Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 37/2016 (22.4.2016.), Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1011

Na temelju odredbi članka 181. stavka 3. i članka 191. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19 urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016. godine) u dijelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– oblik i sadržaj financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) te način i rokovi dostavljanja tih izvještaja Agenciji,

– oblik i sadržaj godišnjeg izvješća i konsolidiranog godišnjeg izvješća te rokovi njihova javnog objavljivanja i dostavljanja Agenciji,

– sadržaj registra imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima te opseg, način i rokovi izvještavanja.

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine u skladu sa Zakonom o osiguranju, propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI).

(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu od strane Agencije.

(3) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je voditi registar imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u skladu s člankom 180. stavkom 6. i člankom 181. Zakona o osiguranju te ovim Pravilnikom.

(4) U smislu ovoga Pravilnika pojam »tehničke pričuve« odnosi se na tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima.

II. OBLIK I SADRŽAJ FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca),

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka i Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti),

3. Izvještaj o novčanim tokovima,

4. Izvještaj o promjenama kapitala i

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Oblik i sadržaj financijskih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama MSFI-a na način da trebaju:

– pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

– objaviti informacije prema zahtjevima MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještajima iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka,

– pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještajima iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih, a što minimalno uključuje podatke o kretanju prosječnog prinosa kojeg je društvo za osiguranje ostvarilo ulaganjem sredstava matematičke pričuve, podatke o kvoti šteta po vrstama neživotnih osiguranja, kvoti troškova po vrstama neživotnih osiguranja te kombiniranoj kvoti.

Dodatni izvještaji

Članak 4.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je osim financijskih izvještaja iz članka 3. ovoga Pravilnika, a u cilju osiguranja dodatnih podataka i informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i poslovnim aktivnostima društva sastavljati i dodatne izvještaje.

(2) Dodatni izvještaji društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje su:

1. Izvještaj o pregledu ulaganja (Obrazac: IPU),

2. Izvještaj o registru imovine za pokriće tehničkih pričuva (Obrazac: REG),

3. Izvještaj o starosnoj strukturi potraživanja iz poslova izravnog osiguranja (Obrazac: SSP),

4. Izvještaj o prihodima i troškovima ulaganja prema izvoru sredstava (Obrazac: PiT),

5. Račun dobiti i gubitka po vrstama i rizicima osiguranja (Obrazac: RDG-O),

6. Račun dobiti i gubitka za poslove reosiguranja (Obrazac: RDG-R),

7. Izvještaj o ročnoj usklađenosti imovine za pokriće matematičke pričuve s obvezama iz matematičke pričuve (Obrazac: RU-MP),

8. Izvještaj o ročnoj usklađenosti imovine za pokriće tehničkih pričuva osim matematičke pričuve s obvezama iz tehničkih pričuva osim matematičke pričuve (Obrazac: RU-TP).

(3) Oblik i sadržaj dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz stavka 2. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Konsolidirani financijski izvještaji

Članak 5.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje je matično društvo u grupi osiguratelja dužno je sastavljati konsolidirane financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika u skladu s obrascima iz Priloga 1 ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju da ne postoji odnos matičnog društva i društva kćeri, društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje je povezano na jedan od načina propisanih člankom 297. Zakona o osiguranju s drugom pravnom osobom, Agencija može rješenjem naložiti sastavljanje i dostavu konsolidiranih financijskih izvještaja u svrhu obavljanja potpunog nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Agencija određuje opseg konsolidacije, pravne osobe koje će biti obuhvaćene konsolidacijom te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja.

III. GODIŠNJE IZVJEŠĆE I KONSOLIDIRANO GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Članak 6.

Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je sastavljati godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo.

IV. ROKOVI I NAČIN DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Rokovi dostave izvještaja

Članak 7.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je sastavljati:

– financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine,

– financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.),

– dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine,

– dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (31. 3., 30. 6., 30. 9., 31.12.),

– godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine.

(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje je matično društvo u grupi osiguratelja dužno je sastavljati konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i konsolidirano godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine.

Članak 8.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika te godišnje dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(3) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(4) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje je matično društvo u grupi osiguratelja dužno je dostaviti Agenciji konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i konsolidirano godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

Način dostave izvještaja

Članak 9.

(1) Izvještaje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 4. te članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 1. ovoga članka, društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 4. te članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja. Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji zajedno sa revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja iz članka 192. stavka 1. točke 1. Zakona o osiguranju u pisanom obliku.

(5) Godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji u pisanom obliku.

(6) Konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i konsolidirano godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje je matično društvo u grupi osiguratelja dužno je dostaviti Agenciji u pisanom obliku.

IV. JAVNO OBJAVLJIVANJE

Članak 10.

Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je na svojim mrežnim stranicama za posljednjih pet poslovnih godina objaviti najmanje:

– godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– mišljenje revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja,

– mišljenje neovisnog ovlaštenog aktuara kojeg je za potrebe revizije angažiralo revizorsko društvo.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje (»Narodne novine« broj 132/10 i 39/12), Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 132/10 i 39/12) i Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanja (»Narodne novine« broj 119/09, 155/09, 1/12, 39/12, 79/13 i 105/13).

(2) Do donošenja kontnog plana iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak Odluci o kontom planu društava za osiguranje i reosiguranje (»Narodne novine« broj 61/07).

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na tromjesečne financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31.3.2016. godine.

(2) Iznimno od rokova propisanih člankom 8. ovoga Pravilnika tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 2. ovoga Pravilnika i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točke 1. do 4. ovoga Pravilnika sa stanjem na dan 31.3.2016. društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji najkasnije do 15.6.2016. godine.

Klasa: 011-02/16-04/22

Urbroj: 326-01-660-16-01

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 2.


37 22.04.2016 Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje