Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2016.

NN 25/2016 (23.3.2016.), Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2016.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

764

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013, 33/2015 i 93/2015) i članka 22. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014 i 24/2015), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 17. ožujka 2016., donosi

ODLUKU

O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SIJEČNJA 2016.

Članak 1.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja 2016. iznosi 1.222,27 kn.

Članak 2.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2015. usklađuju se od 1. siječnja 2016. za 0,46%.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Klasa: 041-01/16-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-16-5

Zagreb, 17. ožujka 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Marinko Papuga, v. r.