Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi

NN 37/2016 (22.4.2016.), Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1005

Na temelju članka 52. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O STANDARDNIM OPERATIVNIM POSTUPCIMA ZA PRUŽANJE POMOĆI NIŽOJ HIJERARHIJSKOJ RAZINI OD STRANE VIŠE RAZINE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKOJ NESREĆI I KATASTROFI

1. UVOD

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se postupci za utvrđivanje stanja nužnosti na temelju kojih, u slučaju kada se utvrdi da lokalni spasilački kapaciteti nisu dostatni, niža hijerarhijska razina sustava civilne zaštite može višoj razini sustava civilne zaštite sukladno načelu solidarnosti uputiti zahtjev kojim se traži pomoć u otklanjanju posljedica velike nesreće i katastrofe.

Članak 2.

Hijerarhijske razine sustava civilne zaštite su:

1. lokalna razina (jedinice lokalne samouprave)

2. područna (regionalna) razina (županije i Grad Zagreb)

3. državna razina.

2. STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK ZA TRAŽENJE POMOĆI

Članak 3.

(1) U slučaju velike nesreće, isključivo u slučaju kada su prethodno upotrijebljene sve sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite i iskorišteni svi raspoloživi kapaciteti ili ako su oni nedostatni za učinkovitost spašavanja na nižoj razini sustava civilne zaštite ta razina višoj hijerarhijskoj razini sustava civilne zaštite upućuje zahtjev kojim traži pomoć.

(2) Nakon provedenog postupka sagledavanja poduzetih operativnih aktivnosti sustava civilne zaštite na nižoj hijerarhijskoj razini sustava civilne zaštite u velikoj nesreći, stožer civilne zaštite donosi zaključak kojim se utvrđuje kako su upotrijebljene sve raspoložive snage i drugi kapaciteti sustava civilne zaštite ili kako su sve poduzete mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite nedostatne, uzimajući u obzir sve prethodno formalno utvrđene potrebe za učinkovito spašavanje te će uputiti zahtjev kojim traži pomoć.

(3) Načelnik stožera civilne zaštite, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti izvršnog tijela, zahtjev za traženje pomoći iz stavka 1. ovog članka šalje višoj hijerarhijskoj razini sustava civilne zaštite prema načelnom sadržaju iz obrasca u prilogu 3., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

(1) Zahtjev kojim se traži pomoć podnosi se samo u izvanrednim situacijama kada se analizom svih poduzetih operativnih aktivnosti sustava civilne zaštite na nižoj hijerarhijskoj razini sustava civilne zaštite u velikoj nesreći utvrdi stvarno stanje spremnosti kapaciteta sustava prema sljedećim kriterijima:

– stvarni manjak u potrebnim operativnim kapacitetima za učinkovito spašavanje u slučaju velike nesreće i katastrofe,

– izraženim velikim nedostatcima u osposobljenosti ili opremljenosti te kompetencijama/stručnosti operativnih snaga koji značajno umanjuju njihovu operativnu spremnost za uspješno djelovanje u velikoj nesreći, koje se utvrđuju po svakoj komponenti sustava i zapisnički konstatiraju,

– kao zamjena lokalno angažiranih operativnih snaga nakon 24 sata njihovog besprekidnog djelovanja u velikoj nesreći, s time da se nakon odmora od 12 sati ponovo uključe u sanaciju posljedica izvanrednog događaja.

(2) Zahtjev kojim se traži pomoć koji nije u skladu s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, odnosno kada nije izrađen sukladno stavku 1. ovog članka smatrat će se neosnovanim te kao pokušaj zlouporabe načela solidarnosti.

(3) Kada se utvrdi stanje iz stavka 2. ovog članka, viša hijerarhijska razina sustava civilne zaštite odbit će zahtjev kojim niža hijerarhijska razina sustava civilne zaštite traži pomoć, o čemu će odmah obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

(4) Niža hijerarhijska razina koja je zatražila pomoć i istu dobila, obvezna je sa svojim operativnim snagama sustava civilne zaštite nastaviti s djelovanjem na sanaciji posljedica izvanrednog događaja.

Članak 5.

(1) Suglasnost izvršnog tijela na prijedlog zahtjeva kojim se traži pomoć od više hijerarhijske razine sustava civilne zaštite, načelnik stožera civilne zaštite može iznimno, u slučaju hitnosti zatražiti i usmeno (neposredno osobnom komunikacijom, telefonski, radio vezom i na drugi raspoloživ način) o čemu se u dnevniku rada registrira službena zabilješka, a obvezno se dostavlja i u pismenom obliku na obrascu iz priloga 1. ovog Pravilnika u roku 3 sata od pribavljene usmene suglasnosti.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti mora sadržavati kratak opis velike nesreće s nastalim i daljnjim mogućim posljedicama, pregled angažiranih vlastitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i materijalno tehničkih sredstava do pripreme zahtjeva i procjenu potrebnih dodatnih operativnih snaga i/ili potrebne materijalne ili druge pomoći.

Članak 6.

Po dobivanju suglasnosti od izvršnog tijela na zahtjev kojim se traži pomoć, načelnik stožera civilne zaštite niže hijerarhijske razine zahtjev može iznimno, zbog hitnosti, višoj hijerarhijskoj razini sustava civilne zaštite uputiti i usmeno (telefonski, radio vezom ili na drugi raspoloživi način), a pismeno se, obvezno na obrascu iz priloga 3. ovog Pravilnika, mora dostaviti načelniku stožera civilne zaštite više hijerarhijske razine u roku od 12 sati od prethodno usmeno ispostavljenog zahtjeva.

3. STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA TRAŽENJE POMOĆI

Članak 7.

(1) Načelnik i članovi stožera civilne zaštite područne (regionalne) razine sustava civilne zaštite procjenjuju opravdanost zahtjeva kojim u velikoj nesreći niža razina traži pomoć te u slučaju njegove opravdanosti/neopravdanosti, uz prethodnu suglasnost izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, odobrava/ne odobrava slanje tražene pomoći ili sukladno stvarnim okolnostima s tražiteljom pomoći dogovara pomoć koju može poslati/pružiti.

(2) Odgovor na zaprimljeni zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora se dati unutar 3 sata od zaprimanja istog.

(3) Načelnik i članovi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske analiziraju zahtjev kojim se traži pomoć zaprimljen od načelnika stožera civilne zaštite područne (regionalne) razine, u slučaju opravdanosti odobrava zahtjev te koordinira uključivanje kapaciteta civilne zaštite s državne razine i po potrebi Oružanih snaga Republike Hrvatske i policije.

(4) Odgovor na zaprimljeni zahtjev iz stavka 3. ovog članka mora se dati unutar 3 sata od zaprimanja istog.

Članak 8.

Zahtjevi kojima se traži pomoć, odluke o pružanju pomoći i drugi vezani dokumenti radnog karaktera, sastavni su dio službenih radnih dokumenata koji se vode uz dnevnik rada stožera civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi i čuvaju se trajno.

4. DIJAGRAM TIJEKA INFORMACIJA PRIPREME I SLANJA ZAHTJEVA KOJIM SE TRAŽI POMOĆ

– faze 1 i 2 – postupak pribavljanja prethodne suglasnosti izvršnog tijela na nacrt zahtjeva kojim se traži pomoć više hijerarhijske razine sustava civilne zaštite

– faza 3 – procesuiranje zahtjeva o traženju pomoći.

5. STUPANJE NA SNAGU

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/16-03/09

Urbroj: 543-01-08-01-16-2

Zagreb, 14. travnja 2016.

Ravnatelj
dr. sc. Jadran Perinić, v. r.

PRILOG 1

          


PRILOG 2PRILOG 337 22.04.2016 Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 37 22.04.2016 Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 37 22.04.2016 Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 37 22.04.2016 Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 37 22.04.2016 Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 37 22.04.2016 Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 37 22.04.2016 Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi