Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije

NN 35/2016 (19.4.2016.), Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije

35 19.04.2016 Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije

MINISTARSTVO FINANCIJA

984

Na temelju članka 41. stavka 3. i članka 45. stavka 1. točke h) Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU PROVJERE KVALITETE AKTIVNOSTI UNUTARNJE REVIZIJE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje obavljanje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (u daljnjem tekstu: provjera kvalitete), postupanje po rezultatima obavljenih provjera kvalitete te vođenje dokumentacije o obavljenim provjerama kvalitete.

(2) Provjera kvalitete obuhvaća aktivnosti unutarnje revizije u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika te u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna).

Članak 2.

Provjeru kvalitete obavlja Ministarstvo financija, ustrojstvena jedinica nadležna za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola (u daljnjem tekstu: Središnja harmonizacijska jedinica).

II. VRSTE PROVJERA KVALITETE

Članak 3.

(1) Provjera kvalitete obavlja se kao godišnja i povremena provjera kvalitete.

(2) Godišnja provjera kvalitete obavlja se radi:

a) redovitog praćenja aktivnosti unutarnje revizije i učinaka rada unutarnje revizije

b) izvještavanja Vlade Republike Hrvatske o rezultatima i učincima rada unutarnje revizije.

(3) Povremena provjera kvalitete obavlja se radi:

a) utvrđivanja stanja sustava unutarnje revizije i razine usklađenosti aktivnosti unutarnje revizije sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske i s metodologijom rada unutarnje revizije te davanja preporuka za unaprjeđenje, gdje je to potrebno

b) prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije rada unutarnje revizije.

III. GODIŠNJA PROVJERA KVALITETE

Članak 4.

Godišnja provjera kvalitete obuhvaća:

a) analizu podataka iz Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini koje se dostavlja Ministarstvu financija sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti

b) analizu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije

c) analizu preporuka i učinaka rada unutarnje revizije iz ranijeg razdoblja

d) analizu drugih podataka koje su korisnici proračuna obvezni dostavljati Središnjoj harmonizacijskoj jedinici temeljem Zakona i podzakonskih propisa.

IV. POVREMENA PROVJERA KVALITETE

Planiranje povremene provjere kvalitete

Članak 5.

(1) Povremena provjera kvalitete obavlja se na temelju godišnjega plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (u daljnjem tekstu: godišnji plan).

(2) Korisnici proračuna kod kojih će se obaviti povremena provjera kvalitete odabiru se na temelju sljedećeg:

a) rezultata analize strateških i godišnjih planova unutarnje revizije

b) rezultata analize preporuka i učinaka rada unutarnje revizije iz ranijeg razdoblja

c) uloge korisnika proračuna u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

d) nalaza i mišljenja, odnosno informacija o stanju sustava unutarnjih kontrola i upravljanju financijskim sredstvima sadržanih u izvješćima vanjske revizije i ostalih dostupnih informacija.

(3) Godišnji plan, kao i njegove izmjene i dopune, predlaže Središnja harmonizacijska jedinica, a donosi ministar financija do 30. travnja tekuće godine.

(4) Središnja harmonizacijska jedinica izrađuje do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu izvješće o izvršenju godišnjega plana iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Godišnji plan iz stavka 3. ovoga članka i izvješće o izvršenju godišnjeg plana iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva financija.

Članak 6.

Povremena provjera kvalitete može se obaviti i na temelju zahtjeva ministra financija.

Osobe koje obavljaju povremenu provjeru kvalitete

Članak 7.

(1) Osobu koja će obaviti povremenu provjeru kvalitete, na prijedlog Središnje harmonizacijske jedinice, imenuje ministar financija odlukom.

(2) Kada je u odluci iz stavka 1. ovoga članka navedeno više osoba, jedna se određuje za voditelja.

(3) Za obavljanje povremene provjere kvalitete uz zaposlenike Središnje harmonizacijske jedinice mogu se imenovati i ovlašteni unutarnji revizori za javni sektor iz drugih korisnika proračuna.

(4) Ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor iz stavka 3. ovoga članka mora imati:

a) najmanje dvije godine radnog iskustva na radnom mjestu rukovoditelja unutarnje revizije

b) istaknute rezultate rada u području unutarnje revizije utemeljene na obavljenoj provjeri kvalitete od strane Središnje harmonizacijske jedinice.

(5) Na prijedlog imenovanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor iz stavka 3. ovoga članka, Središnja harmonizacijska jedinica zatražit će suglasnost odgovorne osobe korisnika proračuna u kojem je osoba zaposlena.

(6) Osoba koja obavlja povremenu provjeru kvalitete potpisuje Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti podataka i informacija koje su joj stavljene na raspolaganje tijekom obavljanja provjere kvalitete.

Obavljanje povremene provjere kvalitete

Članak 8.

(1) Povremena provjera kvalitete obavlja se kod korisnika proračuna povremenim pregledom cjelovitog obavljanja poslova unutarnje revizije u opsegu dostatnom za utvrđivanje stanja sustava unutarnje revizije i razine usklađenosti aktivnosti unutarnje revizije sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske i s metodologijom rada unutarnje revizije.

(2) Područja, postupak i radna dokumentacija za obavljanje povremene provjere kvalitete utvrđuju se Uputom o obavljanju povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (u daljnjem tekstu: Uputa) koju izrađuje Središnja harmonizacijska jedinica.

Članak 9.

(1) Središnja harmonizacijska jedinica dostavlja odgovornoj osobi korisnika proračuna pisanu obavijest o početku obavljanja povremene provjere kvalitete u roku od najmanje petnaest dana prije datuma određenog za početak obavljanja provjere kvalitete.

(2) Odgovorna osoba korisnika proračuna je obvezna osobi koja obavlja povremenu provjeru kvalitete osigurati uvjete za neometano obavljanje provjere kvalitete.

(3) Rukovoditelj unutarnje revizije je obvezan na zahtjev osobe koja obavlja povremenu provjeru kvalitete dostaviti traženu dokumentaciju za obavljanje pripremnih radnji radi što djelotvornijeg i bržeg obavljanja provjere kvalitete.

Članak 10.

(1) Osoba koja obavlja povremenu provjeru kvalitete je obvezna rukovoditelju unutarnje revizije predočiti:

a) Odluku o imenovanju osobe za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije

b) potpisanu Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

(2) Rukovoditelj unutarnje revizije je obvezan na zahtjev osobe koja obavlja povremenu provjeru kvalitete dati na uvid svu dokumentaciju, podatke i informacije potrebne za obavljanje provjere kvalitete bez obzira na pojavni oblik i nositelje podataka na kojima se nalaze.

(3) Obavljanje povremene provjere kvalitete uključuje pregled dokumentacije i obavljanje razgovora s osobama zaposlenim na poslovima unutarnje revizije, odgovornom osobom institucije i odgovornim osobama revidiranih jedinica.

(4) Pregled dokumentacije obuhvaća pregled internih akata vezanih uz uspostavu unutarnje revizije, pregled propisanih stručnih i drugih uvjeta za obavljanje poslova unutarnje revizije, pregled planova unutarnje revizije, izvješća i druge revizorske dokumentacije te ostalih evidencija koje osoba koja obavlja povremenu provjere kvalitete procijeni značajnim za obavljanje provjere kvalitete.

Izvješće o obavljenoj povremenoj provjeri kvalitete

Članak 11.

(1) Osoba koja je obavila provjeru kvalitete obvezna je izraditi nacrt izvješća o obavljenoj povremenoj provjeri kvalitete u roku od dvadeset dana od dana završetka obavljanja provjere kvalitete kod korisnika proračuna te priložiti dokumentaciju koja služi kao dokaz o utvrđenom činjeničnom stanju.

(2) Nacrt izvješća iz stavka 1. ovoga članka Središnja harmonizacijska jedinica dostavlja na očitovanje rukovoditelju unutarnje revizije koji je obvezan u roku od osam dana od dana primitka nacrta izvješća dostaviti pisano očitovanje na utvrđene činjenice u nacrtu izvješća.

(3) Ako rukovoditelj unutarnje revizije uloži primjedbe na nacrt izvješća iz stavka 1. ovoga članka, a primjedbe nisu prihvaćene ili su djelomično prihvaćene, postaju sastavni dio konačnog izvješća.

(4) Konačno izvješće o obavljenoj povremenoj provjeri kvalitete Središnja harmonizacijska jedinica dostavlja odgovornoj osobi korisnika proračuna i rukovoditelju unutarnje revizije.

V. POSTUPANJE PO REZULTATIMA OBAVLJENIH PROVJERA KVALITETE

Članak 12.

Odgovorna osoba korisnika proračuna je obvezna osigurati otklanjanje slabosti u aktivnostima unutarnje revizije utvrđenih kroz obavljene provjere kvalitete iz članka 3. ovoga Pravilnika.

VI. DOKUMENTACIJA O OBAVLJENIM PROVJERAMA KVALITETE

Članak 13.

Vođenje dokumentacije o obavljenim provjerama kvalitete u nadležnosti je Središnje harmonizacijske jedinice.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Središnja harmonizacijska jedinica donijet će Uputu o obavljanju povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na korisnike proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskome saboru.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/01

Urbroj: 513-08-03-16-1

Zagreb, 7. travnja 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.