Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

NN 30/2016 (6.4.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

825

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015, 129/2015 i 24/2016), u članku 6. stavku 3. iza riječi: »isplatu« umjesto zareza stavlja se točka i brišu se riječi: »ali ne kasnije od 31. listopada 2016. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2415

Urbroj: 525-13/1081-16-9

Zagreb, 24. ožujka 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.