Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja

NN 37/2016 (22.4.2016.), Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja

37 22.04.2016 Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

998

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O UVJETIMA KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, REDOVNIH ZRAKOPLOVNIH LINIJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA, SREDSTAVA REPREZENTACIJE TE NAČINU ODOBRAVANJA SLUŽBENIH PUTOVANJA

I.

Ovom se Odlukom određuju državni dužnosnici i državni službenici i namještenici koji imaju pravo na korištenje službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije na teret sredstava državnoga proračuna Republike Hrvatske, te se utvrđuje način odobravanja službenih putovanja.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na djelatne vojne osobe u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, u skladu s posebnim propisima.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju također i na dužnosnike i zaposlenike u pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska (agencije, zavodi, fondovi i druge pravne osobe s javnim ovlastima), ako nije drugačije propisano posebnim propisom.

II.

Radi ostvarivanja prava iz ove Odluke državni dužnosnici svrstani su u tri skupine, i to:

I. skupina

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske

– prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

– ministar

II. skupina

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– zamjenik ministra

– glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske

– predstojnik državnog ureda

III. skupina

– ravnatelj Porezne uprave

– ravnatelj Carinske uprave

– glavni ravnatelj policije

– zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske

– glavni državni rizničar

– pomoćnik ministra

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske

– ravnatelj državne upravne organizacije.

III.

Državni službenici koji imaju određena prava iz ove Odluke su:

– savjetnici predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– pomoćnik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske

– ravnatelj ureda – tajnik radnog tijela Vlade Republike Hrvatske

– službenici imenovani na radna mjesta iz članka 151.a Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 13/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

– službenici raspoređeni na radna mjesta položaja I. vrste u točkama 1. – 5. iz članka 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15)

– inspektori i drugi državni službenici ovlašteni za provedbu nadzora

– administrativni tajnik dužnosnika iz točke II. ove Odluke.

SLUŽBENI AUTOMOBILI

IV.

Službeni automobil u smislu ove Odluke je osobni automobil u smislu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) u vlasništvu tijela ili pravne osobe koji se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: tijelo) ili vozilo ugovoreno putem operativnog leasinga čija se uporaba podmiruje iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, a koristi se isključivo za potrebe tijela.

Ministri koriste službeni automobil srednje klase sa ili bez službenog vozača.

Državni dužnosnici II. i III. skupine iz točke II. ove Odluke koriste službeni automobil srednje ili niže klase, sa ili bez službenog vozača isključivo za službene potrebe.

Državni dužnosnici koji imaju status štićene osobe koriste službeni automobil koji im je dodijeljen sukladno posebnim propisima o određivanju štićenih osoba i provođenju njihove zaštite i osiguranja.

V.

Čelnik tijela može, posebnom pisanom odlukom koja mora biti obrazložena, pod određenim uvjetima odobriti korištenje službenog automobila sa ili bez službenog vozača isključivo za službene potrebe državnom službeniku iz točke III. ove Odluke, kao i drugom državnom službeniku i namješteniku, a s obzirom na djelokrug i vrstu poslova koji se obavljaju u pojedinom tijelu.

Čelnik tijela dužan je internim aktom urediti način korištenja službenih automobila, posebno u dijelu vođenja putnih radnih listova te praćenja troškova po svakom službenom vozilu.

VI.

Službeni automobil sa službenim vozačem koristi se izvan sjedišta tijela isključivo za službena putovanja temeljem putnog naloga.

Ministar uprave će u suradnji s ministrom financija i predstojnikom Državnog ureda za središnju javnu nabavu izraditi Smjernice za upravljanje voznim parkom, u kojima će se pobliže odrediti klase vozila i druga pitanja vezana uz upravljanje voznim parkom.

SLUŽBENI MOBILNI TELEFONI

VII.

Službene mobilne telefone imaju pravo koristiti svi državni dužnosnici i državni službenici iz točaka II. i III. ove Odluke.

Čelnik tijela može posebnom pisanom odlukom odobriti korištenje službenog mobilnog telefona i drugim državnim službenicima i namještenicima, ako to zahtijevaju potrebe službe.

Troškovi mobilnih telefona uključuju i troškove mobilnog interneta.

VIII.

Službeni mobilni telefoni moraju biti međusobno umreženi.

IX.

Državni dužnosnici I. skupine iz točke II. ove Odluke mogu, bez ograničenja, koristiti službene mobilne telefone.

Državni dužnosnici II. i III. skupine iz točke II. ove Odluke mogu koristiti službene mobilne telefone do iznosa od 400,00 kuna mjesečno, uključujući PDV i druge fiksne troškove po korisničkom broju.

Državni službenici iz točke III. ove Odluke, kao i ostali državni službenici i namještenici iz točke VII. stavka 2. ove Odluke, mogu koristiti službene mobilne telefone do iznosa od 150,00 kuna mjesečno, uključujući PDV i druge fiksne troškove po korisničkom broju.

Troškove iznad iznosa iz stavaka 2. i 3. ove točke podmiruje neposredni korisnik, pri obračunu prve sljedeće plaće nakon dostave mjesečnog računa.

Iznimno od stavka 3. ove točke čelnik tijela može za pojedine državne službenike iz točke III. ove Odluke, kao i za ostale državne službenike i namještenike iz točke VII. stavka 2. ove Odluke, pisanom odlukom odrediti korištenje službenih mobilnih telefona u manjem iznosu od utvrđenog iznosa u stavku 3. ove točke, a sukladno službenim potrebama.

Iznimno od stavaka 2. i 3. ove točke, čelnik tijela može, na temelju obrazloženog zahtjeva neposrednog korisnika, pisanom odlukom odobriti prekoračenje iznosa iz stavaka 2. i 3. ove točke, ako je to neophodno za obavljanje zadataka tijela.

REDOVNE ZRAKOPLOVNE LINIJE

X.

Pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte poslovnog razreda pripada predsjedniku i potpredsjednicima Vlade Republike Hrvatske isključivo za službene potrebe.

Drugi državni dužnosnici I., II. i III. skupine iz točke II. ove Odluke, državni službenici i namještenici u tijelima, kao i druge osobe koje putuju na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za službene potrebe, imaju pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte ekonomskog razreda.

Iznimno, čelnik tijela može osobama iz stavka 2. ove točke, ako je to neophodno za obavljanje zadataka tijela, pisanom odlukom odobriti korištenje putničke karte višeg razreda, isključivo za prekooceanske letove.

POSLOVNE KREDITNE KARTICE

XI.

Poslovne kreditne kartice mogu koristiti isključivo za službene potrebe državni dužnosnici iz točke II. ove Odluke.

Poslovne kreditne kartice mogu koristiti isključivo za službene potrebe i državni službenici koji za to dobiju pisano odobrenje čelnika tijela.

XII.

Poslovne kreditne kartice mogu se koristiti za plaćanje svih troškova obuhvaćenih putnim nalozima za putovanje u zemlji i inozemstvu, internim aktima tijela za obavljanje poslova iz djelokruga, kao i za plaćanje drugih troškova na koje osoba na koju glasi poslovna kreditna kartica ima pravo prema odredbama ove Odluke.

Troškove koji su plaćeni suprotno stavku 1. ove točke podmiruje neposredni korisnik, pri obračunu prve sljedeće plaće nakon dostave mjesečnog računa.

SREDSTVA REPREZENTACIJE

XIII.

Pravo na korištenje sredstava reprezentacije imaju državni dužnosnici I. i II. skupine iz točke II. ove Odluke, isključivo za službene potrebe.

Iznimno od stavka 1. ove točke, čelnik tijela može na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva odobriti korištenje sredstava reprezentacije i dužnosnicima III. skupine iz točke II. ove Odluke, isključivo za službene potrebe.

Čelnik tijela dužan je internim aktom urediti način korištenja sredstava reprezentacije odnosno odrediti korisnike reprezentacije i razloge ugošćivanja.

SLUŽBENA PUTOVANJA

XIV.

Službena putovanja moraju biti povezana s djelokrugom i zadacima tijela.

Službena putovanja odobrava čelnik tijela ili osoba koju čelnik tijela za to ovlasti sukladno propisima o unutarnjem ustrojstvu.

Čelnik tijela je dužan internim aktom detaljnije urediti način odobravanja i provedbe službenih putovanja.

XV.

Kategorija smještaja ne može biti viša od četiri zvjezdice.

Iznimno od stavka 1. ove točke, čelnik tijela može na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva neposrednog korisnika odobriti smještaj više kategorije, ako je to neophodno za obavljanje zadataka tijela.

XVI.

Članovi Vlade Republike Hrvatske dužni su izvijestiti predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova o planiranim službenim putovanjima u inozemstvo, najkasnije osam dana unaprijed.

Ministri i predstojnici državnih ureda dužni su izvijestiti i nadležnog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske o planiranim službenim putovanjima u inozemstvo, najkasnije osam dana unaprijed.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XVII.

Čelnici tijela donijet će ili uskladiti interne akte iz točke XIII. stavka 3. i točke XIV. stavka 3. ove Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ministar uprave će u suradnji s ministrom financija i predstojnikom Državnog ureda za središnju javnu nabavu izraditi Smjernice iz točke VI. stavka 2. ove Odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i objaviti ih na internetskoj stranici Ministarstva uprave.

Čelnici tijela donijet će ili uskladiti interne akte iz točke V. stavka 2. ove Odluke u roku od 30 dana od dana objave Smjernica iz točke VI. stavka 2. ove Odluke.

Odredbe točke IV. stavaka 2. i 3. ove Odluke ne odnose se na korištenje službenih automobila nabavljenih prije stupanja na snagu ove Odluke.

Sve pravne osobe iz točke I. stavka 3. ove Odluke dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladiti svoje interne akte s odredbama ove Odluke te o tome izvijestiti nadležno ministarstvo.

XVIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja (»Narodne novine«, br. 5/12, 128/12 i 24/14).

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica te sredstava reprezentacije u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, klase: 031-11/12-01/02, urbroja: 5030106-12-1, od 19. siječnja 2012. godine.

XIX.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/46

Urbroj: 50301-09/06-16-11

Zagreb, 20. travnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.