Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

NN 36/2016 (20.4.2016.), Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

991

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 30. stavka 9. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 13. travnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME

GLAVA I.
UVODNE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način i uvjeti pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije i antenskih stupova, zgrada i drugih pripadajućih građevina i opreme, uključujući i svjetlovodne instalacije unutar zgrade ili do prve sabirne točke, razina raspoloživosti slobodnog prostora u toj infrastrukturi i temeljne sastavnice ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju.

Pojmovi i značenja

Članak 2.

U smislu ovoga pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. cijev malog promjera: cijev izrađena od polietilena visoke gustoće, vanjskog promjera od 20 do 40 mm, s takvom unutrašnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent trenja

2. cijev promjera 50 mm: cijev izrađena od polietilena visoke gustoće, vanjskog promjera od 50 mm, s takvom unutrašnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent trenja

3. cijev velikog promjera: cijev izrađena od polivinil klorida, polietilena ili betona vanjskog promjera od 63 do 110 mm

4. HAKOM: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

5. kabelska kanalizacija: dio elektroničke komunikacijske infrastrukture koji se sastoji od mreže podzemnih cijevi od pogodnog materijala, kabelskih zdenaca i kabelskih galerija, koja služi za postavljanje i zaštitu elektroničkih komunikacijskih kabela

6. kabelski zdenci: podzemne prostorije višestruke namjene, koje se postavljaju na mjestima nastavljanja, križanja i promjene smjerova kabelske kanalizacije, te ispred kabelskih razdjelnika i centrala

7. mikrocijev: cijev vanjskog promjera od 3 do 16 mm, s takvom unutrašnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent trenja

8. operator zgrade: pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za održavanje i upravljanje svjetlovodnim instalacijama u zgradi temeljem prava vlasništva, ugovora s vlasnicima ili upraviteljem zgrade

9. sabirna točka: točka razdvajanja između mreže operatora zgrade i drugih operatora, odnosno točka u kojoj operator zgrade drugim operatorima omogućuje pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži radi pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga krajnjim korisnicima koji su spojeni na tu mrežu

10. trasa kabelske kanalizacije: projektirani ili već izgrađeni pravac i geodetski pozicionirana linija kabelske kanalizacije unutar koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture

11. zakon: Zakon o elektroničkim komunikacijama

GLAVA II.
PRISTUP I ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME

Pravo na pristup i zajedničko korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Članak 3.

(1) Infrastrukturni operator mora omogućiti operatoru korisniku, uz naknadu i na temelju sklopljenog ugovora, pristup i zajedničko korištenje svoje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, ako su ispunjeni uvjeti pristupa i zajedničkog korištenja propisani ovim pravilnikom.

(2) Pristup i zajedničko korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, infrastrukturni operator obvezan je omogućiti rukovodeći se načelom nediskriminacije i jednakih uvjeta pristupa za sve operatore.

(3) Ako je pristup i zajedničko korištenje onemogućeno od strane infrastrukturnog operatora ili ako postoji spor između infrastrukturnog operatora i operatora korisnika u vezi ugovaranja pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, ili plaćanja naknade za pristup i zajedničko korištenje, operatori mogu pokrenuti spor pred HAKOM-om.

Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Članak 4.

(1) Vrste ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme su:

1. Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije

2. Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju antenskog stupa

3. Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju zgrada, pripadajućih građevina i opreme i

4. Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju svjetlovodnih instalacija u zgradama.

(2) Temeljne sastavnice koje ugovori iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati su:

a) predmet ugovora

b) tehničko rješenje

c) odredbe o trajanju ugovora

d) odredbe o iznosu i načinu plaćanja naknade

e) odredbe o obvezi infrastrukturnog operatora vezano uz sigurnost postavljene opreme

f) odredbe o načinu i postupcima vezanim uz održavanje postavljene opreme

g) odredbe o načinu prijave smetnji u radu postavljene opreme te o načinu i roku otklanjanja kvarova

h) odredbe o otkazu i raskidu ugovora i

i) odredbe o načinu rješavanja sporova između ugovornih strana.

GLAVA III.
UVJETI KORIŠTENJA KABELSKE KANALIZACIJE

Slobodni prostor i djelotvorno korištenje slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji

Članak 5.

(1) Korištenje kabelske kanalizacije na svim razinama elektroničke komunikacijske mreže provodi se uz odabir tehnologija koje omogućavaju djelotvorno korištenje slobodnog prostora na ravnopravnoj i zajedničkoj osnovi.

(2) Slobodni prostor u cijevima kabelske kanalizacije podrazumijeva prostor koji nije zauzet kabelom, prostor koji je zauzet kabelom, a koji nije u uporabi duže od 120 dana (u daljnjem tekstu: nekorišteni kabel), pod uvjetom da navedeni prostor nije predviđen kao neophodni servisni prostor za potrebe održavanja postojećih elektroničkih komunikacijskih kabela te kojeg je moguće iskoristiti za uvlačenje elektroničkih komunikacijskih kabela (svjetlovodnih ili bakrenih kabela), u skladu s ovim pravilnikom.

(3) Neophodni servisni prostor za održavanje postojećih kapaciteta je prostor koji je dostatan za uvlačenje kabela najvećeg promjera korištenog na razmatranom dijelu kabelske kanalizacije.

(4) Slobodni prostor u zdencima kabelske kanalizacije je prostor koji je dostatan za smještaj spojnice na kabelu s nužnom pričuvom (za svjetlovodne kabele do 20 m), a da se pri tome ne ometa pristup do nastavaka na postojećim kabelima.

Načini ostvarivanja slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji

Članak 6.

(1) Slobodni prostor u postojećoj kabelskoj kanalizaciji ostvaruje se:

a) izvlačenjem nekorištenih kabela

b) sređivanjem postojećeg stanja i

c) proširenjem i dopunom postojećeg kapaciteta kabelske kanalizacije.

(2) Ako postoji slobodni prostor u cijevima kabelske kanalizacije, a nastavak na planiranom kabelu nije moguće smjestiti u zdenac sukladno članku 5. stavku 4. ovoga pravilnika, nastavak na kabelu potrebno je planirati u zasebnom tehnološkom prostoru (samostojeći ormar, proširenje kabelskog zdenca ili novi kabelski zdenac), koji će se postaviti neposredno uz trasu kabelske kanalizacije.

(3) Prilikom postavljanja dodatnih cijevi ili zdenaca u postojeću kabelsku kanalizaciju treba se pridržavati propisa kojima su propisani tehnički uvjeti kabelske kanalizacije.

(4) Infrastrukturni operator mora omogućiti operatoru korisniku proširenje i/ili dopunu dijela kabelske kanalizacije iz stavka 1. točke c) i stavka 2. ovoga članka .

(5) Postupanje operatora na način da se drugim operatorima potpuno ili djelomično onemogućava i/ili uskraćuje pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije, antenskih stupova, zgrada i drugih pripadajućih građevina i opreme, uključujući i svjetlovodne instalacije unutar zgrade nije dozvoljeno.

Načini popunjavanja slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji

Članak 7.

(1) Svaki pojedini svjetlovodni kabel mora se nalaziti u svojoj cijevi. Izuzetak od ovog pravila mogu biti kabeli uvučeni do 6. siječnja 2009., a bez prethodnog zaključenja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije.

(2) Bakreni kabeli u pravilu se uvlače u cijevi velikog promjera ili cijevi promjera 50 mm bez zaštitne cijevi, osim ako njihove mehaničke karakteristike to ne dozvoljavaju.

(3) Djelotvorno popunjavanje prostora u cijevi kabelske kanalizacije ostvaruje se istovremenim uvlačenjem dodatnih cijevi manjeg promjera do pune popunjenosti.

(4) Mogući načini djelotvornog popunjavanja slobodnog prostora u cijevi velikog promjera primjerice su:

Red. br.

Kombinacije cijevi malog promjera

Potreban
slobodni prostor

1.

1xPE40+2xPE32+2xPE25

Φ > 95 mm

2.

2xPE40+2xPE32

Φ > 95 mm

3.

4xPE32

Φ > 90 mm

4.

1xPE40+2xPE32

Φ > 85 mm

5.

3xPE32

Φ > 80 mm

6.

3xPE40

Φ > 95 mm

7.

2xPE40

Φ > 90 mm

8.

do 14xPE20

Φ > 95 mm

(5) Mogući načini djelotvornog popunjavanja slobodnog prostora u cijevi velikog promjera koja je zauzeta jednim kabelom primjerice su:

Red. br.

Promjer postojećeg kabela (mm)

Kombinacija cijevi s kojom se popunjava slobodni prostor

1.

Φ ≤ 40

PE40+2xPE32

2.

40<Φ≤ 50

PE32+2xPE25

3.

40<Φ≤ 50

PE25+2xPE20

4.

50<Φ≤ 60

PE20 +2xMC*16/12

5.

50<Φ≤ 60

MC16/12 +2xMC14/10

6.

60<Φ≤ 70

MC14/10+2xMC12/8

7.

70<Φ≤ 80

MC12/8+2MC7/4

8.

70<Φ≤ 80

2MC 7/4

9.

Φ>80

-

* MC = mikrocijev

(6) Mogući načini djelotvornog popunjavanja slobodnog prostora u cijevi malog promjera ili cijevi promjera 50 mm, primjerice su:

Vanjski promjer cijevi (mm)

Maksimalni broj mikrocijevi koje je moguće instalirati*

12/10

10/8

7/5,5

50

7

8

15

40

4

5

10

32

2

3

7

25

1

1

3

*dopušta se i kombinacija različitih tipova mikrocijevi

(7) U postojećim pristupnim kabelskim kanalizacijama stambenih i/ili poslovnih zgrada izvedenim s jednom ili više cijevi malog promjera ili s cijevima promjera 50 mm, dozvoljava se uz već postojeće kabele uvući i dodatni kabel.

(8) Mogući načini djelotvornog popunjavanja slobodnog prostora u cijevi malog promjera ili cijevi promjera 50 mm koja je zauzeta jednim svjetlovodnim kabelom primjerice su:

Vanjski promjer PE cijevi
(mm)

Vanjski promjer postojećeg kabela
(mm)

Maksimalan broj mikrocijevi koje je moguće instalirati

12/10

10/8

7/5,5

PE50

12,0

5

6

-

15,0

3

4

-

16,5

2

4

-

18,0

2

4

-

PE40

12,0

3

4

7

15,0

2

3

7

16,5

2

2

5

18,0

5

5

5

PE32

12,0

-

-

3

15,0

-

-

3

16,5

-

-

2

18,0

-

-

2

(9) Ako na djelu trase kabelske kanalizacije postoji samo jedna cijev promjera 50 mm ili 40 mm (PE50 ili PE40) te ako se u njoj već nalazi kabel u uporabi, smatra se da na tom dijelu trase nema slobodnog prostora pa se za svako polaganje dodatnog kabela mora ostvariti slobodni prostor proširenjem ili dopunom kabelske kanalizacije.

(10) Prilikom korištenja cijevi malog promjera za uvlačenje svjetlovodnog kabela odgovarajućeg vanjskog promjera moraju se koristiti cijevi maksimalnog vanjskog promjera, kako je određeno niže u tablici:

Vanjski promjer kabela (mm)

Tip cijevi (max. vanjski
promjer u mm)

≤ 10,0

MC 16/12* (16)

≤ 13,5

PE 20 (20)

≤ 18,0

PE 25 (25)

≤ 25,0

PE 32 (32)

*MC = mikrocijev

(11) Naknada za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije obračunava se po stvarno korištenom prostoru, tj. računajući prostor kojeg zauzima cijev najmanjeg promjera u koju je moguće uvući predmetni kabel, neovisno o stvarnom promjeru cijevi u koju je uvučen predmetni kabel.

Označavanje kabela i cijevi

Članak 8.

(1) Vlasnici i/ili upravitelji kabela moraju označiti svoje kabele u svakom kabelskom zdencu.

(2) Kabel mora imati oznaku koja sadržava podatak o tipu kabela, vlasniku i/ili upravitelju kabela i oznaku (ime) kabela koju mu dodjeljuje vlasnik i/ili upravitelj, i pod kojom oznakom se vode svi podaci o tom kabelu u tehničkoj dokumentaciji.

(3) Oznake iz stavka 2. ovoga članka moraju biti trajne i mora biti onemogućeno njihovo slučajno uklanjanje (primjerice pričvršćene ili zalijepljene).

(4) Mikrocijevi se polažu u grupama, a svaka mikrocijev u grupi mora biti različite boje kako bi se iste mogle međusobno razlikovati.

(5) Cijevi malog promjera moraju biti označene u svakom zdencu.

GLAVA IV.
UGOVARANJE PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA KABELSKE KANALIZACIJE

Pristup podacima i trasi

Članak 9.

(1) Infrastrukturni operator obvezan je u roku od 3 radna dana od zaprimanja zahtjeva operatora korisnika za podacima o trasama kabelske kanalizacije i kabelskih zdenaca i njihovoj popunjenosti dati potrebne podatke (tehničku dokumentaciju).

(2) Infrastrukturni operator može osigurati on line pristup bazi podataka o trasama kabelske kanalizacije i kabelskih zdenaca i njihovoj popunjenosti.

(3) Infrastrukturni operator obvezan je omogućiti pristup trasi radi provjere stvarnog stanja u roku od 3 radna dana od zaprimanja zahtjeva operatora korisnika.

Zahtjev za pristup i zajedničko korištenje

Članak 10.

(1) Za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije operator korisnik dostavlja infrastrukturnom operatoru zahtjev za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije.

(2) Zahtjev operatora korisnika iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

a) točku A (početna točka) i točku B (završna točka) ili područje obuhvata za korištenje kabelske kanalizacije

b) vrstu i promjer kabela koji će se položiti između točke A i točke B ili na području obuhvata i

c) planirani početak i trajanje zajedničkog korištenja.

(3) Uz zahtjev, operator korisnik može odmah dostaviti i tehničko rješenje iz članka 11. ovoga pravilnika koje obuhvaća podatke iz točke a) i b) stavka 2. ovoga članka ili zahtjev za izradu tehničkog rješenja.

(4) Infrastrukturni operator obvezan je u roku 30 dana po zaprimanju potpunog zahtjeva ugovoriti zajedničko korištenje kabelske kanalizacije ili odbiti zahtjev.

Tehničko rješenje za pristup i zajedničko korištenje

Članak 11.

(1) Za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije obvezno je izraditi tehničko rješenje. Tehničko rješenje mora sadržavati:

a) tehnički opis predmetnog rješenja

b) situaciju kabelske kanalizacije predmetne trase

c) lokaciju svakog pojedinog zdenca

d) međusobnu udaljenost između zdenaca po načelu od sredine do sredine zdenca

e) broj i tip cijevi između zdenaca

f) način i poziciju uvlačenja kabela operatora korisnika na rasklopima zdenaca duž cijelog dijela trase iz zahtjeva operatora korisnika i

g) popis potrebnog materijala i potrebnih radova po vrsti, količini i cijeni, uz naznaku stavki koje su predmet refundiranja.

(2) Infrastrukturni operator ili operator korisnik obvezan je dati ili odbiti dati suglasnost na tehničko rješenje za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije, u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja tehničkog rješenja.

(3) U slučaju da se infrastrukturni operator ili operator korisnik ne očituje o davanju suglasnosti unutar roka iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je suglasnost dana.

(4) Infrastrukturni operator ili operator korisnik obvezan je detaljno obrazložiti razloge odbijanja suglasnosti na tehničko rješenje za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije i visinu iznosa troškova za refundiranje. U tom slučaju, operator koji izrađuje tehničko rješenje mora ispraviti tehničko rješenje i ishoditi suglasnost na novo tehničko rješenje.

(5) Ako se operatori ne mogu usuglasiti oko tehničkog rješenja za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije, mogu pokrenuti spor pred HAKOM-om.

(6) Ako infrastrukturni operator odbija suglasnost na tehničko rješenje zbog prekomjerne gradnje koja je gospodarski neučinkovita, infrastrukturni operator mora detaljno obrazložiti razlog odbijanja te uputiti operatora korisnika na koji način treba ispraviti tehničko rješenje.

Izvođenje i pregled radova iz tehničkog rješenja

Članak 12.

(1) Operator korisnik može samostalno izvoditi ili ugovoriti s trećom osobom izvođenje radova iz tehničkog rješenja, uz prethodnu najavu radova infrastrukturnom operatoru i obvezan stručni nadzor infrastrukturnog operatora ili nezavisne stručne osobe koju je odredio infrastrukturni operator. Cijena stručnog nadzora mora biti troškovno orijentirana.

(2) Pregled izvršenih radova obavljaju imenovani predstavnici infrastrukturnog operatora i operatora korisnika. Pregledom treba utvrditi stvarne količine izvršenih radova, utrošenog materijala, visinu refundiranja i duljinu zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije. Pregled izvršenih radova ne smije se naplaćivati.

Troškovi izrade i realizacije tehničkog rješenja te refundiranje

Članak 13.

(1) Operator korisnik obvezan je u cijelosti snositi troškove izrade tehničkog rješenja, troškove druge potrebne dokumentacije, suglasnosti, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za polaganje kabela operatora korisnika.

(2) Operator korisnik inicijalno snosi troškove materijala i radova za realizaciju tehničkog rješenja (izvlačenje nekorištenog kabela, uvlačenje cijevi do pune popunjenosti slobodnog prostora, popravak kabelske kanalizacije, proširenje i/ili dopuna dijela kabelske kanalizacije). Sve uvučene cijevi postaju vlasništvo infrastrukturnog operatora.

(3) Troškove iz stavka 2. ovoga članka infrastrukturni operator obvezan je refundirati operatoru korisniku osim onog dijela troškova proširenja i/ili dopune kabelske kanalizacije koji je dogovoren kao sufinanciranje od strane operatora korisnika. U slučaju da infrastrukturni operator ima objavljenu standardnu/minimalnu ponudu u kojoj su navedene jedinične cijene troškova radova i materijala, iznos troškova koji se refundiraju operatoru korisniku ne može biti obračunat po cijenama višim od onih u standardnoj/minimalnoj ponudi.

(4) Troškovi iz stavka 2. ovoga članka refundiraju se jednokratnim umanjenjem računa za najam po drugim ugovorima za zajedničko korištenje kabelske kanalizacije. U slučaju da se cjelokupni iznos ne može refundirati u tekućoj godinu, preostali iznos će se refundirati od sljedećeg računa i tako sve do konačnog refundiranja ukupnog troška.

(5) Troškove iz stavka 2. ovoga članka koji su predmet refundiranja operator korisnik ne može financirati sredstvima iz programa državnih potpora.

Sklapanje ugovora

Članak 14.

(1) Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije, uz podatke iz članka 4. stavka 2. ovoga pravilnika, mora sadržavati visinu i dinamiku troškova refundiranja, a smatra se sklopljenim danom davanja suglasnosti na tehničko rješenje za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije i visinu iznosa troškova za refundiranje.

(2) Ako se infrastrukturni operator ili operator korisnik nije očitovao o davanju suglasnosti na tehničko rješenje za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije u roku iz članka 11. stavka 2., ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije smatra se sklopljenim istekom tog roka.

(3) Ako ugovorom nije određen početak naplate smatra se da naplata započinje danom sklapanja ugovora.

(4) U slučaju odstupanja izvedenih radova i visine troškova u odnosu na odobreno tehničko rješenje i visinu troškova, ugovor mora sadržavati i usuglašeno realizirano tehničko rješenje te nove troškove koji su predmet refundiranja.

Odbijanje sklapanja ugovora

Članak 15.

(1) Ako infrastrukturni operator odbije sklopiti ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije ili ne omogući operatoru korisniku pristup i zajedničko korištenje svoje kabelske kanalizacije, HAKOM će u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva operatora korisnika, utvrditi postoje li odgovarajući uvjeti i u slučaju postojanja tih uvjeta donijeti odluku koja u cijelosti zamjenjuje ugovor.

(2) U svrhu utvrđivanja odgovarajućih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, HAKOM može tražiti izradu tehničkih rješenja, glavnih i izvedbenih projekata za određene zahvate u kabelskoj kanalizaciji kojima se može ostvariti pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije.

Sređivanje postojećeg stanja kabela uvučenih bez prethodnog zaključenja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije

Članak 16.

(1) Postupak ozakonjenja je postupak sređivanja postojećeg stanja kabela uvučenih bez prethodnog zaključenja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije.

(2) Infrastrukturni operator može pokrenuti postupak ozakonjenja za dio kabelske kanalizacije, trase, za koju je prethodno ishodio potvrdu o pravu puta ili ima neko drugo stvarno pravo na nekretnini ili drugi pravni odnos s upraviteljem općeg dobra ili vlasnikom nekretnine, bez posredovanja HAKOM-a, na način da pozove sve operatore korisnike, druge pravne ili fizičke osobe, koji imaju položene kabele na predmetnoj trasi, a nemaju zaključen ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije, da s njim urede odnose sukladno odredbama Zakona.

(3) Ako operator korisnik, pravna ili fizička osoba odbije ozakonjenje ili tvrdi da ne posjeduje kabel u predmetnoj trasi, a infrastrukturni operator s tim nije suglasan, može pokrenuti postupak ozakonjenja pred HAKOM-om.

(4) Infrastrukturni operator može pred HAKOM-om pokrenuti postupak ozakonjenja, samo ako je prethodno pokušao sam urediti međusobni odnos s operatorima korisnicima i drugim pravnim ili fizičkim osobama.

(5) Infrastrukturni operator obvezan je, uz zahtjev za pokretanjem postupka ozakonjenja priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) dokaz da je podnositelj zahtjeva infrastrukturni operator na predmetnoj trasi kabelske kanalizacije

b) dokaz da je operator korisnik, pravna ili fizička osoba, odbila zaključiti ugovor o zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije ili tvrdi da nema položene kabele na predmetnoj trasi

c) lokaciju svakog pojedinog zdenca

d) situaciju kabelske kanalizacije predmetne trase

e) međusobnu udaljenost između zdenaca i

f) broj i tip cijevi između zdenaca.

Dokumentacija se dostavlja u dwf formatu, na CD-u, za točke c), d), e), i f) pri čemu broj dostavljenih CD-a mora biti jednak broju operatora korisnika i pravnih ili fizičkih osoba iz stavka 3. ovoga članka.

(6) HAKOM će, na temelju zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, zatražiti od operatora korisnika i svake druge pravne ili fizičke osobe, da u roku 30 dana prijave HAKOM-u uvučene kabele na predmetnoj trasi, na način da ih ucrtaju u dokumentaciju iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Dokumentaciju koju u skladu sa stavkom 6. ovoga članka dostave operatori korisnici ili druge pravne ili fizičke osobe, HAKOM će proslijediti podnositelju zahtjeva radi izrade konačne i cjelovite dokumentacije kao stvarnog stanja na predmetnoj trasi.

(8) Dokumentaciju iz stavka 7. ovoga članka, podnositelj zahtjeva će dostaviti HAKOM-u.

(9) Po završetku postupka, HAKOM donosi odluku kojom nalaže daljnje obveze infrastrukturnom operatoru, operatoru korisniku i pravnoj ili fizičkoj osobi, u cilju konačnog sređivanja stanja u kabelskoj kanalizaciji.

(10) Kabeli za koje se nije uspjelo prepoznati vlasništvo i funkcionalnost, bit će tretirani kao nekorišteni kabeli.

(11) Operator korisnik i pravna ili fizička osoba koji imaju uvučene kabele bez prethodno zaključenog ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije za predmetni kabel ili predmetne kabele, mogu pokrenuti postupak ozakonjenja, odnosno podnijeti zahtjev infrastrukturnom operatoru za sklapanje ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije.

(12) Najam za korištenje kabelske kanalizacije se plaća od dana pokretanja postupka ozakonjenja.

GLAVA V.
UVJETI PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ANTENSKIH STUPOVA

Zahtjev za pristup i zajedničko korištenje

Članak 17.

(1) Operator korisnik dostavlja infrastrukturnom operatoru zahtjev za pristup i zajedničko korištenje antenskog stupa za postavljanje svojeg antenskog sustava, radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme.

(2) Zahtjev operatora korisnika iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

a) zemljopisne odrednice lokacije antenskog stupa na kojeg se odnosi zahtjev

b) visinu na kojoj želi postaviti antenski sustav i smjerove

c) točan broj i tip antena po pojedinom smjeru

d) potreban prostor za smještaj opreme

e) idejno rješenje koje sadrži:

– tehničke detalje o dimenzijama i težini antena, antenskog sustava i ostale opreme koja je predmet zahtjeva za zajedničko korištenje

– posebne zahtjeve za prijenosnim kapacitetima uz prijedlog rješenja

– posebne zahtjeve za dostupnošću kabelske kanalizacije

– posebne zahtjeve glede elektroenergetskih potreba, ako je moguća kolokacija za telekomunikacijsku terminalnu opremu (inače elektroenergetski priključak treba zatražiti od operatora distribucijskog sustava) i

f) vremenski plan početka i trajanja zajedničkog korištenja.

(3) Infrastrukturni operator dostavlja operatoru korisniku, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obavijest o prihvaćanju ili neprihvaćanju zahtjeva.

Prihvaćanje zahtjeva za pristup i zajedničko korištenje

Članak 18.

(1) Ako infrastrukturni operator prihvaća zahtjev operatora korisnika iz članka 17. stavka 1. ovoga pravilnika, dostavit će operatoru korisniku prijedlog ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju antenskog stupa i svu raspoloživu projektnu dokumentaciju.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka operator korisnik je obvezan, o svome trošku, izraditi novu projektnu dokumentaciju za pristup i zajedničko korištenje antenskog stupa, usuglasiti je s infrastrukturnim operatorom, ishoditi potrebne dozvole, nabaviti materijal i opremu te naručiti izvođenje radova od ovlaštenih izvođača, uz obvezan stručni nadzor infrastrukturnog operatora ili neovisne ovlaštene osobe koju je odredio infrastrukturni operator.

Neprihvaćanje zahtjeva za pristup i zajedničko korištenje

Članak 19.

(1) Ako infrastrukturni operator ne prihvaća zahtjev operatora korisnika iz članka 17. stavka 1. ovoga pravilnika, uz obavijest o neprihvaćanju dostavit će operatoru korisniku i pisano obrazloženje o istome.

(2) Ako operator korisnik ne prihvaća obrazloženje infrastrukturnog operatora o odbijanju pristupa i zajedničkog korištenja antenskog stupa, operator korisnik može pred HAKOM-om pokrenuti postupak utvrđivanja postojanja odgovarajućih uvjeta za zajedničko korištenje.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka HAKOM će provesti postupak utvrđivanja postojanja odgovarajućih uvjeta i u slučaju postojanja tih uvjeta donijeti odluku koja u cijelosti zamjenjuje ugovor.

Obveza postavljanja oznaka

Članak 20.

(1) Sva instalirana elektronička komunikacijska oprema mora imati oznaku koja sadržava podatak o tipu opreme i vlasniku.

(2) Postavljanje oznaka obveza je vlasnika opreme.

GLAVA VI.
UVJETI PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ZGRADA I DRUGIH PRIPADAJUĆIH GRAĐEVINA I OPREME

Zahtjev za pristup i zajedničko korištenje

Članak 21.

(1) Operator korisnik dostavlja infrastrukturnom operatoru zahtjev za pristup i zajedničko korištenje zgrade i druge pripadajuće građevine i opreme.

(2) Zahtjev operatora korisnika iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

a) lokaciju (adresu) zgrade u odnosu na koju se pristup traži

b) detaljan tehnički opis

c) popis ostale infrastrukture (električna energija, voda i slično) za kojom ima potrebu u s vezi s pristupom i

d) vremenski plan početka i trajanja zajedničkog korištenja.

(3) Na postupak povodom zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Glave IV. ovoga pravilnika.

GLAVA VII.
UVJETI PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA SVJETLOVODNIH INSTALACIJA U ZGRADAMA

Obveza operatora zgrade

Članak 22.

(1) Operator zgrade obvezan je, na temelju razumnih zahtjeva i postojanja tehničkih mogućnosti te sklopljenih ugovora, omogućiti operatorima korisnicima pristup svjetlovodnim instalacijama i zajedničko korištenje na načelima nediskriminacije i jednakih uvjeta pristupa za sve operatore.

(2) Operator zgrade obvezan je, najmanje 60 dana prije nego što namjerava započeti s pružanjem usluga iz stavka 1. ovoga članka, objaviti ponudu pristupa koja mora uključivati:

a) informacije o tehničkim značajkama svjetlovodne instalacije i povezane opreme

b) cijenu, načine plaćanja i uvjete pristupa i korištenja svjetlovodnih instalacija i povezane opreme

c) uvjete narudžbe i otkazivanja usluge pristupa

d) rok i način ostvarivanja pristupa

e) odredbe o minimalnoj kakvoći usluge i

f) informacije koje su potrebne za priključenje korisnika.

(3) U slučaju kada je operator zgrade ujedno i operator svjetlovodne distribucijske mreže, smatra se da je sabirna točka distribucijski čvor.

(4) Ponudu pristupa iz stavka 2. i/ili 3. ovoga članka operator zgrade objavljuje na svojim internetskim stranicama i dostavlja HAKOM-u.

GLAVA VIII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci u tijeku i prestanak važenja drugih propisa

Članak 23.

(1) Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga pravilnika dovršit će se primjenom odredaba Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (»Narodne novine« br. 136/11, 44/12 i 75/13).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka.

Stupanje na snagu

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/01

Urbroj: 376-10-16-3

Zagreb, 13. travnja 2016.

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Dražen Lučić, v. r.

36 20.04.2016 Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme 36 20.04.2016 Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme 36 20.04.2016 Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme 36 20.04.2016 Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme