Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 28/2016 (30.3.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

806

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 106. sjednici održanoj 29. ožujka 2016. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 156/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15., 36/15., 69/15., 79/15., 82/15. – ispravak, 91/15., 91/15. – ispravak, 116/15., 124/15. – ispravak, 139/15. i 141/15. – ispravak) u članku 100. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovorne bolničke zdravstvene ustanove mogu osnovom ugovora sa Zavodom ostvariti ukupni maksimalni iznos sredstava za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine u ukupnom iznosu od 4.144.708.641,87 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/26

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 29. ožujka 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

28 30.03.2016 Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja