Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite

NN 37/2016 (22.4.2016.), Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1006

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O SASTAVU STOŽERA, NAČINU RADA TE UVJETIMA ZA IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se osnivanje stožera civilne zaštite na razini Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sastav stožera, uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera te način rada stožera.

Članak 2.

(1) Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

(2) Stožer civilne zaštite osniva se na razini Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II. SASTAV STOŽERA

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

Članak 3.

(1) U postupku predlaganja članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite službeno traži prijedloge za imenovanje članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od središnjih tijela državne uprave nadležnih za:

– unutarnje poslove

– obranu

– financije

– zdravlje

– poljoprivredu

– zaštitu okoliša i prirode

– graditeljstvo

– gospodarstvo

– pomorstvo, promet i infrastrukturu

– socijalnu politiku i mlade i

– vanjske i europske poslove.

(2) Pored predstavnika središnjih tijela državne uprave iz stavka 1. ovog članka, središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite službeno traži prijedloge članova stožera od:

– Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

– Državnog hidrometeorološkog zavoda

– Seizmološke službe

– Hrvatskih voda

– Hrvatske vatrogasne zajednice

– Hrvatskog crvenog križa i

– Hrvatske gorske službe spašavanja.

(3) Načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite koji rukovodi radom Stožera.

(4) Članovi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske po dužnosti su zamjenik ravnatelja i čelnici ustrojstvenih cjelina (sektora) središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

(5) Sve zaprimljene prijedloge, središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite objedinjava u formalni prijedlog koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske.

(6) Vlada Republike Hrvatske donosi Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

(1) Središnja tijela državne uprave predlažu članove Stožera civilne zaštite iz redova državnih dužnosnika ili državnih službenika iz potkategorije glavnih rukovoditelja.

(2) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštitu predlaže zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske između članova Stožera iz sastava tog tijela.

Stožeri civilne zaštite jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba

Članak 5.

(1) Župan i gradonačelnik Grada Zagreba odlukom osnivaju stožer civilne zaštite i imenuju načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera.

(2) Stožer civilne zaštite županije i Grada Zagreba u pravilu se sastoji od:

– načelnika i zamjenika načelnika

– predstavnika po dužnosti (rukovodeći službenik upravnog tijela za poslove civilne zaštite i rukovodeći službenik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite)

– pročelnika upravnih odjela (za komunalne poslove i zaštitu okoliša, društvene djelatnosti, graditeljstvo i prostorno uređenje, gospodarstvo i drugih)

– ravnatelja ustanove za hitnu medicinu županije

– ravnatelja bolnica

– ravnatelja doma zdravlja županije i

– županijskog vatrogasnog zapovjednika

– načelnika policijske uprave

– ravnatelja društva Crvenog križa županije

– pročelnika stanice Hrvatske gorske službe spašavanja

– jednog zapovjednika specijalističkih postrojbi civilne zaštite i

– opunomoćenih predstavnika pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

(3) Stožer civilne zaštite županije i Grada Zagreba u pravilu broji do 15 članova.

(4) Za pojedine oblike mjesne samouprave na svojim područjima veliki gradovi mogu imenovati stožer civilne zaštite.

(5) Načelnik stožera civilne zaštite iz stavka 4. ovog članka u pravilu je predsjednik vijeća mjesne samouprave.

(6) Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite objavljuje se u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Stožeri civilne zaštite jedinica lokalne samouprave

Članak 6.

(1) Općinski načelnik i gradonačelnik odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera.

(2) Stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u pravilu broji do 12 članova.

(3) U postupku predlaganja članova stožera za civilnu zaštitu jedinice lokalne samouprave, nadležno tijelo uprave od operativnih snaga sustava civilne zaštite službeno traži prijedloge za imenovanje članova stožera civilne zaštite.

(4) Operativne snage iz stavka 3. ovog članka iz čijih se redova mogu imenovati članovima stožera civilne zaštite su: vatrogastvo, društva Crvenog križa, stanice Hrvatske gorske službe spašavanja, druge udruge građana, pravne osobe od značaja za sustav civilne zaštite na razini jedinice lokalne samouprave i predstavnik postrojbi civilne zaštite, a članovima stožera mogu se imenovati i pročelnici upravnih tijela jedinica lokalne samouprave.

(5) Članovi stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave po dužnosti su rukovodeća osoba policijske postaje, predstavnik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite, vatrogasni zapovjednik, predstavnik Crvenog križa i čelna osoba zdravstvene ustanove.

(6) Sve zaprimljene prijedloge tijelo iz stavka 3. ovog članka objedinjava u formalni prijedlog koji dostavlja općinskom načelniku i gradonačelniku.

(7) Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave koja se objavljuje se u službenom glasilu.

Članak 7.

Članove stožera iz članaka 5. i 7. ovog Pravilnika imenuje izvršno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost.

III. UVJETI ZA IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 8.

Načelnik i zamjenik načelnika stožera civilne zaštite u pravilu imenuju se iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite, zamjenika izvršnih tijela ili pročelnika upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodno provedene konzultacije i prihvaćanje raspoređivanja na te dužnosti.

Članak 9.

(1) Osobe koje se predlažu za imenovanje u stožer civilne zaštite, osim potrebnih stručnih kompetencija za obavljanje dužnosti u stožeru civilne zaštite moraju imati i formalno pravo na odlučivanje.

(2) Kada se na dužnosti u stožeru civilne zaštite predlažu osobe koje nemaju formalni autoritet ili u situacijama kada se zbog spriječenosti imenovanih članova stožera u njihov rad uključuju zamjenski predstavnici, oni moraju imati ovlaštenje za odlučivanje kojim im se daje formalni autoritet.

Članak 10.

Članovi stožera civilne zaštite dužni su u roku godine dana od imenovanja završiti osposobljavanje koji provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim programom i propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

IV. NAČIN RADA STOŽERA

Članak 11.

(1) Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

(2) Načelnik stožera civilne zaštite koji operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 12.

Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne okolnosti.

Članak 13.

(1) Kada se sustavima ranog upozoravanja ili kroz međunarodnu razmjenu najavi mogućnost nastajanja velike nesreće i katastrofe, stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske sukcesivno podižu razinu pripravnosti stožera.

(2) Stožer civilne zaštite područne (regionalne) samouprave stavlja se u stanje pripravnosti kada prijeti realna opasnost od nastanka velike nesreće ili katastrofe ili kada se na području jedne lokalne samouprave proglasi stanje velike nesreće.

(3) Stožer civilne zaštite područne (regionalne) samouprave aktivira se nakon što načelnik stožera zaprimi zahtjev za dodatnu pomoć od strane općine (hijerarhijski niže razine sustava civilne zaštite) sa svog područja.

(4) Kada se na području jedne područne (regionalne) samouprave proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske stavlja se u stanje pripravnosti.

(5) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske aktivira se nakon što načelnik stožera zaprimi zahtjev od stožera područne (regionalne) samouprave za dodatnu pomoć i ocjeni ga opravdanim.

(6) Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik stožera.

Članak 14.

(1) Kada se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske preuzimaju sve poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica.

(2) Stožer civilne zaštite područne (regionalne) samouprave aktivira se kada se na području njegove nadležnosti istovremeno u dvije ili više lokalnih samouprava proglasi stanje velike nesreće.

(3) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske aktivira se kada se na području dvije i više jedinica područne (regionalne) samouprave istovremeno proglasi stanje velike nesreće i katastrofe.

(4) Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera donosi načelnik stožera.

Članak 15.

(1) U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, stožeri mogu raditi u punom ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

(2) Načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na sjednicu Stožera može, u slučaju opravdane žurne potrebe za ekspertnim savjetom koji će olakšati provođenje mjera i aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, pozvati i stručnjake iz drugih tijela javne vlasti, znanstvenih institucija, pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku i drugih pravnih osoba i udruga građana.

(3) Načelnik stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili izvršno tijelo kada velika nesreća nastupi, na sjednice stožera civilne zaštite može u slučaju potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku, drugih pravnih osoba i udruga građana koje djeluju na njihovom području (kapetan lučke kapetanije, ravnatelj županijskog zavoda za javno zdravstvo, predstavnik Hrvatskih voda, županijski veterinarski inspektor i drugi).

(4) Načelnici stožera civilne zaštite na svim razinama, pored kapaciteta iz stavaka 2. i 3. ovog članka, mogu zatražiti stručnu pomoć kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

(5) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kada je Republika Hrvatska pogođena katastrofom može Vladi Republike Hrvatske predložiti upućivanje zahtjeva za pružanjem međunarodne pomoći.

Članak 16.

Dvije ili više jedinica lokalne samouprave, koje zajednički organiziraju poslove civilne zaštite, dužne su sporazumom urediti način suradnje stožera civilne zaštite te posebno nadležnosti i prioritete kada u velikoj nesreći i katastrofi nastane potreba za istovremenu uporabu zajedničkih postrojbi civilne zaštite.

Članak 17.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite obavlja administrativno – tehničke poslove te osigurava druge uvjete za rad Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

(2) Sva tijela zastupljena u Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske u velikoj nesreći i katastrofi dužna su svojim predstavnicima tijekom pripravnosti ili aktivnog djelovanja Stožera pružati svu stručnu i operativnu potporu potrebnu za učinkovito provođenje zadaća angažiranih kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite iz vlastitog djelokruga.

(3) Potpora iz stavka 2. ovog članka provodi se na način kojim se osigurava sudjelovanje svih raspoloživih namjenskih sektorskih sposobnosti uključujući i aktivno sudjelovanje čelnih osoba tijela tijekom uporabe kapaciteta sukladno Državnom planu djelovanja civilne zaštite i posebnim sektorskim operativnim planovima civilne zaštite usvojenim za potrebe djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 18.

(1) Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za rad stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurava jedinstveni upravni odjel općine, upravno tijelo gradske ili županijske uprave i Grada Zagreba (u pravilu za poslove civilne zaštite) sukladno odluci izvršnog tijela.

(2) Svakom članu stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tijelo koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog područja, a što se utvrđuje planom djelovanja civilne zaštite, vanjskim planom civilne zaštite i operativnim planovima civilne zaštite pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 19.

Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite za Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za stožer civilne zaštite te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže načelnik stožera, a provodi se prema planovima djelovanja civilne zaštite usvojene za svaku od razina ustrojavanja sustava civilne zaštite (lokalne, područne i državne).

(2) Pozivanje članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske provodi Državni centar zaštite i spašavanja.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/15-03/07

Urbroj: 543-01-08-01-16-2

Zagreb, 12. travnja 2016.

Ravnatelj

dr. sc. Jadran Perinić, v. r.