Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu

NN 33/2016 (15.4.2016.), Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

888

Na temelju članka 45.a stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 2016. godine donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

2. Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

3. Pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja) koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija, i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz stavka 4. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to:

1. Osnovno školstvo 1,9%

2. Srednje školstvo 1,3%

3. Socijalna skrb

– centri za socijalnu skrb 0,2%

– domovi za starije i nemoćne osobe 0,6%

4. Zdravstvo 1,0%

5. Vatrogastvo

– javne vatrogasne postrojbe 1,0%.

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Razdjela 025 Ministarstvo financija, Glave 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, 2204 Financiranje decentraliziranih funkcija, A539150 Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije, s računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2016. godinu.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2016. godini po županijama (Tablica 1.),

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2016. godini (Tablica 2. županije),

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2016. godini (Tablica 2. gradovi),

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2016. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2016. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2016. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2016. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2016. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini.

(5) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova na području županije i Grada Zagreba za 2016. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini.

(6) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2016. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini.

Članak 5.

(1) U proračunu za 2016. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2016. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2016. godini ostvariti temeljem svakoga pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskoga korištenja sredstava ostvarenih za decentralizirane funkcije, Ministarstvo financija može sredstva državnog proračuna doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2016. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva,

– domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva,

– zdravstvenih ustanova,

– redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi,

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima, te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Korisnik pomoći izravnanja – županija, odnosno Grad Zagreb – osnivač ustanove, može udružiti sredstva u djelatnosti školstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na temelju vlastite odluke iz stavka 2. ovoga članka, u skladu s odlukama iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, a do razine prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(5) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(6) Prije izmjene odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjene odluka.

(7) U slučaju iz članka 6. stavka 3. ove Uredbe, ministarstva nadležna za školstvo, socijalnu skrb i zdravstvo te nadležno tijelo državne uprave za vatrogastvo dostavljaju Ministarstvu financija raspored sredstava po krajnjim korisnicima, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 8.

(1) Ako županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koji financiraju decentralizirane funkcije, na godišnjoj razini, od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja ostvare više sredstava nego što je to utvrđeno minimalnim standardom, odnosno ostvare više sredstava nego što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka o minimalnim standardima za 2016. godinu, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2017. godine doznačiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Višak sredstava iz stavka 1. ovoga članka, odnosno neiskorištena bilančna prava koji se odnose na sredstva namijenjena za aktivnosti i projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije te kapitalne projekte (Razred 4 Računskog plana proračuna) koji su planirani, a nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2017. godini ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. sredstva za projekte koji se prenose u visini bilančnih prava tekuće godine moraju ostati na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom tekuće godine,

2. preneseni projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost nadležnog ministarstva i Ministarstva financija.

(3) Zahtjev za prijenos sredstava iz stavka 2. ovoga članka podnosi se najkasnije do 31. ožujka 2017., a županije, Grad Zagreb, gradovi i općine su uz zahtjev dužni dostaviti ugovor za obveze nastale u 2016. godini, s dospijećem plaćanja u 2017. godini.

Članak 9.

(1) Izračun iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u 2016. godini obavlja Ministarstvo financija u suradnji s resornim ministarstvom ili nadležnim tijelom državne uprave po korisnicima pomoći izravnanja, na način utvrđen u članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se ovisno o vrsti rashoda (rashodi poslovanja te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini).

(4) Pomoći izravnanja za rashode poslovanja za decentraliziranu funkciju osnovnog i srednjeg školstva te vatrogastva doznačit će se akontativno, temeljem mjesečnog obračuna za prethodni mjesec usklađenog s akontacijom za tekući mjesec.

(5) Pomoći izravnanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršavaju se na temelju dokumentacije županije, Grada Zagreba i grada o provedenom postupku u skladu sa zakonom, te na temelju ovjerenih računa o nabavi roba i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih) situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju u mjesecu za koji se podnosi zahtjev za doznaku sredstava, a koji se dostavljaju resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave do 10. u mjesecu za tekući mjesec. Resorno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave, nakon provedene provjere, objedinjene zahtjeve na razini županija i gradova dostavlja Ministarstvu financija do 20. u mjesecu za tekući mjesec.

(6) Pomoći izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva Ministarstvo financija doznačit će do 15. u mjesecu, a za ostale funkcije u razdoblju od 20. do 30. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su resorno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Resorno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 30. rujna 2016. godine, Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 31. kolovoza 2016. godine, dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija će na zahtjev resornog ministarstva ili nadležnog tijela državne uprave privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

(4) Nadležno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave dužno je izraditi konsolidirani izvještaj o korištenju sredstava doznačenih za financiranje decentraliziranih funkcija i dostaviti ga Ministarstvu financija najkasnije do 15. travnja 2017. godine.

Članak 11.

(1) Ako županija, Grad Zagreb, grad i općina nisu propisali drugačije:

– doznaka sredstava za rashode poslovanja izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj), a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za protekli mjesec;

– doznaka sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavljaju se nadležnom upravnom odjelu;

– doznaka sredstava za rashode poslovanja domova za starije i nemoćne osobe (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi) izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana) i ostvarenih prihoda za posebne namjene za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe, a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

(2) Ako krajnji korisnik ne dostavi mjesečni izvještaj nadležnom upravnom odjelu u propisanom roku i na propisani način, ustanovi će se privremeno obustaviti doznaka sredstava.

Članak 12.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su nadzirati zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove decentraliziranih funkcija i krajnjih korisnika, te zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava iz ove Uredbe.

(2) Ministarstvo financija i ministarstva nadležna za školstvo, socijalnu skrb i zdravstvo te nadležno tijelo državne uprave za vatrogastvo nadziru zakonitost postupanja i zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava iz ove Uredbe.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/09

Urbroj: 50301-04/04-16-2

Zagreb, 6. travnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2016. GODINI PO ŽUPANIJAMA
Tablica 1.

ŽUPANIJA

ŠKOLSTVO

SOCIJALNA SKRB

ZDRAVSTVO

VATROGASTVO

SVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)

SREDNJE ŠKOLSTVO

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)

1

2

3

4

5

6

7

8 (2+3+4+5+6+7)

ZAGREBAČKA

69.004.085

14.339.326

5.459.750

0

15.644.677

14.669.694

119.117.532

KRAPINSKO-ZAGORSKA

28.085.321

12.307.068

2.962.000

0

17.366.304

9.302.415

70.023.108

SISAČKO-MOSLAVAČKA

41.689.626

13.962.513

6.809.800

7.783.000

18.295.348

12.674.362

101.214.649

KARLOVAČKA

29.784.261

15.053.057

4.351.450

2.891.100

13.903.406

10.033.710

76.016.984

VARAŽDINSKA

43.168.023

22.850.817

3.536.250

3.941.400

18.172.150

6.248.228

97.916.868

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

26.246.785

10.884.414

2.867.450

5.535.000

13.488.949

10.964.874

69.987.472

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

27.200.923

14.023.178

3.926.500

3.817.000

13.331.457

12.217.906

74.516.964

PRIMORSKO-GORANSKA

46.569.135

29.755.395

4.911.100

10.643.000

22.145.542

29.012.660

143.036.832

LIČKO-SENJSKA

16.039.981

5.063.567

1.715.000

5.414.000

8.190.143

6.643.026

43.065.717

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

20.370.932

8.733.232

2.770.000

0

15.313.616

5.369.092

52.556.872

POŽEŠKO-SLAVONSKA

20.946.868

9.616.033

2.590.900

7.010.000

9.276.334

4.720.065

54.160.200

BRODSKO-POSAVSKA

36.014.341

14.320.449

4.135.500

6.430.000

15.333.358

8.658.371

84.892.019

ZADARSKA

35.372.147

18.953.272

3.417.000

6.195.800

16.216.438

22.621.069

102.775.726

OSJEČKO-BARANJSKA

61.619.765

31.841.442

9.655.800

15.055.000

20.575.571

15.741.781

154.489.359

ŠIBENSKO-KNINSKA

22.274.835

9.296.601

4.850.100

7.426.500

15.152.389

14.532.931

73.533.356

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

37.438.844

15.951.520

4.739.600

8.361.000

23.203.332

10.332.047

100.026.343

SPLITSKO-DALMATINSKA

81.342.217

44.609.312

9.063.000

17.911.000

26.678.361

16.866.456

196.470.346

ISTARSKA

44.794.393

20.497.674

3.631.250

16.452.000

20.376.081

29.278.803

135.030.201

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

25.758.920

14.340.243

2.105.700

9.844.000

15.046.910

18.024.051

85.119.824

MEĐIMURSKA

23.194.037

9.130.407

2.691.150

4.838.000

14.952.405

4.799.413

59.605.412

GRAD ZAGREB

114.008.358

84.154.458

8.975.600

13.630.591

40.337.575

40.104.688

301.211.270

UKUPNO KUNA

850.923.797

419.683.978

95.164.900

153.178.391

373.000.346

302.815.642

2.194.767.054

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2016. GODINITablica 2. županije

Žup.
broj

Nositelj financiranja – županije

Sveukupno kuna

1

2

3

1.

ZAGREBAČKA

41.305.806

2.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

26.034.838

3.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

28.418.963

4.

KARLOVAČKA

19.694.756

5.

VARAŽDINSKA

35.655.346

6.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

13.186.022

7.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

20.886.291

8.

PRIMORSKO-GORANSKA

26.879.741

9.

LIČKO-SENJSKA

12.427.904

10.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

15.651.762

11.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

16.135.436

12.

BRODSKO-POSAVSKA

23.829.810

13.

ZADARSKA

25.487.830

14.

OSJEČKO-BARANJSKA

46.260.764

15.

ŠIBENSKO-KNINSKA

14.685.363

16.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

31.154.176

17.

SPLITSKO-DALMATINSKA

58.976.047

18.

ISTARSKA

17.958.779

19.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

18.883.672

20.

MEĐIMURSKA

18.195.042

21.

GRAD ZAGREB

114.008.358

UKUPNO ŽUPANIJE

625.716.706

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2016. GODINITablica 2. gradovi

Red.
broj

Nositelj financiranja – gradovi

Sveukupno kuna

1

2

3

1.

VELIKA GORICA

12.518.967

2.

SAMOBOR

8.076.636

3.

VRBOVEC

4.016.736

4.

ZAPREŠIĆ

3.085.940

5.

KRAPINA

2.050.483

6.

SISAK

8.276.784

7.

KUTINA

4.993.879

8.

KARLOVAC

10.089.505

9.

VARAŽDIN

7.512.677

10.

KOPRIVNICA

6.443.740

11.

KRIŽEVCI

4.879.657

12.

ĐURĐEVAC

1.737.366

13.

BJELOVAR

6.314.632

14.

RIJEKA

16.960.436

15.

CRIKVENICA

1.570.156

16.

OPATIJA

1.158.802

17.

GOSPIĆ

3.612.077

18.

VIROVITICA

4.719.170

19.

POŽEGA

4.811.432

20.

SLAVONSKI BROD

12.184.531

21.

ZADAR

9.884.317

22.

OSIJEK

15.359.001

23.

ŠIBENIK

7.589.472

24.

VINKOVCI

6.284.668

25.

MAKARSKA

2.259.139

26.

SPLIT

20.107.031

27.

PULA – POLA

9.573.179

28.

LABIN

2.585.954

29.

PAZIN

5.905.480

30.

POREČ – PARENZO

3.470.472

31.

ROVINJ – ROVIGNO

2.307.902

32.

UMAG – UMAGO

2.992.627

33.

DUBROVNIK

6.875.248

34.

ČAKOVEC

4.998.995

UKUPNO GRADOVI

225.207.091

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2016. GODINITablica 3. općine/gradovi

Red.
broj

Osnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih postrojbi
gradovi/općine

Naziv javne vatrogasne postrojbe

Ukupno
kuna

1

2

3

4

1.

Grad Zagreb

JVP ZAGREB

40.104.688

2.

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ

3.773.990

3.

Grad Samobor

JVP SAMOBOR

2.792.544

4.

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA

4.565.018

5.

Grad Ivanić-Grad

JVP IVANIĆ GRAD

3.538.142

6.

Suosnivači:

ZAGORSKA JVP

7.105.783

 

Grad Zabok (8,96%)

 

636.678

 

Grad Klanjec (3,09%)

 

219.569

 

Grad Oroslavje (5,98%)

 

424.925

 

Grad Pregrada (6,85%)

 

486.747

 

Grad Zlatar (6,22%)

 

441.980

 

Grad Donja Stubica (5,67%)

 

402.898

 

Općina Bedekovčina (8,11%)

 

576.279

 

Općina Budinščina (2,67%)

 

189.724

 

Općina Desinić (3,33%)

 

236.622

 

Općina Gornja Stubica (5,48%)

 

389.397

 

Općina Hrašćina (1,75%)

 

124.351

 

Općina Konjšćina (3,90%)

 

277.125

 

Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)

 

123.641

 

Općina Krapinske Toplice (5,49%)

 

390.108

 

Općina Kumrovec (1,77%)

 

125.772

 

Općina Marija Bistrica (6,32%)

 

449.085

 

Općina Stubičke Toplice (2,63%)

 

186.882

 

Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)

 

449.796

 

Općina Tuhelj (2,09%)

 

148.511

 

Općina Veliko Trgovišće (4,99%)

 

354.579

 

Općina Zagorska Sela (1,14%)

 

81.006

 

Općina Zlatar Bistrica (2,71%)

 

192.567

 

Općina Mače (2,78%)

 

197.541

7.

Grad Krapina

JVP KRAPINA

2.196.632

8.

Grad Sisak

JVP SISAK

5.781.411

9.

Grad Petrinja

JVP PETRINJA

3.461.341

10.

Grad Kutina

JVP KUTINA

3.431.610

11.

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA

6.999.946

12.

Grad Ogulin

JVP OGULIN

3.033.764

13.

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN

6.248.228

14.

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA

4.690.191

15.

Suosnivači:

JVP ĐURĐEVAC

3.509.267

 

Grad Đurđevac (69,40%)

 

2.435.431

 

Općina Virje (10,70%)

 

375.491

 

Općina Kloštar Podravski (5,08%)

 

178.271

 

Općina Kalinovac (4,88%)

 

171.252

 

Općina Molve (4,05%)

 

142.126

 

Općina Ferdinandovac (2,97%)

 

104.226

 

Općina Podravske Sesvete (1,84%)

 

64.570

 

Općina Novo Virje (1,08%)

 

37.900

16.

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI

2.765.416

17.

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR

5.291.966

18.

Suosnivači:

JVP DARUVAR

2.919.546

 

Grad Daruvar (78,00%)

 

2.277.244

 

Općina Sirač (7,00%)

 

204.368

 

Općina Končanica (5,00%)

 

145.978

 

Općina Đulovac (5,00%)

 

145.978

 

Općina Dežanovac (5,00%)

 

145.978

19.

Suosnivači:

JVP GAREŠNICA

2.008.166

 

Grad Garešnica (88,00 %)

 

1.767.185

 

Općina Hercegovac (7,00 %)

 

140.572

 

Općina Velika Trnovitica (5,00 %)

 

100.409

20.

Grad Čazma

JVP ČAZMA

1.998.228

21.

Grad Rijeka

JVP RIJEKA

15.434.990

22.

Grad Mali Lošinj

JVP LOŠINJ

2.879.667

23.

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA

2.029.904

24.

Grad Krk

JVP KRK

2.793.257

25.

Suosnivači:

JVP OPATIJA

4.041.534

 

Grad Opatija (57,00%)

 

2.303.674

 

Općina Matulji (23,00%)

 

929.553

 

Općina Lovran (14,00%)

 

565.815

 

Općina Mošćenička Draga (6%)

 

242.492

26.

Grad Delnice

JVP DELNICE

1.833.308

27.

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ

2.860.107

28.

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA

1.937.972

29.

Grad Senj

JVP SENJ

1.844.947

30.

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA

2.857.598

31.

Grad Slatina

JVP SLATINA

2.511.494

32.

Grad Požega

JVP POŽEGA

2.372.587

33.

Suosnivači:

JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

2.347.478

 

Grad Pleternica (30,00%)

 

704.245

 

Grad Kutjevo (10,00%)

 

234.747

 

Grad Pakrac (15,00%)

 

352.123

 

Grad Lipik (10,00%)

 

234.747

 

Općina Velika (10,00%)

 

234.747

 

Općina Brestovac (10,00%)

 

234.747

 

Općina Kaptol (5,00%)

 

117.374

 

Općina Čaglin (5,00%)

 

117.374

 

Općina Jakšić (5,00%)

 

117.374

34.

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD

7.038.488

35.

Grad Nova Gradiška

JVP NOVA GRADIŠKA

1.619.883

36.

Suosnivači:

JVP ZADAR

13.623.039

 

Grad Zadar (87,70%)

 

11.947.405

 

Općina Poličnik (5,20%)

 

708.398

 

Općina Zemunik Donji (2,40%)

 

326.953

 

Općina Bibinje (4,70%)

 

640.283

37.

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD

2.872.967

38.

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC

2.767.907

39.

Općina Gračac

JVP GRAČAC

3.357.156

40.

Grad Osijek

JVP OSIJEK

11.488.327

41.

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR

2.475.532

42.

Grad Našice

JVP NAŠICE

1.777.922

43.

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK

7.483.524

44.

Grad Drniš

JVP DRNIŠ

2.283.806

45.

Grad Knin

JVP KNIN

2.993.880

46.

Grad Vodice

JVP VODICE

1.771.721

47.

Grad Vinkovci

JVP VINKOVCI

3.175.970

48.

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR

5.316.473

49.

Grad Ilok

JVP ILOK

1.839.604

50.

Grad Split

JVP SPLIT

14.369.177

51.

Grad Imotski

JVP IMOTSKI

2.497.279

52.

Suosnivači:

JVP PULA

9.053.156

 

Grad Pula – Pola (68,92%)

 

6.239.435

 

Općina Barban (3,27%)

 

296.038

 

Općina Fažana – Fasana (3,78%)

 

342.209

 

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

 

312.333

 

Općina Marčana (4,59%)

 

415.540

 

Općina Medulin (6,88%)

 

622.857

 

Općina Svetvinčenat (2,61%)

 

236.288

 

Grad Vodnjan – Dignano (6,50%)

 

588.456

53.

Suosnivači:

JVP PAZIN

3.413.241

 

Grad Pazin (49,29%)

 

1.682.386

 

Općina Cerovlje (9,55%)

 

325.964

 

Općina Gračišće (7,66%)

 

261.454

 

Općina Lupoglav (5,15%)

 

175.782

 

Općina Karojba (7,73%)

 

263.843

 

Općina Motovun – Montona (5,78%)

 

197.286

 

Općina Tinjan (9,58%)

 

326.989

 

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

 

179.537

54.

Suosnivači:

JVP POREČ

3.625.822

 

Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

 

2.435.827

 

Općina Sveti Lovreč (1,49%)

 

54.024

 

Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

 

94.634

 

Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

 

49.311

 

Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

 

52.212

 

Općina Vrsar – Orsera (13,50%)

 

489.486

 

Općina Funtana – Fontane (5,70%)

 

206.672

 

Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (6,72%)

 

243.656

55.

Suosnivači:

JVP ROVINJ

3.341.520

 

Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

 

2.946.218

 

Općina Bale – Valle (2,10%)

 

70.172

 

Općina Kanfanar (3,20%)

 

106.929

 

Općina Žminj (6,53%)

 

218.201

56.

Suosnivači:

JVP LABIN

3.121.271

 

Grad Labin (49,90%)

 

1.557.515

 

Općina Pićan (8,20%)

 

255.944

 

Općina Raša (15,90%)

 

496.282

 

Općina Kršan (13,20%)

 

412.008

 

Općina Sveta Nedelja (12,80%)

 

399.522

57.

Suosnivači:

JVP BUZET

2.494.831

 

Grad Buzet (80%)

 

1.995.864

 

Općina Lanišće (20%)

 

498.967

58.

Suosnivači:

JVP UMAG

4.228.962

 

Grad Umag – Umago (51,40%)

 

2.173.686

 

Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)

 

701.162

 

Grad Buje – Buie (19,77%)

 

836.066

 

Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)

 

118.833

 

Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)

 

262.196

 

Općina Oprtalj – Portole (3,24%)

 

137.019

59.

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

8.260.018

60.

Općina Konavle

JVP KONAVLE

2.008.894

61.

Općina Dubrovačko primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

1.860.669

62.

Grad Ploče

JVP PLOČE

2.113.836

63.

Grad Metković

JVP METKOVIĆ

1.957.574

64.

Općina Mljet

JVP MLJET

1.823.060

65.

Suosnivači:

JVP ČAKOVEC

4.799.413

 

Grad Čakovec (49,45%)

 

2.373.309

 

Grad Prelog (6,78%)

 

325.400

 

Općina Belica (2,28%)

 

109.427

 

Općina Dekanovec (0,97%)

 

46.554

 

Općina Domašinec (1,20%)

 

57.593

 

Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)

 

47.034

 

Općina Mala Subotica (3,88%)

 

186.218

 

Općina Nedelišće (13,08%)

 

627.763

 

Općina Orehovica (0,85%)

 

40.796

 

Općina Podturen (3,96%)

 

190.057

 

Općina Pribislavec (2,36%)

 

113.267

 

Općina Selnica (1,43%)

 

68.631

 

Općina Strahoninec (2,91%)

 

139.663

 

Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%)

 

189.097

 

Općina Šenkovec (4,65%)

 

223.172

 

Općina Vratišinec (1,28%)

 

61.432

S V E U K U P N O

302.815.642

33 15.04.2016 Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu