Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

NN 39/2016 (28.4.2016.), Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1030

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013,14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODJELI TRŽIŠNE KOMPENZACIJE U RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, osim plave ribe, spužava i koralja u skladu s popisom navedenim u Obrascu III. (u daljnjem tekstu: ribe i drugi morski organizmi).

(2) Obrazac III. nalazi se u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za isplatu novčanih sredstava dodijeljenih temeljem ovoga Pravilnika.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev za tržišnu kompenzaciju u skladu s ovim Pravilnikom i zadovolji uvjete iz ovoga Pravilnika.

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva.

6. Zahtjev za tržišnu kompenzaciju (u daljnjem tekstu: Zahtjev)propisani obrazac kojeg fizičke ili pravne osobe ispunjavaju te podnose u svrhu dodjele novčane kompenzacije za prodanu količinu riba i drugih morskih organizama.

Članak 3.

(1) Potpora u skladu s ovim Pravilnikom podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske koja se određuje kao postotni iznos prosječne cijene iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika za prodanu količinu riba i drugih morskih organizama ili kao postotni iznos cijene za prodanu količinu riba i drugih morskih organizama prema dostavljenim računima (u daljnjem tekstu: tržišna kompenzacija).

(2) Potpora se provodi u skladu s Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine« Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava

Članak 4.

(1) Ministar donosi Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu tržišne kompenzacije na godišnjoj razini te istom obuhvaća fiskalnu godinu u kojoj se novčana sredstva isplaćuju za 4. obračunsko razdoblje 2015. godine i 1. i 2. obračunsko razdoblje 2016. godine.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi najkasnije do 10. svibnja 2016. godine.

II. UVJETI DODJELE TRŽIŠNE KOMPENZACIJE

Korisnici

Članak 5.

(1) Korisnik mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– biti pravna ili fizička osoba vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru ili ribarska zadruga priznata u skladu s Pravilnikom o ribarskim zadrugama (»Narodne novine«, broj 48/2010),

– u trenutku podnošenja Zahtjeva imati važeću povlasticu za gospodarski ribolov na moru temeljem koje podnosi Zahtjev,

– uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) te podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev.

(2) Ukoliko je korisnik vlasnik/ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov na moru, može ostvariti pravo na sufinanciranje po svakoj povlastici koje je vlasnik/ovlaštenik, pri čemu za svaku povlasticu ne mora podnijeti zasebni Zahtjev, ali isto mora biti razvidno iz obrasca Zahtjeva te prateće dokumentacije.

Iznosi tržišne kompenzacije

Članak 6.

(1) Tržišna kompenzacija isplaćivat će se u slučaju podnošenja pojedinačnog Zahtjeva u iznosu od 12% od cijene riba i drugih morskih organizama te u slučaju podnošenja skupnog Zahtjeva putem ribarske zadruge u iznosu od 14% od cijene riba i drugih morskih organizama.

(2) Cijena iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se ili kao prosječna cijena riba i drugih morskih organizama ili će predstavljati cijenu iz dostavljenih računa za prodanu ribu i druge morske organizme, pri čemu se prosječna cijena i cijena iz dostavljenih računa obračunava bez PDV-a.

(3) Prosječna cijena riba i drugih morskih organizama iz stavka 2. ovoga članka obračunavat će se iz svih prodajnih listova dostavljenih za određeno obračunsko razdoblje.

(4) Uprava ribarstva će na svojim mrežnim stranicama objavljivati prosječne cijene iz pojedinog obračunskog razdoblja za ribe i druge morske organizme navedene u Obrascu III. ovoga Pravilnika. Za 4. obračunsko razdoblje (listopad – prosinac 2015.) i 1. obračunsko razdoblje (siječanj – ožujak 2016.) prosječne cijene objavit će se do 1. svibnja 2016. godine, a za 2. obračunsko razdoblje (travanj – lipanj 2016.) objavit će se do 15. srpnja 2016. godine.

(5) Korisnik u jednom obračunskom razdoblju podnosi Zahtjev isključivo po prosječnim cijenama ili po cijenama iz dostavljenih računa kako je navedeno u stavku 2. ovoga članka što mora jasno naznačiti u Zahtjevu.

(6) Ukoliko ribarska zadruga podnosi skupni Zahtjev, skupni Zahtjev za sve članove mora biti obračunat ili po prosječnim cijenama ili po cijenama iz dostavljenih računa.

(7) Korisnik koji podnosi Zahtjev preko ribarske zadruge, može preko ribarske zadruge, čiji je član, u sklopu skupnog Zahtjeva zatražiti tržišnu kompenzaciju i za količinu koja nije prodana preko ribarske zadruge, ali ista mora biti obračunata u iznosu od 12% od prosječne cijene ili cijene iz dostavljenih računa proizvoda za koji se dodjeljuje tržišna kompenzacija.

(8) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos tržišne kompenzacije u nekom od obračunskih razdoblja premašuje iznos novčanih sredstava utvrđen Odlukom iz članka 4. ovoga Pravilnika, isplata u tom obračunskom razdoblju vršit će se tako da će se svim korisnicima proporcionalno umanjiti iznos potpore na koju su ostvarili pravo temeljem ovoga Pravilnika.

III. ZAHTJEV ZA TRŽIŠNU KOMPENZACIJU

Podnošenje Zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjevi se podnose Upravi ribarstva za obračunsko razdoblje tekuće godine kako slijedi:

– za 4. obračunsko razdoblje (listopad – prosinac 2015. godine), do 10. svibnja 2016. godine,

– za 1. godišnje obračunsko razdoblje (siječanj – ožujak 2016. godine), do 10. svibnja 2016. godine,

– za 2. godišnje obračunsko razdoblje (travanj – lipanj 2016. godine), do 31. srpnja 2016. godine.

(2) Pravo na tržišnu kompenzaciju korisnici mogu ostvariti podnošenjem pojedinačnog Zahtjeva i/ili podnošenjem skupnog Zahtjeva putem ribarske zadruge priznate u skladu s posebnim propisom.

(3) U slučaju podnošenja skupnog Zahtjeva putem ribarske zadruge, ribarska zadruga može podnijeti Zahtjev samo za svoje članove.

(4) Zahtjev se podnosi za vremenska razdoblja propisana stavkom 1. ovoga članka na propisanim obrascima I. – III. tiskanim uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio:

– pojedinačni Zahtjev obuhvaća Obrazac I. i Obrazac III ovoga Pravilnika,

– skupni Zahtjev uz obrasce iz podstavka 1. ovoga stavka koji se dostavljaju za svakog člana ribarske zadruge, obuhvaća i Obrazac II.

(5) Uz skupni Zahtjev ribarska zadruga mora dostaviti popis članova ribarske zadruge ovjeren pečatom i potpisom upravitelja ribarske zadruge.

(6) Kod podnošenja skupnog Zahtjeva, svi skupni obrasci moraju biti ispunjeni i dostavljeni Upravi ribarstva i putem elektroničke pošte.

(7) Uz ispunjene obrasce Zahtjeva, korisnik prilaže račune, otpremnice i ostalu dokumentaciju putem koje se može utvrditi za koju količinu i vrstu ribe i drugih morskih organizama je izvršio prodaju, i koja čini sastavni dio Zahtjeva.

IV. KONTROLA ZAHTJEVA ZA TRŽIŠNU KOMPENZACIJU

Administrativna kontrola

Članak 8.

(1) Uprava ribarstva vrši administrativnu kontrolu Zahtjeva pri čemu utvrđuje pravovremenost i potpunost Zahtjeva te udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom na temelju podataka iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva i dokumentacije dostavljene uz Zahtjev.

(2) Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da korisnik ne ispunjava u potpunosti uvjet propisan člankom 5. stavkom 1. podstavkom 3. ovoga Pravilnika vezan uz dostavu podataka o ulovu na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev, ukupni odobreni iznos tržišne kompenzacije u skladu s dostavljenim računima/otpremnicama, umanjit će se za iznos tržišne kompenzacije obračunat za količinu ulova prikazanu u očevidnicima/izvješćima koji su dostavljeni izvan propisanog roka. Vrijednost tržišne kompenzacije koja se umanjuje od ukupno obračunatog odobrenog iznosa utvrđivat će se po prosječnim cijenama.

(3) Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da cjelokupan evidentirani ulov korisnika za razdoblje za koje se podnosi Zahtjev nije u skladu s odredbama iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika, podneseni Zahtjev neće se uputiti u daljnju obradu definiranu stavkom 6. ovoga članka.

(4) Za nepotpune, ali pravovremeno podnesene Zahtjeve od korisnika se Zahtjevom za dopunu traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje administrativne kontrole Zahtjeva.

(5) Korisnik je dužan zatraženu dopunu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(6) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi ulaze u daljnju obradu te se vrši njihov konačni obračun i izrađuje tablični prikaz.

Neudovoljavanje uvjetima za dodjelu tržišne kompenzacije

Članak 9.

(1) Neudovoljavanje uvjetima za dodjelu tržišne kompenzacije podrazumijeva:

a) neispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom;

b) namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu;

c) nepravovremeno dostavljeni i nepravovremeno dopunjeni Zahtjevi.

(2) Zahtjevi koji ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom ne ulaze u daljnju obradu propisanu člankom 8. stavkom 6. ovoga Pravilnika i korisnicima se ne isplaćuje potpora.

Isplata tržišne kompenzacije

Članak 10.

(1) Nakon završene administrativne obrade Zahtjeva Uprava ribarstva izrađuje nalog za isplatu te isti, uz tablični prikaz svih korisnika, dostavlja Agenciji za plaćanja koja vrši isplatu prema korisnicima.

(2) Agencija za plaćanja vrši isplatu na račun korisnika te o izvršenim isplatama po korisnicima po utvrđenim razdobljima izvještava Upravu ribarstva slanjem izvješća o isplatama u elektronskom obliku u roku od petnaest dana nakon izvršene isplate.

(3) Ribarska zadruga dužna je u roku od petnaest dana od izvršene isplate od strane Agencije za plaćanja izvršiti isplatu tržišne kompenzacije svojim članovima.

Povrat sredstava

Članak 11.

(1) Ministarstvo poljoprivrede može zahtijevati povrat isplaćenih novčanih sredstava na temelju Odluke o povratu isplaćenih sredstava, i to u slučaju:

a. administrativne pogreške,

b. nepravilnosti utvrđene inspekcijskim nadzorom.

(2) Odluka o povratu iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

(3) Na temelju Odluke o povratu isplaćene potpore korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Odluke na žiro račun koji je naveden u Odluci.

(4) Ukoliko korisnik nije izvršio povrat sredstava iz stavka 3. ovoga članka, Uprava ribarstva će prilikom administrativne kontrole obračunati iznos za koji nije izvršen povrat kroz naredna obračunska razdoblja istog korisnika, do potpunog namirenja, ukoliko je isto moguće.

(5) U slučaju da se povrat ne može izvršiti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Evidencija

Članak 12.

Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih, odobrenih, isplaćenih i zahtjeva koji nisu ušli u daljnju obradu.

Inspekcijski nadzor

Članak 13.

(1) Inspekcijski nadzor provodi ribarska inspekcija.

(2) Inspekcijskim nadzorom tijekom jedne godine mora biti obuhvaćeno najmanje pet posto od svih korisnika kojima je odobren Zahtjev, odnosno isplaćena potpora.

(3) U slučaju nepravilnosti utvrđenih tijekom inspekcijskog nadzora, a na temelju Zapisnika o inspekcijskom nadzoru, Ministarstvo može zatražiti povrat čitavog ili dijela isplaćenih novčanih sredstava, u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom b. ovoga Pravilnika.

(4) Inspekcijskim nadzorom na terenu kontrolira se sljedeće:

a) da li je korisnik vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru,

b) dostava izvješća/očevidnika,

c) obračun iznosa tržišne kompenzacije za određeno obračunsko razdoblje u skladu s priloženim obrascima,

d) računi za prodane i isporučene količine i otpremnice uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje,

e) popis stanja robe u odobrenom/registriranom objektu i kontrola knjiga izdanih računa odnosno isprave na temelju kojih se može nedvojbeno spoznati poslovni događaj u skladu s posebnim propisima,

f) podaci o prvoj prodaji,

g) sljedivost proizvoda ribarstva za koje se traži potpora, od ulova do krajnjeg proizvoda.

Objava korisnika potpore

Članak 14.

Popis korisnika kojima je isplaćena tržišna kompenzacija bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Uprave ribarstva pod nazivom tvrtke/obrta s pripadajućim isplaćenim iznosom potpore na temelju ovoga Pravilnika,

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Svi Zahtjevi koji se odnose na 4. obračunsko razdoblje (listopad – prosinac 2015. godine) definirano člankom 7. stavkom 1. podstavkom 1. ovoga Pravilnika, i koji su podneseni su u skladu s Pravilnikom o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 8/2015 i 17/2015) i u skladu s ovim Pravilnikom, obrađivat će se temeljem ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 8/2015 i 17/2015).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/11

Urbroj: 525-13/0823-16-1

Zagreb, 19. travnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

Obrazac I. – Obrazac III.


39 28.04.2016 Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu 39 28.04.2016 Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu