Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 39/2016 (28.4.2016.), Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1041

Na temelju članka 62. stavaka 2., 3. i 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15 i 134/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19, urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016.) u djelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– struktura i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih financijskih izvještaja,

– struktura i sadržaj te način i rokovi dostave drugih izvještaja društva za upravljanje koja su društva za upravljanje obavezna sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija),

– kontni plan društva za upravljanje.

OBVEZNIK IZRADE I DOSTAVE

Članak 2.

Obveznik izrade i dostave izvještaja iz članka 1. ovog Pravilnika je društvo za upravljanje kojem je Agencija izdala odobrenje za rad iz članka 23. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14, dalje: Zakon).

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Društvo za upravljanje dužno je voditi poslovne knjige te sastavljati godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine (dalje: financijski izvještaji) sukladno Zakonu i propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Financijske izvještaje društva za upravljanje čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama kapitala i

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Sadržaj i oblik financijskih izvještaja društva za upravljanje propisani su obrascima iz Priloga 2 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

DODATNI IZVJEŠTAJ

Članak 5.

(1) Društvo za upravljanje dužno je osim financijskih izvještaja iz članka 4. ovog Pravilnika sastavljati izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje.

(2) Sadržaj i oblik izvještaja o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje propisani su obrascima iz Priloga 3 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

IZVJEŠTAJNA RAZDOBLJA

Članak 6.

(1) Društvo za upravljanje dužno je izrađivati:

– financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika za razdoblje poslovne godine, prva tri mjeseca poslovne godine, prvih šest mjeseci poslovne godine i prvih devet mjeseci poslovne godine i

– izvještaje o strukturi financijske imovine i obveza iz članka 5. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, odnosno sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prva tri mjeseca poslovne godine, na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prvih šest mjeseci poslovne godine te na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prvih devet mjeseci poslovne godine

(2) Godišnji financijski izvještaji iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Financijski izvještaji društva za upravljanje iz Priloga 2 ovog Pravilnika.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

(4) Društvo za upravljanje prilikom sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(5) Pored podataka iz financijskih izvještaja iz članka 4. stavka 1. i izvještaja iz članka 5. ovog Pravilnika Agencija može od društva za upravljanje zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u izvještajima.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 7.

Društvo za upravljanje dužno je izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika:

– koje sastavlja za prva tri mjeseca poslovne godine sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja, prvih šest mjeseci poslovne godine sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja te prvih devet mjeseci poslovne godine sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja, dostaviti u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja,

– koje sastavlja za poslovnu godinu sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja, dostaviti u roku od 4 mjeseca po proteku izvještajnog razdoblja.

Članak 8.

(1) Društvo za upravljanje dostavlja Agenciji izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 1. ovog članka, društvo za upravljanje dužno je izvještaje dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo za upravljanje dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(4) Društvo za upravljanje dužno je godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika dostaviti u pisanom obliku zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) Društvo za upravljanje dužno je objaviti revidirane godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama, u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 7. alineje 2. ovoga Pravilnika.

(2) Društvo za upravljanje dužno je na svojim internetskim stranicama imati objavljene financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili kraće ako društvo za upravljanje posluje kraće od 5 godina.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2016. godine.

Članak 11.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društava za upravljanje UCITS fondovima (»Narodne novine«, broj 100/13 i 28/15).

Klasa: 011-02/16-02/01

Urbroj: 326-01-440-16-1

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1 – PRILOG 3


39 28.04.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima