Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-126/15-8 od 26. veljače 2016.

NN 25/2016 (23.3.2016.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-126/15-8 od 26. veljače 2016.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

774

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Marine Kosović Marković i Mirjane Čačić, članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu Borisa Božana iz Marine, Božani 8, Svinci, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2016.

presudio je

Zahtjev se usvaja.

Ukida se Odluka o ukidanju Vlastitog pogona Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina, br. 5/15.).

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva je dana 26. lipnja 2015., zatražio ocjenu zakonitosti Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina, br. 5/15), smatrajući da je donesena u nezakonitoj proceduri, što ju čini nezakonitom. Uz zahtjev je dostavio rješenje Splitsko-dalmatinske županije Općina Marina, Vlastiti pogon (nepotpune klase i ur.broja) od 19. svibnja 2015., donesenog temeljem osporene odluke, kojim rješenjem je stavljen na raspolaganje i premješten, i kojim je, kako smatra podnositelj zahtjeva, povrijeđeno njegovo pravo i pravni interes.

U zahtjevu podnositelj navodi da je Općina Marina kao poslodavac donijela osporenu Odluku ne poštujući obvezujući postupak dostave prijedloga općeg akta i savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom čime je postupila protivno članku 150. u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu, a iz čega proizlazi nezakonitost u postupanju donošenja odluke čiju ocjenu zakonitosti traži. Smatra da je osporena Odluka važna za položaj radnika u smislu članka 150. Zakona o radu, pa kako je donesena bez prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom to je sukladno odredbi članka 150. stavak 12. Zakona o radu ništetna. U Općini Marina, kao poslodavcu, ustrojena je Sindikalna podružnica Općina Marina kao ustrojstveno tijelo Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, o čemu je načelnik Općine Marina bio obaviješten dopisom od 12. rujna 2011. Predlaže da Sud usvoji zahtjev i temeljem odredbe članka 86. stavak 3. Zakona o upravnim sporovima, ukine osporenu Odluku. Također predlaže Sudu da do donošenja presude sukladno članku 85. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima obustavi izvršenje osporenog akta.

Sud je odgovarajućom primjenom članka 32. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12. i 152/14.), dostavio zahtjev donositelju osporene Odluke o ukidanju vlastitog pogona na očitovanje. Podneskom od 8. prosinca 2015., očitovala se Općina Marina navodeći da je savjetovanje sa sindikalnom povjerenikom provedeno i to usmenim putem, koje je od strane jedinice lokalne samouprave obavio Tonči Frleta, upravitelj komunalnog pogona. Tom prilikom u cijelosti je priopćena namjera ukidanja Vlastitog pogona kao i pravne posljedice ukidanja te Odluke, kao i sve druge važne okolnosti u vezi navedene odluke, a osobito činjenica da sukladno članku 137. Zakona o radu, službenici i namještenici i drugi djelatnici Vlastitog pogona, kako podnositelj zahtjeva tako i svi ostali, zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli kod jedinice lokalne samouprave do dana prenošenja rješenja, ugovora o radu na t.d. Marinski komunalac d.o.o. Sve navedeno bilo je poznato kako podnositelju zahtjeva, tako i svim ostalim službenicima, budući su sa svima obavljeni usmeni razgovori. O dostatnosti usmenog savjetovanja i usmene obavijesti sindikalnom povjereniku kao dostatno za ispunjenje propisane zakonske procedure iz članka 150. Zakona o radu, stav je zauzela i sudska praksa u svojim odlukama (presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske, posl.br. Rev-477/08 od 14. listopada 2008.). Nadalje, iz same činjenice da je pobijanom odlukom odlučeno da sukladno članku 137. Zakona o radu službenici i namještenici i drugi djelatnici Vlastitog pogona zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli kod jedinice lokalne samouprave do dana prenošenja rješenja, ugovora o radu na t.d. Marinski komunalac d.o.o. je razvidno da se istom Odlukom ne utječe na već stečena prava iz radnog odnosa pa se ista ne bi ni smatrala odlukom koja je važna za položaj radnika.

Zahtjev je osnovan.

Odluka o ukidanju Vlastitog pogona Općine Marina, klasa: 024-02/15-10/02, urbroj: 2184/02-01/62-15-2, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Marina na sjednici održanoj dana 29. travnja 2015., objavljena je u Službenom glasniku Općine Marina, broj 5/15 dana 7. svibnja 2015., te je stupila na snagu osmog dana od dana objave. Odluka je donesena temeljem članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina, broj 9/09., 6/13., 11/13. i 19/14.-proč.tekst), a u vezi s člankom 10. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Marina (Službeni glasnik općine Marina, broj 2/06.).

Osporenom Odlukom se u članku 1. ukida Vlastiti pogon Općine Marina, člankom 2. se stavlja izvan snage Odluka o osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela (Službeni glasnik općine Marina, broj 28/13.) i Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina, broj 12/09. i 17/10.).

Članak 3. osporene Odluke glasi:

Rješenja službenika i namještenika, ugovori o radu zaposlenika Vlastitog pogona Općine Marina prenose se na trgovačko društvo u vlasništvu Općine Marina Marinski komunalac d.o.o. sukladno članku 137. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14.). Službenici i namještenici i drugi djelatnici Vlastitog pogona zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli u Općini Marina do dana prenošenja rješenja, ugovora o radu na trgovačko društvo Marinski komunalac d.o.o.

Za ocjenu zakonitosti osporene Odluke mjerodavne su odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) koje se odnose na obavljanje komunalne djelatnosti putem vlastitog pogona. Naime, odredbom članka 4. stavak 1. točka 3. navedenog Zakona propisano je da komunalne djelatnosti može obavljati u skladu s odredbama ovoga Zakona služba – vlastiti pogon (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon), koji osniva jedinica lokalne samouprave. Nadalje, odredbom članka 9. stavak 1. istog Zakona propisano je da jedinica lokalne samouprave odlukom predstavničkog tijela osniva vlastiti pogon na način i u postupku propisanim ovim Zakonom i na zakonu utemeljenim propisima. Dakle, Zakon o komunalnom gospodarstvu daje ovlast predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave da radi obavljanja poslova komunalne djelatnosti, propisane odredbom članka 3. istog Zakona može odlukom osnovati vlastiti pogon (članak 8. stavak 1. i članak 9. stavak 1. Zakona).

Nadalje za ocjenu zakonitosti osporene Odluke mjerodavne su i odredbe članka 3. stavak 1. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08. i 61/11.).

Člankom 3. stavak 1. toga Zakona, je propisano da se prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim tijelima lokalnih jedinica uređuju zakonom i na temelju zakona donesenim propisima, dok je stavkom 3. istog članka Zakona propisano da se na pitanja koja nisu uređena tim ili posebnim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona ili kolektivnim ugovorom primjenjuju opći propisi o radu.

Nadalje, prema članku 150. stavak 1., a u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14.), prije donošenja odluke važne za položaj radnika, poslodavac se o namjeravanoj odluci mora savjetovati s radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom kojemu mora dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj radnika, dok je stavkom 3. točkom 3. članka 150. istog Zakona propisano da se važnim odlukama iz stavka 1. toga članka smatraju osobito odluke o prijenosu poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti, kao i ugovora o radu radnika na novog poslodavca te o utjecaju takvog prijenosa na radnike koji su prijenosom obuhvaćeni. Nadalje, stavkom 2. članka 150. istog Zakona, propisano je da u slučaju iz stavka 1. toga članka, poslodavac je radničkom vijeću na njegov zahtjev, prije konačnog očitovanja o namjeravanoj odluci poslodavca, dužan omogućiti održavanje sastanka radi dodatnih odgovora i obrazloženja na njihovo izneseno mišljenje.

Polazeći od naprijed navedenih mjerodavnih odredaba Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Sud smatra da u postupku donošenja osporene Odluke kojom se ugovori o radu zaposlenika Vlastitog pogona Općine Marina prenose na trgovačko društvo Marinski komunalac d.o.o., sukladno članku 137. Zakona o radu (članak 3. Odluke), u smislu članka 3. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, postoji obveza primjene članka 150. stavak 1. u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu, odnosno obveza savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom.

Prema podacima spisa, ne proizlazi da je postupak donošenja osporene odluke proveden sukladno odredbi članka 150. Zakona o radu, slijedom čega Sud nalazi da je osporena Odluka, neovisna o svom sadržaju, nezakonita.

Paušalne tvrdnje da je prethodno usmenim putem obavljeno savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom, koji je ujedno i podnositelj zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta, nisu ničim dokumentirane iako je Sud više puta pozivao na očitovanje u tom smislu. Sudu je uz očitovanje od 8. prosinca 2015. dostavljen samo dokaz (potpisana dostavnica) da je Boris Božan, ovdje podnositelj zahtjeva, obaviješten o ukidanju Vlastitog pogona dana 30. travnja 2015., dakle, nakon donošenja osporene Odluke.

Također, pozivanje na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, posl.broj Revr-477/08 od 14. listopada 2008., nije odlučno, budući da je ovdje predmet ocjene zakonitosti opći akt, dok je predmetom revizije u navedenoj presudi bila usmena suglasnost sindikata na odluku o otkazu ugovora o radu sindikalnom povjereniku vezano za konkretan predmet, a što je Vrhovni sud Republike Hrvatske izrazio u svojoj presudi Revr-413/14 od 28. listopada 2014.

Slijedom iznijetog, Sud je temeljem odredbe članka 86. stavak 3. Zakona o upravnim sporovima ukinuo osporeni opći akt, koji sukladno odredbi članka 86. stavak 4. istog Zakona prestaje važiti danom objave ove presude u »Narodnim novinama«.

S obzirom na to da je Sud ukinuo osporavani opći akt, ne postoji osnova za donošenje odluke o obustavi njegova izvršenja.

Broj: Usoz-126/15-8

Zagreb, 26. veljače 2016.

Predsjednica vijeća

Arma Vagner Popović, v. r.