Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakul­ture"

NN 24/2016 (18.3.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakul­ture"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

724

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015 i 129/2015), u članku 6. stavku 4. riječi: »30. studenoga 2016. godine« zamjenjuju se riječima: »31. srpnja 2017. godine«.

Članak 2.

U članku 24. stavku 2. nakon alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

»– članka 20. stavka 1. točke a) Odluka o isplati.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2415

Urbroj: 525-13/1081-16-7

Zagreb, 15. ožujka 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.