Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 24/2016 (18.3.2016.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

24 18.03.2016 Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

664

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/07, 114/07, 29/12 i 56/13), članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnost Agencije je upravljanje programima i projektima Europske unije te upravljanje programima i projektima regionalnoga razvoja.

(2) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija:

– priprema i provodi nabavu odnosno raspisuje pozive, sklapa i provodi ugovore o nabavi robe, radova, usluga i ugovore o bespovratnim sredstvima, odobrava i vrši plaćanja i prati tijek financijskih sredstava te nadzire provedbu programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koja se primjenjuju na proračun Europske unije u skladu s međunarodnim sporazumima

– obavlja funkcije dodijeljene u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju provedbu strukturnih instrumenata u Republici Hrvatskoj u okviru višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje 2007. – 2013.

– obavlja funkcije dodijeljene u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u okviru višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje 2014. – 2020.

– obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama twinning instrumenta

– organizira i provodi izobrazbu vezano uz svoju djelatnost te informira o programima koje provodi

– vrši kontrolu ispravnosti izdataka hrvatskih projektnih partnera u skladu s međunarodnim sporazumima

– obavlja poslove upravljačkog i kontrolnog tijela za programe Europske teritorijalne suradnje

– provodi aktivnosti kojima doprinosi ostvarenju ciljeva politike regionalnoga razvoja utvrđenih u planskim dokumentima politike regionalnoga razvoja središnje razine

– obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 2.

Agencija će započeti obavljati djelatnosti iz članka 1. stavka 1., a u svezi obavljanja djelatnosti upravljanja programima i projektima regionalnoga razvoja te djelatnosti iz članka 1. stavka 2. podstavaka 6., 7. i 8. ove Uredbe po provedenom pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u skladu s Uredbom o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, broj 97/15).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/05

Urbroj: 50301-05/05-16-4

Zagreb, 16. ožujka 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.