Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

NN 26/2016 (24.3.2016.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

776

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/08

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 23. ožujka 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

IZVRŠENJE
2014.

PLAN
2015.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.

1

2

3

4

5

6

PRIHODI POSLOVANJA

114.044.484.837

107.740.591.928

114.316.225.791

116.981.278.608

122.876.052.553

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

689.719.775

450.638.451

602.930.000

684.128.445

582.181.323

UKUPNI PRIHODI

114.734.204.612

108.191.230.379

114.919.155.791

117.665.407.053

123.458.233.876

RASHODI POSLOVANJA

125.689.498.239

117.306.420.492

118.974.128.105

121.360.472.915

126.988.303.290

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.856.996.258

3.410.906.975

3.430.362.840

3.507.725.961

3.025.030.094

UKUPNI RASHODI

127.546.494.497

120.717.327.467

122.404.490.945

124.868.198.876

130.013.333.384

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-12.812.289.885

-12.526.097.088

-7.485.335.154

-7.202.791.823

-6.555.099.508B. RAČUNA FINANCIRANJA

 

IZVRŠENJE
2014.

PLAN
2015.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.

1

2

3

4

5

6

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

35.063.468.164

29.154.951.179

25.727.545.199

36.206.181.999

25.157.870.692

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

27.132.613.318

25.734.854.091

19.442.210.045

29.003.390.176

18.602.771.184

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

6.181.590.559

11.206.000.000

5.500.000.000

0

0

PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU

-1.300.155.520

-2.100.000.000

-4.300.000.000

0

0

NETO FINANCIRANJE

12.812.289.885

12.526.097.088

7.485.335.154

7.202.791.823

6.555.099.508

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

0

0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda

Izvršenje
2014.

Plan
2015.

Prijedlog
proračuna za
2016.

Projekcija
proračuna za
2017.

Projekcija
proračuna za
2018.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6PRIHODI POSLOVANJA

114.044.484.837

107.740.591.928

114.316.225.791

116.981.278.608

122.876.052.553


61


Prihodi od poreza

63.074.040.448

65.802.724.975

68.863.720.776

70.419.155.918

72.252.192.772611

Porez i prirez na dohodak

1.401.941.725

1.990.890.799

2.109.646.810

2.172.693.907

2.252.460.118612

Porez na dobit

5.657.765.291

6.043.650.208

6.023.100.766

6.177.867.035

6.321.830.547613

Porezi na imovinu

385.980.936

164.459.114

175.107.252

176.872.929

179.047.130614

Porezi na robu i usluge

55.191.815.509

57.231.553.253

60.077.727.823

61.392.354.534

62.977.315.488615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

424.500.885

348.081.171

478.138.125

499.367.514

521.539.490616

Ostali prihodi od poreza

12.036.103

24.090.430

0

0

0


62


Doprinosi

41.701.505.457

23.218.109.089

22.127.597.371

22.728.878.653

23.587.346.500621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

17.308.518.825

0

0

0

0622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

22.460.106.222

21.285.447.534

20.153.997.800

20.694.336.535

21.475.329.434623

Doprinosi za zapošljavanje

1.932.880.409

1.932.661.555

1.973.599.571

2.034.542.118

2.112.017.066


63


Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

2.319.583.970

7.087.723.296

9.744.204.196

10.307.002.532

13.603.448.310631

Pomoći od inozemnih vlada

83.148.732

129.844.377

139.546.656

54.063.377

55.770.984632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

2.167.174.835

6.851.395.191

9.429.325.721

10.145.275.856

13.446.577.527633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

51.589.016

51.366.842

64.180.992

57.105.235

57.342.735634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

17.671.386

47.832.897

107.567.629

47.530.491

40.757.064636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

0

7.283.989

3.583.198

3.027.573

3.000.000


64


Prihodi od imovine

2.763.518.926

2.713.803.969

2.557.838.205

2.488.295.124

2.307.387.987641

Prihodi od financijske imovine

1.185.257.553

1.100.257.641

832.217.744

832.824.565

633.504.825642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.502.371.346

1.571.270.288

1.695.040.038

1.623.732.504

1.640.896.089643

Prihodi od kamata za dane zajmove

75.890.027

42.276.040

30.580.423

31.738.055

32.987.073


65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.424.137.761

2.575.036.462

3.368.339.431

3.412.627.434

3.478.085.441651

Upravne i administrativne pristojbe

487.451.075

485.125.720

489.765.112

502.297.499

509.071.720652

Prihodi po posebnim propisima

2.936.686.687

2.089.910.742

2.878.574.318

2.910.329.935

2.969.013.721


66


Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

119.040.599

1.405.694.812

1.264.533.128

1.218.804.099

1.224.944.696661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

71.369.516

1.285.297.371

1.208.516.825

1.189.283.847

1.197.461.092663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

47.671.083

120.397.441

56.016.303

29.520.252

27.483.604


67


Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

0

4.338.764.500

5.807.701.300

5.807.701.300

5.807.701.300673

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

0

4.338.764.500

5.807.701.300

5.807.701.300

5.807.701.300


68


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

642.657.676

598.734.825

582.291.385

598.813.547

614.945.546681

Kazne i upravne mjere

621.703.053

580.971.266

565.015.678

581.047.652

596.701.039683

Ostali prihodi

20.954.624

17.763.559

17.275.707

17.765.895

18.244.507PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda

Izvršenje
2014.

Plan
2015.

Prijedlog
proračuna za
2016.

Projekcija
proračuna za
2017.

Projekcija
proračuna za
2018.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

689.719.775

450.638.451

602.930.000

684.128.445

582.181.323


71


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

28.621.189

69.216.668

28.000.000

30.000.000

32.000.000711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

28.621.189

35.889.528

28.000.000

30.000.000

32.000.000712

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine

0

33.327.140

0

0

0


72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

316.850.144

300.411.783

533.755.000

592.953.445

459.006.323721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

313.388.726

296.954.249

476.000.000

384.130.445

385.306.323722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

76.745

328.834

55.055.000

205.123.000

70.000.000723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

3.384.673

2.393.482

2.000.000

3.000.000

3.000.000726

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine


735.218

700.000

700.000

700.000


73


Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

60.501

0

0

0

0731

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

60.501

0

0

0

0


74


Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

344.187.941

81.010.000

41.175.000

61.175.000

91.175.000741

Prihodi od prodaje zaliha

344.187.941

81.010.000

41.175.000

61.175.000

91.175.000

RASHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv rashoda

Izvršenje
2014.

Plan
2015.

Prijedlog
proračuna za 2016.

Projekcija
proračuna za
2017.

Projekcija
proračuna za
2018.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

 

 

Rashodi poslovanja

125.689.498.239

117.306.420.492

118.974.128.105

121.360.472.915

126.988.303.290


31


Rashodi za zaposlene

21.453.235.278

25.051.824.744

25.464.222.478

25.553.840.951

25.928.676.473311

Plaće (Bruto)

17.874.357.607

20.714.308.205

21.069.422.372

21.130.564.290

21.447.609.687312

Ostali rashodi za zaposlene

321.144.309

541.997.893

547.816.306

556.473.962

561.969.194313

Doprinosi na plaće

3.257.733.362

3.795.518.646

3.846.983.800

3.866.802.699

3.919.097.592


32


Materijalni rashodi

7.595.305.496

10.757.520.734

11.338.263.928

11.684.877.190

11.663.288.951321

Naknade troškova zaposlenima

912.869.026

1.108.926.859

1.100.402.685

1.086.013.802

1.093.101.811322

Rashodi za materijal i energiju

1.667.730.511

2.720.260.446

3.750.008.281

3.809.374.454

3.828.907.096323

Rashodi za usluge

4.449.665.085

5.787.515.325

5.645.142.385

5.777.801.636

5.710.271.891324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

26.255.569

52.512.239

61.597.893

50.069.745

49.249.775329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

538.785.305

1.088.305.865

781.112.684

961.617.553

981.758.378


34


Financijski rashodi

10.357.362.532

11.129.406.443

11.138.884.220

11.658.651.718

12.090.257.394341

Kamate za izdane vrijednosne papire

8.172.004.514

9.042.937.652

9.146.865.284

9.984.139.244

10.329.716.610342

Kamate za primljene kredite i zajmove

1.739.058.192

1.724.547.202

1.671.966.772

1.337.299.703

1.428.284.827343

Ostali financijski rashodi

446.299.826

361.921.589

320.052.164

337.212.771

332.255.957


35


Subvencije

5.174.465.764

6.592.278.796

6.121.439.988

6.209.166.036

5.658.026.001351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.075.727.107

1.013.385.392

931.957.544

887.360.024

882.839.590352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.098.738.657

5.578.893.404

5.189.482.444

5.321.806.012

4.775.186.411


36


Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

8.646.989.167

12.716.350.335

13.781.018.242

13.534.373.306

15.631.181.278361

Pomoći inozemnim vladama

14.243.265

21.302.219

21.904.000

19.783.032

19.672.792362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3.513.937.702

3.506.233.629

3.543.134.728

3.421.768.898

3.513.022.726363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.118.808.201

8.249.143.822

8.372.622.537

7.968.131.387

9.099.096.523366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0

2.363.000

209.596.501

328.753.232

405.120.826368

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

0

937.307.665

1.633.760.476

1.795.936.757

2.594.268.411


37


Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

67.640.966.323

45.331.488.158

45.281.217.721

45.820.855.914

46.847.461.281371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

53.777.667.708

32.210.233.921

33.155.149.231

33.309.382.180

34.088.896.878372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.863.298.615

13.121.254.237

12.126.068.490

12.511.473.734

12.758.564.403


38


Ostali rashodi

4.821.173.678

5.727.551.282

5.849.081.528

6.898.707.800

9.169.411.912381

Tekuće donacije

1.890.475.079

1.930.000.425

1.788.233.471

1.705.830.638

1.712.102.010382

Kapitalne donacije

686.440.307

364.156.200

218.639.990

252.587.970

368.035.980383

Kazne, penali i naknade štete

406.991.833

338.137.396

253.991.881

272.916.448

297.377.407384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna


872.638.537

1.353.729.914

2.479.902.054

3.968.319.650385

Izvanredni rashodi


250.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000386

Kapitalne pomoći

1.837.266.459

1.972.618.724

2.034.486.272

1.987.470.690

2.623.576.865


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv rashoda

Izvršenje
2014.

Plan
2015.

Prijedlog
proračuna za 2016.

Projekcija
proračuna za
2017.

Projekcija
proračuna za
2018.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


4


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.856.996.258

3.410.906.975

3.430.362.840

3.507.725.961

3.025.030.094


41


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

126.035.544

130.606.408

188.418.827

169.869.358

155.592.272411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

692.184

22.652.020

4.589.553

3.582.817

4.629.398412

Nematerijalna imovina

125.343.360

107.954.388

183.829.274

166.286.541

150.962.874


42


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.288.477.824

2.861.765.257

2.798.424.011

2.884.008.800

2.484.382.095421

Građevinski objekti

551.638.489

1.051.190.292

1.032.082.193

789.606.264

757.738.919422

Postrojenja i oprema

610.190.054

1.570.538.515

1.254.222.748

1.778.555.255

1.486.228.005423

Prijevozna sredstva

73.737.449

107.163.013

325.036.440

185.461.473

86.362.196424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

880.483

6.547.122

16.213.851

10.566.569

10.140.672425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

40.000

71.000

562.557

312.864

313.173426

Nematerijalna proizvedena imovina

51.991.349

126.255.315

170.306.222

119.506.375

143.599.130


43


Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

889.677

1.618.891

2.409.570

1.412.137

2.414.227431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

889.677

1.618.891

2.409.570

1.412.137

2.414.227


44


Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

343.819.216

112.553.348

112.268.128

74.399.028

89.299.933441

Rashodi za nabavu zaliha

343.819.216

112.553.348

112.268.128

74.399.028

89.299.933


45


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

97.773.996

304.363.071

328.842.304

378.036.638

293.341.567451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

93.806.927

293.502.449

313.143.563

359.247.225

273.963.478452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

2.233.531

6.949.505

12.543.458

15.344.887

15.860.503453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.702.854

2.161.000

2.417.500

2.697.700

2.697.700454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

30.686

1.750.117

737.783

746.826

819.886

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

 

Izvršenje
2014.

Plan
2015.

Prijedlog
proračuna za 2016.

Projekcija
proračuna za
2017.

Projekcija
proračuna za
2018.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
NETO FINANCIRANJE

12.812.289.885

12.526.097.088

7.485.335.154

7.202.791.823

6.555.099.508
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

6.181.590.559

11.206.000.000

5.500.000.000


PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU

-1.300.155.520

-2.100.000.000

-4.300.000.0008PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

35.063.468.164

29.154.951.179

25.727.545.199

36.206.181.999

25.157.870.692


81


Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

804.939.674

177.800.000

190.700.000

140.700.000

140.700.000812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

73.040.977

80.500.000

120.700.000

70.700.000

70.700.000814

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

207.486.843

0

0

0

0816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

455.518.764

0

0

0

0817

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

68.893.090

97.300.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000


82


Primici od izdanih vrijednosnih papira

22.992.036.787

21.072.530.827

17.650.000.000

25.568.000.000

18.850.000.000821

Trezorski zapisi

1.457.085.837


0

0

0822

Obveznice

21.534.950.950

21.072.530.827

17.650.000.000

25.568.000.000

18.850.000.000


83


Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

905.463.885

50.000.000

1.600.000.000

1.600.000.000

1.600.000.000831

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

905.106.184

0

0

0

0832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

357.701

50.000.000

1.600.000.000

1.600.000.000

1.600.000.000


84


Primici od zaduživanja

10.361.027.819

7.854.620.352

6.286.845.199

8.897.481.999

4.567.170.692841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

2.004.182.268

699.068.253

603.974.158

1.730.944.550

225.478.120842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

788.110.523

0

0

0

0844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

7.568.735.027

7.155.552.099

5.682.871.041

7.166.537.449

4.341.692.572

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

27.132.613.318

25.734.854.091

19.442.210.045

29.003.390.176

18.602.771.184


51


Izdaci za dane zajmove i depozite

2.393.230.735

1.123.334.814

1.255.158.333

1.216.552.450

1.207.202.450512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

231.363.270

276.500.000

295.000.000

230.000.000

230.000.000513

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama
u javnom sektoru

755.162.112

0

0

0

0514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

796.275.534

271.277.175

206.250.000

198.000.000

195.000.000516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

182.921.483

95.269.683

270.700.000

679.919.117

680.069.117517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

427.508.337

480.287.956

483.208.333

108.633.333

102.133.333


53


Izdaci za dionice i udjele u glavnici

732.610.698

1.069.588.877

752.896.362

488.589.090

272.169.545531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

526.632.177

853.782.800

333.000.000

73.000.000

43.000.000532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0

0

0

0

0533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

205.978.521

215.806.077

418.896.362

408.839.090

206.169.545534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0

0

1.000.000

6.750.000

23.000.000


54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

15.211.162.435

9.651.431.200

13.934.155.350

8.873.763.510

5.273.399.189541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

900.174.964

2.091.539.451

1.098.263.718

804.343.340

875.750.401542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.585.319.234

1.159.686.539

565.499.497

1.408.253.679

440.413.669543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

0

0

0

0

0544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.725.668.238

6.391.453.396

12.264.552.135

6.658.246.491

3.954.315.119547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

0

8.751.814

5.840.000

2.920.000

2.920.000


55


Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

8.795.609.450

13.890.499.200

3.500.000.000

18.424.485.126

11.850.000.000552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

8.795.609.450

13.890.499.200

3.500.000.000

18.424.485.126

11.850.000.000II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 122.404.490.945 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 19.442.210.045 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:


III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/02
Zagreb, 21. ožujka 2016.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
akademik Željko Reiner, v. r.


26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu