Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini

NN 33/2016 (15.4.2016.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

891

Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), a u vezi s člancima 45. i 45.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2016. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode u 2016. godini.

II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu, osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene, te sredstva za materijalne i financijske rashode.

III.

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je na razini sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu (za 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, »Narodne novine«, broj 106/99), a temeljem prava utvrđenih tadašnjim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Iznos za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentraliziranih na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi, utvrđen je uz primjenu odgovarajućih indeksa u proteklom razdoblju, a za 2016. godinu iznosi 302.815.642 kune.

Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće

– ostali rashodi za zaposlene

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima

– rashodi za materijal i energiju

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge)

– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.

Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

IV.

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda u 2016. godini su:

– procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima

– procijenjeni rashodi za materijal i energiju

– procijenjeni rashodi za usluge

– procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

Podloge za utvrđivanje računske projekcije ukupne visine rashoda za plaće i doprinose za plaće za zaposlene u 2016. godini su:

– Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018.

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08 i 61/11)

– Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10).

V.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2016. godini su:

– klasifikacija vatrogasne postrojbe po veličini i sposobnostima, za 20/100 ukupnog iznosa

– površina osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta (izračunato temeljem podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 5/100 ukupnog iznosa

– broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato temeljem podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 20/100 ukupnog iznosa

– bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku na području osnivača i suosnivača (preračunato temeljem podataka na razini županija), za 5/100 ukupnog iznosa

– ukupni broj intervencija javne vatrogasne postrojbe (prosjek 2005. – 2009.) na području osnivača i suosnivača, za 10/100 ukupnog iznosa

– korigirani broj intervencija javne vatrogasne postrojbe (na temelju prosjeka 2005. – 2009.) na području osnivača i suosnivača, za 5/100 ukupnog iznosa

– dosadašnji prosjek financiranja (2003. – 2015., za sve godine preračunato prema aktualnom ukupnom iznosu), za 15/100 ukupnog iznosa

– ostali rizici, dopunske aktivnosti po zapovjedi/nalogu i korekcija odstupanja radi približnog ujednačavanja opremljenosti osobnom zaštitnom opremom, za 20/100 ukupnog iznosa.

Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u 2016. godini naveden u tablici po jedinicama lokalne samouprave – osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi (pod nazivom: RASHODI ZA ZAPOSLENE) za općine Plitvička jezera i Gračac te osnivača i suosnivače JVP Požeško-slavonske županije izračunat je temeljem udjela 85/100, za Grad Zadar temeljem udjela 86/100, a za sve ostale osnivače, odnosno suosnivače izračunat je temeljem udjela od 90/100 pojedinačnih iznosa utvrđenih slijedom navedenih kriterija i mjerila, te za 2016. godinu iznosi 271.607.025 kuna.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda u 2016. godini naveden u tablici po jedinicama lokalne samouprave – osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi (pod nazivom: MATERIJALNI TROŠKOVI) za općine Plitvička jezera i Gračac te osnivača i suosnivače JVP Požeško-slavonske županije izračunat je temeljem udjela 15/100, za Grad Zadar temeljem udjela 14/100, a za sve ostale osnivače odnosno suosnivače izračunat je temeljem udjela od 10/100 pojedinačnih iznosa utvrđenih slijedom navedenih kriterija i mjerila, te za 2016. godinu iznosi 31.208.617 kuna.

Ukupni minimalni financijski standard za 2016. godinu utvrđuje se u ukupnom iznosu od 302.815.642 kune kako slijedi (rashodi za zaposlene i materijalni troškovi u tablici izračunati su prema odredbama iz stavaka 2. i 3. ove točke):

 

 

OSNIVAČI
I SUOSNIVAČI

JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA

Udio za suosnivače

RASHODI ZA ZAPOSLENE

MATERIJALNI TROŠKOVI

UKUPNO

IZNOS ZA ŽUPANIJE


I

GRAD ZAGREB


40.104.688


1

Grad Zagreb

JVP ZAGREB


36.094.219

4.010.469

40.104.688II

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


14.669.694


2

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ


3.396.591

377.399

3.773.9903

Grad Samobor

JVP SAMOBOR


2.513.290

279.254

2.792.5444

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA


4.108.516

456.502

4.565.0185

Grad Ivanić Grad

JVP IVANIĆ GRAD


3.184.328

353.814

3.538.142III

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

9.302.415


6

više suosnivača:

ZAGORSKA JVP

1,0000

6.395.205

710.578

7.105.783
Grad Zabok (8,96%)

0,0896

573.010

63.668

636.678
Grad Klanjec (3,09%)

0,0309

197.612

21.957

219.569
Grad Oroslavje (5,98%)

0,0598

382.433

42.492

424.925
Grad Pregrada (6,85%)

0,0685

438.072

48.675

486.747
Grad Zlatar (6,22%)

0,0622

397.782

44.198

441.980
Grad Donja Stubica (5,67%)

0,0567

362.608

40.290

402.898
Općina Bedekovčina (8,11%)

0,0811

518.651

57.628

576.279
Općina Budinščina (2,67%)

0,0267

170.752

18.972

189.724
Općina Desinić (3,33%)

0,0333

212.960

23.662

236.622
Općina Gornja Stubica (5,48%)

0,0548

350.457

38.940

389.397
Općina Hrašćina (1,75%)

0,0175

111.916

12.435

124.351
Općina Konjšćina (3,90%)

0,0390

249.413

27.712

277.125
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)

0,0174

111.277

12.364

123.641
Općina Krapinske Toplice (5,49%)

0,0549

351.097

39.011

390.108
Općina Kumrovec (1,77%)

0,0177

113.195

12.577

125.772
Općina Marija Bistrica (6,32%)

0,0632

404.177

44.908

449.085
Općina Stubičke Toplice (2,63%)

0,0263

168.194

18.688

186.882
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)

0,0633

404.816

44.980

449.796
Općina Tuhelj (2,09%)

0,0209

133.660

14.851

148.511
Općina Veliko Trgovišće (4,99%)

0,0499

319.121

35.458

354.579
Općina Zagorska Sela (1,14%)

0,0114

72.905

8.101

81.006
Općina Zlatar Bistrica (2,71%)

0,0271

173.310

19.257

192.567
Općina Mače (2,78%)

0,0278

177.787

19.754

197.5417

Grad Krapina

JVP KRAPINA


1.976.969

219.663

2.196.632IV

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

12.674.362


8

Grad Sisak

JVP SISAK


5.203.270

578.141

5.781.4119

Grad Petrinja

JVP PETRINJA


3.115.207

346.134

3.461.34110

Grad Kutina

JVP KUTINA


3.088.449

343.161

3.431.610V

KARLOVAČKA ŽUPANIJA


10.033.710


11

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA


6.299.951

699.995

6.999.94612

Grad Ogulin

JVP OGULIN


2.730.388

303.376

3.033.764VI

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


6.248.228


13

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN


5.623.405

624.823

6.248.228VII

KORIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

10.964.874


14

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA


4.221.172

469.019

4.690.19115

više suosnivača:

JVP ĐURĐEVAC

1,0000

3.158.340

350.927

3.509.267
Grad Đurđevac (69,4%)

0,6940

2.191.888

243.543

2.435.431
Općina Virje (10,7%)

0,1070

337.942

37.549

375.491
Općina Kloštar Podravski (5,08%)

0,0508

160.444

17.827

178.271
Općina Kalinovac (4,88%)

0,0488

154.127

17.125

171.252
Općina Molve (4,05%)

0,0405

127.913

14.213

142.126
Općina Ferdinandovac (2,97%)

0,0297

93.803

10.423

104.226
Općina Podravske Sesvete (1,84%)

0,0184

58.113

6.457

64.570
Općina Novo Virje (1,08%)

0,0108

34.110

3.790

37.90016

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI


2.488.874

276.542

2.765.416VIII

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

12.217.906


17

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR


4.762.769

529.197

5.291.96618

više suosnivača:

JVP DARUVAR

1,0000

2.627.591

291.955

2.919.546
Grad Daruvar (78%)

0,7800

2.049.520

227.724

2.277.244
Općina Sirač (7%)

0,0700

183.931

20.437

204.368
Općina Končanica (5%)

0,0500

131.380

14.598

145.978
Općina Đulovac (5%)

0,0500

131.380

14.598

145.978
Općina Dežanovac (5%)

0,0500

131.380

14.598

145.97819

više suosnivača:

JVP GAREŠNICA

1,0000

1.807.349

200.817

2.008.166
Grad Garešnica (88%)

0,8800

1.590.468

176.717

1.767.185
Općina Hercegovac (7%)

0,0700

126.514

14.058

140.572
Općina Velika Trnovitica (5%)

0,0500

90.367

10.042

100.40920

Grad Čazma

JVP ČAZMA


1.798.405

199.823

1.998.228IX

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

29.012.660


21

Grad Rijeka

JVP RIJEKA


13.891.491

1.543.499

15.434.99022

Grad Mali Lošinj

JVP MALI LOŠINJ


2.591.700

287.967

2.879.66723

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA


1.826.914

202.990

2.029.90424

Grad Krk

JVP KRK


2.513.931

279.326

2.793.25725

više suosnivača:

JVP OPATIJA

1,0000

3.637.381

404.153

4.041.534
Grad Opatija (57%)

0,5700

2.073.306

230.368

2.303.674
Općina Matulji (23%)

0,2300

836.598

92.955

929.553
Općina Lovran (14%)

0,1400

509.234

56.581

565.815
Općina Mošćenička Draga (6%)

0,0600

218.243

24.249

242.49226

Grad Delnice

JVP DELNICE


1.649.977

183.331

1.833.308X

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


6.643.026


27

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ


2.574.096

286.011

2.860.10728

Općina Plitvička jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA


1.647.276

290.696

1.937.97229

Grad Senj

JVP SENJ


1.660.452

184.495

1.844.947XI

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

5.369.092


30

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA


2.571.838

285.760

2.857.59831

Grad Slatina

JVP SLATINA


2.260.345

251.149

2.511.494XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA


4.720.065


32

Grad Požega

JVP POŽEGA


2.135.328

237.259

2.372.58733

više suosnivača:

JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

1,0000

1.995.356

352.122

2.347.478
Grad Pleternica (30,00%)

0,30

598.607

105.638

704.245
Grad Kutjevo (10,00%)

0,10

199.535

35.212

234.747
Grad Pakrac (15,00%)

0,15

299.305

52.818

352.123
Grad Lipik (10,00%)

0,10

199.535

35.212

234.747
Općina Velika (10,00%)

0,10

199.535

35.212

234.747
Općina Brestovac (10,00%)

0,10

199.535

35.212

234.747
Općina Kaptol (5,00%)

0,05

99.768

17.606

117.374
Općina Čaglin (5,00%)

0,05

99.768

17.606

117.374
Općina Jakšić (5,00%)

0,05

99.768

17.606

117.374XIII

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA


8.658.371


34

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD


6.334.639

703.849

7.038.48835

Grad Nova Gradiška

JVP NOVA GRADIŠKA


1.457.895

161.988

1.619.883XIV

ZADARSKA ŽUPANIJA


22.621.069


36

više suosnivača:

JVP ZADAR

1,0000

11.715.814

1.907.225

13.623.039
Grad Zadar (87,70%)


0,8770

10.274.767

1.672.638

11.947.405
Općina Poličnik (5,20%)


0,0520

609.223

99.175

708.398
Općina Zemunik Donji (2,40%)


0,0240

281.180

45.773

326.953
Općina Bibinje (4,70%)


0,0470

550.644

89.639

640.283
37

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD NA MORU


2.585.670

287.297

2.872.96738

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC


2.491.116

276.791

2.767.90739

Općina Gračac

JVP GRAČAC


2.853.583

503.573

3.357.156XV

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


15.741.781


40

Grad Osijek

JPVP OSIJEK


10.339.494

1.148.833

11.488.32741

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR


2.227.979

247.553

2.475.53242

Grad Našice

JVP NAŠICE


1.600.130

177.792

1.777.922XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

14.532.931


43

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK


6.735.172

748.352

7.483.52444

Grad Drniš

JVP DRNIŠ


2.055.425

228.381

2.283.80645

Grad Knin

JVP KNIN


2.694.492

299.388

2.993.88046

Grad Vodice

JVP VODICE


1.594.549

177.172

1.771.721XVII

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

10.332.047


47

Grad Vinkovci

JVP VINKOVCI


2.858.373

317.597

3.175.97048

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR


4.784.826

531.647

5.316.47349

Grad Ilok

JVP ILOK


1.655.644

183.960

1.839.604XVIII

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

16.866.456


50

Grad Split

JVP SPLIT


12.932.259

1.436.918

14.369.17751

Grad Imotski

JVP IMOTSKI


2.247.551

249.728

2.497.279XIX

ISTARSKA ŽUPANIJA


29.278.803


52

više suosnivača:

JVP PULA

1,0000

8.147.840

905.316

9.053.156
Grad Pula – Pola (68,92%)

0,6892

5.615.492

623.943

6.239.435
Općina Barban (3,27%)

0,0327

266.434

29.604

296.038
Općina Fažana – Fasana (3,78%)

0,0378

307.988

34.221

342.209
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

0,0345

281.100

31.233

312.333
Općina Marčana (4,59%)

0,0459

373.986

41.554

415.540
Općina Medulin (6,88%)

0,0688

560.571

62.286

622.857
Općina Svetvinčenat (2,61%)

0,0261

212.659

23.629

236.288
Grad Vodnjan – Dignano (6,5%)

0,0650

529.610

58.846

588.45653

više suosnivača:

JVP PAZIN

1,0000

3.071.917

341.324

3.413.241
Grad Pazin (49,29%)

0,4929

1.514.147

168.239

1.682.386
Općina Cerovlje (9,55%)

0,0955

293.368

32.596

325.964
Općina Gračišće (7,66%)

0,0766

235.309

26.145

261.454
Općina Lupoglav (5,15%)

0,0515

158.204

17.578

175.782
Općina Karojba (7,73%)

0,0773

237.459

26.384

263.843
Općina Motovun – Montona (5,78%)

0,0578

177.557

19.729

197.286
Općina Tinjan (9,58%)

0,0958

294.290

32.699

326.989
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

0,0526

161.583

17.954

179.53754

više suosnivača:

JVP POREČ

1,0000

3.263.240

362.582

3.625.822
Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

0,6718

2.192.244

243.583

2.435.827
Općina Sveti Lovreč (1,49%)

0,0149

48.622

5.402

54.024
Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

0,0261

85.171

9.463

94.634
Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica (1,36%)

0,0136

44.380

4.931

49.311
Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

0,0144

46.991

5.221

52.212
Općina Vrsar – Orsera (13,50%)

0,1350

440.537

48.949

489.486
Općina Funtana (5,70%)

0,0570

186.005

20.667

206.672
Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (6,72%)

0,0672

219.290

24.366

243.65655

više suosnivača:

JVP ROVINJ

1,0000

3.007.368

334.152

3.341.520
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

0,8817

2.651.596

294.622

2.946.218
Općina Bale – Valle (2,1%)

0,0210

63.155

7.017

70.172
Općina Kanfanar (3,2%)

0,0320

96.236

10.693

106.929
Općina Žminj (6,53%)

0,0653

196.381

21.820

218.20156

više suosnivača:

JVP LABIN

1,0000

2.809.144

312.127

3.121.271
Grad Labin (49,9%)

0,4990

1.401.763

155.752

1.557.515
Općina Pićan (8,2%)

0,0820

230.350

25.594

255.944
Općina Raša (15,9%)

0,1590

446.654

49.628

496.282
Općina Kršan (13,2%)

0,1320

370.807

41.201

412.008
Općina Sveta Nedelja (12,8%)

0,1280

359.570

39.952

399.52257

više suosnivača:

JVP BUZET

1,0000

2.245.348

249.483

2.494.831
Grad Buzet (80%)

0,8000

1.796.278

199.586

1.995.864
Općina Lanišće (20%)

0,2000

449.070

49.897

498.96758

više suosnivača:

JVP UMAG

1,0000

3.806.066

422.896

4.228.962
Grad Umag – Umago (51,4%)

0,5140

1.956.318

217.368

2.173.686
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)

0,1658

631.046

70.116

701.162
Grad Buje – Buie (19,77%)

0,1977

752.459

83.607

836.066
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)

0,0281

106.950

11.883

118.833
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)

0,0620

235.976

26.220

262.196
Općina Oprtalj – Portole (3,24%)

0,0324

123.317

13.702

137.019XX

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

18.024.051


59

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI


7.434.016

826.002

8.260.01860

Općina Konavle

JVP KONAVLE


1.808.005

200.889

2.008.89461

Općina Dubrovačko primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE


1.674.602

186.067

1.860.66962

Grad Ploče

JVP PLOČE


1.902.452

211.384

2.113.83663

Grad Metković

JVP METKOVIĆ


1.761.817

195.757

1.957.57464

Općina Mljet

JVP MLJET


1.640.754

182.306

1.823.060XXI

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA


4.799.413


65

Grad Čakovec

JVP ČAKOVEC

1,0000

4.319.472

479.941

4.799.413
Grad Čakovec (49,45%)

0,4945

2.135.978

237.331

2.373.309
Grad Prelog (6,78%)

0,0678

292.860

32.540

325.400
Općina Belica (2,28%)

0,0228

98.484

10.943

109.427
Općina Dekanovec (0,97%)

0,0097

41.899

4.655

46.554
Općina Domašinec (1,20%)

0,0120

51.834

5.759

57.593
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)

0,0098

42.331

4.703

47.034
Općina Mala Subotica (3,88%)

0,0388

167.596

18.622

186.218
Općina Nedelišće (13,08%)

0,1308

564.987

62.776

627.763
Općina Orehovica (0,85%)

0,0085

36.716

4.080

40.796
Općina Podturen (3,96%)

0,0396

171.051

19.006

190.057
Općina Pribislavec (2,36%)

0,0236

101.940

11.327

113.267
Općina Selnica (1,43%)

0,0143

61.768

6.863

68.631
Općina Strahoninec (2,91%)

0,0291

125.697

13.966

139.663
Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%)

0,0394

170.187

18.910

189.097
Općina Šenkovec (4,65%)

0,0465

200.855

22.317

223.172
Općina Vratišinec (1,28%)

0,0128

55.289

6.143

61.432
 

SVEUKUPNO:

 

 

271.607.025

31.208.617

302.815.642

302.815.642

VI.

Minimalni financijski standard iz točaka III. i V. ove Odluke, u visini od 302.815.642 kune čini osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2016. godini, a sukladno članku 45.a stavcima 1., 2., 3. i 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VII.

Utvrđuje se da prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – članka 45. stavka 5. točke 1. podstavka c, odnosno točke 2. istoga članka.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0% ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

IX.

Za slučaj kada više jedinica lokalne samouprave osniva zajedničku javnu vatrogasnu postrojbu, prihodi dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,0% ostvareni u skladu sa spomenutim odredbama članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju najkasnije do 15. u mjesecu.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. ove Odluke doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine najkasnije do 31. ožujka 2017. godine na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 22-03/16-04/53

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 6. travnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.


Obrazac 1

Obrazac 2

33 15.04.2016 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini 33 15.04.2016 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini