani razlozi zbog kojih se ovlašteni mjenjač nije mogao koristiti certificiranim programom, dužan je uz pomoć certificiranog programa unijeti podatke s ručno ispisanih tiskanih obrazaca potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji, uključujući i serijski broj iskorištenoga tiskanog obrasca.

Članak 10.

(1) Ovlašteni se mjenjač smije koristiti ili samo tečajevima s tečajne liste koju primjenjuje ugovorna banka ili samo tečajevima koje sam određuje, a u skladu s ugovorom o obavljanju mjenjačkih poslova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako se ovlašteni mjenjač na određenome mjenjačkom mjestu koristi tečajevima s tečajne liste koju primjenjuje ugovorna banka, a na tom mjenjačkom mjestu trguje i valutama kojima ne trguje ugovorna banka, dužan je na mjestu i na način vidljiv strankama staviti i informaciju o tome za koje se valute koristi tečajevima koje sam određuje.

(3) Tijekom jednoga radnog dana ovlašteni mjenjač može na jednome mjenjačkom mjestu primjenjivati najviše dvije tečajne liste.

(4) Ako se ovlašteni mjenjač bavi otkupom strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu i prodajom strane gotovine, za svaku stranu valutu kojom trguje mora na tečajnoj listi istaknuti njezin temeljni kupovni i temeljni prodajni tečaj.

(5) Na tečajnoj listi ovlašteni mjenjač može istaknuti povoljne kupovne odnosno povoljne prodajne tečajeve. Uz povoljne tečajeve moraju biti navedeni minimalni iznosi u kunama ili u stranoj valuti za koje vrijede ti povoljni tečajevi.

(6) Ovlašteni mjenjač dužan je identificirati stranku pri svakoj transakciji otkupa i prodaje po povoljnom tečaju, a podatke o transakcijama voditi i čuvati u izdvojenim evidencijama.

(7) U svakome radnom danu najpovoljniji prodajni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu ne smije biti jednak ili niži od njegova najpovoljnijega kupovnog tečaja za istu valutu. Po prodajnom tečaju za stranu valutu koji je manji od njegova temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu, ovlašteni mjenjač može prodavati stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu samo banci.

(8) U svakome radnom danu najpovoljniji prodajni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu ne smije biti niži od kupovnog tečaja ugovorne banke za gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu.

(9) Mjenjačku proviziju smije naplatiti od stranke iz članka 6. stavka 1. ove Odluke ovlašteni mjenjač koji samo otkupljuje stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu te ovlašteni mjenjač koji i otkupljuje i prodaje stranu gotovinu, ali samo pri otkupu stranih kovanica.

(10) Ovlašteni mjenjač iz stavka 9. ovog članka dužan je na tečajnoj listi navesti iznos postotka mjenjačke provizije.

(11) Ako se ovlašteni mjenjač iz stavka 9. ovog članka na mjenjačkom mjestu bavi i otkupom i prodajom strane gotovine, dužan je staviti na mjestu i na način vidljiv strankama obavijest da mjenjačku proviziju naplaćuje isključivo pri otkupu stranih kovanica.

Obavljanje mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata

Članak 11.

(1) Ovlašteni mjenjač smije upotrebljavati mjenjački automat samo za otkup strane gotovine u novčanicama.

(2) Ovlašteni mjenjač dužan je mrežno povezati mjenjački automat s računalom iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

(3) Ovlašteni mjenjač dužan je računalo iz stavka 2. ovog članka držati na mjenjačkom mjestu te ga smije upotrebljavati samo za evidentiranje podataka koji se odnose na transakcije koje su u vezi s obavljanjem mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata.

(4) Ako ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove s pomoću više mjenjačkih automata, svaki mjenjački automat mora biti povezan sa zasebnim računalom.

(5) Ovlašteni mjenjač mora računalo iz stavka 3. ovog članka držati na mjenjačkom mjestu koje je najbliže mjestu na kojem se nalazi mjenjački automat s kojim je to računalo mrežno povezano.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, ako ovlašteni mjenjač u istom gradu ili općini ima više mjenjačkih mjesta i više mjenjačkih automata, može računalo iz stavka 3. ovog članka držati na jednom mjenjačkom mjestu u tom gradu ili općini.

(7) Ovlašteni mjenjač dužan je u računalo iz stavka 3. ovog članka ugraditi certificirani program.

(8) Ovlašteni mjenjač dužan je prenijeti mrežnom vezom podatke o obavljenim transakcijama otkupa strane gotovine na mjenjačkom automatu na računalo iz stavka 3. ovog članka i osigurati njihov prijenos u certificirani program u realnom vremenu.

(9) Ovlašteni mjenjač dužan je izraditi tečajnu listu koju primjenjuje pri obavljanju mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata na računalu iz stavka 3. ovog članka, upotrebom certificiranog programa, a podatke s tečajne liste dužan je prenijeti mrežnom vezom u mjenjački automat prije provođenja prve transakcije u radnom danu.

(10) Ovlašteni mjenjač dužan je prenijeti mrežnom vezom podatke o transakciji koja prati polaganje gotovine u kunama u mjenjački automat ili podizanje gotovine u kunama iz mjenjačkog automata te o transakciji koja prati podizanje otkupljene strane gotovine iz mjenjačkog automata, s mjenjačkog automata na računalo iz stavka 3. ovog članka u trenutku punjenja odnosno pražnjenja mjenjačkog automata.

(11) Ovlašteni mjenjač ne smije pri obavljanju mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata primjenjivati povoljne kupovne tečajeve.

(12) Ovlašteni mjenjač mora osigurati da se pri provođenju transakcija otkupa strane gotovine s pomoću mjenjačkog automata izdaju potvrde o otkupu na kojima će biti sljedeći podaci:

1. tvrtka i osobni identifikacijski broj ovlaštenog mjenjača,

2. tvrtka ugovorne banke,

3. naziv potvrde, koji glasi: »Potvrda o otkupu«,

4. serijski broj potvrde koji dodjeljuje mjenjački automat,

5. brojčana i slovna oznaka otkupljene strane gotovine, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka, koji je sastavni dio Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa,

6. iznos otkupljene strane gotovine,

7. tečaj koji je primijenjen pri otkupu strane gotovine,

8. postotak i iznos mjenjačke provizije, ako je ovlašteni mjenjač naplaćuje,

9. iznos isplaćene gotovine u kunama,

10. datum i vrijeme transakcije (sat i minuta) i

11. broj telefona ovlaštenog mjenjača za informacije i reklamacije.

(13) Ovlašteni mjenjač dužan je držati dokumentaciju iz članka 7. stavka 6. ove Odluke, a koja se odnosi na obavljanje mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata, na mjenjačkom mjestu iz stavka 5. odnosno stavka 6. ovog članka.

(14) Odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i osobe koje obavljaju mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu iz stavka 5. odnosno stavka 6. ovog članka dužne su Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu omogućiti obavljanje izravnog nadzora računala iz stavka 3. ovog članka, dokumentacije iz stavka 13. ovog članka i mjenjačkog automata.

(15) Iznos strane gotovine pri pojedinom otkupu s pomoću mjenjačkog automata ne smije biti veći od protuvrijednosti u iznosu od 2.500,00 kn (dvije tisuće petsto kuna).

(16) O otkupu strane gotovine s pomoću mjenjačkog automata ovlašteni mjenjač dužan je izvijestiti ugovornu banku na način propisan člankom 7. stavkom 12. ove Odluke.

(17) Ovlašteni mjenjač koji mjenjačke poslove obavlja s pomoću mjenjačkog automata dužan je pri isplati novčanica kuna i kovanog novca kuna i lipa postupati u skladu s propisima Hrvatske narodne banke kojima su uređeni uvjeti redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa.

(18) Ovlašteni mjenjač dužan je postupiti u slučaju zadržavanja sumnjive ili krivotvorene strane novčanice prema važećim zakonskim propisima.

Članak 12.

(1) Ovlašteni mjenjač smije polagati stranu gotovinu koja proizlazi iz obavljanja mjenjačkih poslova na svoj račun u banci te podizati stranu gotovinu s tog računa ako je namijenjena za obavljanje mjenjačkih poslova.

(2) Račun iz stavka 1. ovog članka ovlaštenom mjenjaču može otvoriti samo ugovorna banka.

(3) Nije dopušteno prenositi devizna sredstva koja se nalaze na računu otvorenom za obavljanje mjenjačkih poslova na drugi račun ovlaštenog mjenjača i obratno, niti s njega obavljati devizna plaćanja ili na taj račun primati devizne naplate s osnove drugih poslova.

(4) Pri polaganju strane gotovine na račun iz stavka 1. ovog članka ovlašteni mjenjač mora banci dostaviti, uz odgovarajući nalog za plaćanje, i ispis iz certificiranog programa, s akronimom IZDFC03.

(5) Ovlašteni mjenjač može prenositi stranu gotovinu iz blagajne jednoga mjenjačkog mjesta u blagajnu drugoga mjenjačkog mjesta.

(6) Ovlašteni mjenjač može prenositi gotovinu u kunama između svoje blagajne namijenjene obavljanju mjenjačkih poslova i svoje blagajne namijenjene obavljanju drugih djelatnosti, pri čemu mora uporabom certificiranog programa evidentirati podizanje odnosno polaganje gotovine u kunama radi prijenosa između blagajna s različitim namjenama te uz uvjet da prijenos gotovine u kunama između blagajna s različitim namjenama može izvršiti samo ako prijenos nije protivan postupanju u skladu s propisom kojim se uređuje postupak fiskalizacije u prometu gotovinom, osobito u dijelu koji se odnosi na blagajnički maksimum.

(7) Kunska protuvrijednost strane gotovine na mjenjačkom mjestu koje prima stranu gotovinu od drugoga mjenjačkog mjesta, evidentira se u certificiranom programu s pomoću transakcije koja je propisana Uputom iz članka 4. stavka 9. ove Odluke te po temeljnome kupovnom tečaju koji se primjenjuje na mjenjačkom mjestu koje šalje stranu gotovinu, za dan kada je evidentirana isplata strane gotovine na mjenjačkom mjestu koje šalje stranu gotovinu.

(8) U slučaju prijenosa strane gotovine iz stavka 5. ovog članka mjenjačko mjesto koje prima gotovinu mora imati s pomoću certificiranog programa izrađen i ispisan dokument koji se odnosi na isplatu gotovine na mjenjačkom mjestu s kojeg se gotovina prenosi.

Ispisani dokument mora potpisati osoba koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu s kojeg se gotovina prenosi.

Obveze ugovorne banke

Članak 13.

(1) Ugovorna banka obavlja izravnu kontrolu na svakome mjenjačkom mjestu koje je navedeno u ugovoru o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljenom s pojedinim ovlaštenim mjenjačem.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovorna banka obavlja izravnu kontrolu mjenjačkog automata samo na mjenjačkom mjestu iz članka 11. stavka 5. odnosno stavka 6. ove Odluke.

(3) Izravna kontrola iz stavaka 1. i 2. ovog članka odnosi se na provjeru toga ispunjava li ovlašteni mjenjač svoje obveze iz ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova te obavlja li mjenjačke poslove u skladu s ovom Odlukom.

(4) Ugovorna banka dužna je obavljati izravnu kontrolu poslovanja svakoga mjenjačkog mjesta ovlaštenog mjenjača najmanje dva puta u kalendarskoj godini, osim mjenjačkog mjesta na kojem se mjenjački poslovi obavljaju do tri mjeseca u godini, za koje je ugovorna banka dužna obaviti najmanje jednu izravnu kontrolu.

(5) Ako ovlašteni mjenjač, u skladu s ugovorom o obavljanju mjenjačkih poslova, obavlja mjenjačke poslove tijekom cijele kalendarske godine, razdoblje između kontrola iz stavka 4. ovog članka ne može biti kraće od tri mjeseca, a ako ih obavlja od tri do šest mjeseci u godini, razdoblje između kontrola ne može biti kraće od jednog mjeseca.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka ako ugovorna banka obavlja više od dvije kontrole mjenjačkog mjesta ovlaštenog mjenjača tijekom kalendarske godine, razdoblje između kontrola može biti kraće od tri odnosno jednog mjeseca, s tim da razdoblje između prve i posljednje kontrole mora biti najmanje tri odnosno jedan mjesec.

(7) Ugovorna banka dužna je u razdoblju u kojem je aktivnost ovlaštenog mjenjača najveća, obaviti najmanje jednu kontrolu.

(8) O obavljenoj izravnoj kontroli ugovorna banka sastavlja zapisnik, koji potpisuje njezin kontrolor i odgovorna osoba ovlaštenog mjenjača.

(9) Ako ugovorna banka utvrdi da se ovlašteni mjenjač ne pridržava odredaba ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova ili ove Odluke, u zapisniku će to utvrditi i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, koji ne može biti duži od 15 radnih dana od dana potpisivanja zapisnika. Jedan primjerak takvog zapisnika ugovorna banka dostavlja Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu u roku od pet radnih dana od dana obavljene izravne kontrole.

(10) Ne dovodeći u pitanje obvezu ugovorne banke iz stavka 4. ovog članka, u slučaju iz stavka 9. ovog članka ugovorna će banka u roku od 30 radnih dana od dana isteka roka za otklanjanje nepravilnosti provesti ponovnu izravnu kontrolu.

(11) Ako ugovorna banka pri ponovnoj izravnoj kontroli iz stavka 10. ovog članka utvrdi da nepravilnosti nisu uklonjene, dužna je odmah raskinuti ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova te jedan primjerak zapisnika i obavijest o raskidu ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova dostaviti Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu u roku od tri radna dana od dana kada je obavljena ponovna izravna kontrola ovlaštenog mjenjača.

(12) Ugovorna banka dužna je voditi evidenciju o sklopljenim, izmijenjenim, dopunjenim i raskinutim ugovorima i predugovorima s ovlaštenim mjenjačima.

(13) Ugovorna banka dužna je Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu dostaviti obavijest o sklopljenim, izmijenjenim, dopunjenim ili raskinutim ugovorima o obavljanju mjenjačkih poslova tijekom prethodnoga kalendarskog mjeseca do 15. dana u tekućem mjesecu.

(14) Obavijest iz stavka 13. ovog članka mora sadržavati tvrtku ugovorne banke, tvrtku ovlaštenog mjenjača, adresu sjedišta ovlaštenog mjenjača, adresu mjenjačkog mjesta / adrese mjenjačkih mjesta ovlaštenog mjenjača, ime i prezime odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i broj telefona ovlaštenog mjenjača.

(15) Ugovorna banka dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci obavijest o ovlaštenom mjenjaču s kojim ima sklopljen ugovor ili predugovor o obavljanju mjenjačkih poslova, a koji nije započeo obavljati mjenjačke poslove u roku od 180 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

(16) Ugovorna banka dužna je obavijest iz stavka 15. ovog članka dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci odmah nakon što sazna da je protekao rok u kojem je ovlašteni mjenjač trebao započeti s obavljanjem mjenjačkih poslova. Obavijest ugovorne banke mora sadržavati informacije i dokaze o obavljenim radnjama na temelju kojih je utvrđeno da ovlašteni mjenjač nije započeo obavljati mjenjačke poslove u roku od 180 dana od dana izdavanja odobrenja.

(17) Obveza ugovorne banke iz stavaka 15. ovog članka postoji i onda ako ne sklopi ugovor na temelju predugovora o obavljanju mjenjačkih poslova ili ako raskine ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova tijekom razdoblja ili nakon isteka razdoblja od 180 dana tijekom kojeg ovlašteni mjenjač nije započeo obavljati mjenjačke poslove.

(18) Na osnovi »Izvješća o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« zaprimljenih od ovlaštenih mjenjača ugovorna je banka dužna, najkasnije (uključujući) petnaestoga kalendarskog dana u tekućem mjesecu, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« u XML formatu, u skladu s XSD shemom propisanom u Uputi iz članka 4. stavka 9. ove Odluke, za sve ovlaštene mjenjače s kojima ima sklopljene ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova, za prethodni kalendarski mjesec.

(19) Ako ovlašteni mjenjač za dva uzastopna mjeseca, tijekom kojih prema ugovoru s bankom obavlja mjenjačke poslove, nijednom ne dostavi ugovornoj banci »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« odnosno ako iz izvješća za dva uzastopna mjeseca, tijekom kojih prema ugovoru o obavljanju mjenjačkih poslova obavlja mjenjačke poslove, proizlazi da nema prometa, ugovorna je banka o tome dužna obavijestiti Ministarstvo financija – Financijski inspektorat u roku od deset radnih dana od isteka drugoga uzastopnog mjeseca.

(20) Ugovorna banka potvrđuje ovlaštenom mjenjaču otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu s pomoću ovjerene potvrde o otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu.

(21) Ako ugovorna banka i ovlašteni mjenjač sklope ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova za mjenjačko mjesto na kojem se mjenjački poslovi obavljaju s pomoću mjenjačkog automata, o tom ovlaštenom mjenjaču i mjenjačkom mjestu ugovorna je banka dužna obavijestiti Hrvatsku narodnu banku u roku od osam radnih dana od dana sklapanja ugovora.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

(1) Guverner Hrvatske narodne banke donosi Uputu iz članka 4. stavka 9. ove Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Do stupanja na snagu nove Upute primjenjuje se Uputa za primjenu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 60/2011.).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(3) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 21/2007. i 18/2011.).

(4) Valjanost certifikata za zaštićene programe koje je Hrvatska narodna banka izdala do stupanja na snagu ove Odluke odnosno Upute iz članka 4. stavka 9. ove Odluke, ne prestaje stupanjem na snagu ove Odluke odnosno Upute iz članka 4. stavka 9. ove Odluke.

(5) Certificirani programi u skladu s ovom Odlukom i Uputom iz članka 4. stavka 9. ove Odluke mogu se početi upotrebljavati od 1. prosinca 2016.

(6) Iznimno od odredbe članka 4. stavka 9. ove Odluke, zaštićeni programi za koje je Hrvatska narodna banka izdala certifikat do stupanja na snagu ove Odluke, odnosno Upute iz članka 4. stavka 9. ove Odluke, ne moraju omogućavati izradu izvješća »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste« i »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%«.

O. br. 812/2016.

Zagreb, 9. ožujka 2016.

Zamjenjuje predsjednika
Savjeta Hrvatske narodne banke
Zamjenik guvernera
Hrvatske narodne banke
Relja Martić, v. r.

22 11.03.2016 Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove 22 11.03.2016 Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove 22 11.03.2016 Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove