Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju programa planiranog reosiguranja

NN 27/2016 (25.3.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju programa planiranog reosiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

795

Na temelju odredbe članka 7. stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 21. ožujka 2016. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PROGRAMA PLANIRANOG REOSIGURANJA

Članak 1.

U članku 2. stavku 3. i stavku 6. Pravilnika o sadržaju programa planiranog reosiguranja (»Narodne novine« broj 23/16) iza riječi »Društvo za reosiguranje« dodaju se riječi »i društvo za osiguranje koje je dobilo odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja«.

Članak 2.

U Naslovu ispred članka 3. riječ »retreocesije« mijenja se i glasi »retrocesije«.

Članak 3.

U članku 3. točki 4. iza riječi »iz točke 4.« mijenja se i glasi »iz točke 3.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. točki 1. iza riječi »društva za reosiguranje« brišu se riječi »i mišljenje aktuarske funkcije o primjerenosti programa reosiguranja», a u točki 3. riječi »izvještaj ovlaštenog aktuara« mijenjaju se i glase: »mišljenje aktuarske funkcije o primjerenosti programa reosiguranja«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/20

Urbroj: 326-01-660-661-16-2

Zagreb, 21. ožujka 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.