Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

NN 27/2016 (25.3.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

27 25.03.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

793

Na temelju odredbe članka 7. stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 21. ožujka 2016. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOREDU VRSTA RIZIKA PO SKUPINAMA I VRSTAMA OSIGURANJA ODNOSNO REOSIGURANJA

Članak 1.

U članku 7. Pravilniku o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (»Narodne novine« broj 23/16) u vrsti osiguranja 16.01 iza riječi »nekih drugih opasnosti« dodaju se riječi »osim potresa«, a u vrsti osiguranja 16.06. brišu se riječi »i drugih elementarnih nepogoda«.

Članak 2.

U članku 8. u vrsti osiguranja 21 riječi »UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE« mijenjaju se i glase »UZ OSIGURANJE ŽIVOTA«, a iza riječi »uslijed bolesti« dodaju se riječi »koja se sklapaju uz sva životna osiguranja«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/19

Urbroj: 326-01-660-661-16-2

Zagreb, 21. ožujka 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.