Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

NN 33/2016 (15.4.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

944

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14 i 64/15) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, br. 43/2013., 77/2013., 155/2013. i 1/2015.), članak 3.a mijenja se i glasi:

»Članak 3.a

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole može podnijeti hrvatski državljanin koji je na području Republike Hrvatske nastanjen i ima prijavljeno prebivalište, hrvatski državljanin koji u Republici Hrvatskoj privremeno boravi i ima prijavljeno boravište u razdoblju od najmanje 185 dana, državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu EGP-a) koji na području Republike Hrvatske ima uobičajeno prebivalište odnosno koji se na području Republike Hrvatske školuje te stranac koji na području Republike Hrvatske boravi najmanje 185 dana u kalendarskoj godini te ima odobren privremeni ili stalni boravak.

Smatra se da hrvatski državljanin nije nastanjen u Republici Hrvatskoj ako je prijavio privremeni odlazak iz Republike Hrvatske sukladno propisima o prebivalištu, osim ako je privremeni odlazak iz Republike Hrvatske prijavio radi školovanja.

Uobičajeno prebivalište, u smislu ovoga Pravilnika, je mjesto u kojem osoba stanuje, najmanje 185 dana u svakoj kalendarskoj godini, zbog osobnih ili poslovnih obveza.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, osobi čije su poslovne obveze u drugom mjestu od njezinih osobnih obveza i koja naizmjence živi na različitim mjestima u dvije ili više država članica EGP-a, uobičajenim prebivalištem smatra se mjesto osobnih obveza, pod uvjetom da se osoba redovito vraća na to mjesto. Navedeni uvjet nije potrebno ispuniti, ukoliko osoba živi u državi članici EGP-a radi obavljanja točno određene zadaće.

Osoba koja se nastanila u drugoj državi članici EGP-a radi školovanja nije dužna mijenjati uobičajeno prebivalište.«.

Članak 2.

U članku 6. stavci 3.,4. i 5. brišu se.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. točki 1. zarez i riječi: »te nakon 65. godine života vozača« brišu se.

Članak 4.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Ako je uredan zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnesen u redovnom postupku, nadležno tijelo je dužno izdati vozačku dozvolu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako je uredan zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnesen u ubrzanom postupku, policijska uprava u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole dužna je izdati vozačku dozvolu u roku od tri radna dana od podnošenja zahtjeva.

Ako je uredan zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnesen u žurnom postupku, policijska uprava na čijem je području sjedište pravne osobe koja je ovlaštena za tehničku izradu vozačke dozvole dužna je izdati vozačku dozvolu u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva.«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. riječi: »na čijem području je vozačka dozvola nestala, odnosno nadležnom tijelu« brišu se.

Članak 6.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ako vozač ne preuzme izrađenu vozačku dozvolu u idućih 90 dana od dana isteka rokova iz članka 19. ovoga Pravilnika, tijelo nadležno za izdavanje vozačke dozvole će poništiti vozačku dozvolu.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

U cijelom tekstu Pravilnika o vozačkim dozvolama (»Narodne novine« br. 43/13, 77/13, 155/13 i 1/15.) riječi: »podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen« zamjenjuju se riječima: »podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana elektronička isprava ili osobna iskaznica koja sadržava OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-20165/2-16

Zagreb, 7. travnja 2016.

Ministar

Vlaho Orepić, v. r.

33 15.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama