Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

NN 38/2016 (25.4.2016.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

38 25.04.2016 Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1013

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 41/14 i 143/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2016. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:

1. 32,95% onima koje promiču razvoj sporta,

2. 4,52% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti,

3. 17,81% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,

4. 19,31% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,

5. 4,01% onima koje se bave tehničkom kulturom,

6. 12,41% onima koje se bave kulturom,

7. 2,11% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih,

8. 6,88% onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe raspoređuju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu na sljedeći način:

1. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 1., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A557047 – Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini – 98,00%, te u razdjelu 096 Ministarstvo zdravlja, Glavi 09605 Ministarstvo zdravlja, za aktivnost A734201 – Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping – 2,00%.

2. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 2., u razdjelu 096 Ministarstvo zdravlja, Glavi 09605 Ministarstvo zdravlja, za aktivnost A795004 – Prevencija, rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija ovisnika i smanjenje šteta – 60,64%, Glavi 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva, RKP-u 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, za aktivnost A884001 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo – 16,62%, u razdjelu 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glavi 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih, za aktivnost A558053 – Potpora za programe usmjerene djeci i mladima – 14,58%, te u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga, za aktivnost A530026 – Inovativni programi u području prevencije i resocijalizacije ovisnika 8,16%.

3. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 3., u razdjelu 041 Ministarstvo branitelja, Glavi 04105 Ministarstvo branitelja, za aktivnost A753015 – Udruge branitelja – 9,41%, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost A777058 – Pomoći organizacijama koje se have humanitarnom djelatnošću u inozemstvu – 6,45%, u razdjelu 096 Ministarstvo zdravlja, Glavi 09605 Ministarstvo zdravlja, za aktivnost A618007 – Hrvatski Crveni križ – 4,05%, za aktivnost A884001 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo – 1,22%, za aktivnost A803005 – Suradnja s udrugama građana – 5,86%, u razdjelu 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glavi 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih, za aktivnost A558047 – Politika za mlade – 8,01%, za aktivnost A558049 – Provedba mjera obiteljske i populacijske politike 3,91%, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 19,72%, za aktivnost A754006 – Razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj – 4,89%, za aktivnost A754015 – Zaklada »Hrvatska za djecu« – 21,73% i za aktivnost A792009 – Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima – 6,45%, te u razdjelu 110 Ministarstvo pravosuđa, Glavi 11005 Ministarstvo pravosuđa, za aktivnost A576241 – Podrška svjedocima i žrtvama kaznenih djela – 2,44% i u Glavi 11010 Zatvori i kaznionice, za aktivnost A630000 – Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere – 5,86%.

4. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 4., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A578041 – Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju – 14,80% i za aktivnost A733051 – Programi izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente – 2,22%, te u razdjelu 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glavi 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 44,78% i za aktivnost A754019 – Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom – 38,20%.

5. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 5., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A577028 – Poticaji. Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – 100,00%.

6. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 6., u razdjelu 032 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za aktivnost A862006 – Programi Hrvata izvan Republike Hrvatske – 3,80% i za aktivnost A862021 – Programi Hrvata izvan Republike Hrvatske – Međunarodna razvojna suradnja 8,80%, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske – 1,23%, za aktivnost A777045 – Informiranje o EU – 1,22%, za aktivnost T777036 – Javna diplomacija – 2,45%, te u razdjelu 055 Ministarstvo kulture, Glavi 05505 Ministarstvo kulture, za aktivnost A565027 – Programi muzejsko galerijske djelatnosti 5,19%, za aktivnost A565030 – Programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti – 25,98%, za aktivnost A565033 – Nove medijske kulture – 12,34%, za aktivnost A565034 – Međunarodna kulturna suradnja – 12,89%, za aktivnost A781006 – Zaklada »Kultura nova« – 18,53% i za aktivnost A781002 – Književno izdavaštvo – 7,57%.

7. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 7., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A577130 – Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih – 100,00%.

8. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 8., u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, za aktivnost A509014 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Udruge za razvoj zajednice – 92,95% i za aktivnost A509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva – 7,05%.

Članak 4.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo branitelja, Ministarstvo pravosuđa, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ured za udruge i Ured za suzbijanje zlouporabe droga izvještaj o utrošku sredstava raspoređenih prema članku 3. ove Uredbe, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, dostavljaju Ministarstvu financija do 31. siječnja 2017. godine.

Članak 5.

Evidenciju o vrstama prihoda od igara na sreću iz kojih se izdvaja dio prihoda za financiranje programa organizacija vodi Financijska agencija, i to za:

– naknadu za priređivanja lutrijskih igara,

– naknadu za priređivanja igara na sreću u casinima,

– naknadu za priređivanje klađenja,

– naknadu za priređivanja igara na sreću na automatima,

– prihode iz dobiti Hrvatske lutrije.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/10

Urbroj: 50301-04/12-16-2

Zagreb, 22. travnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.