Zakon o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova

NN 27/2016 (25.3.2016.), Zakon o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova

HRVATSKI SABOR

786

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SANACIJI JAVNIH USTANOVA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/07

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 23. ožujka 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O SANACIJI JAVNIH USTANOVA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji javnih ustanova (»Narodne novine«, br. 136/12. i 151/14.) iza članka 9. dodaje se glava V.a i članak 9.a koji glase:

»V.a OBUSTAVA POSTUPKA SANACIJE ZA JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

Članak 9.a

(1) Odluku o obustavi postupka sanacije za javne ustanove u zdravstvu donosi Vlada na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravstvo kada ministarstvo nadležno za zdravstvo utvrdi da postupak sanacije nije postigao očekivane rezultate, odnosno da daljnje provođenje postupka sanacije nije svrsishodno.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo koje će odluku dostaviti predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i sudskom registru.

(3) Danom stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka osnivačka prava vraćaju se osnivaču te javne ustanove u zdravstvu. Prava i obveze između ministarstva nadležnog za zdravstvo, osnivača javne ustanove u zdravstvu i javne ustanove u zdravstvu iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se posebnim sporazumom.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

(1) Članovi upravnog vijeća javne ustanove u zdravstvu iz članka 9.a stavka 1. dodanog člankom 1. ovoga Zakona imenuju se u skladu s posebnim propisom najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu odluke iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Sanacijsko vijeće prestaje upravljati javnom ustanovom u zdravstvu danom imenovanja upravnog vijeća iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Upravno vijeće iz stavka 1. ovoga članka imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove u zdravstvu uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo u roku od osam dana od dana imenovanja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Danom imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove u zdravstvu iz stavka 3. ovoga članka prestaje mandat sanacijskog upravitelja.

(5) Ravnatelja javne ustanove u zdravstvu iz članka 9.a stavka 1. dodanog člankom 1. ovoga Zakona imenuje upravno vijeće javne ustanove u zdravstvu u skladu s posebnim propisom i uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

(6) Poslove zamjenika i pomoćnika ravnatelja javne ustanove u zdravstvu iz članka 9.a stavka 1. dodanog člankom 1. ovoga Zakona obavljaju postojeći zamjenici i pomoćnici sanacijskog upravitelja do imenovanja zamjenika i pomoćnika ravnatelja.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/20

Zagreb, 21. ožujka 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.