Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 29/2016 (1.4.2016.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

29 01.04.2016 Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

815

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) i članka 56. stavka 1. alineje 2. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/09 i 59/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 1.

U članku 59. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 39/11, 112/14, 33/15, 86/15) iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Brodovi koji ispunjavanju jedan od kriterija sigurnosne zaštite iz Dodatka XXXVI ovog Pravilnika će također biti pregledani.

(4) Raspoloživost za pregled brodova iz stavka 3. ovog članka provjerava se sukladno podacima o dolascima stranih brodova.«

Članak 2.

Iza Dodatka XXXV dodaje se Dodatak XXXVI koji glasi:

»Dodatak XXXVI

Kriteriji za obavljanje inspekcijskog pregleda sigurnosne zaštite
(u svezi s člankom 59. stavak 3.)

Kriteriji za obavljanje pregleda sigurnosne zaštite broda:

– brodovi sa statusom zastave na crnoj listi Pariškog memoranduma

– brodovi na kojima nedostaje najmanje jedna od 10 luka na listi najave ili nedostaje podatak o razini sigurnosti

– brodovi koji su boravili u jednoj od 10 luka iz najave dolaska, a luka se nalazi u ratnoj zoni

– brodovi koji su zbog nedostatka sigurnosne zaštite bili jednom zaustavljeni u zadnje dvije godine u regionalnim PSC Memorandumima (PMOU, TMOU i USCG)

– brodovi koji imaju prijavljene slijepe putnike na brodu

– brodovi koji su bili predmet izvještaja države članice EU, trećih zemalja drugih zainteresiranih tijela koja imaju legitimni interes za sigurnu plovidbu broda.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/30

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-1

Zagreb, 23. ožujka 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.