Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

NN 31/2016 (8.4.2016.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

31 08.04.2016 Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

834

Na temelju članka 137. stavka 6. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UPRAVLJANJU I VOĐENJU POSLOVA LUČKIH UPRAVA UNUTARNJIH VODA

Članak 1.

U Uredbi o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 100/08 i 76/12), članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Upravno vijeće:

1. utvrđuje Prijedlog srednjoročnog plana razvitka luke i pristaništa iz članka 127. Zakona;

2. donosi odluku o privremenom financiranju za razdoblje najdulje 3 mjeseca, za sljedeću godinu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine;

3. određuje visinu lučkih pristojbi;

4. potvrđuje tarife iz članka 154. Zakona;

5. donosi odluku o davanju koncesije za obavljanje lučke djelatnosti;

6. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke politike;

7. donosi akte kojima se uređuje red u luci i rukovanje opasnim tvarima u luci;

8. donosi odluke kojima se usklađuje rad trgovačkih društava koja obavljaju djelatnosti na lučkom području;

9. usvaja prijedlog promjene granica lučkog područja iz članka 123. Zakona;

10. donosi Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave za sljedeću godinu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine;

11. donosi operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina i operativni program održavanja lučkih građevina;

12. usvaja godišnje financijsko i poslovno izvješće o radu lučke uprave te i izvješće o radu lučkih korisnika;

13. donosi odluku o raspodjeli viška prihoda u vlastite izvore osnivača kada je iz sredstava državnog proračuna nabavljena dugotrajna imovina koja se ne amortizira;

14. donosi odluke o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima upravlja lučka uprava, odnosno o sklapanju pravnih poslova, o kojima ne odlučuje ravnatelj, do iznosa od 5.000.000 kuna, a iznad tog iznosa uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske;

15. odlučuje o uzimanju zajmova uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske;

16. utvrđuje lučke uzance;

17. donosi Statut Lučke uprave;

18. donosi i druge opće akte propisane Statutom;

19. prihvaća izvješća ravnatelja;

20. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja;

21. imenuje i razrješava ravnatelja Lučke uprave;

22. sklapa ugovore o radu s ravnateljem i pomoćnikom ravnatelja;

23. obavlja i druge poslove i zadatke određene Zakonom, Statutom i općim aktima.

(2) Akti iz stavka 1. točaka 2., 3., 5., 10., 11., 17. i 21. ovoga članka donose se uz suglasnost ministra.

(3) Iznimno, suglasnost ministra nije potrebna za akte iz stavka 1. točaka 2., 10. i 11. ovoga članka, ukoliko se radi o donošenju istih akata radi preraspodjele financijskih sredstava, a koja nisu financijska sredstva iz državnog proračuna.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, akti iz stavka 1. točke 11. ovoga članka, koji se odnose na luke i pristaništa od županijskog značaja, donose se uz suglasnost župana.

(5) Izvješće iz stavka 1. točke 12. ovoga članka prosljeđuje se ministarstvu nadležnom za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. iza točke 11. dodaju se točke 12. i 13. koje glase:

»12. podnosi Upravnom vijeću prijedlog odluke o raspodjeli viška prihoda u vlastite izvore osnivača u godini kada je iz sredstava državnog proračuna nabavljena dugotrajna imovina koja se ne amortizira;

13. donosi odluke u upravnim postupcima za koje nije zaduženo Upravno vijeće;«.

Dosadašnja točka 12. koja postaje točka 14. mijenja se i glasi:

»14. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/06

Urbroj: 50301-05/18-16-2

Zagreb, 30. ožujka 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

31 08.04.2016 Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda