Zakon o dopuni Zakona o nadzoru državne granice

NN 27/2016 (25.3.2016.), Zakon o dopuni Zakona o nadzoru državne granice

27 25.03.2016 Zakon o dopuni Zakona o nadzoru državne granice

HRVATSKI SABOR

784

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o nadzoru državne granice, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/05

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 23. ožujka 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Zakonu o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13.) u članku 5. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno, kada Ministarstvo ili predsjednik Vlade Republike Hrvatske to ocijene potrebnim zbog sigurnosnih i/ili humanitarnih razloga, Oružane snage Republike Hrvatske mogu pružiti potporu u zaštiti državne granice na način propisan zakonom kojim se uređuje obrana Republike Hrvatske.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske postupaju po uputama policije.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/13

Zagreb, 21. ožujka 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
akademik Željko Reiner, v. r.