Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 33/2016 (15.4.2016.), Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

33 15.04.2016 Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

887

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13 i 18/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2016. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA PROVEDBU POSTUPAKA ODABIRA I IMENOVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se propisuju postupci provedbe postupka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, zastupnike, direktore), u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koje su određene Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 120/13 i 74/15), ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

(2) Ova Uredba na odgovarajući se način primjenjuje u pogledu uvjeta za izbor kandidata za osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju, ukoliko to nije propisano posebnim propisom drukčije, dok će se postupak izbora kandidata provesti sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

(3) Ova Uredba na odgovarajući se način primjenjuje u pogledu uvjeta za izbor kandidata za osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkih društava u kojima udio u temeljnom kapitalu imaju pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

Članak 2.

(1) Odabir kandidata za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku provodi se na prijedlog nadležnog ministarstva, uz suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, putem javnog natječaja ili posredstvom specijalizirane agencije, koja se, po potrebi, može odabrati u te svrhe na javnom natječaju.

(2) Odabir kandidata za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku provodi se javnim natječajem ili posredstvom specijalizirane agencije.

(3) Odluku za koja trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku se odabir kandidata provodi posredstvom specijalizirane agencije donosi Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima.

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje:

DUUDI je Državni ured za upravljanje državnom imovinom

CERP je Centar za restrukturiranje i prodaju

Povjerenstvo Vlade je Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima

Trgovačko društvo odnosi se na trgovačka društva određena Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Pravna osoba se odnosi na pravne osobe određene Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Kandidat je kandidat za osobu ovlaštenu za zastupanje (za predsjednika uprave i/ili člana uprave i/ili ravnatelja i/ili direktora)

Specijalizirana agencija je specijalizirana agencija za posredovanje pri zapošljavanju koja zadovoljava sve uvjete za obavljanje takve djelatnosti sukladno pravnim propisima kojima se ta djelatnost regulira.

II. OPĆI UVJETI ZA KANDIDATE

Članak 4.

Kandidat, u postupku odabira kandidata putem javnog natječaja i u postupku odabira kandidata posredstvom specijalizirane agencije, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, odnosno uvjetima propisanim posebnim propisima za pojedine djelatnosti, mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

– završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

– najmanje 5 godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim položajima za trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi manje od 750.000.000,00 kuna, te za pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno 10 godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim položajima za trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi više od 750.000.000,00 kuna

– radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova

– poznavanje korporativnog upravljanja, odnosno neprofitnog upravljanja ili poznavanje financija i računovodstva

– nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisima koji uređuju sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti i pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru.

Članak 5.

(1) Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti:

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz članka 4. ove Uredbe

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu sa člankom 4. stavkom 1. podstavkom 1. ove Uredbe, odnosno izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima, u djelatnosti trgovačkog društva ili pravne osobe za koju se provodi postupak, do sada imao najmanje 5 godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje 5 godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe u djelatnosti trgovačkog društva ili pravne osobe za koju se provodi postupak

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da na rukovodećim položajima, u djelatnosti trgovačkog društva ili pravne osobe za koju se provodi postupak, ima najmanje 5 godina radnog iskustva, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima

– uvjerenje nadležnog suda, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave, da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donijeta nepravomoćna presuda

– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju okolnosti iz članka 4. stavka 1. podstavka 5. ove Uredbe, koja ne smije biti starija od 45 dana od dana podnošenja prijave

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru

– kandidatov plan poslovanja trgovačkog društva ili pravne osobe za mjesto za koje se natječe za mandatno razdoblje za koje se bira.

(2) U slučaju dvojbe da li bi imenovanje kandidata bilo u skladu s načelima javnih dužnosti, tijelo koje vrši procjenu da li kandidat zadovoljava opće uvjete za izbor, uputit će kandidata da od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pribavi mišljenje.

(3) Dok Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne dostavi svoje mišljenje, kandidat će nesmetano nastaviti sa učešćem u postupku odabira, a ako od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa naknadno dobije mišljenje u kojem se navodi da je kandidat u sukobu interesa, isti će izgubiti status kandidata i neće moći učestvovati u daljnjem postupku odabira. Konačan odabir kandidata neće se izvršiti prije nego što Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne dostavi svoje mišljenje.

Članak 6.

Izabrani kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske, dužan je u roku 6 mjeseci od izbora dostaviti nadležnom ministarstvu dokaz o znanju hrvatskog jezika razine B2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru.

III. ODABIR KANDIDATA PUTEM JAVNOG NATJEČAJA

Članak 7.

(1) Odabir kandidata putem javnog natječaja inicira nadležno tijelo trgovačkog društva, odnosno pravne osobe iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe, na način da prijedlog za pokretanje postupka odabira kandidata javnim natječajem, zajedno s prijedlogom teksta javnog natječaja dostavlja nadležnom ministarstvu, koje navedeni tekst odobrava i dostavlja DUUDI-u, radi objave u »Narodnim novinama«.

(2) U tekstu javnog natječaja za odabir kandidata, nadležno ministarstvo će, u suradnji s trgovačkim društvom, odnosno pravnom osobom, osim propisanih općih uvjeta, odrediti po potrebi i posebne uvjete za kandidate kao i rokove provedbe javnog natječaja.

(3) Javni natječaj započinje objavom oglasa o javnom natječaju za odabir kandidata u »Narodnim novinama«. Javni natječaj objavit će se i na službenim stranicama DUUDI-a, trgovačkog društva, odnosno pravne osobe koja je podnijela prijedlog za provedbu javnog natječaja, te na službenim stranicama nadležnog ministarstva.

Članak 8.

(1) Prijave kandidata dostavljaju se DUUDI-ju sukladno objavljenoj uputi u oglasu o javnom natječaju.

(2) DUUDI na temelju prijava kandidata utvrđuje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja. DUUDI će prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja, te dokaze o ispunjavanju uvjeta, zajedno s poslovnim planom kandidata dostaviti nadležnom ministarstvu, odnosno Povjerenstvu Vlade, u roku od osam dana od zadnjeg dana roka za prijavu na javni natječaj.

Članak 9.

(1) Nadležno ministarstvo vrši razgovor s kandidatima za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi manje od 750.000.000,00 kuna, s kandidatima za pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te s kandidatima za članove uprava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi više od 750.000.000,00 kuna kroz koji utvrđuje i ocjenjuje njihovo:

– radno iskustvo stečeno na rukovodećim položajima u djelatnosti trgovačkog društva ili pravne osobe za koju se provodi postupak

– radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova

– poznavanje korporativnog upravljanja, odnosno neprofitnog upravljanja ili poznavanje financija i računovodstva i

za svaku od navedenih kategorija daje bodovnu ocjenu od 1 do 10, pri čemu je 1 najniža ocjena, a 10 najviša ocjena, te kratko obrazloženje bodovne ocjene u smislu opisa prednosti i nedostatka kandidata u svakoj od kategorija.

(2) Nadležno ministarstvo dužno je ocijeniti dostavljene prijedloge plana rada kandidata za mandatno razdoblje. Prilikom razgovora kandidat će obrazložiti prijedlog plana rada, koji će nadležno ministarstvo ocijeniti bodovnom ocjenom u rasponu od 1 do 10, pri čemu je 1 najniža ocjena, a 10 najviša ocjena, te kratkim obrazloženjem bodovne ocjene u smislu opisa prednosti i nedostataka predloženog plana rada kandidata.

(3) Prilikom razgovora kandidat je dužan predočiti izvornike dokumentacije koju je dužan dostaviti sukladno članku 5. ove Uredbe.

(4) Nadležno ministarstvo dužno je DUUDI-ju dostaviti pisana mišljenja o kandidatima i ocjene plana rada kandidata, u roku od 15 dana od dana zaprimanja potrebne dokumentacije iz članka 8. stavka 2. ove Uredbe.

(5) Za trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi više od 750.000.000,00 kuna razgovor s kandidatima i ocjenjivanje kandidata za predsjednike uprava navedenih društava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vrši Povjerenstvo Vlade.

(6) Kada se postupak provodi sukladno prethodnom stavku, Povjerenstvo Vlade će u roku od osam dana od dana održavanja razgovora sastaviti zapisnik u kojem se opisuje postupak odabira kandidata, navode se mišljenja o kandidatima i ocjena plana poslovanja kandidata, te će u navedenom roku odabrati kandidate koje predlaže Vladi Republike Hrvatske za predsjednika uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi više od 750.000.000,00 kuna.

Članak 10.

(1) U roku od osam dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije, mišljenja o kandidatima i ocjena plana rada kandidata iz članka 9. stavka 4. ove Uredbe, DUUDI će sastaviti zapisnik u kojem se opisuje postupak odabira kandidata. Navedeni zapisnik sadrži i prijedlog odabira kandidata.

(2) DUUDI zapisnik o provedenom postupku odabira s prijedlogom odabira kandidata dostavlja Povjerenstvu Vlade.

(3) Povjerenstvo Vlade na temelju zapisnika DUUDI-a i prijedloga odabira kandidata, odabire kandidate koje predlaže Vladi Republike Hrvatske za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, u roku od osam dana od dana zaprimanja potrebne dokumentacije od DUUDI-a.

IV. ODABIR KANDIDATA POSREDSTVOM SPECIJALIZIRANE AGENCIJE

Članak 11.

(1) Odabir kandidata posredstvom specijalizirane agencije inicira nadležno tijelo trgovačkog društva, iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe na način da prijedlog za pokretanje postupka odabira kandidata posredstvom specijalizirane agencije, zajedno s prijedlogom uvjeta za kandidate i rokovima provedbe dostavlja nadležnom ministarstvu.

(2) Nadležno ministarstvo dužno je u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga iz stavka 1. ovog članka odobriti ili po potrebi odrediti i posebne uvjete za kandidate kao i rokove provedbe odabira putem specijalizirane agencije i dostaviti prijedlog nadležnom tijelu trgovačkog društva.

(3) Po zaprimanju prijedloga od nadležnog ministarstva, trgovačko društvo dužno je provesti postupak odabira specijalizirane agencije, sklopiti s njom odgovarajući ugovor i podmiriti sve troškove postupka.

Članak 12.

(1) Specijalizirana agencija provodi postupak odabira najuspješnijih kandidata na načina da kandidate samostalno pronalazi, vrši testiranje njihovog znanja, obavlja razgovore s kandidatima, te daje mišljenja i preporuke za najuspješnije kandidate.

(2) Specijalizirana agencija dostavit će trgovačkom društvu mišljenja i preporuke za najuspješnije kandidate u roku određenom u ugovoru između trgovačkog društva i specijalizirane agencije.

Članak 13.

(1) Trgovačko društvo dužno je u roku od 3 dana od dana primitka mišljenja i preporuka specijalizirane agencije dostaviti DUUDI-ju
mišljenja i preporuke te planove poslovanja najuspješnijih kandidata, zajedno s dokumentacijom kojom se dokazuje da je kandidat ispunio i formalne uvjete nužne za odabir.

(2) DUUDI će u roku od osam dana od dana zaprimanja mišljenja i preporuka specijalizirane agencije i planova poslovanja kandidata iz prethodnog stavka iste dostaviti Povjerenstvu Vlade koje će ocijeniti planove poslovanja kandidata. Povjerenstvo će pozvati kandidate da usmenom prezentacijom obrazlože prijedlog plana poslovanja. Ocjena plana poslovanja kandidata sastoji se od bodovne ocjene u rasponu od 1 do 10, pri čemu je 1 najniža ocjena, a 10 najviša ocjena, te kratkog obrazloženja bodovne ocjene u smislu opisa prednosti i nedostataka predloženog plana poslovanja kandidata.

Članak 14.

Povjerenstvo Vlade će u roku od osam dana od dana održavanja razgovora sastaviti zapisnik u kojem se opisuje postupak odabira kandidata te se navode mišljenja o kandidatima i ocjena plana poslovanja kandidata, te će Povjerenstvo Vlade u navedenom roku odbrati kandidate koje predlaže Vladi Republike Hrvatske za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava.

V. OBVEZA EVIDENTIRANJA IMENOVANIH OSOBA

Članak 15.

Nakon završetka postupka u kojem su imenovane osobe ovlaštene za zastupanje te upisa podataka u sudski registar, DUUDI, odnosno CERP dužni su podatke objaviti na svojim službenim stranicama u Registru imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, te ih proslijediti nadležnom tijelu zaduženom za vođenje javnog registra imenovanja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 112/15).

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/12

Urbroj: 50301-05/05-16-2

Zagreb, 13. travnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.