Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

NN 27/2016 (25.3.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

794

Na temelju odredbe članka 7. stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 21. ožujka 2016. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATISTIČKIM STANDARDIMA OSIGURANJA

Članak 1.

U članku 2. stavku 8. Pravilnika o statističkim standardima osiguranja (»Narodne novine» broj 23/16), iza riječi »upisuju« dodaje se riječ »u«, a u stavku 11. riječi »stavkom 10.« mijenjaju se i glase »stavcima 9. i 10.« na oba mjesta.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječ »koristi« briše se i dodaju se riječi »iz članka 2. ovog Pravilnika, a koristeći«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/18

Urbroj: 326-01-660-661-16-2

Zagreb, 21. ožujka 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.