Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

NN 23/2016 (16.3.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

616

Na temelju članka 19. stavka 3. i članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), te članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka, a koja je dodijeljena Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (»Narodne novine«, br. 31/07, 77/08, 154/08, 15/09, 36/09, 33/10, 117/10, 74/15 i 83/15), na nove ovlaštenike koncesija, kako slijedi:

Broj polja

Točke koje
zatvaraju površinu polja

Y

X

Površina

(m²)

Dosadašnji
ovlaštenik

Novi ovlaštenik

Namjena
koncesije

Zona

14A

1

2

3

4

6471641.00

6471769.00

6471692.00

6471584.00

4747823.00

4747756.00

4747628.00

4747684.00

19 874

Ante Mihočević

Nedjeljko Mihočević,

vl. obrta Mihočević,

MBO: 92188214

Uzgoj školjaka

2

76

1

2

3

4

6462030.00

6462030.00

6462009.00

6461999.00

4751157.00

4751150.00

4751160.00

4751177.00

237

Ante Prlaguzić

Mila Prlaguzić,

vl. obrta Dagnja,

MBO: 92189555

Uzgoj školjaka

3

558

231

232

233

234

6461624.00

6461729.00

6461731.00

6461634.00

4752181.00

4752217.00

4752121.00

4752098.00

9 216

Ante Prlaguzić

Mila Prlaguzić,

vl. obrta Dagnja,

MBO: 92189555

Uzgoj školjaka

3

II.

Novi ovlaštenici koncesija iz točke I. ove Odluke stječu pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka, te stječu sva prava i preuzimaju sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuju se novi ovlaštenici koncesija, da u roku 90 dana od dana donošenja ove Odluke, dostave ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesije, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, a iste čine prilog ugovoru o prijenosu koncesija iz točke IV. ove Odluke.

Ako novi ovlaštenici koncesija ne dostave ovjerene zadužnice u iznosu i u roku iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati ugovor o prijenosu koncesija iz točke IV. ove Odluke.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture potpisati ugovore o prijenosu koncesija s dosadašnjih ovlaštenika koncesija na nove ovlaštenike koncesija u roku 90 dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/24

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 25. veljače 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

23 16.03.2016 Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 23 16.03.2016 Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora