Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

NN 31/2016 (8.4.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

31 08.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

843

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELI POTPORE ZA »RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 38/15) u članku 3. stavku 1. točki 3. riječi: »definirano od strane Hrvatskog centra za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR)« zamjenjuju se riječima: »obilježeno oznakama minske opasnosti«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Razminirana poljoprivredna površina je površina na kojoj su obavljeni poslovi razminiranja i za koju je Hrvatski centar za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR) izdao potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz minsko sumnjivih područja (u daljnjem tekstu: MSP-a)«.

U stavku 2. riječi: »humanitarnog razminiranja« zamjenjuju se riječima: »protuminskog djelovanja«.

Članak 2.

U članku 4. točki 2. iza riječi : »Označavanje ulaganja« briše se točka i dodaje točka 3. koja glasi:

»3. Prilog III. – »Popis grešaka u postupcima javne nabave s primjenjivom stopom ispravka«.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki 1. riječi: »pretraživanja i/ili« brišu se.

U stavku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. troškovi koji se odnose na izradu idejnih planova razminiranja, izradu izvedbenih planova tehničkog izvida, općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida, kontrolu kvalitete, završnu kontrolu kvalitete, prikupljanje podataka, objavu informacija i ostali slični troškovi«.

Članak 4.

U članku 10. podstavku 3. riječi: »pretraživanja i« brišu se.

Članak 5.

U članku 16. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. odobrenja zahtjeva za isplatu.«.

Iza stavka 12. dodaju se stavci 13., 14., 15. i 16. koji glase:

»(13) U slučaju nepoštovanja posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske ispravke.

(14) Popis grešaka u postupcima javne nabave s primjenjivim stopama financijskih ispravaka naveden je u Prilogu III. ovoga Pravilnika. U Prilogu je popis mogućih slučajeva koji nije konačan.

(15) Ako se u jednom postupku javne nabave utvrdi više pogrešaka, stope ispravka se ne zbrajaju i primjenjuje se greška za koju je određena najveća stopa ispravka.

(16) Neovisno o greškama za koje se primjenjuje financijski ispravak, Agencija za plaćanja zadržava pravo odbijanja zahtjeva za potporu ako se utvrde ostale greške u provedbi postupka javne nabave koje nisu navedene u Prilogu III. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. točki 3. podtočki 7. iza riječi: »prihvatljiva« briše se točka i dodaje podtočka 8. koja glasi:

»- nedostatnosti raspoloživih sredstava s obzirom na rangiranje zahtjeva za potporu sukladno članku 14. Pravilnika nakon obrade svih zahtjeva za potporu.«.

Članak 7.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

Članak 17.a

»(1) Nakon donesenih odluka o dodjeli sredstava, sukladno članku 22. Pravilnika, korisnik može prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu predujma tražiti od Agencije za plaćanja isplatu predujma za ulaganje u maksimalnom iznosu do 50% odobrenih sredstava javne potpore.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kao sredstvo osiguranja za zatraženi predujam korisnik je obvezan Agenciji za plaćanja dostaviti zadužnicu izdanu i ispunjenu sukladno posebnim propisima.

(3) Obveza izdavanja zadužnice iz stavka 2. ovoga članka dodatno će se urediti Sporazumom sklopljenim između korisnika i Agencije za plaćanja.«.

Članak 8.

U članku 19. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Konačni zahtjev za isplatu korisnik mora podnijeti najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana izdavanja odluke o dodjeli sredstava.«.

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora se korisniku isplaćuje temeljem zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma.

(2) Korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u ratama do najviše tri rate. Maksimalni iznos prve rate iznosi do 50% odobrenih sredstava javne potpore.

(3) Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje i to do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu predujma jest dostava zadužnice ili drugog odgovarajućeg jamstva u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma sukladno članku 63. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Zadužnica ili drugo odgovarajuće jamstvo mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu.

(4) Isplaćeni predujam iz stavka 3. ovoga članka opravdava se plaćenim računima/situacijama i dokumentacijom navedenom u članku 23. stavku 2. ovoga Pravilnika za odobrena ulaganja pri podnošenju zahtjeva za isplatu. Zbroj predujma i iznosa sredstava traženih zahtjevom za isplatu ne može biti veći od ukupno odobrenog iznosa potpore, odnosno od ukupno prihvatljivih troškova.

(5) Zadužnice ili druga odgovarajuća jamstva iz stavka 3. ovoga članka bit će vraćena korisniku po prihvaćanju opravdanosti odobrenih ulaganja temeljem odluke o odgovarajućem jamstvu.

(6) Zadužnice ili druga odgovarajuća jamstva iz stavka 3. ovoga članka bit će aktivirana radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavka 4. ovog članka temeljem odluke o odgovarajućem jamstvu.

(7) Korisnik je dužan dostaviti izvještaj o napretku projekta svakih šest mjeseci, računajući od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava.

(8) Korisnik je nakon završenog projekta dužan neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti zahtjev za isplatu na adresu Agencije za plaćanje. Zahtjev za isplatu ne može sadržavati samo račune kojima se pravda predujam.

(9) Uz zahtjev za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma korisnik je dužan dostaviti svu dokumentaciju propisanu natječajem, pri čemu se kao vrijeme podnošenja smatra vrijeme slanja dokumentacije u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom odnosno vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ako se dostavlja neposredno.«.

Članak 10.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev za isplatu rate potrebno je priložiti:

– izjave o očišćenosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

– završno izvješće razminiranja voditelja radilišta i/ili završna izvješća zamjenika voditelja radilišta za pojedine cjeline radilišta (ako je primjenjivo)

– rekapitulaciju zahtjeva izvoditelja za plaćanje

– sve plaćene račune u izvorniku sukladno odluci o dodjeli sredstava, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti

– podatke nakon svakog stručnog nadzora nad obavljenim poslovima i konačne geodetske izmjere razminiranog područja u elektroničkom obliku na prijenosnom mediju (CD-u/DVD-u) u ESRI shapefile formatu (HTRS96/TM).«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz zahtjev za konačnu isplatu potrebno je priložiti:

– izjave o očišćenosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

– završno izvješće razminiranja voditelja radilišta i/ili završna izvješća zamjenika voditelja radilišta za pojedine cjeline radilišta (ako je primjenjivo)

– rekapitulaciju zahtjeva izvoditelja za plaćanje

– zapisnik o završnoj kontroli kvalitete

– potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a

– sve plaćene račune u izvorniku sukladno odluci o dodjeli sredstava, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti

– podatke nakon svakog stručnog nadzora nad obavljenim poslovima i konačne geodetske izmjere razminiranog područja u elektroničkom obliku na prijenosnom mediju (CD-u/DVD-u) u ESRI shapefile formatu (HTRS96/TM).«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Iza dosadašnjeg stavka 11. koji je postao stavak 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»(13) Dio administrativne kontrole može biti i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.«.

Članak 11.

U članku 24. stavku 4. točki 8. iza riječi: »Republike Hrvatske« briše se točka i dodaje točka 9. koja glasi:

»9. nedostavljanja dokumentacije vezane uz provedbu ugovora o javnoj nabavi.«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 4. riječi: »obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja« zamjenjuju se riječima: »provedbom Zakona o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, br. 116/15).«.

Članak 13.

U članku 27. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) U slučaju kada korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu preostalih sredstava u slučaju isplate u ratama Agencija za plaćanja zatražit će od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore.

(5) U slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi mjere Agencija za plaćanja zatražit će od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore.

(6) U slučaju da je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava Agencija za plaćanja zatražit će od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore.

(7) U slučaju da ulaganje nije izvršeno u skladu s ugovorom i/ili propisima koji uređuju postupak javne nabave Agencija za plaćanja zatražit će od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 8., 9., 10. i 11.

Članak 14.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prigovori Povjerenstvu iz stavka 1. ovoga članka podnose se u jednom primjerku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno, putem Agencije za plaćanja.«

Članak 15.

U Prilogu I. točki 4. i podtočki 4.1. riječ: »razminiranja« zamjenjuje se riječima: »protuminskog djelovanja«.

Članak 16.

Iza Priloga II. dodaje se Prilog III. koji glasi:

»PRILOG III.

POPIS GREŠAKA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE S PRIMJENJIVOM STOPOM ISPRAVKA

Br.

Vrsta greške

Opis greške

Stopa ispravka

1.

Pogrešan odabir vrste postupka javne nabave.

Nije odabran odgovarajući postupak u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

100%

2.

Izostanak objave Poziva na nadmetanje.

Poziv za nadmetanje nije objavljen u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave (objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave »Narodnih novina« RH

ili u Službenom listu Europske unije (SLEU) kada je to primjenjivo).

100%

25% ako poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU-u.

3.

Podjela procijenjene vrijednosti ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe.

Procijenjena vrijednost nabave je podijeljena na način da se izbjegava primjena propisa koji uređuju postupak javne nabave.

Ukoliko se izbjegava objava u SLEU-u za cijelu skupinu predmetnih radova, usluga ili robe

100%

25% ako se objava poziva na nadmetanje zahtijeva direktivama, a poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU-u

4.

Neusklađenost

– s rokovima za zaprimanje ponuda,

ili

– s rokovima za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje.

Rokovi za zaprimanje ponuda (ili zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje) bili su kraći od rokova propisanih propisima koji uređuju postupak javne nabave.

25% ako je smanjenje rokova

>= 50%

10% ako je smanjenje rokova

>= 30%

5% ako je drukčije smanjenje rokova (ta se stopa ispravka može smanjiti na od 2% do 5% kada se smatra da priroda i ozbiljnost nedostatka ne opravdavaju stopu ispravka od 5%).

5.

Izostanak objave

– produljenih rokova za zaprimanje ponuda,

ili

– produljenih rokova za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje.

Rokovi za zaprimanje ponuda (ili zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje) produljeni su bez objave u skladu s relevantnim pravilima (tj. objave u SLEU-u ako je javna nabava obuhvaćena direktivama).

10%

Ispravak se može smanjiti na 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

6.

Nisu propisani:

– uvjeti sposobnosti u pozivu na nadmetanje,

i/ili

– kriteriji za odabir ponude (i njihova ponderiranja) u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje.

Pozivom za nadmetanje nisu određeni

uvjeti sposobnosti.

i/ili

Kada ni u pozivu na nadmetanje niti u dokumentaciji za nadmetanje nisu dovoljno detaljno opisani kriteriji za odabir ponude te njihovo ponderiranje (primjenjivo kad je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda).

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ako su uvjeti sposobnosti/kriteriji za odabir ponude navedeni u pozivu na nadmetanje (ili u dokumentaciji za nadmetanje, u pogledu kriterija za odabir ponude), ali nedovoljno detaljno.

7.

Nezakoniti i/ili diskriminacijski uvjeti sposobnosti i/ili kriteriji za odabir ponude utvrđeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

Slučajevi u kojima su gospodarski subjekti spriječeni dati ponudu zbog nezakonitih uvjeta sposobnosti i/ili kriterija za odabir ponude navedenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

8.

Uvjeti sposobnosti nisu povezani s predmetom ugovora i nisu razmjerni predmetu ugovora.

Može se dokazati da minimalne razine sposobnosti za određeni ugovor nisu povezane s predmetom ugovora niti su razmjerne predmetu ugovora, pri čemu se ne osigurava jednak pristup ponuditeljima ili to ima učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave za tržišno natjecanje.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

9.

Diskriminirajuće tehničke

Specifikacije.

Određivanje tehničkih standarda koji su prespecifični i tako da se njima ne osigurava jednak pristup za ponuditelje ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave za tržišno natjecanje.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

10.

Nedostatna definicija predmeta ugovora (predmeta nabave).

Opis u pozivu na nadmetanje i/ili dokumentaciji za nadmetanje nedostatan je potencijalnim ponuditeljima/natjecateljima za određivanje predmeta ugovora (predmeta nabave).

10%

Ispravak se može smanjiti na 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

11.

Izmjena uvjeta sposobnosti nakon otvaranja ponuda što je dovelo do pogrešnog prihvaćanja ponuditelja.

Uvjeti sposobnosti izmijenjeni su tijekom faze odabira što je dovelo do toga da je ponuda koja je trebala biti ocijenjena kao neprihvatljiva, ocijenjena kao prihvatljiva.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

12.

Izmjena uvjeta sposobnosti nakon otvaranja ponuda što je dovelo do pogrešnog odbijanja ponuditelja.

Uvjeti sposobnosti izmijenjeni su tijekom faze odabira što je dovelo do toga da je ponuda koja je trebala biti ocijenjena kao prihvatljiva, ocijenjena kao neprihvatljiva.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

13.

Ocjena ponuditelja/natjecatelja upotrebom nezakonitih uvjeta sposobnosti ili kriterija za odabir ponude.

Tijekom ocjene ponuditelja/natjecatelja uvjeti sposobnosti upotrijebljeni su kao kriteriji za odabir ponude ili se kriterije za odabir ponude navedeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje nije poštovalo, što je dovelo do primjene nezakonitih uvjeta sposobnosti ili kriterija za odabir ponude.

(primjenjivo kod ekonomski najpovoljnije ponude).

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

14.

Nedostatak transparentnosti

i/ili

jednakog postupanja tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Revizijski trag koji se osobito odnosi na ocjene dane svakoj ponudi nije jasan/opravdan/transparentan ili ne postoji;

i/ili

Zapisnik o pregledu i ocjeni ne sadržava sve elemente.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

15.

Izmjena ponude tijekom ocjene.

Javni naručitelj omogućava ponuditelju/natjecatelju izmjenu ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

16.

Pregovori tijekom postupka javne nabave.

U provedbi otvorenog ili ograničenog postupak javni naručitelj pregovara s ponuditeljima tijekom faze ocjenjivanja, što dovodi do značajne izmjene početnih uvjeta određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

17.

Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje sa znatnom izmjenom uvjeta određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

U provedbi pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, početni uvjeti ugovora znatno su izmijenjeni, čime se opravdava objava novog nadmetanja.

25%

Ispravak se može smanjiti na 10% ili 5% ovisno o ozbiljnosti greške.

18.

Odbijanje ponude s neuobičajeno niskom cijenom.

Kod ponude s neuobičajeno niskom cijenom, naručitelj je odbio ponudu bez da je prethodno pisanim putem od ponuditelja zatražio objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora.

25%

19.

Sukob interesa.

Utvrđeno je da postoji sukob interesa između naručitelja i odabranog ponuditelja.

100%

20.

Znatna izmjena elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.

Izmjene ugovora nisu u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

25% iznosa ugovora i dodatno vrijednost dodatnog iznosa ugovora proizašlog iz znatne izmjene elemenata ugovora.

21.

Smanjenje područja primjene ugovora.

Ugovor je sklopljen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave, ali je nakon toga slijedilo smanjenje područja primjene ugovora bez opravdanog razloga.

Vrijednost smanjenja područja primjene

i dodatno 25% vrijednosti konačnog područja primjene (samo kada je smanjenje područja primjene ugovora znatno).

22.

Sklapanje dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe (ako to sklapanje predstavlja znatnu izmjenu početnih uvjeta ugovora) bez provedbe javnog nadmetanja, a izostaje sljedeći uvjet:

– iznimna žurnost izazvana događajima koji se nisu mogli predvidjeti.

Glavni ugovor sklopljen je u skladu s relevantnim odredbama, ali je nakon njega slijedio jedan ili više dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe (bez obzira na to jesu li formalno sklopljeni u pisanom obliku) koji su sklopljeni tako da nisu u skladu odredbama postojećeg ugovora, dokumentacije za nadmetanje, propisima kojima se uređuje postupak javne nabave, tj. odredbama povezanima s pregovaračkim postupcima bez objave razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koji se nisu mogli predvidjeti ili sklapanja dodatnih ugovora o nabavi robe, radovima i uslugama.

100% vrijednosti dodatnih ugovora.

23.

Dodatni radovi ili usluge koji prelaze graničnu vrijednost utvrđenu u relevantnim odredbama.

Glavni ugovor sklopljen je u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje postupak javne nabave, ali je nakon njega slijedio jedan ili više dodatnih ugovora koji prelaze vrijednost početnog ugovora iznad granice određene propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

100% iznosa koji prelazi vrijednost početnog ugovora.

«

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/88

Urbroj: 525-08/0462-16-17

Zagreb, 24. ožujka 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

31 08.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 31 08.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 31 08.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.