Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere Investicije u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

NN 23/2016 (16.3.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere Investicije u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

23 16.03.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere Investicije u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

651

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 49/2015.) u članku 22. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Korisniku se može isplatiti predujam do najviše 20% vrijednosti odobrene potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta, a iznimno 50% ako je Odluka o odobrenju projekta donesena u financijskoj 2014., 2015. i 2016. godini.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/12-01/380

Urbroj: 525-07/0539-16-63

Zagreb, 3. ožujka 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.