Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

NN 25/2016 (23.3.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

25 23.03.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

760

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07, 132/07, 51A/2013 i 152/2014) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI BRODARACA

Članak 1.

U Pravilniku o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (»Narodne novine« br. 45/2011, 68/2013 i 117/2014) u članku 33. stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 2.

U članku 34. zarez i riječi: »odnosno osoba ne plati naknadu iz članka 33. stavak 5. ovoga Pravilnika« brišu se.

Članak 3.

U članku 51. stavku 1. riječi »a najkasnije u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika« brišu se.

Stavak 3. briše se.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca (»Narodne novine« broj 61/2012).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/28

Urbroj: 530-03-3-2-16-2

Zagreb, 4. ožujka 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.