Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja

NN 25/2016 (23.3.2016.), Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja

MINISTARSTVO FINANCIJA

759

Na temelju članka 6. stavka 7., članka 18. stavaka 6. i 7., članka 19. stavka 6. i članka 20. stavka 11. Zakona o osiguranju depozita (»Narodne novine«, broj 82/15), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBVEZAMA KREDITNE INSTITUCIJE I DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA U SVEZI OSIGURANJA DEPOZITA I POSTUPAK ISPLATE OBEŠTEĆENJA

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje sljedeće:

1) način vođenja evidencija u svrhu utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika i iznosa sredstava stvarnog vlasnika ako je ugovoreno da deponent račun vodi u svoje ime, a za račun drugoga (povjerenički račun) iz članka 6. stavka 3. Zakona o osiguranju depozita (u daljnjem tekstu: Zakon),

2) opseg, oblik i sadržaj dokumentacije koju je kreditna institucija dužna staviti na raspolaganje Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija) sukladno članku 18. stavku 6. Zakona,

3) sadržaj zahtjeva koji je deponent dužan dostaviti Agenciji u slučaju iz članka 18. stavka 3. Zakona, kao i što se smatra osnovnim životnim troškovima te prikladnom iznosu sredstava potrebnih radi pokrivanja osnovnih životnih troškova,

4) oblik, sadržaj i rok za dostavu izvješća iz članka 19. stavka 3. Zakona i

5) postupak isplate obeštećenja za osigurane depozite sukladno članku 20. Zakona.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve kreditne institucije i podružnice tih kreditnih institucija koje su uključene u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj sukladno članku 9. Zakona i Agenciju kao imenovano tijelo sukladno članku 3. stavku 1. točki 6. Zakona.

II. POSEBNOSTI POVJERENIČKOG RAČUNA

Članak 2.

U svrhu dostave Agenciji Izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije, a u svezi evidencije i obračuna obeštećenja po povjereničkom računu, kreditna institucija je dužna u svom registru računa, utvrditi i ažurno voditi podatke i evidencije o:

1) identitetu svakog pojedinog stvarnog vlasnika povjereničkog računa, odnosno osobe za čiji račun se vodi povjerenički račun i

2) pripadajućem iznosu depozita svakog pojedinog stvarnog vlasnika povjereničkog računa, odnosno osobe za čiji račun se vodi povjerenički račun.

Članak 3.

(1) Ako kreditna institucija nije u mogućnosti utvrditi identitet stvarnog vlasnika i pripadajući iznos depozita stvarnog vlasnika povjereničkog računa iz članka 2. ovoga Pravilnika smatrat će se kako nisu ispunjeni uvjeti za isplatu obeštećenja temeljem članka 6. stavka 3. Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sredstva na povjereničkom računu smatrat će se kao sredstva računa društava bez pravne osobnosti sukladno članku 6. stavku 2. Zakona.

Članak 4.

(1) Kreditna institucija dužna je za svakog stvarnog vlasnika depozita, odnosno osobe za čiji račun se vodi povjerenički račun, otvoriti i voditi zasebno podatke i evidencije o svakoj pojedinoj partiji depozita, a sukladno strukturi i sadržaju određenim u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Podatke potrebne za utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika, odnosno osobe za čiji račun se vodi povjerenički račun, i njegovog pripadajućeg iznosa depozita, kreditna institucija pribavlja neposredno od povjerenika, odnosno imatelja povjereničkog računa prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje povjereničkog računa.

III. OPSEG, OBLIK I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJU JE KREDITNA INSTITUCIJA DUŽNA STAVITI NA RASPOLAGANJE AGENCIJI RADI OBEŠTEĆENJA DEPONENATA

Članak 5.

(1) Sukladno članku 18. Zakona, a u svrhu obračuna obeštećenja, kreditna institucija dužna je Agenciji staviti na raspolaganje svu dokumentaciju koja je potrebna za obeštećenje deponenta kreditne institucije sukladno strukturi i sadržaju te na način određen u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Kreditna institucija dužna je u roku od pet radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja dostaviti Agenciji svu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

IV. OSNOVNI ŽIVOTNI TROŠKOVI, ZAHTJEV I IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH RADI POKRIVANJA OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA

Članak 6.

Osnovnim životnim troškovima u smislu članka 18. stavka 3. Zakona smatraju se troškovi za prehranu, smještaj, odjeću i druge stvari za osobnu potrebu, troškovi za potrebe djece i mladeži koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja te troškovi za potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.

Članak 7.

(1) U svrhu primjene članka 18. stavka 3. Zakona tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 28. stavaka 1., 2. i 3. Zakona, iznos sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova iz članka 6. ovoga Pravilnika koji će Agencija staviti na raspolaganje deponentu, od iznosa njegovih osiguranih depozita, iznosi dvije prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske objavljene od strane Državnog zavoda za statistiku.

(2) Radi isplate sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova iz stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija dužna je na zahtjev Agencije odmah dostaviti Agenciji sve podatke o deponentu i njegovim osiguranim depozitima.

Članak 8.

Radi korištenja prava na isplatu iznosa iz članka 7. ovoga Pravilnika, deponent je dužan podnijeti zahtjev za pokriće osnovnih životnih troškova koji sadrži razlog iz članka 6. ovoga Pravilnika zbog kojeg se podnosi zahtjev te sljedeće podatke o deponentu: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj te broj računa na koji će se izvršiti isplata.

Članak 9.

(1) Agencija će deponentu staviti na raspolaganje iznos sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika od iznosa njegovih osiguranih depozita u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahtjeva za pokriće osnovnih životnih troškova.

(2) Agencija će isplaćeni iznos sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika oduzeti od iznosa osiguranog depozita tog deponenta koji je još potrebno isplatiti.

V. OBLIK, SADRŽAJ I ROK ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA O STANJU UKUPNIH I OSIGURANIH DEPOZITA ZA OBRAČUN PREMIJE

Članak 10.

(1) Sukladno članku 19. Zakona, kreditna institucija je dužna dostaviti Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije automatiziranom dostavom putem mrežne stranice Agencije.

(2) Obvezni sadržaj Izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije određen je obrascem Izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Obrazac Izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije iz stavka 2. ovoga članka popunjava se sukladno Uputi iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Agencija tehničkom uputom detaljnije propisuje način automatizirane dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Depoziti u stranoj valuti iskazuju se u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan u mjesecu na koji se Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije odnosi.

(2) Kreditna institucija dužna je dostavljati i druge informacije i podatke u svezi depozita na zahtjev Agencije sukladno članku 19. stavku 4. Zakona.

Članak 12.

Sukladno članku 21. stavku 6. Zakona kreditna institucija dužna je Agenciji mjesečno dostavljati Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije u roku od deset dana po isteku mjeseca na koji se Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije odnosi.

VI. URAČUNAVANJE ZAJEDNIČKIH DEPOZITA, DEPOZITA DRUŠTAVA BEZ PRAVNE OSOBNOSTI I DEPOZITA PO POVJERENIČKIM RAČUNIMA U OSNOVICU ZA OBRAČUN PREMIJE I PODACI O DEPOZITIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 13.

U iznos osiguranih depozita na koji se Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije odnosi, a u dijelu posebnosti računa sukladno članku 6. Zakona uključuju se:

1) stanja zajedničkih računa iz članka 6. stavka 1. Zakona na način da se udio svakog suvlasnika u zajedničkom računu uključuje u njegov obračun osiguranog depozita, a svakog suvlasnika u zajedničkom računu i iznos njegovih depozita treba prikazati u sektoru kojem pripada prema Sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica prema Europskom sustavu nacionalnih računa 2010 (ESA 2010) na dan sastavljanja Izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije,

2) stanja povjereničkih računa iz članka 6. stavka 3. Zakona na način da se pripadajući iznos depozita svakog stvarnog vlasnika uključuje u njegov obračun osiguranog depozita, a svakog stvarnog vlasnika i iznos njegovih depozita treba prikazati u sektoru kojem pripada prema Sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica prema Europskom sustavu nacionalnih računa 2010 (ESA 2010) na dan sastavljanja Izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije.

Članak 14.

(1) Sukladno članku 5. stavku 4. Zakona depoziti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji godišnji proračun, odnosno prihod poslovanja iskazan u godišnjim financijskim izvješćima, za prethodnu godinu u odnosu na dan nastupa osiguranog slučaja iznosi najviše 3.750.000,00 kuna smatraju se prihvatljivim depozitima.

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika depoziti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka jesu depoziti lokalne države prema Sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica prema Europskom sustavu nacionalnih računa 2010 (ESA 2010).

(3) Ministarstvo financija će popis jedinica iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Agencija će popis jedinica iz stavka 3. ovoga članka učiniti dostupnim kreditnim institucijama objavom na mrežnoj stranici Agencije u roku od 15 dana od dana primitka.

VII. POSTUPAK ISPLATE OBEŠTEĆENJA ZA OSIGURANE DEPOZITE

Članak 15.

(1) Isplatu obeštećenja može provoditi Agencija ili kreditna institucija koja temeljem ugovora o nalogu, u ime i za račun Agencije, provodi isplatu (u daljnjem tekstu: isplatna kreditna institucija).

(2) Agencija je dužna isplatnoj kreditnoj instituciji omogućiti izravan pristup bazi podataka o provedenim obračunima obeštećenja i izdanim nalozima za isplatu obeštećenja.

Članak 16.

Danom nastupa osiguranog slučaja iz članka 3. stavka 1. točke 7. Zakona, Agencija je dužna:

1) obavijestiti deponente kreditne institucije o nastupu osiguranog slučaja kreditne institucije na svojoj mrežnoj stranici te oglasom u najmanje dvjema dnevnim novinama, koje su dostupne na području Republike Hrvatske. Obavijest o nastupu osiguranog slučaja mora sadržavati informaciju o načinu i roku ostvarenja prava na obeštećenje te informaciju da su ukupna sredstva potrebna za isplatu obeštećenja na raspolaganju u isplatnoj kreditnoj instituciji.

2) poduzeti sve potrebne radnje za pripremu i provedbu postupka obeštećenja deponenata.

3) zatražiti od kreditne institucije, u kojoj je nastupio osigurani slučaj, sve podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obračun obeštećenja, a sukladno Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

4) provesti postupak obračuna obeštećenja temeljem primljenih podataka za sve deponente čiji se depoziti smatraju prihvatljivim sukladno članku 5. Zakona. Obračun obeštećenja sadrži podatke o: deponentu, iznosu svih deviznih depozita preračunatih u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja, iznosu svih kunskih depozita, iznosu dospjelih obveza deponenta prema kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja i iznosu prava na obeštećenje. Svakom obračunu obeštećenja se programski dodjeljuje jedinstveni broj.

5) izdati nalog za isplatu obeštećenja svim deponentima kojima je provedenim obračunom obeštećenja utvrđen iznos prava na obeštećenje. Nalog za isplatu obeštećenja sadrži podatke o deponentu i iznosu obeštećenja za isplatu.

Članak 17.

U postupku isplate obeštećenja isplatna kreditna institucija je dužna:

1) provoditi isplatu obeštećenja sukladno ugovoru o nalogu, koji sklapa s Agencijom, te sukladno ovom Pravilniku i Zakonu,

2) utvrditi postoji li u bazi podataka obračun obeštećenja i nalog za isplatu obeštećenja za svakog deponenta koji zatraži isplatu,

3) nakon što utvrdi da je za deponenta obračunato obeštećenje i da je izdan nalog za isplatu obeštećenja, pri isplati obeštećenja provesti identifikaciju deponenta ili osobe ovlaštene za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja,

4) provesti isplatu obeštećenja deponentu ili osobi ovlaštenoj za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja koja je suglasna s obračunom obeštećenja.

Članak 18.

(1) Identifikacija deponenta ili osobe ovlaštene za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja iz članka 17. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika provodi se predočenjem važeće osobne iskaznice ili putovnice, odnosno predočenjem druge važeće identifikacijske isprave te dokumenta o ovlaštenju:

1) zakonski zastupnik nefinancijskog društva ili neprofitne institucije koja služi kućanstvima mora predočiti izvornik izvoda iz sudskog registra ili drugog registra koji nije stariji od 30 dana, odnosno ovjerenu presliku izvoda, ovjereni prijepis ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz koje je vidljivo ovlaštenje za zastupanje te pravne osobe,

2) opunomoćenik nefinancijskog društva ili neprofitne institucije koja služi kućanstvima mora predočiti izvornik punomoći za ostvarenje prava na obeštećenje, potpisanu od zakonskog zastupnika nefinancijskog društva ili neprofitne institucije koja služi kućanstvima,

3) osoba ovlaštena za zastupanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mora predočiti izvornik akta izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ovjerenu presliku akta, ovjereni prijepis ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz koje je vidljivo ovlaštenje za zastupanje,

4) fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost mora predočiti izvornik izvatka iz registra u koji je upisana koji nije stariji od 30 dana, odnosno ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis izvatka,

5) opunomoćenik fizičke osobe mora predočiti izvornik punomoći za ostvarenje prava na obeštećenje, potpisanu od deponenta,

6) opunomoćenik fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost mora predočiti izvornik punomoći za ostvarenje prava na obeštećenje, potpisanu od fizičke osobe koja obavlja djelatnost slobodnih zanimanja,

7) zakonski zastupnik maloljetne osobe mora predočiti izvornik ili ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih maloljetne fizičke osobe na koju glasi obračun obeštećenja i nalog za isplatu obeštećenja,

8) skrbnik odnosno staratelj odnosno zakonski zastupnik fizičke osobe mora predočiti izvornik ili ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis odgovarajućeg pravomoćnog rješenja Centra za socijalnu skrb iz kojeg proizlazi status skrbnika odnosno staratelja i kojim dokazuje pravo na obeštećenje.

(2) Potpis opunomoćitelja mora ovjeriti javni bilježnik odnosno domaće ili strano nadležno tijelo, ovlaštena osoba diplomatskog ili konzularnog predstavništva države opunomoćitelja ili Republike Hrvatske. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od ovlaštenog sudskog tumača.

(3) Ostvarenje prava na obeštećenje ne može se provesti temeljem punomoći kojom je opunomoćenik imao pravo raspolaganja depozitom u redovnom poslovanju kreditne institucije već samo temeljem punomoći za ostvarenje prava na obeštećenje.

(4) Obrazac punomoći može se preuzeti u poslovnicama isplatne kreditne institucije ili s mrežne stranice isplatne kreditne institucije ili Agencije.

(5) Radi potpunije identifikacije deponent mora predočiti i izvorni dokument o depozitu, odnosno štednu knjižicu, ugovor o oročenju ili karticu računa, temeljem kojeg se mogu usporediti podaci s podacima u obračunu obeštećenja. Isplata obeštećenja se ne evidentira u dokumentu o depozitu.

Članak 19.

(1) Ako deponent ili osoba ovlaštena za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja nije suglasan s obračunom obeštećenja ili ako obračun obeštećenja nije proveden, isplatna kreditna institucija upućuje deponenta ili osobu ovlaštenu za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja na mogućnost podnošenja prigovora Agenciji.

(2) Prigovor se podnosi na obrascu naziva Prigovor na obračun obeštećenja sukladno Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a preuzima se u isplatnoj kreditnoj instituciji ili s mrežne stranice Agencije ili u prostorijama Agencije.

(3) Uz popunjeni obrazac Prigovor na obračun obeštećenja iz stavka 2. ovoga članka deponent ili osoba ovlaštena za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja treba priložiti: presliku identifikacijskog dokumenta, presliku dokumenta o depozitu, odnosno štednu knjižicu, ugovor o oročenju ili karticu računa te dokumente kojima se dokazuju navodi iz prigovora, kada ih je moguće priložiti. Tražena dokumentacija dostavlja se Agenciji osobno ili preporučenom pošiljkom.

(4) Agencija je dužna bez odgađanja ispitati podneseni prigovor iz stavka 1. ovoga članka, a svoju obvezu isplate obeštećenja ili odgovor na prigovor dužna je ispuniti najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana zaprimanja prigovora sukladno članku 20. stavku 5. Zakona.

Članak 20.

(1) Isplata obeštećenja fizičkim osobama provodi se bezgotovinski ili gotovinski.

(2) Bezgotovinska isplata obeštećenja može se izvršiti prijenosom na račun u isplatnoj kreditnoj instituciji ili na račun u drugoj kreditnoj instituciji.

(3) Ako se isplata obeštećenja provodi bezgotovinski na račun u isplatnoj kreditnoj instituciji, deponent je dužan popuniti nalog za plaćanje na obrascu isplatne kreditne institucije u tri primjerka te priložiti presliku identifikacijskog dokumenta.

(4) Ako se isplata obeštećenja provodi bezgotovinski, na račun u drugoj kreditnoj instituciji deponent je dužan popuniti nalog za plaćanje na obrascu isplatne kreditne institucije, u tri primjerka te priložiti presliku identifikacijskog dokumenta i dokumenta o otvorenom računu u drugoj kreditnoj instituciji na koji će se izvršiti isplata.

(5) Ako se isplata obeštećenja provodi gotovinski isplatna kreditna institucija će nalog za plaćanje izvršavati s datumom primitka naloga za plaćanje te postupati sukladno ugovoru o nalogu sklopljenim s Agencijom.

Članak 21.

U slučaju isplate obeštećenja za maloljetne osobe, isplatna kreditna institucija je dužna postupiti sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Članak 22.

Ako su računi deponenta blokirani isplata se može provesti samo bezgotovinskim prijenosom na račun u isplatnoj kreditnoj instituciji ili na račun u drugoj kreditnoj instituciji koji glasi na ime na koje glasi i obračun obeštećenja i nalog za isplatu obeštećenja.

Članak 23.

(1) Isplata obeštećenja nefinancijskim društvima, neprofitnim institucijama koje opslužuju kućanstva i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave može se izvršiti samo bezgotovinskim plaćanjem.

(2) Bezgotovinsko plaćanje može se izvršiti prijenosom na račun u isplatnoj kreditnoj instituciji ili na račun u drugoj kreditnoj instituciji koji glasi na ime na koje glasi i obračun obeštećenja i nalog za isplatu obeštećenja.

(3) Ovlaštena osoba je dužna popuniti nalog za plaćanje na obrascu isplatne kreditne institucije, u tri primjerka, potpisati ga i ovjeriti pečatom. Uz nalog za plaćanje mora priložiti presliku identifikacijskog dokumenta i dokument o otvorenom računu na koji će se izvršiti isplata ako se isplata provodi na račun u drugoj kreditnoj instituciji.

Članak 24.

Sukladno članku 6. stavku 5. Zakona kada je na depozitu zasnovano založno pravo Agencija svoju obvezu ispunjava na račun založnoga dužnika, a založno pravo nastavlja teretiti iznos isplaćenog obeštećenja.

Članak 25.

U slučaju smrti deponenta, nasljednike koji su imenovani pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, isplatna kreditna institucija treba uputiti na podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja, na obrascu Zahtjev za isplatu obeštećenja sukladno Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, koji mogu preuzeti u isplatnoj kreditnoj instituciji, s mrežne stranice Agencije ili u prostorijama Agencije.

Članak 26.

(1) U slučaju povjereničkih računa obeštećenje se isplaćuje povjereniku, koji može biti fizička ili pravna osoba te identifikaciju treba provesti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu.

(2) Obeštećenje za povjereničke depozite isplaćuje se samo bezgotovinski, na račun povjerenika.

Članak 27.

(1) Fizičke osobe koje su suvlasnici odnosno zajednički obavljaju samostalnu djelatnost isplatna kreditna institucija upućuje da popune obrazac Zahtjeva za isplatu obeštećenja iz članka 25. ovoga Pravilnika, koji mogu preuzeti u isplatnoj kreditnoj instituciji, s mrežne stranice Agencije ili u prostorijama Agencije.

(2) Popunjeni obrazac iz stavka 1. ovoga članka i dokumentacija iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika dostavlja se Agenciji osobno ili preporučenom pošiljkom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Agencija će uputu iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika objaviti na svojoj mrežnoj stranici u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Kreditna institucija dostavlja Agenciji Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije sukladno člancima od 10. do 14. ovoga Pravilnika počevši od Izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije za mjesec travanj 2016. godine.

(3) Za mjesec ožujak 2016. godine kreditna institucija dužna je dostaviti Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije sukladno roku i u obliku propisanim Uputom za sastavljanje izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita izdanom od strane Agencije od 26. siječnja 2010. godine i Izmjenama i dopunama Upute za sastavljanje izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita od 23. veljače 2010. godine.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka od 10. do 14. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. travnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-01/472

Urbroj: 513-06-03-16-7

Zagreb, 14. ožujka 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOZI 1. – 5.

25 23.03.2016 Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja 25 23.03.2016 Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja 25 23.03.2016 Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja 25 23.03.2016 Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja