Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 33/2016 (15.4.2016.), Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

889

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZBOR

I/ILI IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Ovom Odlukom se propisuju postupci izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove nadzornih odbora i upravnih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koje su određene Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 120/13 i 74/15), ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

Ova Odluka se na odgovarajući način primjenjuje u pogledu uvjeta za izbor kandidata za članove nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: CERP) ukoliko to nije propisano posebnim propisom, dok će se postupak izbora kandidata provesti sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ova Odluka se na odgovarajući način primjenjuje u pogledu uvjeta za izbor kandidata za članove nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava u kojima udio u temeljnom kapitalu imaju pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska, ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

II.

Kandidat iz točke I. ove Odluke, osim uvjeta propisanih člancima 239. i 255. Zakona o trgovačkim društvima i posebnim propisima koji uređuju izbor i/ili imenovanje za određene djelatnosti, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen najmanje diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke ili specijalistički diplomski stručni studij

– najmanje 5 godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim položajima za trgovačka društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi manje od 750.000.000,00 kuna, odnosno 10 godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim položajima za trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi više od 750.000.000,00 kuna

– poznavanje korporativnog upravljanja i poznavanje financija i računovodstva

– nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti i pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele.

III.

Kandidat je dužan nadležnom ministarstvu dostaviti:

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz točke II. ove Odluke

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, odnosno izvornik ili presliku diplome s ovjerenom potvrdom da je istovjetna izvorniku, a kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donijeta nepravomoćna presuda

– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju okolnosti iz točke II. stavka 1. podstavka 4. ove Odluke, koja u trenutku podnošenja prijedloga za provođenjem postupka izbora kandidata ne smije biti starija od 45 dana od dana dostave dokumentacije nadležnom ministarstvu

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima, u djelatnosti trgovačkog društva ili pravne osobe za koju se provodi postupak, do sada imao najmanje 5 godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje 5 godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe u djelatnosti trgovačkog društva ili pravne osobe za koju se provodi postupak

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da na rukovodećim položajima ima najmanje 5 godina radnog iskustva, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima.

IV.

Kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske, a bude izabran za člana Nadzornog odbora, dužan je u roku od 6 mjeseci od izbora za člana Nadzornog odbora dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika razine B2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru.

V.

Nadležno ministarstvo prikuplja svu dokumentaciju i potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke II. ove Odluke, te podnosi Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: DUUDI) prijedlog za provođenje postupka izbora odnosno imenovanja kandidata za članove nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

VI.

Imena predloženih kandidata za članove nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku objavit će se sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, radi informiranja i savjetovanja, na internetskim stranicama DUUDI-ja.

VII.

DUUDI će uz mišljenje, prijedlog nadležnog ministarstva, svu dokumentaciju te dokaze o provedenom postupku iz točke VI. ove Odluke i Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostaviti Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima.

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima provest će razgovor s kandidatima predloženim za nadzorne odbore i upravne odbore trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio i čiji konsolidirani prihod u prethodnoj poslovnoj godini iznosi više od 750.000.000,00 kuna.

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima predlaže Vladi Republike Hrvatske kandidate za članove nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

VIII.

Nakon završetka postupka u kojem su izabrani odnosno imenovani članovi nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te upisa podataka u sudski registar, DUUDI je dužan podatke objaviti na svojim službenim stranicama, te ih proslijediti nadležnom tijelu zaduženom za vođenje javnog registra imenovanja.

Nakon završetka postupka u kojem su izabrani odnosno imenovani članovi nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja CERP, CERP je dužan podatke objaviti na svojim službenim stranicama, te ih proslijediti nadležnom tijelu zaduženom za vođenje javnog registra imenovanja.

IX.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju udio u temeljnom kapitalu (»Narodne novine«, broj 91/15).

Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se temeljem Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju udio u temeljnom kapitalu (»Narodne novine«, broj 91/15).

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/12

Urbroj: 50301-05/05-16-4

Zagreb, 13. travnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.