Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu

NN 26/2016 (24.3.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

781

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 21. ožujka 2016., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na:

1. Financijski plan za 2016. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                                                                  964.510.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                                                               1.662.285.000 kuna,

– manjak u iznosu od                                                                                               697.775.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2017. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                                                                   537.160.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                                                                     16.186.500 kuna,

– višak u iznosu od                                                                                                    520.973.500 kuna,

3. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                                                                    555.460.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                                                                      16.186.500 kuna,

– višak u iznosu od                                                                                                     539.273.500 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/02

Zagreb, 21. ožujka 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.

FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

26 24.03.2016 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu 26 24.03.2016 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu