Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

NN 23/2016 (16.3.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

617

Na temelju članka 20. stavka 3. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE, NA DIJELU k.o. TISNO

I.

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno (»Narodne novine«, br. 28/14 i 97/15), u točki VIII. stavku 1. riječi: »u roku od dvije godine od dana objave ove Odluke u 'Narodnim novinama'« zamjenjuju se riječima: »do 1. lipnja 2016. godine«.

II.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture produženje garancije za ozbiljnost ponude s rokom važenja do 1. lipnja 2016. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/16-04/03

Urbroj: 50301-05/18-16-2

Zagreb, 25. veljače 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.