Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor

NN 24/2016 (18.3.2016.), Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor

MINISTARSTVO FINANCIJA

722

Na temelju članka 35. Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (»Narodne novine«, br. 108/15), ministar financija donosi

NAPUTAK

O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Naputkom utvrđuju se područja i oblici stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (u daljnjem tekstu: ovlašteni unutarnji revizor), kriteriji za priznavanje stalnog stručnog usavršavanja, izvještavanje o stalnom stručnom usavršavanju i status neaktivnog ovlaštenog unutarnjeg revizora.

Članak 2.

Ovlašteni unutarnji revizor je obvezan stalno usavršavati stečena znanja, vještine i sposobnosti radi održavanja stručnosti i kvalitete svojih usluga.

II. PODRUČJA I OBLICI STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Područja stalnog stručnog usavršavanja

Članak 3.

Stalno stručno usavršavanje se može ostvariti u sljedećim područjima:

a) Unutarnja revizija

b) Računovodstvo i financije

c) Upravljanje u javnom sektoru

d) Javna nabava

e) Upravljanje projektima

f) Informacijske tehnologije

g) Matematika, statistika i kvantitativne aplikacije za potrebe unutarnje revizije

h) Upravno i radno pravo

i) Upravljanje ljudskim resursima

j) Fondovi Europske unije.

Oblici stalnog stručnog usavršavanja

Članak 4.

Stalno stručno usavršavanje ovlašteni unutarnji revizor ostvaruje kroz aktivnosti organiziranog stručnog usavršavanja i samostalnog stručnog usavršavanja.

Članak 5.

Organizirano stručno usavršavanje se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti:

a) održano predavanje ili prisustvovanje na konferencijama, seminarima, radionicama u organizaciji nacionalnih i međunarodnih institucija te strukovnih udruženja iz područja navedenih u članku 3. ovoga Naputka

b) održano predavanje ili prisustvovanje na sastancima unutarnjih revizora koje organizira Ministarstvo financija, ustrojstvena jedinica nadležna za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola (u daljnjem tekstu: Središnja harmonizacijska jedinica)

c) sudjelovanje u razvoju regulatornog okvira i metodologije rada u području unutarnje revizije ili sustava unutarnjih kontrola, kao član radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih propisa i priručnika

d) sudjelovanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u obavljanju povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna koju provodi Središnja harmonizacijska jedinica.

Članak 6.

Samostalno stručno usavršavanje se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti:

a) obavljanje revizija

b) obavljanje poslova mentora u sklopu Programa izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

c) formalno stručno usavršavanje odnosno poslijediplomski doktorski studij, poslijediplomski znanstveni ili stručni studij

d) stjecanje certifikata međunarodnih i nacionalnih institucija te strukovnih udruženja u području revizije, financija ili računovodstva

e) objavljivanje radova ili članaka u stručnim časopisima i publikacijama te biltenu Središnje harmonizacijske jedinice.

III. KRITERIJI ZA PRIZNAVANJE STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Članak 7.

(1) Ovlašteni unutarnji revizor u obvezi je ostvariti najmanje 30 bodova za stalno stručno usavršavanje u jednoj godini.

(2) Pri utvrđivanju ispunjavanja uvjeta vezano uz stalno stručno usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se kriteriji priznavanja iz tablice ovoga stavka.

a) Organizirano stručno usavršavanje

Aktivnost

Broj bodova

Maksimalan broj bodova u godini

Održano predavanje na konferencijama, seminarima, radionicama u organizaciji nacionalnih i međunarodnih institucija te strukovnih udruženja

po satu = 3 boda

21 bod

Prisustvovanje konferencijama, seminarima, radionicama u organizaciji nacionalnih i međunarodnih institucija te strukovnih udruženja

po konferenciji/seminaru/radionici = 2 boda

12 bodova

Održano predavanje na sastancima unutarnjih revizora koje organizira Središnja harmonizacijska jedinica

po satu = 2 boda

6 bodova

Prisustvovanje sastancima unutarnjih revizora koje organizira Središnja harmonizacijska jedinica

po sastanku = 1 bod

4 boda

Sudjelovanje u razvoju regulatornog okvira i metodologije rada u području unutarnje revizije ili sustava unutarnjih kontrola (kao član radne skupine)

član u 1 radnoj skupini = 8 bodova

16 bodova

Sudjelovanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u obavljanju povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna koju provodi Središnja harmonizacijska jedinica

1 obavljena provjera =

10 bodova

10 bodova

b) Samostalno stručno usavršavanje

Aktivnost

Broj bodova

Maksimalan broj bodova u godini

Obavljanje revizija kao voditelj revizorskog tima

1 obavljena revizija = 8 bodova

24 boda

Obavljanje revizija kao član

revizorskog tima

1 obavljena revizija = 6 bodova

18 bodova

Obavljanje poslova mentora u sklopu Programa izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

1 revizija = 8 bodova

16 bodova

Formalno stručno usavršavanje (poslijediplomski doktorski studij, poslijediplomski znanstveni i stručni studij)

30 bodova

bodovi vrijede za godinu u kojoj je studij završen

30 bodova

Stjecanje certifikata međunarodnih i nacionalnih institucija te strukovnih udruženja u području revizije, financija ili računovodstva

1 certifikat = 10 bodova

bodovi vrijede za godinu u kojoj je stečen certifikat

10 bodova

Objavljivanje radova ili članaka u stručnim časopisima i publikacijama te biltenu Središnje harmonizacijske jedinice

1 članak = 5 bodova

15 bodova

Članak 8.

Središnja harmonizacijska jedinica može stupiti u kontakt s organizatorima pojedinih oblika usavršavanja za dobivanje informacija o prisustvovanju te dodijeljenim potvrdama i certifikatima.

IV. IZVJEŠTAVANJE O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Članak 9.

(1) Ovlašteni unutarnji revizor je obvezan podnijeti Središnjoj harmonizacijskoj jedinici do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu Izvješće o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor (u daljnjem tekstu: Izvješće) koji je sastavni dio ovoga Naputka kao Prilog 1.

(2) Ovlašteni unutarnji revizor koji ne ispuni obvezu iz članka 7. stavka 1. ovoga Naputka obvezan je u Izvješću iz stavka 1. ovoga članka obrazložiti razloge neispunjenja obveze stalnog stručnog usavršavanja.

(3) Izvješće se podnosi na elektroničkom obrascu objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Središnje harmonizacijske jedinice.

(4) Izvješće se podnosi bez popratne dokumentacije, a ovlašteni unutarnji revizor u obvezi je čuvati potpisani original Izvješća s popratnom dokumentacijom i dokazima najmanje tri godine od datuma Izvješća.

(5) Ovlašteni unutarnji revizor je obvezan, na zahtjev Središnje harmonizacijske jedinice predočiti izvornike ili dostaviti kopije dokumenata koji dokazuju utemeljenost podataka sadržanih u Izvješću.

(6) Ovlašteni unutarnji revizor koji je u godini za koju se podnosi Izvješće bio odsutan s radnog mjesta duže od pola godine, iz opravdanih razloga kao što su zdravstveni razlozi, rodiljni dopust, upućivanje na rad u inozemstvo i slično, nema obvezu podnošenja Izvješća za tu godinu, već je dužan pisanim podneskom obavijestiti Središnju harmonizacijsku jedinicu o nemogućnosti ispunjenja obveze stalnog stručnog usavršavanja sukladno ovom Naputku.

V. UTVRĐIVANJE STATUSA NEAKTIVNOG OVLAŠTENOG UNUTARNJEG REVIZORA

Članak 10.

(1) Neaktivni ovlašteni unutarnji revizor, u smislu ovog Naputka, je unutarnji revizor koji je stekao zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, ali ne obavlja poslove unutarnje revizije.

(2) Odredbe ovoga Naputka ne primjenjuju se na neaktivnog ovlaštenog unutarnjeg revizora.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Izvješće iz članka 9. ovoga Naputka, za 2015. godinu, ovlašteni unutarnji revizor je obvezan podnijeti Središnjoj harmonizacijskoj jedinici do 25. travnja 2016. godine, na način utvrđen ovim Naputkom.

Članak 12.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 131-01/16-01/07

Urbroj: 513-08-03-16-1

Zagreb, 29. veljače 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

Molimo da pažljivo pročitate obrazac i ispunite sve njegove dijelove. Obrazac treba ispuniti VELIKIM TISKANIM SLOVIMA. Datume upišite u formatu DD.MM.GGGG. Popunjeni obrazac dostavlja se isključivo u elektronskom obliku putem poveznice objavljene na: http://www.mfin.hr/hr/kontinuirana-izobrazba[1]

IZVJEŠĆE O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠTENOG UNUTARNJEG REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR
ZA _________. GODINU

Ime i prezime:


Naziv institucije:


Naziv radnog mjesta:


Ostvaren broj bodova:

<upisati zbroj ostvarenih bodova pod A i B>

A.

ORGANIZIRANO STRUČNO USAVRŠAVANJE

ORGANIZATOR

PODATAK O
SUDJELOVANJU

BROJ BODOVA1

1.

<upisati naziv konferencije, seminara, radionice, sastanka, odluke o imenovanju članom radne skupine ili za provjeru kvalitete>

<upisati naziv institucije koja je organizirala konferenciju, seminar, radionicu s navođenjem u zagradama datuma održavanja >

<prisutnost izraziti brojem sati; brojem sudjelovanja u radnim skupinama ili provjerama kvalitete>

<upisati broj ostvarenih bodova prema tablici iz članka 7., stavka 2., točke a) Naputka>UKUPAN BROJ BODOVAB.

SAMOSTALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

INSTITUCIJA

PODATAK O
REALIZIRANOM

BROJ BODOVA

1.

<upisati naziv revizije, poslijediplomskog studija, certifikata, rada/članka>

<upisati naziv institucije u kojoj je revizija obavljena; institucije/ strukovne organizacije koja je izdala diplomu/certifikat ili objavila rad/članak s navođenjem u zagradama datuma završetka revizije, certifikata ili objave rada/članka>

<upisati broj revizija; broj dobivenih certifikata; broj objavljenih radova/članaka>

<upisati broj ostvarenih bodova prema tablici iz članka 7., stavka 2., točke b) Naputka>UKUPAN BROJ BODOVA


C.

OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEISPUNJAVANJA OBVEZE STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA AKO JE OSTVARENO MANJE OD 30 BODOVAIZJAVA I POTPIS PODNOSITELJA

Ovim potpisom jamči se točnost i cjelovitost podataka.

Datum podnošenja


Potpis


[1]Ako je u izvještajnoj godini ostvaren veći broj bodova od maksimalnog broja koji se prati temeljem Naputka o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor, isti se ne navode u ovome izvješću, odnosno upisuje se samo ono što u ukupnom zbroju ne prelazi maksimalni broj bodova u godini.

24 18.03.2016 Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor 24 18.03.2016 Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor