Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

NN 31/2016 (8.4.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

31 08.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

848

Na osnovi članka 14.g Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10.) i članka 27. stavka 1. točke 5. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 106. sjednici održanoj 29. ožujka 2016. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 156/08. i 88/10.) u članku 2. riječi u zagradi: »Narodne novine«, broj 2/09., 59/09., 91/09., 118/09., 4/10. i klasa: 025-04/10-01/144, urbroj: 338-01-01-10-1 od 1. srpnja 2010. godine«, zamjenjuju se riječima: »Narodne novine« broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14. i 144/14.«, a riječi u zagradi: »»Narodne novine«, broj 118/09.«, zamjenjuju se riječima: »»Narodne novine«, broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14., 17/15. i 139/15«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno, Zavod može po službenoj dužnosti utvrđivati postojanje uvjeta za ostvarivanje prava na plaćanje premije iz državnog proračuna na osnovi svojih evidencija, odnosno razmjene podataka s nadležnim državnim institucijama.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/57

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 29. ožujka 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

31 08.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna 31 08.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna