Pravilnik o statističkim standardima osiguranja

NN 23/2016 (16.3.2016.), Pravilnik o statističkim standardima osiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

655

Na temelju odredbe članka 202. stavak 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 11. ožujka 2016. donijela je

PRAVILNIK

O STATISTIČKIM STANDARDIMA OSIGURANJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) propisuje statističke standarde za obrađivanje podataka o poslovima osiguranja odnosno reosiguranja, rizicima koje pokriva osiguranje odnosno reosiguranje, osiguranim slučajevima i štetama.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je voditi i obrađivati statističke podatke o poslovima osiguranja odnosno reosiguranja, rizicima koje pokriva osiguranje odnosno reosiguranje, osiguranim slučajevima i štetama.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je statističke podatke iz stavka 2. ovoga članka obrađivati primjenom statističkih standarda osiguranja.

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dostavlja Agenciji statističke izvještaje, i to mjesečni izvještaj koristeći obrazac SP_1_O/R_rizici, tromjesečne izvještaje koristeći obrasce SP_1_ O/R _rizici, SP_1_ O/R vrste, SP_5_ O/R, SP_7_ O/R, SP_8_ O/R, SP_10_ O/R, SP_13_O, SP_15_ O/R i SP_16_ O/R, i godišnje izvještaje koristeći obrasce od rednog broja 1. do rednog broja 44. iz priloga ovog Pravilnika.

(2) Društvo za osiguranje koje je dobilo odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja za poslove reosiguranja dodatno dostavlja Agenciji i statističke izvještaje koristeći obrasce označene slovom »R« propisanim stavkom 1. ovoga članka izuzev obrasca SP_15R i SP_23R.

(3) Društvo za osiguranje, koje obavlja poslove osiguranja u državi članici, dužno je dostaviti statističke izvještaje o poslovima osiguranja u pojedinoj državi članici, i to odvojeno za poslove osiguranja koje obavlja preko podružnice i poslove osiguranja koje neposredno obavlja. Društvo za osiguranje dužno je dostaviti godišnje izvještaje koristeći obrasce SP_1_O_rizici_EU i, SP_16_O_EU iz priloga ovog Pravilnika.

(4) Podatke iz statističkih izvještaja SP-7-O/R, SP-8-O/R, SP-9-O/R, SP-10-O/R, SP-11-O/R, SP-12-O/R, SP-13-O, SP-14-O/R, SP-21.1-O, SP-21.2-O, SP-25.1-O i SP-25.2-O iz priloga ovog Pravilnika potvrđuje imenovani ovlašteni aktuar.

(5) Godišnje statističke izvještaje usklađene s revidiranim financijskim izvještajima, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje je dužno dostaviti najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka kalendarske godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(6) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti tromjesečne statističke izvještaje najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog tromjesečja.

(7) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti mjesečne statističke izvještaje najkasnije do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca.

(8) Iznosi se u izvještajima iz priloga ovog Pravilnika upisuju kunama, uz obvezno upisivanje dvije znamenke iza decimalnog zareza. Postotke je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno izračunati i prikazati na dvije decimale. Iznosi trebaju biti usklađeni s odgovarajućim pozicijama u Izvještaju o financijskom položaju i Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti.

(9) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je Agenciji dostaviti izvještaje iz stavka 1. ovog članka u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(10) Smatra se da je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja.

(11) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 10. ovog članka, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje iz stavka 1. ovog članka u pisanom obliku, neposredno ili poštom. Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 10. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Statistički standardi (»Narodne novine« broj 6/07, 39/12, 149/13, 32/14 i 136/14).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti mjesečno, tromjesečno i godišnje statističko izvješće za 2016. godinu koristi obrasce iz priloga Statističkih standarda (»Narodne novine« broj 6/07, 39/12, 149/13, 32/14 i 136/14) pri čemu se iznosi upisuju u tisućama (000) kuna, uz obvezno upisivanje svih znamenki iza decimalnog zareza.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik se prvi puta primjenjuje na dostavu mjesečnog izvješća sa stanjem na dan 31. 1. 2016. godine, tromjesečnog statističkog izvješća sa stanjem na dan 31. 3. 2016. i godišnjeg statističkog izvješća sa stanjem na dan 31. 12. 2016. godine prema popisu obrazaca iz Priloga ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/16-04/18

Urbroj: 326-01-660-661-16-1

Zagreb, 11. ožujka 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOZI

1. SP-1-O vrste Statistički podaci o osiguranju prema vrstama osiguranja

2. SP-1-O rizici Statistički podaci o osiguranju prema rizicima unutar vrste osiguranja

3. SP-1-O – EU rizici Statistički podaci o osiguranju u EU

4. SP-2-O Statistički podaci o premiji osiguranja

5. SP-4-O Statistički podaci o zaračunatoj premiji životnih osiguranja

6. SP-4.1-O Statistički podaci o novozaračunatoj premiji životnih osiguranja

7. SP-5-O Statistički podaci o izdacima za osigurane slučajeve

8. SP-6-O Statistički podaci o broju šteta

9. SP-7-O Statistički podaci o stanju pričuva prijenosne premije

10. SP-8-O Statistički podaci o strukturi pričuva šteta

11. SP-9-O Statistički podaci o stanju pričuva za bonuse i popuste

12. SP-10-O Statistički podaci o stanju pričuva za izravnavanje šteta (kolebanje šteta)

13. SP-11-O Statistički podaci o stanju drugih tehničkih pričuva osiguranja

14. SP-12-O Statistički podaci o vrstama drugih tehničkih pričuva osiguranja

15. SP-13-O Statistički podaci o matematičkoj pričuvi

16. SP-15-O Statistički podaci o troškovima uprave (administrativni troškovi)

17. SP-16-O Statistički podaci o troškovima pribave i stanju razgraničenih troškova pribave

18. SP-16-O – EU Statistički podaci o troškovima pribave po zemljama članicama

19. SP-17-O Statistički podaci o broju osiguranih osoba zdravstvenoga osiguranja

20. SP-18-O Statistički podaci o broju osiguranih osoba životnih osiguranja

21. SP-19.1-O Statistički podaci o pribavi obveznog osiguranja putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja

22. SP-19.2-O Statistički podaci o štetama obveznog osiguranja putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja

23. SP-21.1-O Statistički podaci o pribavi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

24. SP-21.2-O Statistički podaci o štetama obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

25. SP-21.3-O Statistički podaci o vrstama šteta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

26. SP-22.1-O Statistički podaci o pribavi ostalih obveznih osiguranja od odgovornosti iz Zakona o osiguranju

27. SP-22.2-O Statistički podaci o štetama ostalih obveznih osiguranja od odgovornosti iz Zakona o osiguranju

28. SP-23-O Statistički podaci o broju i strukturi zaposlenih

29. SP-24-O Statistički podaci o zaračunatoj bruto premiji po prodajnim kanalima

30. SP-25.1-O Statistički podaci o razvoju šteta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

31. SP-25.2-O Statistički podaci o razvoju broja šteta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

32. SP-1-R vrste Statistički podaci o reosiguranju prema vrstama osiguranja

33. SP-1-R rizici Statistički podaci o reosiguranju prema rizicima unutar vrste osiguranja

34. SP-2-R Statistički podaci o premiji reosiguranja

35. SP-5-R Statistički podaci o izdacima reosiguranja

36. SP-7-R Statistički podaci o stanju pričuva prijenosne premije reosiguranja

37. SP-8-R Statistički podaci o stanju pričuva šteta reosiguranja

38. SP-9-R Statistički podaci o stanju pričuva reosiguranja za bonuse i popuste

39. SP-10-R Statistički podaci o stanju pričuva reosiguranja za izravnavanje šteta (kolebanje šteta)

40. SP-11-R Statistički podaci o stanju drugih tehničkih pričuva reosiguranja

41. SP-12-R Statistički podaci o vrstama drugih tehničkih pričuva reosiguranja

42. SP-15-R Statistički podaci o troškovima uprave (administrativni troškovi)

43. SP-16-R Statistički podaci o troškovima pribave i stanju razgraničenih troškova pribave

44. SP-23-R Statistički podaci o broju i strukturi zaposlenih

23 16.03.2016 Pravilnik o statističkim standardima osiguranja