Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje

NN 24/2016 (18.3.2016.), Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

723

Na temelju članka 5., članka 94. stavka 6. i članka 97. podstavaka 1. i 2. te članka 98. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.) i članka 123. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

I. PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se:

– postupak registracije poljoprivrednika koji se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje uključujući i subjekte koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje u akvakulturi (u daljnjem tekstu: primarni proizvođači),

– postupak registracije poljoprivrednika koji pored djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje prilikom fizičke obrade krmiva primjenjuju metodu umjetnog sušenja u sušari na vlastitom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: posjednici sušara),

– postupak registracije poljoprivrednika koji u hranidbi životinja na vlastitom gospodarstvu koriste krmiva životinjskog podrijetla ili krmne smjese koje ih sadrže uključujući i subjekte koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje u akvakulturi (u daljnjem tekstu: ovlašteni poljoprivrednici),

– način vođenja Registra primarnih proizvođača hrane za životinje (u daljnjem tekstu: Registar primarnih proizvođača),

– način vođenja Registra poljoprivrednika koji na gospodarstvu posjeduju sušare za sušenje krmiva umjetnim putem (u daljnjem tekstu: Registar sušara),

– način vođenja Registra ovlaštenih poljoprivrednika koji na vlastitom gospodarstvu u hranidbi životinja koje služe za proizvodnju hrane koriste krmiva životinjskog podrijetla ili krmne smjese koje ih sadrže (u daljnjem tekstu: Registar ovlaštenih poljoprivrednika).

(2) Registri iz stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. ovoga članka jedinstvena su elektronička baza podataka poljoprivrednika koji obavljaju jednu ili više djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na poljoprivrednike koji na vlastitom gospodarstvu obavljaju jednu ili više od sljedećih djelatnosti:

– primarna proizvodnja hrane za životinje i s njom povezani postupci iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– sušenje krmiva umjetnim putem, uključujući i pokretne sušare,

– proizvodnja, korištenje i skladištenje krmnih smjesa koje sadrže krmiva životinjskog podrijetla iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na poljoprivrednike koji:

1. uzgajaju i drže životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane,

2. ne stavljaju na tržište žive životinje, a proizvode životinjskog podrijetla proizvedene na gospodarstvu koriste isključivo za vlastite potrebe,

3. na tržište stavljaju male količine primarnih proizvoda i to izravno:

– na drugo gospodarstvo isključivo za potrebe toga gospodarstva,

– krajnjem potrošaču,

– lokalnom maloprodajnom objektu koji opskrbljuje krajnjeg potrošača.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba:

– Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2015/1905 od 22. listopada 2015. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu testiranja na dioksin ulja, masti i od njih dobivenih proizvoda (SL L 278, 23. 10. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 183/2005);

Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2015/9 оd 6. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su izuzeti od veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 3, 7. 1. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 142/2011);

Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31. 5. 2001.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2016/27 оd 13. siječnja 2016. o izmjeni Priloga III. i Priloga IV. Uredbi (EZ) 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 9, 14. 1. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 999/2001).

II. POJMOVNIK

Članak 3.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi:

a) »hrana za životinje«, »stavljanje na tržište«, »krajnji potrošač« – kako je utvrđeno člankom 3. točkama 4., 8. i 18. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.);

b) »higijena hrane za životinje«, »subjekt u poslovanju s hranom za životinje«, »primarna proizvodnja hrane za životinje« – kako je utvrđeno člankom 3. točkama (a), (b) i (f) Uredbe (EZ) br. 183/2005;

c) »poljoprivrednik«, »obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo« (u daljnjem tekstu: OPG), »poljoprivredni proizvodi« – kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 1. točkama 1., 2. i 9. Zakona o poljoprivredi;

d) »nositelj OPG-a« – kako je utvrđeno člankom 5. stavcima 1. i 2. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstva (»Narodne novine«, br. 76/11. i 42/13.);

e) »životinja koja se koristi za proizvodnju hrane«, »potpuna krmna smjesa« – kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 2. točkama (c) i (i) Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, Direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (SL L 229, 1. 9. 2009.);

f) »proizvodi od krvi«, »prerađene životinjske bjelančevine«, »riblje brašno« – kako je utvrđeno u točkama 4., 5. i 7. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011;

g) »primarni proizvod« – kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.);

h) »akvakultura«, »životinja akvakulture« – kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 1. točkama (a) i (z) Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 132/14.);

(2) Uz pojmove iz stavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) »poslovanje s hranom za životinje na gospodarstvu« – poslovi proizvodnje, prerade i skladištenja hrane za životinje na gospodarstvu, uključujući hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane te poslove prijevoza od mjesta proizvodnje primarnog proizvoda do objekta za preradu koji nije u sastavu gospodarstva podrijetla hrane za životinje;

b) »gospodarstvo« – proizvodna jedinica na kojoj se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojom upravlja poljoprivrednik;

c) »krmivo« – proizvod biljnog ili životinjskog podrijetla, izuzev krmiva iz točke d) ovoga stavka, koji je namijenjen za korištenje u hranidbi životinja izravno kao takav ili za pripremu potpunih krmnih smjesa i uvršten je na Popis krmiva u Dijelu C Uredbe Komisije (EU) br. 68/2013 od 16. siječnja 2013. o Katalogu krmiva (SL L 29, 30.1.2013.);

d) »krmivo životinjskog podrijetla« – prerađene životinjske bjelančevine dobivene od nepreživača, riblje brašno, dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla, proizvodi od krvi dobiveni od nepreživača, mliječne zamjenice koje sadrže riblje brašno te mlijeko, mliječni proizvodi i kolostrum uključujući bijelu vodu;

e) »mliječni proizvodi« – proizvodi nastali preradom sirovog mlijeka ili daljnjom preradom tako prerađenih proizvoda;

f) »bijela voda« – voda koja se prikuplja tijekom ispiranja mljekarske opreme, a prije čišćenja i dezinfekcije;

g) »dodatak hrani za životinje« – tvar, mikroorganizam ili pripravak, koji je upisan u »Registar dodataka hrani za životinje u Zajednici« iz članka 17. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003.) i dostupan je na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede na adresi:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/HranaZaZiv/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf;

h) »premiks« – industrijski proizvedena mješavina dodataka hrani za životinje koja se u odgovarajućem omjeru miješa s drugom hranom za životinje;

i) »jednostavna fizička obrada« – fizička aktivnost koja ne dovodi do bitnog mijenjanja svojstava poljoprivrednih proizvoda npr. žetva, pobiranje plodova, košnja, prirodno sušenje, mljevenje, drobljenje, siliranje i slične aktivnosti, uključujući čišćenje i pakiranje;

j) »mala količina primarnih proizvoda« – poljoprivredni proizvodi proizvedeni na gospodarstvu poljoprivrednika koji u ARKOD sustavu ima evidentirano manje od 5 ha poljoprivrednog zemljišta i/ili posjeduje najviše 1 uvjetno grlo;

k) »sušara« – objekt na gospodarstvu, uključujući i pokretne sušare, u kojem se krmivo suši umjetnim putem;

l) »neizravna sušara« – sušara u kojoj prilikom procesa sušenja nema izravnog kontakta između krmiva i zagrijanog zraka s produktima sagorijevanja;

m) »izravna sušara« – sušara u kojoj prilikom procesa sušenja dolazi do izravnog kontakta između krmiva i zagrijanog zraka s produktima sagorijevanja.

III. NADLEŽNO TIJELO

Članak 4.

Nadležno tijelo za provedbu ovoga Pravilnika i uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, uprava nadležna za poslove veterinarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a poslove registracije i vođenja registara propisanih ovim Pravilnikom i uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija).

IV. SUBJEKTI REGISTRACIJE

Članak 5.

Poljoprivrednici iz članka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika dužni su postupati u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 183/2005 i odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) U Registar primarnih proizvođača i u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika moraju se upisati poljoprivrednici koji obavljaju jednu ili više od sljedećih djelatnosti:

a) uzgoj krmiva i/ili jednostavna fizička obrada krmiva i/ili skladištenje i/ili prijevoz od mjesta proizvodnje do nekog drugog objekta radi isporuke primarnih proizvoda, a koji su namijenjeni za:

– izravnu hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane na vlastitom gospodarstvu i/ili,

– stavljanje na tržište krmiva proizvedenih na vlastitom gospodarstvu i/ili,

– proizvodnju potpunih krmnih smjesa bez korištenja premiksa i/ili dodataka hrani za životinje, osim silažnih dodataka, na vlastitom gospodarstvu radi hranidbe životinja koje se koriste za proizvodnju hrane na vlastitom gospodarstvu;

b) hranidba životinja koje se koriste za proizvodnju hrane (uključujući životinje akvakulture) s potpunim krmnim smjesama, sukladno uvjetu iz članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 183/2005.

(2) Poljoprivrednici iz stavka 1. ovoga članka koji u hranidbi životinja koje se koriste za proizvodnju hrane (uključujući životinje akvakulture) koriste krmiva životinjskog podrijetla ili krmne smjese koje ih sadrže i obavljaju jednu ili više djelatnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika, moraju uz Registar primarnih proizvođača iz ovoga članka biti upisani i u Registar ovlaštenih poljoprivrednika u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

(3) Poljoprivrednici iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati zahtjeve propisane Prilozima I. i III. Uredbe 183/2005.

(4) Poljoprivrednici iz stavka 2. ovoga članka moraju ispunjavati zahtjeve iz stavka 3. ovoga članka i zahtjeve propisane člankom 8. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) U Registar sušara u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika moraju se upisati poljoprivrednici koji obavljaju djelatnost umjetnog sušenja krmiva u sušari na vlastitom gospodarstvu neovisno da li primjenjuju izravnu ili neizravnu metodu sušenja krmiva, uključujući i poljoprivrednike koji posjeduju pokretne sušare i ne suše krmiva isključivo za potrebe vlastitog gospodarstva.

(2) Poljoprivrednici iz stavka 1. ovoga članka koji uz djelatnost umjetnog sušenja krmiva obavljaju jednu ili više djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika upisuju se u Registar sušara i ne smatraju se primarnim proizvođačima.

(3) Poljoprivrednici iz stavka 2. ovoga članka koji u hranidbi životinja koje se koriste za proizvodnju hrane (uključujući životinje akvakulture) koriste krmiva životinjskog podrijetla i/ili krmne smjese koje ih sadrže i obavljaju jednu ili više djelatnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika moraju uz Registar sušara biti upisani i u Registar ovlaštenih poljoprivrednika u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

(4) Poljoprivrednici iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju ispunjavati zahtjeve propisane člancima 9. i 10. te Prilozima II. i III. Uredbe (EZ) br. 183/2005.

(5) Poljoprivrednici iz stavka 3. ovoga članka moraju ispunjavati zahtjeve iz stavka 4. ovoga članka i zahtjeve propisane člankom 8. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

U Registar ovlaštenih poljoprivrednika u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika moraju se upisati poljoprivrednici koji u hranidbi životinja koje se koriste za proizvodnju hrane (uključujući životinje akvakulture) koriste krmiva životinjskog podrijetla i/ili krmne smjese koje ih sadrže, a koji obavljaju jednu ili više od sljedećih djelatnosti:

a) proizvodnja na vlastitom gospodarstvu potpunih krmnih smjesa koje sadrže jedno ili više krmiva životinjskog podrijetla (riblje brašno, dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla, proizvode od krvi dobivene od nepreživača) i to isključivo za hranidbu životinja nepreživača na vlastitom gospodarstvu ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. Poglavlja III. Odjeljka B točke 3. Uredbe (EZ) br. 999/2001;

b) korištenje i skladištenje potpunih krmnih smjesa koje sadrže jedno ili više krmiva životinjskog podrijetla (riblje brašno, dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla, proizvode od krvi dobivene od nepreživača) radi hranidbe životinja nepreživača na vlastitom gospodarstvu pod uvjetom da se spriječi hranidba preživača i drugih životinja kojima nisu namijenjene krmne smjese iz ove točke;

c) proizvodnja na vlastitom gospodarstvu potpunih krmnih smjesa koje sadrže prerađene životinjske bjelančevine (PAP) dobivene od nepreživača, osim ribljeg brašna, isključivo za potrebe hranidbe životinja akvakulture na vlastitom gospodarstvu ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. Poglavlja IV. Odjeljka D točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 999/2001;

d) korištenje i skladištenje mliječnih zamjenica koje sadrže riblje brašno isključivo za potrebe hranidbe neodbijenih preživača na vlastitom gospodarstvu ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. Poglavlja IV. Odjeljka E točke (g) Uredbe (EZ) br. 999/2001;

e) hranidba životinja na vlastitom gospodarstvu s jednim ili više od sljedećih krmiva životinjskog podrijetla koja su dopremljena s nekog drugog gospodarstva ili iz objekta za preradu mlijeka koji je upisan u odgovarajući Upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla:

– mliječni proizvodi uključujući bijelu vodu, koji su bili u doticaju s mlijekom koje je samo pasterizirano te sirutka koja je proizvedena od toplinski neobrađenih mliječnih proizvoda i koja je prikupljena najmanje 16 sati nakon grušanja mlijeka i kojoj je prije isporuke za hranidbu životinja utvrđen pH manji od 6, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz Priloga X. Poglavlja II. Odjeljka 4. Dijela II. stavka 3. točke (b) podtočke (i) Uredbe (EU) br. 142/2011;

– sirovo mlijeko uključujući bijelu vodu i drugi toplinski neobrađeni mliječni proizvodi uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz Priloga X. Poglavlja II. Odjeljka 4. Dijela II. stavka 3. točke (b) podtočke (ii) Uredbe (EU) br. 142/2011;

f) Sukladno Prilogu X. Poglavlju II. Odjeljku 4. Dijelu II. točci 4. Uredbe (EU) br. 142/2011, hranidba životinja na vlastitom gospodarstvu s kolostrumom koji je podrijetlom s nekog drugog gospodarstva s područja Republike Hrvatske i/ili isporuka kolostruma drugom gospodarstvu u svrhu hranidbe životinja unutar teritorija Republike Hrvatske uz uvjet da se spriječi širenje zdravstvenih rizika prema posebnim propisima.

V. REGISTRACIJA I BRISANJE

Članak 9.

(1) Registraciju poljoprivrednika uključujući i subjekte koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje u akvakulturi te koji obavljaju jednu ili više djelatnosti iz članaka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika provodi Agencija, na temelju zaprimljenog urednog zahtjeva iz Priloga I. Dijela A ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka poljoprivrednik Agenciji podnosi Izjavu nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika o sukladnosti gospodarstva s propisanim zahtjevima o sigurnosti hrane za životinje iz Priloga I. Dijela B ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: izjava), koja je sastavni dio zahtjeva.

(3) Za provedbu postupka registracije iz stavka 1. ovoga članka poljoprivrednici moraju u regionalni ured/podružnicu Agencije, dostaviti obrasce iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vlastoručno potpisane i ovjerene od nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika.

(4) Odredbe stavaka 1. do 3. ovoga članka ne primjenjuje se na poljoprivrednike koji su upisani u Registar primarnih proizvođača temeljem odredbi Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 153/11.) i koji na gospodarstvu ne obavljaju djelatnosti iz članka 7. i/ili članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Poljoprivrednici uključujući i subjekte koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje u akvakulturi obvezni su prijaviti Agenciji svaku promjenu nastalu nakon upisa u registre iz članaka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika, u odnosu na djelatnosti koje se obavljaju na gospodarstvu, a za koje se zahtijeva registracija prema odredbama ovoga Pravilnika, radi ažuriranja podataka u registrima.

(2) Promjenu iz stavka 1. ovoga članka poljoprivrednici su obvezni prijaviti u regionalni ured/podružnicu Agencije najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja neke od ranije registriranih djelatnosti ili početka obavljanja nove djelatnosti.

(3) U slučaju početka obavljanja nove djelatnosti poljoprivrednici u regionalni ured/podružnicu Agencije podnose zahtjev i izjavu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, a u slučaju prestanka obavljanja neke od ranije registriranih djelatnosti podnose samo zahtjev iz Priloga I. Dijela A ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev i izjavu iz stavka 3. ovoga članka poljoprivrednici popunjavaju u dijelu koji se odnosi na promjenu nastalu nakon upisa u registre, a zahtjev i izjava moraju biti uredno ispunjeni te vlastoručno potpisani i ovjereni od nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika.

(5) Agencija prema podacima navedenim u zaprimljenom zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka ažurira podatke u jednom ili više registara uspostavljenih temeljem odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Brisanje poljoprivrednika iz jednog ili više registara uspostavljenih temeljem odredbi ovoga Pravilnika i Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 153/11.) provodi Agencija na temelju zaprimljenog urednog zahtjeva za brisanje poljoprivrednika koji posluje s hranom za životinje iz Priloga II. ovoga Pravilnika, (u daljnjem tekstu: zahtjev za brisanje).

(2) Za provedbu postupka brisanja iz stavka 1. ovoga članka poljoprivrednici su obvezni dostaviti u regionalni ured/podružnicu Agencije vlastoručno potpisan i ovjeren od nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika zahtjev za brisanje iz jednog ili više registara u slučaju prestanka obavljanja svih djelatnosti temeljem kojih su upisani u određeni Registar u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

(3) Poljoprivrednici za koje se na temelju rezultata inspekcijskog nadzora i službene kontrole utvrdi da ne ispunjavaju uvjete za upis u jedan ili više registara uspostavljenih temeljem odredbi ovoga Pravilnika i Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 153/11.) brišu se po službenoj dužnosti iz odgovarajućeg Registra.

(4) Poljoprivrednici koji više ne ispunjavaju uvjete za upis u Upisnik poljoprivrednika brišu se po službenoj dužnosti iz svih registara uspostavljenih temeljem odredbi ovoga Pravilnika i Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 153/11.).

Članak 12.

Obrasci zahtjeva iz članka 9. stavaka 1. i 2., članka 10. stavka 3. i članka 11. stavka 1. dostupni su na mrežnoj stranici Agencije na adresi: http://www.apprrr.hr/obrasci-229.aspx.

VI. REGISTRI

Članak 13.

(1) Registar primarnih proizvođača sadrži sljedeće podatke o poljoprivredniku:

– naziv poljoprivrednika,

– osobni identifikacijski broj (OIB) poljoprivrednika,

– ime i prezime nositelja/odgovorne osobe,

– adresa sjedišta poljoprivrednika (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija),

– osobni identifikacijski broj (OIB) nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika,

– matični identifikacijski broj poljoprivrednika (MIBPG),

– jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG),

– identifikacijska kartica gospodarstva (IKG),

– adresa gospodarstva (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija),

– jedna ili više djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– podatke o načinu stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda,

– zabilješka o obavljanju djelatnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika u slučaju kada se na gospodarstvu obavlja jedna ili više djelatnosti iz tog članka i dodijeljeni broj ovlaštenja sukladno stavku 3. ovoga članka.

(2) Upisom u Registar iz stavka 1. ovoga članka primarnom proizvođaču se dodjeljuje identifikacijski broj koji je istovjetan s MIBPG-om iz Upisnika poljoprivrednika.

(3) Primarnom proizvođaču koji na gospodarstvu obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika i koji podliježu obvezi upisa u Registar ovlaštenih poljoprivrednika dodjeljuje se broj ovlaštenja koji se sastoji od sljedećih elemenata: MIBPG_JIBG_P_O_ redni broj u Registru primarnih proizvođača, pri čemu veliko tiskano slovo »P« označava skraćenicu za Registar primarnih proizvođača, a veliko tiskano slovo »O« je oznaka za ovlaštenje.

(4) Na temelju dodijeljenog broja ovlaštenja primarni proizvođač upisuje se i u Registar ovlaštenih poljoprivrednika.

Članak 14.

(1) Registar sušara sadrži sljedeće podatke o poljoprivredniku:

– naziv poljoprivrednika,

– osobni identifikacijski broj (OIB) poljoprivrednika,

– ime i prezime nositelja/odgovorne osobe,

– adresa sjedišta poljoprivrednika (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija),

– osobni identifikacijski broj (OIB) nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika,

– matični identifikacijski broj poljoprivrednika (MIBPG),

– jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG),

– identifikacijska kartica gospodarstva (IKG),

– adresa gospodarstva na kojem se nalazi sušara (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija) ili u slučaju pokretnih sušara adresa vlasnika sušare i njegov MIBPG,

– podatke o sušari: vrsta sušare (stacionarna/pokretna), metoda sušenja (izravna/neizravna), pogonsko gorivo (zemni plin, lož ulje, dizelsko gorivo, ostalo),

– podatke o načinu stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda,

– zabilješka o obavljanju djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika u slučaju kada se na gospodarstvu obavlja jedna ili više djelatnosti iz tog članka i dodijeljeni identifikacijski broj sukladno članku 13. stavku 2. ovoga Pravilnika,

– zabilješka o obavljanju djelatnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika u slučaju kada se na gospodarstvu obavlja jedna ili više djelatnosti iz tog članka i dodijeljeni broj ovlaštenja sukladno stavku 3. ovoga članka.

(2) Upisom u Registar iz stavka 1. ovoga članka posjedniku sušare se dodjeljuje identifikacijski broj koji se sastoji od sljedećih elemenata: MIBPG_JIBG_S, pri čemu veliko tiskano slovo »S« označava skraćenicu za Registar sušara.

(3) Posjedniku sušare koji na gospodarstvu obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika i koji podliježe obvezi upisa u Registar ovlaštenih poljoprivrednika dodjeljuje se broj ovlaštenja koji se sastoji od sljedećih elemenata: MIBPG_JIBG_S_O_redni broj u Registru sušara, pri čemu veliko tiskano slovo »S« označava skraćenicu za Registar sušara, a veliko tiskano slovo »O« je oznaka za ovlaštenje.

(4) Na temelju dodijeljenog broja ovlaštenja posjednik sušare upisuje se i u Registar ovlaštenih poljoprivrednika.

Članak 15.

(1) Registar ovlaštenih poljoprivrednika sadrži sljedeće podatke o poljoprivredniku:

– naziv poljoprivrednika,

– osobni identifikacijski broj (OIB) poljoprivrednika,

– ime i prezime nositelja/odgovorne osobe,

– adresa sjedišta poljoprivrednika (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija),

– osobni identifikacijski broj (OIB) nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika,

– matični identifikacijski broj poljoprivrednika (MIBPG),

– jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG),

– identifikacijska kartica gospodarstva (IKG),

– adresa gospodarstva (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija),

– jedna ili više djelatnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika,

– podatke o načinu stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda,

– zabilješka o obavljanju djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika, u slučaju kada se na gospodarstvu obavlja jedna ili više djelatnosti iz tog članka i dodijeljeni identifikacijski broj sukladno članku 13. stavku 2. ovoga Pravilnika,

– zabilješka o obavljanju djelatnosti iz članka 7. ovoga Pravilnika ukoliko ovlašteni poljoprivrednik podliježe obvezi upisa u Registar sušara i dodijeljeni identifikacijski broj sukladno članku 14. stavku 2. ovoga Pravilnika,

– broj ovlaštenja sukladno članku 13. stavku 3. ukoliko ovlašteni poljoprivrednik podliježe obvezi upisa u Registar primarnih proizvođača ili sukladno članku 14. stavku 3. ovoga Pravilnika ukoliko ovlašteni poljoprivrednik podliježe obvezi upisa u Registar sušara.

(2) Poljoprivrednici upisani u Registar ovlaštenih poljoprivrednika istovremeno moraju biti upisani u Registar primarnih proizvođača ili u Registar sušara ovisno o djelatnostima koje obavljaju na gospodarstvu uz djelatnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ministarstvo ima mogućnost pregleda registara iz članaka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika koje vodi Agencija i ima pristup izvještajima dobivenim obradom njihove baze podataka.

VII. NADZOR

Članak 17.

(1) Poljoprivrednici upisani u registre iz članaka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika podliježu inspekcijskom nadzoru i službenim kontrolama koje provode veterinarska inspekcija u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i poljoprivredna inspekcija u skladu sa Zakonom o poljoprivredi.

(2) Poljoprivrednici iz članaka 6. i 8. ovoga Pravilnika moraju podatke staviti na raspolaganje inspektorima iz stavka 1. ovoga članka u skladu s Prilogom I. dijelom A točkom II. podtočkom 1. Uredbe (EZ) br. 183/2005.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Prilozi I. i II. su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 19.

(1) Poljoprivrednici koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju jednu ili više djelatnosti iz članaka 7. i/ili 8. ovoga Pravilnika, a upisani su u Registar primarnih proizvođača na temelju Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 153/11.) obvezni su u regionalni ured/podružnicu Agencije dostaviti zahtjev u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika najkasnije do 15. svibnja 2016. godine.

(2) Poljoprivrednici iz stavka 1. ovoga članka koji obavljaju djelatnosti iz članka 7. ovoga Pravilnika i podnesu zahtjev za registraciju i upis u Registar sušara ne smatraju se primarnim proizvođačima računajući od upisa u Registar sušara.

Članak 20.

(1) Poljoprivrednike koji su na temelju Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, br. 72/08.) upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom za životinje ili Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom za životinje na OPG-u, a prema odredbama ovoga Pravilnika podliježu obvezi upisa u Registar primarnih proizvođača ili Registar sušara Agencija će najkasnije do 15. svibnja 2016. godine po službenoj dužnosti upisati u odgovarajući Registar na temelju podataka koje Ministarstvo dostavi Agenciji.

(2) Poljoprivrednici iz stavka 1. ovoga članka od dana 15. svibnja 2016. smatraju se upisanim u Registar primarnih proizvođača ili Registar sušara ovisno o djelatnostima koje obavljaju na gospodarstvu.

(3) Poljoprivrednici iz stavka 1. ovoga članka koji obavljaju djelatnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika i podliježu upisu u Registar ovlaštenih poljoprivrednika obvezni su u regionalni ured/podružnicu Agencije dostaviti zahtjev u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika najkasnije do 15. svibnja 2016. godine.

Članak 21.

(1) Postupci za registraciju poljoprivrednika pokrenuti na temelju odredbi Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 153/11.), radi upisa u Registar primarnih proizvođača dovršiti će se u skladu s odredbama toga Pravilnika, ukoliko se na gospodarstvu ne obavljaju djelatnosti iz članka 7. i/ili 8. ovoga Pravilnika.

(2) Postupci za registraciju poljoprivrednika pokrenuti na temelju odredbi Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 153/11.), radi upisa u Registar primarnih proizvođača dovršiti će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ukoliko se na gospodarstvu obavljaju djelatnosti iz članka 7. i/ili 8. ovoga Pravilnika.

(3) Postupci za registraciju objekata u poslovanju s hranom za životinje na OPG-u pokrenuti na temelju odredbi Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, br. 72/08.), radi registracije jedne ili više djelatnosti označene kodom R3-1, R3-2, P-1, R5-1, R6 i/ili djelatnosti umjetnog sušenja krmiva u sušari na vlastitom gospodarstvu dovršit će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 153/11.).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/14

Urbroj: 525-10/0261-16-16

Zagreb, 14. ožujka 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I.

DIO A
ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE/ PROMJENU PODATAKA U REGISTRU

Obvezno u kvadratiću označiti naziv Registra za koji se podnosi zahtjev za registraciju i razlog podnošenja zahtjeva.

Upis u Registar

☐ Registar primarnih proizvođača

☐ Registar sušara

☐ Registar ovlaštenih poljoprivrednika

Promjena podataka u Registru (registracija novih djelatnosti)

☐ Registar primarnih proizvođača

☐ Registar sušara

☐ Registar ovlaštenih poljoprivrednika

Promjena podataka u Registru (brisanje ranije registriranih djelatnosti)

☐ Registar primarnih proizvođača

☐ Registar sušara

☐ Registar ovlaštenih poljoprivrednika

Podaci o podnositelju zahtjeva
(upisati sve tražene podatke velikim tiskanim slovima)

Naziv poljoprivrednika


OIB poljoprivrednika


Adresa sjedišta poljoprivrednika (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija)


MIBPG


JIBG


IKG

                                         

Adresa gospodarstva (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija)*

*za pokretne sušare upisati podatke o adresi vlasnika sušare i njegov MIBPG


Dodijeljeni identifikacijski broj i/ili broj ovlaštenja*

*ispunjava se samo kod promjene podataka u Registru


Ime i prezime nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika


OIB nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika


Broj telefona za kontakt


Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


DJELATNOSTI NA GOSPODARSTVU

Obvezno u kvadratiću označiti jednu ili više djelatnosti koje se obavljaju na gospodarstvu u trenutku predaje zahtjeva za upis u odgovarajući Registar ili promjenu podataka u Registru.

I. Djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje radi upisa u Registar primarnih proizvođača:

☐ uzgoj i/ili jednostavna fizička obrada krmiva i/ili skladištenje i/ili prijevoz radi stavljanja na tržište krmiva proizvedenih na vlastitom gospodarstvu,

☐ uzgoj i/ili jednostavna fizička obrada krmiva i/ili skladištenje i/ili prijevoz radi izravne hranidbe životinja koje se koriste za proizvodnju hrane na vlastitom gospodarstvu,

☐ proizvodnja potpunih krmnih smjesa bez korištenja premiksa i/ili dodataka hrani za životinje, osim silažnih dodataka, na vlastitom gospodarstvu radi hranidbe životinja koje se koriste za proizvodnju hrane na vlastitom gospodarstvu,

☐ hranidba životinja koje se koriste za proizvodnju hrane (uključujući životinje akvakulture) s potpunim krmnim smjesama sukladno uvjetima propisanim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 183/2005.

Stavljanje na tržište

Krmiva proizvedena na gospodarstvu:

☐ izravno drugom poljoprivredniku,

☐ registriranom otkupljivaču na veliko.

Žive životinje i/ili proizvodi životinjskog podrijetla:

☐ izravno drugom poljoprivredniku,

☐ registriranom otkupljivaču,

☐ mala količina na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu.

II. Djelatnost umjetnog sušenja krmiva radi upisa u Registar sušara:

Obvezno u kvadratiću označiti odgovarajući podatak o sušari koju koristite na gospodarstvu.

Vrsta sušare:

☐ stacionarna (koristi se samo na gospodarstvu vlasnika),

☐ pokretna (koristi se na više gospodarstava različitih vlasnika).

Metoda sušenja:

☐ izravna (prilikom procesa sušenja dolazi do izravnog kontakta između krmiva i zagrijanog zraka s produktima sagorijevanja),

☐ neizravna (prilikom procesa sušenja nema izravnog kontakta između krmiva i zagrijanog zraka s produktima sagorijevanja).

Pogonsko gorivo u sušari:

☐ zemni plin,

☐ lož ulje,

☐ dizelsko gorivo,

☐ ostalo.

III. Djelatnosti korištenja krmiva životinjskog podrijetla i krmnih smjesa koje ih sadrže u hranidbi životinja koje se koriste za proizvodnju hrane (uključujući životinje akvakulture) radi upisa u Registar ovlaštenih poljoprivrednika:

☐ proizvodnja na vlastitom gospodarstvu potpunih krmnih smjesa koje sadrže jedno ili više krmiva životinjskog podrijetla (riblje brašno, dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla, proizvode od krvi dobivene od nepreživača) i to isključivo za hranidbu životinja nepreživača na vlastitom gospodarstvu,

☐ korištenje i skladištenje potpunih krmnih smjesa koje sadrže jedno ili više od niže navedenih krmiva životinjskog podrijetla, a radi hranidbe životinja nepreživača na vlastitom gospodarstvu (obvezno u kvadratiću označiti krmivo koje sadrži krmna smjesa kojom se hrane životinje na gospodarstvu):

A) ☐ riblje brašno,

B) ☐ dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla,

C) ☐ proizvodi od krvi dobiveni od nepreživača,

☐ proizvodnja na vlastitom gospodarstvu potpunih krmnih smjesa koje sadrže prerađene životinjske bjelančevine (PAP) dobivene od nepreživača, osim ribljeg brašna, isključivo za potrebe hranidbe životinja akvakulture na vlastitom gospodarstvu,

☐ korištenje i skladištenje mliječnih zamjenica koje sadrže riblje brašno radi hranidbe neodbijenih preživača na vlastitom gospodarstvu,

☐ hranidba životinja na vlastitom gospodarstvu s jednim ili više od niže navedenih krmiva životinjskog podrijetla koja su dopremljena s nekog drugog gospodarstva ili iz objekta za preradu mlijeka koji je upisan u odgovarajući Upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (obvezno u kvadratiću označiti odgovarajuću vrstu krmiva):

A) ☐ mliječni proizvodi uključujući bijelu vodu, koji su bili u doticaju s mlijekom koje je samo pasterizirano te sirutka koja je proizvedena od toplinski neobrađenih mliječnih proizvoda i koja je prikupljena najmanje 16 sati nakon grušanja mlijeka i kojoj je prije isporuke za hranidbu životinja utvrđen pH manji od 6 uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz Priloga X. Poglavlja II. Odjeljka 4. Dijela II. stavka 3. točke (b) podtočke (i) Uredbe 142/2011,

B) ☐ sirovo mlijeko uključujući bijelu vodu i drugi toplinski neobrađeni mliječni proizvodi uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz Priloga X. Poglavlja II. Odjeljka 4. Dijela II. stavka 3. točke (b) podtočke (ii) Uredbe (EU) br. 142/2011,

C) ☐ kolostrum koji je podrijetlom s nekog drugog gospodarstva s područja Republike Hrvatske uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz Priloga X. Poglavlja II. Odjeljka 4. Dijela II. točke 4. Uredbe (EU) br. 142/2011,

☐ isporuka kolostruma drugom gospodarstvu u svrhu hranidbe životinja unutar teritorija Republike Hrvatske uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz Priloga X. Poglavlja II. Odjeljka 4. Dijela II. točke 4. Uredbe (EU) br. 142/2011.

DIO B
IZJAVA NOSITELJA/ODGOVORNE OSOBE POLJOPRIVREDNIKA O SUKLADNOSTI GOSPODARSTVA S PROPISANIM ZAHTJEVIMA O SIGURNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE

Obvezno u kvadratiću označiti naziv Registra na koji se izjava odnosi.

Izjava za upis u Registar primarnih proizvođača:

Ovom Izjavom potvrđujem da na svom gospodarstvu:

– obavljam jednu ili više djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje (uzgoj krmiva, njihovo skladištenje na gospodarstvu i prijevoz od gospodarstva do nekog drugog objekta za preradu ili skladištenje izvan gospodarstva podrijetla primarnog proizvoda, mljevenje, miješanje, prirodno sušenje krmiva, hranidba životinja kupljenim potpunim krmnim smjesama, proizvodnja potpunih krmnih smjesa za vlastite potrebe gospodarstva, bez korištenja premiksa ili pojedinačnih dodataka hrani za životinje kao što su npr. vitamini, minerali, amino kiseline, urea i njezini derivati itd.),

– provodim mjere propisane u Prilogu I. i/ili Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 183/2005.

Izjava za upis u Registar sušara:

Ovom Izjavom potvrđujem da na svom gospodarstvu:

– krmiva sušim umjetnim putem (vrućim zrakom) i provodim mjere i postupke koji se temelje na načelima HACCP-a u skladu s odredbama članka 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 183/2005 i zahtjevima propisanim u Prilozima II. i III. iste Uredbe.

Izjava za upis u Registar ovlaštenih poljoprivrednika:

Ovom Izjavom potvrđujem da u hranidbi životinja na svom gospodarstvu koristim krmiva životinjskog podrijetla i krmne smjese koje sadrže krmiva životinjskog podrijetla i provodim mjere i postupke propisane člankom 8. ovoga Pravilnika te stoga:

– ne držim na gospodarstvu životinje preživače u slučaju da obavljam djelatnost proizvodnje potpunih krmnih smjesa koje sadrže krmiva životinjskog podrijetla (riblje brašno, dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla, proizvode od krvi dobivene od nepreživača),

– mliječnu zamjenicu koja sadrži riblje brašno koristim samo za hranidbu neodbijenih preživača i provodim mjere koje sprječavaju hranjenje odbijenih preživača s takvom mliječnom zamjenicom,

– u hranidbi životinja nepreživača (svinje, perad) koristim kupljene potpune krmne smjese koje sadrže krmiva životinjskog podrijetla (riblje brašno, dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla, proizvode od krvi dobivene od nepreživača) i zbog toga odvojeno držim i hranim životinje nepreživače od životinja preživača i odvojeno skladištim njihovu hranu,

– svi članovi moga gospodarstva i osobe koje su zaposlene na gospodarstvu znaju da je zabranjeno preživače hraniti s krmivima životinjskog podrijetla (riblje brašno, dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla, proizvodi od krvi dobiveni od nepreživača) i krmnim smjesama koje sadrže ta krmiva i zbog toga na gospodarstvu provodim posebne mjere prilikom skladištenja i hranjenja životinja s krmivima životinjskog podrijetla i krmnim smjesama koje ih sadrže,

– na gospodarstvu držim samo životinje akvakulture u slučaju da obavljam djelatnost proizvodnje potpunih krmnih smjesa koje sadrže prerađene životinjske bjelančevine (PAP) dobivene od nepreživača izuzev ribljeg brašna i takvim krmnim smjesama hranim isključivo životinje akvakulture jer znam da je zabranjeno hraniti druge vrste životinja koje služe za proizvodnju hrane takvim krmnim smjesama,

– vodim evidenciju o hranidbi životinja i upoznat sam s propisanim zahtjevom o ograničenom premještanju papkara koji su hranjeni sa sirovim mlijekom ili proizvodima od sirovog mlijeka ili toplinski obrađenim proizvodima koji su bili u doticaju sa sirovim mlijekom uključujući bijelu vodu i da tako hranjene papkare mogu premještati samo unutar Republike Hrvatske i to izravno u klaonicu ili na drugo gospodarstvo nakon što je prošao rok od 21 dan od zadnjeg hranjenja gore navedenim krmivima.

Također, izjavljujem:

da ću na svom gospodarstvu omogućiti provedbu inspekcijskog nadzora i/ili službene kontrole i dostupnost svih evidencija o poslovanju s hranom za životinje,

– da ću pravovremeno obavještavati Agenciju o svakoj promjeni vezanoj za gospodarstvo nastaloj nakon upisa u registre uspostavljene temeljem odredbi Pravilnika o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje,

– da sam suglasan da se podaci iz ovog zahtjeva koriste i razmjenjuju unutar Ministarstva i Agencije u svrhu uspostave novih upisnika ili registara.

Vlastoručnim potpisom jamčim za točnost i istinitost podataka navedenih u Zahtjevu za registraciju poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje/promjenu podataka u Registru i Izjavi o sukladnosti gospodarstva s propisanim zahtjevima o sigurnosti hrane za životinje.

Potpis podnositelja zahtjeva: _____________________________

(isključivo nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednika)

OIB podnositelja zahtjeva: _______________________________

Pečat poljoprivrednika:

(nije obvezno za OPG)

PRILOG II.

ZAHTJEV ZA BRISANJE POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJE S HRANOM ZA ŽIVOTINJE IZ REGISTRA

Obvezno u kvadratiću označiti naziv Registra za koji se podnosi zahtjev za brisanje, a zbog prestanka obavljanja svih djelatnosti vezanih za upis u određeni Registar.

☐ Registar primarnih proizvođača

☐ Registar sušara

☐ Registar ovlaštenih poljoprivrednika

Podaci o podnositelju zahtjeva
(upisati sve tražene podatke velikim tiskanim slovima)

Naziv poljoprivrednika


OIB poljoprivrednika


Adresa sjedišta poljoprivrednika (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija)


MIBPG


JIBG


IKG


Adresa gospodarstva (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj, županija)*

*za pokretne sušare upisati podatke o adresi vlasnika sušare i njegov MIBPG


Dodijeljeni identifikacijski broj i/ili broj ovlaštenja


Ime i prezime nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika

                               

OIB nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika


Broj telefona za kontakt


Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


Vlastoručnim potpisom jamčim za točnost i istinitost podataka navedenih u ovom zahtjevu.

Potpis podnositelja zahtjeva: _____________________________

(isključivo nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednika)

OIB podnositelja zahtjeva: _______________________________

Pečat poljoprivrednika:

(nije obvezno za OPG)

24 18.03.2016 Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje 24 18.03.2016 Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje