Uredba o poticanju ulaganja

NN 31/2016 (8.4.2016.), Uredba o poticanju ulaganja

31 08.04.2016 Uredba o poticanju ulaganja 31 08.04.2016 Uredba o poticanju ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

833

Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijela

UREDBU

O POTICANJU ULAGANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom uređuje provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 651/2014, od 17. lipnja 2014.)

(2) Ovom se Uredbom propisuje oblik i obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa korisnika potpore (u daljnjem tekstu: Prijava) s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, uključujući kriterije i način izračuna iznosa državne potpore; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora; dokumentacija koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na poduzetnike – fizičke osobe (obrtnike), koji su obveznici poreza na dobit ili trgovačka društva, registrirane na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno članku 3. Zakona o poticanju ulaganja (u daljnjem tekstu: Zakon), a koji namjeravaju koristiti potporu za ulaganje sukladno Zakonu.

(2) Ova Uredba ne primjenjuje se na poduzetnike kojima se ne mogu dodijeliti regionalne državne potpore i državne potpore za usavršavanje sukladno članku 6. stavku 2. Zakona.

(3) Sektor brodogradnje iz članka 6. stavka 2. točke 12. Zakona, kojemu se ne mogu dodijeliti regionalne državne potpore i državne potpore za usavršavanje ne uključuje malu brodogradnju, odnosno pomorska plovila s manje od 100 tona bruto, remorkere s manje od 365 kW kao i nedovršene trupove ovih plovila, u smislu Uredbe Komisije (EU) 651/2014) od 17. lipnja 2014.

OBLIK I OBVEZNI SADRŽAJ PRIJAVE

Članak 3.

(1) Prijava se podnosi na obrascima propisanim ovom Uredbom.

(2) Sadržaj obrazaca pod oznakama OP-1 do OP-8 na kojima se podnosi Prijava, propisan je u Prilozima od 1. do 8. ove Uredbe i čine njezin sastavni dio.

(3) Uz Prijavu obvezno se prilažu sljedeći dokumenti i podaci:

1. izjava podnositelja Prijave o upisu u sustav poreza na dobit, odnosno obvezi plaćanja poreza na dobit, u slučaju kada je podnositelj Prijave fizička osoba – obrtnik

2. skupna izjava, propisana je u Prilogu 10. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio

3. poslovni plan za narednih pet godina, s projekcijom financijskih izvještaja (bilanca i račun dobiti i gubitka)

4. u slučaju gradnje građevina sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju, pravomoćnu građevinsku dozvolu, odnosno drugi akt kojim se odobrava građenje

5. za građevine za čije se građenje prema posebnom propisu ne izdaje građevinska dozvola:

a) za građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim projektom, glavni projekt u pdf formatu

b) za građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, tehnički opis namjeravanih radova u pdf formatu.

(4) Dokumente i podatke iz stavka 3. točke 1. i 4. ovoga članka, nadležna ministarstva pribavljaju po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11 i 12/13). Navedene dokumente i podatke nadležnom ministarstvu može dostaviti i sam podnositelj Prijave prilikom podnošenja Prijave.

(5) Na zahtjev nadležnog ministarstva, podnositelj Prijave dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu osnovanosti Prijave.

(6) Ministarstvo poduzetništva i obrta nadležno je ministarstvo za mikro, male i srednje poduzetnike, a Ministarstvo gospodarstva nadležno je ministarstvo za velike poduzetnike sukladno članku 6. stavku 1. točki 14. Zakona.

POSTUPAK PRIJAVE, ODOBRAVANJA I KORIŠTENJA POTPORA

Članak 4.

Podnositelj prijave podnosi Prijavu nadležnom ministarstvu u čiji djelokrug spada predmetno ulaganje sukladno Zakonu.

Članak 5.

(1) Nadležno ministarstvo, na temelju uredne Prijave, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada projekt ulaganja i drugim tijelima nadležnim za poslove poticanja ulaganja, izdaje potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje (u daljnjem tekstu: Potvrda), kojom se potvrđuje da podnositelj Prijave ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom.

(2) Prijava se smatra urednom ako je sukladna odredbama Zakona i ako ispunjava sve uvjete propisane ovom Uredbom vezano za oblik i sadržaj Prijave.

(3) Nadležno ministarstvo izdaje Potvrdu u roku 60 dana od dana zaprimanja uredne Prijave.

(4) Ukoliko iz zaprimljene Prijave nadležno ministarstvo utvrdi da podnositelj Prijave ne ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom, u roku 60 dana od dana zaprimanja Prijave izdat će obavijest o neispunjavanju uvjeta za ostvarenje statusa korisnika potpore za ulaganje.

Članak 6.

(1) Troškovi koji se u Prijavi iskazuju kao troškovi poduzeti u vezi s projektom ulaganja, neće biti priznati kao opravdani troškovi ulaganja ako su nastali prije podnošenja Prijave.

(2) Opravdanim troškovima ulaganja iz stavaka 1. ovoga članak smatraju se troškovi nastali unutar tri godine od početka ulaganja.

Članak 7.

(1) Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja poreznih potpora, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje porezne povlastice odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 8. ili članka 9. Zakona.

(2) Korištenje porezne povlastice omogućeno je od trenutka stjecanja statusa korisnika potpore za ulaganje, odnosno u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja.

(3) Poduzetnik sa statusom korisnika potpore za ulaganje po isteku prve godine ulaganja može koristiti poreznu povlasticu u smislu smanjenja, odnosno oslobođenja propisane stope poreza na dobit, uz uvjet da je u prvoj godini ulaganja izvršeno minimalno ulaganje propisano člankom 6. stavkom 1. točkom 1. podtočkama a) i b) Zakona i uz uvjet otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja ili unutar razdoblja od godinu dana od početka ulaganja za mikropoduzetnike koji koriste poreznu povlasticu temeljem članka 8. Zakona.

(4) Poduzetnici koji koriste poreznu povlasticu temeljem članka 9. Zakona, u svakoj narednoj godini koristit će umanjenje stope poreza na dobit za koje je u prethodnoj godini zadovoljen kriterij visine ulaganja propisan člankom 9. Zakona, a kriterij broja novih radnih mjesta mora biti zadovoljen unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

(5) Vremenski rok korištenja porezne povlastice propisan je Zakonom kao razdoblje od maksimalno 10 godina od godine početka ulaganja. Razdoblje korištenja porezne povlastice može biti i kraće u slučaju kada se prije isteka desetogodišnjeg perioda dosegne maksimalni intenzitet potpore utvrđen kartom regionalnih potpora i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o uvažavanju stupnja razvijenosti županija prilikom izrade programa regionalnih potpora i određivanja dozvoljenog intenziteta potpora, klase: 022-03/14-07/145, urbroja: 50301-05/05-14-2, od 24. travnja 2014. godine.

Članak 8.

(1) Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, odnosno potpora za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje potpore odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona te uz ispunjavanje uvjeta iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i članka 9. ove Uredbe.

(2) Potpora za novootvorena radna mjesta, kao i potpora za usavršavanje, povezana je s provedbom projekta ulaganja, jer se radna mjesta otvaraju kao posljedica povećane učinkovitosti kapaciteta nositelja potpore za ulaganje stvorenih odobrenim projektom ulaganja te su direktno vezana uz aktivnosti projekta ulaganja i omogućuju obavljanje registriranih djelatnosti korisnika potpore.

(3) Visina bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta i potpore za usavršavanja povezana s projektom ulaganja koja je utvrđena člancima 10. i 11. Zakona, odobrava se uz uvjet da visina bespovratne novčane potpore za usavršavanje povezana s projektom ulaganja može iznositi maksimalno do 50% visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, a sukladno maksimalno dopuštenim intenzitetima potpore za usavršavanje.

Članak 9.

(1) Nadležno ministarstvo odobrit će isplatu bespovratne novčane potpore iz članka 8. ove Uredbe najranije po isteku prve godine od otvaranja novih radnih mjesta, odnosno usavršavanja povezanog s projektom ulaganja i to uz uvjet da su za predmetni projekt ulaganja pribavljeni slijedeći dokumenti i prilozi od strane nadležnog ministarstva po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave ili od strane podnositelja zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore:

1. ugovor o radu sa sufinanciranom osobom u najmanjem trajanju od 12 mjeseci

2. presliku prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na kojoj je vidljiva potvrda obrade prijave

3. presliku prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na kojoj je vidljiva potvrda obrade prijave

4. obračun plaća za 12 mjeseci, odnosno za razdoblje iz ugovora o radu sukladno točki 1. ovoga stavka

5. financijsku dokumentaciju kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za isplatu bespovratne novčane potpore (prosječan broj zaposlenih i iznos uplaćenih bruto plaća) – propisano izvješće o primicima predano u Ministarstvo financija – Poreznu upravu, za razdoblje od 12 mjeseci do dana dostave zahtjeva

6. potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju duga

7. program usavršavanja

8. račune ili ostale isprave kojima se dokazuje trošak usavršavanja, izdane od strane trećih osoba

9. dokaze o ostalim troškovima vezanim uz izvođenje programa usavršavanja

10. instrument osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona i

11. pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

(2) Dokazi iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka dostavljaju se za svaku pojedinu osobu za koju se traži isplata bespovratne novčane potpore.

(3) Pri utvrđivanju iznosa potpora za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja korisniku potpore za ulaganje odobrit će se 100% iznosa potpore propisanih člankom 10. stavcima 1. do 3. Zakona, ukoliko se zapošljavanje odnosi na:

1. osobe koje su dugotrajno nezaposlene i to:

a) mlade dugotrajno nezaposlene osobe do 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih

b) dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci

c) osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

2. osobe bez radnog staža i to:

a) osobu do 29 godina starosti bez radnog staža koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

b) ostale nezaposlene osobe bez radnog staža prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3. osobe kojima je otkazan ugovor o radu zbog otvaranja stečajnog postupka.

(4) Radi dokazivanja uvjeta propisanih stavkom 3. ovoga članka korisnik potpore za ulaganje dužan je, pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti nadležnom ministarstvu, sljedeće:

1. potvrdu o otvaranju stečajnog postupka

2. potvrdu da je radni odnos osobe, za koju se traži isplata novčane potpore prestao u postupku utvrđivanja kolektivnog viška radnika

3. potvrdu prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

4. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za svaku pojedinu osobu za koju se traži isplata bespovratne novčane potpore.

(5) Ukoliko zapošljavanje povezano s ulaganjem ne ispunjava uvjete propisane stavkom 3. ovoga članka korisniku potpore za ulaganje odobrit će se 40% iznosa potpora propisanih člankom 10. stavcima 1. do 3. Zakona.

(6) Pri utvrđivanju opravdanosti odobravanja bespovratnih novčanih potpora iz članka 8. ove Uredbe, kao novootvorena radna mjesta i usavršavanje povezano s ulaganjem neće se smatrati međusobno zapošljavanje i usavršavanje između povezanih društava, povezanih osoba i partnerskih društava sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

(7) Međusobnim zapošljavanjem i usavršavanjem između povezanih društava i povezanih osoba iz stavka 6. ovoga članka smatrat će se i zapošljavanje i usavršavanje osoba koje su radile u povezanom društvu ili povezanoj osobi unutar šest mjeseci prije sklapanja ugovora o radu s korisnikom potpore za ulaganje, neovisno o tome što su u međuvremenu bile zaposlene i u nekom drugom društvu ili osobi koja nije povezana s korisnikom potpore za ulaganje u skladu sa stavkom 6. ovoga članka.

(8) Kao međusobno zapošljavanje i usavršavanje između povezanih društava i povezanih osoba iz stavka 6. ovoga članka neće se smatrati zapošljavanje i usavršavanje osoba koje su ranije bile zaposlene u društvu ili osobi povezanom s korisnikom potpore ako su prije sklapanja ugovora o radu s korisnikom potpore bile minimalno šest mjeseci prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

(9) Radi dokazivanja uvjeta propisanih stavcima 7. i 8. ovoga članka korisnik potpore za ulaganje dužan je dostaviti nadležnom ministarstvu potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za svaku pojedinu osobu za koju se traži isplata bespovratne novčane potpore i potvrdu prijave iz evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

(10) Dokumente i podatke iz stavka 1. točke 6. i stavaka 4. i 9. ovoga članka, nadležna ministarstva pribavljaju po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave. Navedene dokumente i podatke nadležnom ministarstvu može dostaviti i sam podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore nadležnom ministarstvu.

Članak 10.

Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja bespovratne novčane potpore za dugotrajnu imovinu povezanu s projektom ulaganja, odnosno za korištenje potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži:

1. odredbu da dugotrajna imovina, odnosno oprema/strojevi koji se koriste u okviru razvojno-inovacijskih aktivnosti i koji predstavljaju ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore za ulaganje, predstavljaju opremu/strojeve klasificirane kao oprema/strojevi visoke tehnologije sukladno nacionalnoj/međunarodnoj klasifikaciji opreme koja spada u kategoriju opreme visoke tehnologije te su direktno vezani uz aktivnosti projekta ulaganja i omogućuju obavljanje registriranih djelatnosti korisnika potpore i

2. odredbu da se korištenje potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 12. Zakona i članka 11. ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Nadležno ministarstvo odobrit će isplatu bespovratne novčane potpore iz članka 10. ove Uredbe nakon unosa dugotrajne imovine, odnosno opreme/strojeva za razvojno-inovacijske aktivnosti u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje, počevši od isteka prve godine projekta ulaganja, i to uz uvjet da je korisnik potpore za ulaganje nadležnom ministarstvu dužan dostaviti:

1. financijska izvješća i dokumentaciju kojom se utvrđuje unos dugotrajne imovine koja predstavlja prihvatljive troškove ulaganja sukladno članku 12. stavku 4. Zakona, u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje

2. račune za kupnju dugotrajne imovine iz stavka 1. ovoga članaka, odnosno opreme/strojeva za razvojno-inovacijske aktivnosti sa specifikacijom troškova novih strojeva, odnosno opreme

3. materijalne dokaze da dugotrajna imovina iz stavka 1. ovoga članka, odnosno oprema/strojevi za razvojno-inovacijske aktivnosti, predstavlja opremu/strojeve klasificirane kao oprema/strojevi visoke tehnologije, sukladno standardnoj nacionalnoj/međunarodnoj klasifikaciji opreme, odnosno potvrdu izdanu od javne znanstvene institucije registrirane u Republici Hrvatskoj (fakulteta, instituta i sl.)

4. instrument osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona i

5. pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

(2) Pod kategorijom opreme visoke tehnologije u smislu ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti smatra se ulaganje isključivo u novu opremu koja se koristi za razvojne i inovacijske procese, a ne za procese poslovne administracije i proces proizvodnje.

(3) Pod pojmom visoke tehnologije u smislu ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti smatraju se one industrije i one aktivnosti koje se temelje na znanju, koje imaju značajan udio ulaganja u istraživanje i razvoj, relativno brz tehnološki napredak, dugotrajne razvojne faze i potencijal brzog rasta opsega proizvodnje.

Članak 12.

Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja bespovratne novčane potpore za ulaganje u dugotrajnu imovinu povezanu s potporama za kapitalne troškove projekta ulaganja, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži:

1. odredbu da dugotrajna imovina povezana s kapitalnim troškovima projekta ulaganja predstavlja ulaganje u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje te je direktno vezana uz aktivnosti projekta ulaganja i omogućuje obavljanje registriranih djelatnosti korisnika potpore za ulaganje i

2. odredbu da se korištenje potpore za kapitalne troškove ulaganja odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 13. Zakona i članka 13. ove Uredbe.

Članak 13.

Nadležno ministarstvo odobrit će isplatu bespovratne novčane potpore iz članka 12. ove Uredbe nakon unosa dugotrajne imovine u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje, i to uz uvjet da je korisnik potpore za ulaganje nadležnom ministarstvu dužan dostaviti:

1. financijska izvješća i dokumentaciju kojom se utvrđuje unos dugotrajne imovine koja predstavlja prihvatljive troškove ulaganja sukladno članku 13. Zakona, u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje

2. specifikaciju troškova izgradnje nove tvornice, odnosno industrijskog postrojenja i specifikaciju troškova novih strojeva, odnosno proizvodne opreme

3. račune za izgradnju i kupnju dugotrajne imovine iz stavka 1. ovoga članka

4. materijalne dokaze da udio ulaganja u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti ulaganja

5. materijalne dokaze da minimalno 50% od kupljenih strojeva, odnosno proizvodne opreme predstavlja opremu klasificiranu kao oprema visoke tehnologije, sukladno standardnoj nacionalnoj/međunarodnoj klasifikaciji opreme koja spada u kategoriju opreme visoke tehnologije, odnosno potvrdu izdanu od javne znanstvene institucije registrirane u Republici Hrvatskoj (fakulteta, instituta i sl.)

6. instrument osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona i

7. pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

Članak 14.

(1) Novoosnovano trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za sklapanje Sporazuma o pripremi i provedbi projekta iz članka 15. Zakona (u daljnjem tekstu: Sporazum), koje ima namjeru koristiti jednu ili više potpora iz članka 15. stavka 5. Zakona podnosi Prijavu nadležnom ministarstvu.

(2) Novoosnovanim trgovačkim društvom smatra se trgovačko društvo koje je osnovano na području Republike Hrvatske i djeluje kraće od šest mjeseci od dana podnošenja Prijave.

(3) Uz Prijavu iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilažu:

1. izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

2. podaci o financijskom stanju podnositelja Prijave (račun dobiti i gubitka i bilanca) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Prijave, a ako je osnivač podnositelja Prijave pravna osoba onda i podaci o financijskom stanju osnivača (godišnji financijski izvještaj za prethodne tri godine ili revizorski izvještaj) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Prijave

3. poslovni plan za narednih pet godina s projekcijom financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek), a koji plan sadrži idejni opis, status i lokaciju projekta, detaljan plan ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu s planiranim iznosima ulaganja i vremenom planirane nabave, iznos ukupnog ulaganja koji će biti korišten za izračun intenziteta potpore, plan zapošljavanja 10 novih radnika visoke stručne spreme s naznačenim planiranim razdobljem i dinamikom zapošljavanja

4. detaljni profil društva (osnivači, broj zaposlenika, opis djelatnosti i ključnih proizvoda/ usluga, ključni kupci, ključni dobavljači, konkurenti na tržištu), uključujući povezana i partnerska društva

5. potvrda Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Prijave

6. izjava društva i ovlaštene osobe da na datum prijave ne postoje dugovanja prema zaposlenicima

7. izjava društva i ovlaštene osobe da za isti projekt ili dijelove projekta nisu dobivene potpore od drugih tijela

8. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih koja nije starija od deset dana računajući od dana podnošenja Prijave

9. izjava o nekažnjavanju koju daje odgovorna osoba podnositelja Prijave za sebe i za društvo koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave i društva nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, te druga kaznena djela s područja gospodarskog kriminala.

(4) Dokumente i podatke iz stavka 3. točaka 1., 2., 5., 8. i 9. ovoga članka, nadležna ministarstva pribavljaju po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave. Navedene dokumente i podatke nadležnom ministarstvu može dostaviti i sam podnositelj Prijave prilikom podnošenja Prijave.

(5) Na zahtjev nadležnog ministarstva, podnositelj Prijave dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu osnovanosti Prijave.

Članak 15.

(1) Nadležno ministarstvo, na temelju uredne Prijave, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada projekt ulaganja i drugim tijelima nadležnim za poslove poticanja ulaganja, može izdati obavijest kojom obavještava podnositelja Prijave o mogućnosti korištenja potpore za ulaganje pod uvjetima koji će biti utvrđeni Sporazumom.

(2) Bitne sastavne dijelove Sporazuma iz članka 15. Zakona, utvrdit će Odlukom ministar nadležan za gospodarstvo i ministar nadležan za poduzetništvo i obrt svaki u svom djelokugu rada.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka nadležno ministarstvo izdaje u roku 60 dana od dana zaprimanja uredne Prijave te uz obavijest podnositelju Prijave dostavlja prijedlog Sporazuma.

(4) Prijava se smatra urednom ako je sukladna odredbama Zakona i ako ispunjava sve uvjete propisane ovom Uredbom vezano za oblik i sadržaj Prijave, s time da u slučaju da je nadležno ministarstvo zatražilo dopunu Prijave sukladno članku 14. stavku 4. ove Uredbe Prijava se smatra urednom od trenutka dostave zatražene dokumentacije i podataka.

(5) Ukoliko iz zaprimljene Prijave, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada projekt ulaganja i drugim tijelima nadležnim za poslove poticanja ulaganja, nadležno ministarstvo utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti i/ili ne postoji mogućnost za sklapanje Sporazuma, nadležno ministarstvo će u roku 60 dana od dana zaprimanja uredne Prijave izdati obavijest o nemogućnosti sklapanja Sporazuma sa podnositeljem Prijave.

OBVEZNI SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROJEKTA ULAGANJA I KORIŠTENJU POTPORA

Članak 16.

(1) Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora te očuvanju odobrenog ulaganja i novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, podnosi se nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, i sadrži sljedeće:

1. ispunjeni obrazac GI-1, koji je nadležnom ministarstvu potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku

2. izvještaj u pisanom obliku s opisom realizacije projekta ulaganja po svim stavkama ulaganja (dugotrajna imovina/troškovi plaća)

3. prijavu poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka

4. analitičke kartice osnovnih sredstava koja čine ulaganje u dugotrajnu imovinu povezano s projektom ulaganja

5. popis dugotrajne imovine s označenim stavkama ulaganja povezanim s odobrenim projektom ulaganja, koji se dostavlja nakon završetka razdoblja realizacije ulaganja kao dokaz očuvanja ulaganja

6. podatke o visini ulaganja u izvještajnom razdoblju izražene u kunama

7. podatke o unosu nove opreme/strojeva – vrsta, vrijednost i datum plaćanja

8. podatke o broju zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD)

9. pisanu Izjavu o broju zaposlenih u izvještajnom razdoblju, po mjesecima, isključujući osobe koje rade po osnovi ugovora o djelu

10. podatke o vrsti i korištenju potpora u izvještajnom razdoblju, uključujući i potpore iz drugih izvora i

11. ostale podatke značajne za korištenje potpora.

(2) Obrazac GI-1 iz stavka 1. točke 1. ovoga članka sadržan je u Prilogu 9. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

(3) Razdoblje realizacije projekta ulaganja predstavlja trogodišnje razdoblje u kojem se priznaju opravdani troškovi ulaganja, počevši od datuma početka ulaganja navedenog na obrascu OP-3 Prijave, odnosno na Potvrdi o statusu korisnika potpore za ulaganje.

(4) Korisnik potpore za ulaganje dužan je godišnje izvješće dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi uz prijavu poreza na dobit, i nadležnom ministarstvu najkasnije do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu, ili četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se podnosi.

(5) Ulagatelji koji su prijavili projekt ulaganja, a kojima nije izdana Potvrda o statusu korisnika potpore za ulaganje do 30. travnja 2016. godine mogu istu, ukoliko bude izdana od nadležnog ministarstva, dostaviti u Ministarstvo financija – Poreznu upravu naknadno do 30. lipnja 2016. godine u svrhu korištenja prava na poreznu olakšicu za 2015. godinu.

(6) Uz godišnje izvješće korisnik potpore za ulaganje može priložiti i dodatne isprave kojima se iskazani podaci dokazuju.

(7) Na zahtjev nadležnog ministarstva korisnik potpore za ulaganje dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu godišnjeg izvješća iz ovoga članka.

(8) Obvezu podnošenja godišnjeg izvješća korisnik potpore za ulaganje ima sve do isteka roka za očuvanje predmetnog ulaganja i novih radnih mjesta, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora sukladno Zakonu. Obveza podnošenja godišnjeg izvješća postoji i u slučaju kada se više ne ostvaruju prava na korištenje potpora, odnosno kada je maksimalni dopušteni intenzitet potpore iskorišten prije isteka roka za očuvanje ulaganja i novih radnih mjesta.

Članak 17.

Ministri nadležnih ministarstava će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Odluke iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 18.

(1) Obrasci iz članka 3. ove Uredbe primjenjuju se na postupke i radnje iz članka 26. stavka 2. Zakona pod uvjetima propisanim člankom 26. stavkom 2. Zakona.

(2) Obrasci iz članka 3. ove Uredbe primjenjuju se na postupke i radnje nakon stupanja na snagu Zakona.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, broj 40/13).

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/07

Urbroj: 50301-05/05-16-3

Zagreb, 30. ožujka 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 10.


31 08.04.2016 Uredba o poticanju ulaganja 31 08.04.2016 Uredba o poticanju ulaganja 31 08.04.2016 Uredba o poticanju ulaganja