Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu

NN 36/2016 (20.4.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

992

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 554.a. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 326. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14), članka 272. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14) i članka 80. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13), članka 157.b Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), članka 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 80. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 74. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14 i 85/15), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 15. travnja 2016. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu (»Narodne novine« broj 136/15), u članku 2. mijenja se stavak 1. i glasi:

»1) Obveznici plaćanja naknada su:

1. subjekti nadzora Agencije iz članka 203. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15; dalje u tekstu: ZOS), osim subjekata nadzora iz članka 203. stavka 5. točaka 4., 5., 6., 7., 9.,10. i 11. ZOS-a, fizičkih osoba iz članka 203. ZOS-a i pravnih osoba iz članka 203. ZOS-a koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju putem poslovnog nastana ili putem slobode pružanja usluga na području Republike Hrvatske,

2. burze iz članka 280. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15, u daljnjem tekstu: ZTK),

3. središnja klirinška depozitarna društva iz članka 505. ZTK-a,

4. središnje druge ugovorne strane iz članka 501. stavka 1. točke 1. ZTK, koje dobiju odobrenje za rad od strane Agencije,

5. osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti sukladno članku 6. i članku 7. stavku 1. ZTK-a (kreditne institucije, investicijska društva i društva za upravljanje investicijskim fondovima),

5.a. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 5. i članka 198. stavka 5. točke 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15),

5.b. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 9. i članka 275. stavka 5. točaka 1, 2. i 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14).«

6. subjekti nadzora Agencije iz članka 325. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 16/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: ZOIFJP),

6.a. subjekti nadzora Agencije iz članka 271. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: ZAIF),

6.b. društva za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima, nad čijim je poslovanjem Agencija ovlaštena za provođenje nadzora,

7. leasing-društva iz članka 3. stavka 1. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13, u daljnjem tekstu: ZOL), leasing društva iz treće države i leasing društva države članice iz članka 46. stavka 2. ZOL-a koje obavljaju poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice sukladno članku 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 1. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice,

8. faktoring-društva iz članka 20. stavka 1. i pravne osobe koje obavljaju poslove faktoringa iz članka 117. stavka 1. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, broj 94/14 i 85/15, dalje u tekstu: ZOF), faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice sukladno članku 61. ZOF-a kao i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske preko podružnice,

9. mirovinska osiguravajuća društva iz članka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14),

10. društva za dokup mirovina iz članka 3. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine«, broj 153/13).«

Članak 2.

U članku 4. mijenja se stavak 1. koji sada glasi:

»1) Društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz članka 17. stavka 1. točke 1. i stavka 3. točke 1. ZOS-a dužna su Agenciji platiti naknadu u visini od 0,6 ‰ (tisućinki) računano od iznosa zaračunate bruto premije osiguranja odnosno reosiguranja.«

Članak 3.

U članku 4. mijenja se stavak 7. koji sada glasi:

»7) Društvo za osiguranje iz treće države iz članka 17. stavka 1. točke 5. i stavka 3. točke 4. ZOS-a koje u Republici Hrvatskoj obavlja poslove osiguranja putem poslovnog nastana odnosno koja obavljaju poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana dužno je Agenciji platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od dana završetka godine za koju se naknada obračunava.«

Članak 4.

U članku 4. mijenja se stavak 8. koji sada glasi:

»8) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje iz Švicarske Konfederacije iz članka 17. stavka 1. točke 4. i stavka 3. točke 3. ZOS-a koje u Republici Hrvatskoj obavlja poslove osiguranja putem poslovnog nastana odnosno koje obavlja poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana, dužno je Agenciji platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od završetka godine za koju se naknada obračunava.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-08/01

Urbroj: 326-01-220-221-16-2

Zagreb, 15. travnja 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

36 20.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu 36 20.04.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu