Pravilnik o dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

NN 31/2016 (8.4.2016.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

31 08.04.2016 Pravilnik o dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

842

Na temelju članka 1021. stavka 1. alineja 9. i 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI OBJEKTI

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Pravilnika o najmanjem brodu članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (»Narodne novine« br. 63/07, 76/11, 46/13, 104/15) iza riječi: »pogona« dodaje se zarez i riječi: »sigurnosnu zaštitu broda, zaštitu morskog okoliša, te dovoljan broj posade u situacijama za nuždu.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza riječi: »uzbunu« dodaju se riječi: »i poslovima nadzora plana sigurnosne zaštite«.

Članak 3.

U Dodatku I iza riječi: »Posebni zahtjevi ili uvjeti: Special requirements or conditions, if any:« dodaje se rečenica: »Jedan časnik mora imati svjedodžbu časnika za sigurnosnu zaštitu broda izdanu u skladu sa STCW Konvencijom, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena. One officer must be holder of the ship security officer certificate (SSO), issued in accordance with the STCW Convention, 1978 as amended.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/26

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-1

Zagreb, 31. ožujka 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

31 08.04.2016 Pravilnik o dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti 31 08.04.2016 Pravilnik o dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti