Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

NN 25/2016 (23.3.2016.), Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

768

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. ožujka 2016. donijela

IZMJENU

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15), članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

(1) Trošak opskrbe plinom namijenjen je pokrivanju svih opravdanih operativnih troškova opskrbljivača plinom, uključujući amortizaciju, kao i odgovarajućeg prinosa na regulirana sredstva opskrbljivača plinom.

(2) Trošak opskrbe plinom za regulacijsku godinu t sastoji se od varijabilnog iznosa naknade za opskrbu plinom – Ts1o (kn/kWh) i iznosa fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom – Ts2o,TMi (kn).

(3) Varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom (Ts1o) iznosi 0,0149 kn/kWh bez PDV-a.

(4) Iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom (Ts2o,TMi) bez PDV-a za svaki tarifni model za regulacijsku godinu t prikazan je u sljedećoj tablici:

Tarifni
model, TMi

Iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu
plinom, Ts2o,TMi
kn

TM1

1

TM2

1

TM3

2

TM4

3

TM5

4

TM6

6

TM7

10

TM8

15

TM9

20

TM10

30

TM11

40

TM12

50

Članak 2.

Ova Izmjena Metodologije stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/03

Urbroj: 371-01/16-02

Zagreb, 21. ožujka 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

25 23.03.2016 Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu 25 23.03.2016 Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu