Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije

NN 40/2016 (30.4.2016.), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije

HRVATSKI SABOR

1045

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI CARINSKOG ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. travnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/13

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 29. travnja 2016.

                                                                                                            Predsjednica
                                                                                                            Republike Hrvatske
                                                                                                            Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI CARINSKOG ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

POGLAVLJE I.
PREDMET UREĐENJA I OBUHVAT PRIMJENE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje provedba carinskog zakonodavstva donesenog na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: Unija) koji državama članicama daje ovlaštenje da nacionalnim zakonodavstvom urede pojedina pitanja iz područja carinskog zakonodavstva čije uređenje nije u nadležnosti Unije.

Propisi doneseni na razini Unije

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona carinsko zakonodavstvo doneseno na razini Unije obuhvaća sljedeće propise:

1. Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1; Ispravak SL L 287, 29. 10. 2013., str. 90 i Ispravak SL L 70, 14. 3. 2015., str. 64; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013)

2. Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 1; Ispravak SL L 87, 2. 4. 2016., str. 35; u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446)

3. Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558; Ispravak SL L 87, 2. 4. 2016., str. 35; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447)

4. Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15. 3. 2016., str. 1)

5. Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/481 od 1. travnja 2016. o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 87, 2. 4. 2016., str. 24)

6. Uredbu Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 324, 10. 12. 2009., str. 23; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009)

7. Uredbu Komisije (EEZ) br. 3915/88 od 15. prosinca 1988. o utvrđivanju odredaba za provedbu članka 63.c Uredbe Vijeća (EEZ) br. 918/83 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 347, 15. 12. 1988., str. 55)

8. Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 1224/2011 od 28. studenoga 2011. za potrebe primjene članaka 66. do 73. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carine u Zajednici (SL L 314, 29. 11. 2011., str. 14), posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 519/2013 od 21. veljače 2013. o prilagodbi određenih uredbi i odluka u području slobode kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, ribarstva, prometne politike, energetike, oporezivanja, statistike, socijalne politike i zapošljavanja, zaštite okoliša, carinske unije, vanjskih odnosa te vanjske, sigurnosne i obrambene politike zbog pristupanja Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013., str. 74)

9. Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 1225/2011 od 28. studenoga 2011. za potrebe primjene članaka od 42. do 52., 57. i 58. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 314, 29. 11. 2011., str. 20), posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 519/2013 od 21. veljače 2013. o prilagodbi određenih uredbi i odluka u području slobode kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, ribarstva, prometne politike, energetike, oporezivanja, statistike, socijalne politike i zapošljavanja, zaštite okoliša, carinske unije, vanjskih odnosa te vanjske, sigurnosne i obrambene politike zbog pristupanja Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013., str. 74)

10. Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7. 9. 1987., str. 1), posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2015/1754 оd 6. listopada 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 285, 30. 10. 2015., str. 1)

11. Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 80/2012 od 31. siječnja 2012. o izradi popisa bioloških ili kemijskih tvari predviđenog u članku 53. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 29, 1. 12. 2012., str. 33), posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 197/2013 od 7. ožujka 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 80/2012 o izradi popisa bioloških ili kemijskih tvari predviđenog u članku 53. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 65, 8. 3. 2013., str. 15)

12. Uredbu Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora (SL L 139, 25. 5. 2013., str. 1; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) br. 479/2013)

13. Provedbenu odluku Komisije 2014/255/EU od 29. travnja 2014. o donošenju programa rada za Carinski zakonik Unije (SL L 134, 7. 5. 2014., str. 46)

14. međunarodne sporazume koji sadrže carinske odredbe, u mjeri u kojoj se primjenjuju u Uniji.

(2) Ovim se Zakonom uređuje i provedba zakonodavstva Unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva, koje obuhvaća:

1. Uredbu (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (SL L 181, 29. 6. 2013., str. 15; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 608/2013)

2. Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 1352/2013 od 4. prosinca 2013. o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 341, 18. 12. 2013., str. 10).

(3) Carinskim zakonodavstvom donesenim na razini Unije i zakonodavstvom Unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva smatraju se i propisi kojima se mijenjaju, dopunjuju ili zamjenjuju propisi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te drugi propisi kojima se na bilo koji način uređuje carinsko postupanje u svezi s robom u putničkom i robnom prometu.

(4) Svako upućivanje na odredbe propisa iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka koji su stavljeni izvan snage nakon stupanja na snagu ovoga Zakona tumači se u skladu s korelacijskim pravilima propisa koji su te odredbe stavili izvan snage.

Područje primjene

Članak 3.

(1) Područje primjene ovoga Zakona je teritorij Republike Hrvatske pod suverenitetom Republike Hrvatske sukladno Ustavu Republike Hrvatske.

(2) Ovaj se Zakon na jednak način primjenjuje na cjelokupnom području primjene iz stavka 1. ovoga članka, ako međunarodnim ugovorom, zakonodavstvom Unije, ovim Zakonom ili drugim zakonom nije drukčije određeno.

Carinsko tijelo u Republici Hrvatskoj

Članak 4.

Carinsko tijelo u Republici Hrvatskoj nadležno za primjenu odredbi carinskog zakonodavstva donesenog na razini Unije, odredbi zakonodavstva Unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i ovoga Zakona je Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

Druga javna davanja koja se naplaćuju za robu koja se uvozi ili izvozi

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na druga javna davanja koja sukladno posebnim propisima Carinska uprava naplaćuje za robu koja se uvozi u carinsko područje Unije ili izvozi iz carinskog područja Unije (u daljnjem tekstu: druga javna davanja).

Pojmovna određenja

Članak 6.

(1) Ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju značenje pojmova definiranih Uredbom (EU) br. 952/2013 i odredbama koje ga dopunjuju ili provode, donesenim na razini Unije te zakonodavstvom Unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva.

(2) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. roba su sve stvari koje se mogu razvrstati u Carinsku tarifu, uključujući i sve pokretne stvari koje se mogu klasificirati sukladno posebnim propisima

2. carinski ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave koja je sukladno posebnim propisima kojima se uređuje unutarnja organizacija i ustrojstvo Carinske uprave nadležna za primjenu carinskog zakonodavstva. Pojam carinskog ureda obuhvaća i Središnji ured Carinske uprave.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Granični prijelazi

Članak 7.

(1) Unos robe u carinsko područje Unije i iznošenje robe iz carinskog područja Unije dopušten je samo preko graničnih prijelaza:

1. koji su sukladno posebnim propisima određeni kao granični prijelazi preko kojih se obavlja robni ili putnički promet u skladu s carinskim ili drugim propisima i

2. u vrijeme kada su otvoreni za promet.

(2) Ako je zbog sigurnosti, javnog reda ili zaštite zdravlja ljudi i životinja ili opće sigurnosti unos ili iznošenje robe ograničen propisima kojima se određuju zabrane i ograničenja, Vlada Republike Hrvatske može odrediti da se unos ili iznošenje robe obavlja samo preko određenih graničnih prijelaza.

(3) Unos i iznošenje robe za koju je obvezan zdravstveno-sanitarni, veterinarski, fitosanitarni te drugi inspekcijski ili posebni nadzor dozvoljen je samo preko onih graničnih prijelaza koji su posebnim propisima određeni za unos i iznošenje takve robe.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u skladu s međunarodnim ugovorima ili na temelju posebnih zakona može se dozvoliti unos i iznošenje robe i izvan graničnih prijelaza.

Službeno mjesto

Članak 8.

(1) Prostor službenog mjesta za pojedine radnje, odnosno carinske formalnosti je prostor carinskog ureda određen kao prostor za podnošenje robe i provedbu carinskog nadzora te primjenu carinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave (u daljnjem tekstu: službeno mjesto).

(2) Kao službeno mjesto mogu se odobriti poslovne prostorije, prostori i objekti u zračnoj, pomorskoj i riječnoj luci, poštanskom uredu, željezničkom kolodvoru, čvorištima i instalacijama, prostor slobodne zone ili drugo mjesto ako se na njima obavlja promet robom koja podliježe primjeni carinskog zakonodavstva i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, odnosno promet putnika između Unije i zemalja ili teritorija izvan carinskog područja Unije.

(3) U smislu stavka 1. ovoga članka službenim mjestom smatra se prijevozno sredstvo dok se u njemu provode carinske provjere tijekom prijevoza u skladu s međunarodnim sporazumom.

Odobrenje o ispunjavanju uvjeta za službeno mjesto

Članak 9.

(1) Za službeno mjesto iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona carinski ured izdaje odobrenje o ispunjavanju uvjeta za službeno mjesto.

(2) Pri izdavanju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka carinski ured procjenjuje zahtjeve opsega, strukture i tokova kretanja robe u putničkom i robnom prometu sa zemljama ili teritorijima izvan carinskog područja Unije te druge gospodarske interese i potrebe provedbe mjera nadzora iz svoje nadležnosti i/ili nadležnosti drugih tijela.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na zahtjev osobe koja upravlja i organizira obavljanje djelatnosti u prostorima, objektima i poslovnim prostorijama iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: operater).

(4) Operater je dužan:

1. omogućiti učinkovito provođenje službenih radnji koje Carinska uprava sukladno carinskom zakonodavstvu i posebnim propisima provodi s robom koja se unosi u carinsko područje Unije ili iznosi iz carinskog područja Unije

2. za izvršavanje službenih radnji iz točke 1. ovoga stavka osigurati nesmetan pristup prostorima, objektima i poslovnim prostorijama koji su odobreni kao službeno mjesto te ostalim prostorima koji su funkcionalno, stvarno, poslovno ili na bilo koji drugi način s njime povezani

3. omogućiti da službeno mjesto bude sigurno na način koji ne dopušta nezakonit ulazak i ima uređene odgovarajuće mjere za kontrolu pristupa kako bi se spriječio neovlašten pristup

4. omogućiti da službeno mjesto bude odgovarajuće za kvalitetno držanje robe, uzimajući u obzir i njezina prirodna svojstva

5. bez naknade omogućiti pristup službenom mjestu osobama, prijevoznim sredstvima i robi koji su sudionici odnosno predmet službenih radnji iz točke 1. ovoga stavka

6. dostaviti podatke o redu vožnje, letenja ili plovidbe i sve druge podatke o planiranom i stvarnom prometu osoba i robe, odmah po saznanju odnosno u slučaju donošenja plana, rasporeda ili reda vožnje, letenja ili plovidbe odmah po donošenju

7. omogućiti uvid u sve evidencije o podacima iz točke 6. ovoga stavka.

(5) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka:

1. ne može se prenijeti na drugu osobu

2. može se izmijeniti ili ukinuti na zahtjev operatera

3. ukinut će se po službenoj dužnosti ako:

a) se utvrdi prestanak ispunjavanja jednog od uvjeta za izdavanje odobrenja ili neispunjavanje jedne od obveza preuzetih odobrenjem

b) prestane potreba za službenim mjestom na određenom području u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje opće i posebne uvjete za odobravanje službenog mjesta, način određivanja prostora kao službenog mjesta, sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja o ispunjavanju uvjeta za službeno mjesto, sadržaj odobrenja o ispunjavanju uvjeta za službeno mjesto, postupak i način vođenja evidencije te mjere iskazivanja potrebe za utvrđivanjem službenog mjesta na određenom području.

Otklanjanje smetnji u provedbi službenih radnji na službenom mjestu

Članak 10.

(1) Carinski ured može od osobe zatražiti uklanjanje robe, predmeta, uređaja i prometnih sredstava koji se bez suglasnosti carinskog ureda nalaze na službenom mjestu. Ako osoba ne postupi prema traženju carinskog ureda ili nije dostupna, uklanjanje će organizirati i/ili provesti carinski ured na rizik i trošak te osobe.

(2) Carinski ured može od osobe koja se nalazi na službenom mjestu zatražiti da napusti to mjesto ako onemogućava ili ometa obavljanje službenih radnji carinskog ureda ili ako bi zbog njezine nazočnosti moglo doći do kršenja carinskih ili drugih propisa ili otežavanja obavljanja službenih radnji.

Postupanje javnopravnog i pravosudnog tijela u vezi s robom koja nema carinski status robe Unije

Članak 11.

(1) Javnopravno tijelo definirano propisom kojim se uređuje opći upravni postupak te pravosudno tijelo koje na bilo koji način dođe u posjed ili provodi postupak u vezi s robom za koju postoji sumnja da je roba koja nema carinski status robe Unije, mora o tome, radi osiguranja poštivanja carinskog zakonodavstva, odmah obavijestiti najbliži carinski ured.

(2) U slučaju da je u postupanju iz stavka 1. ovoga članka roba oduzeta ili je na drukčiji način ograničeno njezino raspolaganje, njezino daljnje raspolaganje u pravnom prometu moguće je samo po provedenim carinskim formalnostima određenim od strane carinskog ureda odnosno ako je za tu robu podmiren carinski dug.

Obveza osoba u vezi saznanja ili raspolaganja robom koja je predmet postupanja protivnog carinskom zakonodavstvu

Članak 12.

(1) Radi osiguranja poštivanja carinskog zakonodavstva, svaka je osoba dužna:

1. Carinsku upravu odmah obavijestiti o svakoj spoznaji koja se odnosi na robu nezakonito unesenu u carinsko područje Unije ili koja se tu nezakonito nalazi, koja je nezakonito izuzeta ispod carinskog nadzora ili kojom se na drugi način nezakonito raspolaže te o drugim postupanjima protivnim carinskom zakonodavstvu

2. najbližem carinskom uredu odmah podnijeti robu iz točke 1. ovoga stavka, ako je ima u posjedu ili njome raspolaže na bilo koji drugi način ili po bilo kojoj osnovi.

(2) Ako Carinska uprava sazna za nezakonitosti iz stavka 1. ovoga članka odmah provodi radnje za osiguranje poštivanja carinskog zakonodavstva.

POGLAVLJE II.
PRAVA I OBVEZE OSOBA U VEZI S CARINSKIM ZAKONODAVSTVOM

Razmjena i pohrana informacija uporabom tehnike elektroničke obrade podataka

Članak 13.

(1) Ako se u slučajevima i uz uvjete propisane carinskim zakonodavstvom donesenim na razini Unije i ovim Zakonom koristi tehnika elektroničke obrade podataka za potrebe razmjene i pohrane informacija između gospodarskih subjekata i Carinske uprave, takvo korištenje ima pravno obvezujući učinak.

(2) Carinska uprava objavljuje na svojim mrežnim stranicama tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

(3) Korisnici sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja:

1. moraju osigurati ispunjenje tehničkih preduvjeta i

2. dužni su postupati po pravilima uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe postupka razmjene podataka i izvješćivanja uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

Sustav registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (EORI sustav)

Članak 14.

Ministar financija pravilnikom propisuje način dodjeljivanja, određivanja, korištenja i poništavanja registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (EORI broj – engl. »Economic Operators Registration and Identification number»; u daljnjem tekstu: EORI broj), obrazac zahtjeva za EORI broj, sadržaj potvrde o EORI broju, strukturu EORI broja, sadržaj evidencije o EORI brojevima te korištenje podataka koji se prikupljaju i razmjenjuju u postupku dodjele EORI broja za primjenu sustava uspostavljenog u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Carinsko zastupanje

Članak 15.

Uvjeti za pružanje usluge carinskog zastupanja u Republici Hrvatskoj od strane osobe koja u Republici Hrvatskoj ima poslovni nastan uređuju se posebnim zakonom.

Nadležnost za donošenje odluka koje se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva

Članak 16.

(1) Uz uvažavanje odredbi carinskog zakonodavstva donesenog na razini Unije, nadležni carinski ured za donošenje odluka koje se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva određuje se posebnim propisima kojima se uređuje unutarnja organizacija i ustrojstvo Carinske uprave i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Carinska uprava na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis nadležnih carinskih ureda koji su određeni za zaprimanje zahtjeva za donošenje određenih odluka iz stavka 1. ovoga članka.

Korištenje usluge druge ovlaštene osobe za pregled robe, uzimanje uzoraka, analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje

Članak 17.

(1) Ako je potrebno provesti pregled robe, uzimanje uzoraka, analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje koje ne može provesti Carinska uprava, jednu ili više navedenih radnji na traženje Carinske uprave može izvršiti druga ovlaštena osoba koja je za to odgovarajuća sukladno posebnim propisima.

(2) Druga ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka je stručnjak u smislu odredbi carinskog zakonodavstva, a čije usluge Carinska uprava može koristiti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Oblik osiguranja kojim se jamči plaćanje očekivanog iznosa troškova

Članak 18.

(1) Ako je u postupku povodom zahtjeva za donošenje odluke koja se odnosi na primjenu carinskog zakonodavstva, posebno u vezi s odlukama u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 952/2013 ili u vezi s pružanjem informacija u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013, potrebno provesti analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje kod osobe iz članka 17. ovoga Zakona, carinski ured zaključkom će pozvati podnositelja zahtjeva da u roku od 30 dana od dana dostave zaključka dostavi odgovarajući oblik osiguranja kojim se jamči plaćanje očekivanog iznosa troškova sukladno članku 22. stavku 1. točki 2. podtočki a) ovoga Zakona.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi oblik osiguranja iz stavka 1. ovoga članka, carinski ured donijet će rješenje o obustavi postupka.

Naknadna provjera

Članak 19.

(1) Ako carinskim zakonodavstvom donesenim na razini Unije nije drukčije propisano, postupak naknadne provjere iz članka 48. Uredbe (EU) br. 952/2013 koji se vodi po službenoj dužnosti smatra se pokrenutim kada carinski ured poduzme bilo koju radnju sa svrhom vođenja postupka.

(2) Carinski ured o pokrenutom postupku iz stavka 1. ovoga članka obavještava osobe na koje se ta provjera odnosi dostavom obavijesti o provođenju postupka naknadne provjere, u slučaju:

1. kada se naknadna provjera mora provesti u poslovnim prostorima posjednika robe ili posjednikova zastupnika, prostorima druge osobe koja je izravno ili neizravno uključena u te radnje u poslovnom svojstvu ili bilo koje druge osobe koja je u posjedu tih isprava i podataka u poslovne svrhe i/ili

2. kada su u vezi sa započetom naknadnom provjerom potrebne aktivnosti osobe na koju se naknadna provjera odnosi (dostava isprava, davanje izjava i sl.).

(3) Obavijest o provođenju postupka naknadne provjere predaje se osobi:

1. najkasnije osam dana prije predviđenog postupanja iz stavka 2. ovoga članka ili

2. neposredno prije početka radnje naknadne provjere ako bi obavještavanje u roku iz točke 1. ovoga stavka umanjilo učinkovitost naknadne provjere ili bi se ugrozila svrha naknadne provjere.

(4) Iznimno od stavka 3. točke 2. ovoga članka, ako to okolnosti slučaja zahtijevaju, obavijest se može izreći usmeno, o čemu se unosi zabilješka u zapisniku o izvršenoj službenoj radnji.

(5) Ako carinski ured to smatra opravdanim, dostava obavijesti o provođenju naknadne provjere može se dostaviti osobi na koju se naknadna provjera odnosi i u drugim slučajevima od onih opisanih u stavku 2. ovoga članka.

Zlouporaba prava u carinskom postupanju

Članak 20.

(1) Zlouporabom prava u carinskom postupanju smatra se svako postupanje deklaranta, posjednika robe ili druge osobe koja je na bilo koji način izravno ili neizravno povezana s deklariranom robom, usmjereno na:

1. prikrivanje stvarne namjere, cilja ili osnove raspolaganja deklariranom robom na carinskom području Unije

2. prijevarno izbjegavanje plaćanja carine i drugih javnih davanja na carinskom području Unije, uključujući i stvaranje uvjeta za prijevarno izbjegavanje plaćanja carine i drugih javnih davanja.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, osobito se smatra da deklarant, posjednik robe ili druga osoba koja je na bilo koji način izravno ili neizravno povezana s deklariranom robom zloupotrebljava pravo u carinskom postupanju ako:

1. sklapa fiktivne ili prividne pravne poslove u vezi s deklariranom robom ili sudjeluje u sklapanju ili izvršavanju takvih pravnih poslova

2. organizira ili planira provedbu fiktivnih isporuka, primitaka ili kretanja deklarirane robe ili izravno ili neizravno sudjeluje u njima

3. izravno ili neizravno sudjeluje u krivotvorenju carinske, poslovne, prijevozne ili druge dokumentacije u vezi s deklariranom robom ili u korištenju takve krivotvorene dokumentacije

4. neovlašteno ili samovoljno koristi podatke drugih osoba radi obavljanja ili stvaranja uvjeta za obavljanje prijevarnih radnji, postupanja i raspolaganja deklariranom robom

5. zlouporabom povjerenja, prijevarnim, lažnim ili obmanjujućim radnjama obavlja radnje, postupanja ili raspolaganja deklariranom robom ili stvara uvjete za takve radnje, postupanja ili raspolaganja.

(3) Svako postupanje u kojem se kao primatelj robe deklarira ili navede nepostojeća osoba ili osoba bez čijeg znanja i volje je korišten njezin identitet ili njezini drugi podaci zlouporaba je prava u carinskom postupanju u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ako se provjerom carinske deklaracije ili na drugi način utvrde okolnosti iz kojih proizlazi da bi deklarirana roba mogla biti predmet zlouporabe prava u carinskom postupanju carinski ured pokreće postupak utvrđivanja zlouporabe prava u carinskom postupanju.

(5) Ako su okolnosti iz stavka 4. ovoga članka utvrđene:

1. prije puštanja robe, carinski ured odmah obavještava deklaranta o pokretanju postupka utvrđivanja zlouporabe prava u carinskom postupanju, a po potrebi i druge osobe koje su na bilo koji način izravno ili neizravno povezane s deklariranom robom (u daljnjem tekstu: subjekt provjere zlouporabe prava), dostavom obavijesti o sumnji u zlouporabu prava u carinskom postupanju. Dok traje postupak utvrđivanja zlouporabe prava u carinskom postupanju roba ne može biti puštena deklarantu na slobodno raspolaganje

2. nakon puštanja robe, obavještavanje o pokretanju postupka utvrđivanja zlouporabe prava u carinskom postupanju provodi se uz odgovarajuću primjenu članka 19. ovoga Zakona.

(6) Obavijest o sumnji u zlouporabu prava iz stavka 5. ovoga članka (u daljnjem tekstu: obavijest o sumnji u zlouporabu prava) sadrži utvrđeno činjenično stanje, obrazloženje okolnosti i razloga zbog kojih proizlazi da je deklarirana roba predmet zlouporabe prava u carinskom postupanju, uputu subjektu provjere zlouporabe prava o načinu i rokovima dostave očitovanja na obavijest o sumnji u zlouporabu prava te posljedicama ako ne dostavi traženo očitovanje.

(7) Subjekt provjere zlouporabe prava dužan je dostaviti obrazloženo očitovanje o činjenicama i okolnostima navedenim u obavijesti o sumnji u zlouporabu prava te za svoje tvrdnje dostaviti dokaze u roku od deset dana od dana dostave obavijesti o sumnji u zlouporabu prava. Ako subjekt provjere zlouporabe prava u ostavljenom roku ne dostavi očitovanje smatra se da je suglasan s činjenicama i okolnostima navedenim u obavijesti o sumnji u zlouporabu prava.

(8) U postupku utvrđivanja zlouporabe prava u carinskom postupanju carinski ured koristi sva dokazna sredstva za utvrđivanje relevantnih činjenica, uključujući obavijesti i informacije prikupljene u skladu s propisima kojima se uređuje administrativna suradnja i razmjena informacija s drugim državama. U postupku utvrđivanja zlouporabe prava u carinskom postupanju subjekti provjere zlouporabe prava ne mogu se pozvati na to da ne odgovaraju za raspolaganje robom.

(9) O utvrđenoj zlouporabi prava u carinskom postupanju carinski ured donosi rješenje.

(10) U rješenju iz stavka 9. ovoga članka carinski ured određuje oduzimanje robe, a ako je utvrđeno da je prijevoznik zlouporabio pravo u carinskom postupanju određuje se i oduzimanje prijevoznog sredstva koje je korišteno za prijevoz robe.

(11) Roba i prijevozno sredstvo iz stavka 10. ovoga članka oduzet će se i ako nisu u vlasništvu osobe koja je zlouporabila prava u carinskom postupanju. Oduzimanje robe i prijevoznog sredstva ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od osobe od koje su roba i prijevozno sredstvo oduzeti.

(12) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 9. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Knjiženja i druga evidentiranja

Članak 21.

(1) Evidencije koje se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva moraju biti sukladne s poreznim, knjigovodstvenim i drugim evidencijama i ispravama osobe ili osoba na koje se odnose.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju i sve pripadajuće knjigovodstvene i carinske isprave koje se odnose na podatke upisane u evidenciju.

(3) U svrhu provedbe carinske provjere i naknadne provjere evidencije se moraju predočiti i učiniti dostupnima carinskom uredu.

Naknade i troškovi

Članak 22.

(1) Sukladno članku 52. stavku 2. Uredbe (EU) br. 952/2013:

1. Carinskoj upravi plaća se naknada za pružanje sljedećih posebnih usluga:

a) prisutnost, ako se tako zahtijeva, carinskog osoblja izvan službenog radnog vremena ili u prostorima izvan prostora carine

b) analizu ili stručno izvješće o robi, koju je provela odnosno koje je izradila Carinska uprava, u vezi s odlukama koje su donesene prema članku 33. Uredbe (EU) br. 952/2013 ili pružanjem informacija u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013

2. Carinska uprava zahtijeva povrat troškova za pružanje sljedećih posebnih usluga:

a) analizu ili stručno izvješće o robi, koju je provela, odnosno koje je izradila druga ovlaštena osoba iz članka 17. ovoga Zakona

b) vraćanje robe podnositelju zahtjeva u vezi s odlukama koje su donesene prema članku 33. Uredbe (EU) br. 952/2013 ili pružanjem informacija u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013

c) pregled ili uzorkovanje robe radi provjere ili uništenja robe

d) iznimne mjere provjere, kada su potrebne zbog prirode robe ili potencijalnog rizika.

(2) Pravo Carinske uprave za povrat troškova iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obuhvaća:

1. poštanske pristojbe u slučaju iz stavka 1. točke 2. podtočke b) ovoga članka

2. iznos stvarnih troškova u slučajevima iz stavka 1. točke 2. podtočki a), c) i d) ovoga članka.

(3) U slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, iznos stvarnih troškova je iznos koji je Carinska uprava platila ili treba platiti za obavljenu uslugu od strane trećih osoba.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje način obračuna i tarifu naknada iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

POGLAVLJE III.
KONVERZIJA VALUTE

Konverzija valute

Članak 23.

(1) Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 952/2013, za konverziju druge valute u kune primjenjuje se srednji tečaj za devize prema kuni iz tečajne liste koju objavljuje Hrvatska narodna banka.

(2) Ako druga valuta iz stavka 1. ovoga članka ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, konverzija u kune provodi se na osnovi srednjeg tečaja eura prema kuni, uz korištenje tečaja koji objavljuju financijski servisi i koji je izračunan na osnovi srednjih tečajeva stranih valuta prema euru. Ako nije dostupan tečaj stranih valuta prema euru, primjenjuje se tečaj stranih valuta prema američkom dolaru.

(3) Izračun tečaja iz stavka 2. ovoga članka Carinska uprava objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

DIO DRUGI
ČIMBENICI NA TEMELJU KOJIH SE PRIMJENJUJE UVOZNA ILI IZVOZNA CARINA I DRUGE MJERE U VEZI S TRGOVINOM ROBOM

Izdavanje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu robe

Članak 24.

(1) Potvrdu o nepovlaštenom podrijetlu robe sukladno članku 61. stavku 3. Uredbe (EU) br. 952/2013 izdaje Hrvatska gospodarska komora.

(2) Hrvatska gospodarska komora potvrdu o nepovlaštenom podrijetlu robe izdaje ako su ispunjeni uvjeti za izdavanje potvrde o podrijetlu robe i ako roba na koju se potvrda odnosi odgovara kriterijima za stjecanje nepovlaštenog podrijetla.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu i obrazac potvrde o nepovlaštenom podrijetlu.

Provedbeni propisi o provedbi mjera zajedničke tarifne, trgovinske i poljoprivredne politike

Članak 25.

(1) Ministar financija pravilnikom propisuje posebna pravila primjene sustava carinskih kvota kojima se upravlja prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje posebna pravila postupanja koja se poduzimaju prilikom izvoza robe obuhvaćene izvoznim subvencijama i izvankvotnog šećera.

DIO TREĆI
CARINSKI DUG I OSIGURANJA

Davanje osiguranja

Članak 26.

Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i način polaganja, primjene i povrata oblika osiguranja te druge posebnosti vezano za osiguranje carinskog duga koji je nastao ili bi mogao nastati, uključujući i druga javna davanja koja se naplaćuju za robu koja se uvozi ili izvozi.

Opći rok za plaćanje carinskog duga

Članak 27.

U provedbi članka 108. stavka 1. podstavka 1. i prve rečenice podstavka 2. Uredbe (EU) br. 952/2013, iznos uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu o kojem se dužnik obavješćuje, dužnik je dužan platiti u roku od deset dana od dana obavješćivanja.

Odgoda plaćanja carinskog duga

Članak 28.

(1) Ako su rokovi na koje se odnosi članak 111. stavci 3. i 4. Uredbe (EU) br. 952/2013:

1. tjedni, iznos uvozne ili izvozne carine u vezi s kojim je plaćanje bilo odgođeno plaća se najkasnije u petak, četvrti tjedan nakon dotičnog tjedna

2. mjesečni, iznos uvozne ili izvozne carine u vezi s kojim je plaćanje bilo odgođeno plaća se najkasnije 16. dan u mjesecu nakon dotičnog mjeseca.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i način ostvarivanja odgode plaćanja i drugih pogodnosti plaćanja carinskog duga sukladno člancima 110. i 112. Uredbe (EU) br. 952/2013.

DIO ČETVRTI
UNOS ROBE NA CARINSKO PODRUČJE UNIJE

Prijevoz na primjereno mjesto

Članak 29.

U provedbi članka 135. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013, ako carinski ured osobi koja unosi robu u carinsko područje Unije nije odredio posebne upute o prijevozu robe do carinskog ureda koji je određen odnosno do drugog mjesta koje je određeno ili odobreno ili u slobodnu zonu, prijevoz robe mora se izvršiti ekonomski opravdanim putem.

Oduzimanje i prodaja robe radi namirenja carinskog duga zbog nezakonitog postupanja

Članak 30.

(1) Ako se utvrdi da je roba bila nezakonito unesena u carinsko područje Unije ili se tu nezakonito nalazi, da je nezakonito izuzeta ispod carinskog nadzora ili da se s njom na drugi način nezakonito raspolaže u smislu carinskog zakonodavstva, carinski ured može poduzeti sve radnje radi osiguranja naplate carinskog duga i drugih javnih davanja (u daljnjem tekstu ovoga članka: dug) razmjerno svrsi koja se želi postići, uključujući i privremeno oduzimanje robe.

(2) O privremenom oduzimanju robe carinski ured izdaje potvrdu te u roku od 30 dana donosi rješenje s rokom zadržavanja robe do okončanja postupka obračuna i naplate duga.

(3) Roba koja je privremeno oduzeta smješta se u prostor koji je odredio carinski ured na rizik i trošak osobe koja je nezakonito postupala.

(4) Ako se podnese primjereni oblik osiguranja plaćanja u visini pripadajućeg duga, privremeno oduzeta roba vratit će se osobi od koje je oduzeta. Preuzimanje robe je moguće nakon plaćanja troškova iz stavka 3. ovoga članka.

(5) U rješenju o naplati duga za privremeno oduzetu robu carinski ured određuje da će u slučaju neplaćanja duga u ostavljenom roku privremeno oduzeta roba biti trajno oduzeta.

(6) O trajnom oduzimanju robe iz stavka 5. ovoga članka carinski ured donosi rješenje.

(7) Rješenje iz stavka 6. ovoga članka donosi se i kada roba nije vlasništvo osobe koja je s robom nezakonito postupala. Oduzimanje robe ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od osobe od koje je roba oduzeta.

(8) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavaka 2. i 6. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Mjere za prepoznavanje robe

Članak 31.

Ako je sukladno članku 192. Uredbe (EU) br. 952/2013 stavljeno sredstvo za prepoznavanje robe, prijevoznik, deklarant ili druga osoba odgovorna za robu, dužna je primjereno zaštititi od oštećenja odnosno uništenja i spriječiti oštećenje, uništenje ili uklanjanje stavljenog sredstva za prepoznavanje robe.

Izdavanje potvrde o pogodnosti sredstva za međunarodni prijevoz robe pod carinskom plombom

Članak 32.

Kada je to propisano međunarodnim ugovorom, carinski ured može izdavanjem potvrde prethodno odobriti cestovna vozila, prikolice, poluprikolice ili kontejnere kao pogodne za međunarodni prijevoz robe pod carinskom plombom.

DIO PETI
OPĆA PRAVILA O CARINSKOM STATUSU, STAVLJANJU ROBE U CARINSKI POSTUPAK, PROVJERI, PUŠTANJU I RASPOLAGANJU ROBOM

Carinska deklaracija, obavijesti i obrazac obračuna davanja kod usmene deklaracije

Članak 33.

Ministar financija pravilnikom propisuje način podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i obavijesti, formate i oznake koje se koriste pri popunjavanju carinske deklaracije i obavijesti te oblik i sadržaj obrasca obračuna davanja kod usmene deklaracije.

Mjesto i vrijeme pregleda robe

Članak 34.

(1) U svrhu provedbe članka 238. stavka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447:

1. službeno radno vrijeme carinskih ureda je radno vrijeme određeno posebnim propisom kojim se uređuje unutarnja organizacija i ustrojstvo Carinske uprave

2. prostor carine je prostor određen člankom 8. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Carinska uprava na svojim mrežnim stranicama objavljuje službeno radno vrijeme carinskih ureda.

(3) Carinski ured u svom prostoru na prikladnom mjestu mora istaknuti službeno radno vrijeme carinskog ureda.

Oslobođenje od carina temeljem Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 i njezinih provedbenih propisa te međunarodnih ugovora

Članak 35.

(1) Ako posebnim propisima nije propisano drukčije, za izdavanje potvrda odnosno drugih odgovarajućih isprava u vezi s dokazivanjem statusnih ili drugih relevantnih pitanja važnih za ostvarivanje prava na oslobođenje od carina iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 i njezinih provedbenih propisa te međunarodnih ugovora nadležno je središnje tijelo državne uprave sukladno propisanom djelokrugu.

(2) Nadzor nad robom za koju je odobreno oslobođenje od carine provodi Carinska uprava.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i način ostvarivanja oslobođenja od carina u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/2009 i njezinim provedbenim propisima te međunarodnim ugovorima.

DIO ŠESTI
SLOBODNE ZONE

Osnivanje slobodnih zona

Članak 36.

Osnivanje slobodnih zona, upravljanje slobodnim zonama, uvjeti za obavljanje gospodarskih djelatnosti u slobodnim zonama i uvjeti poslovanja u slobodnim zonama uređeni su posebnim propisom.

Odluka o vođenju evidencije

Članak 37.

(1) U provedbi članka 214. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013, osoba koja je stekla status korisnika slobodne zone temeljem posebnog propisa iz članka 36. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: korisnik slobodne zone) dužna je voditi evidenciju o smještaju, izradi ili preradi robe ili prodaji ili nabavi robe u slobodnoj zoni, u obliku i načinu vođenja evidencije koji na njezin zahtjev odobrava carinski ured.

(2) Korisnik slobodne zone ne može obavljati djelatnost u slobodnoj zoni koja obuhvaća postupanje s robom na način naveden u stavku 1. ovoga članaka bez odobrenja o obliku i načinu vođenja evidencije.

(3) Ako se izdano odobrenje o obliku i načinu vođenja evidencije poništi ili opozove, s robom koja preostane postupa se kao s robom koja je unesena ili po¬nov¬no unesena u carinsko područje Unije.

Obveza osnivača slobodne zone

Članak 38.

Osoba koja ima status osnivača slobodne zone temeljem posebnog propisa iz članka 36. ovoga Zakona dužna je bez odgode obavijestiti carinski ured o zaključenju, izmjeni, dopuni ili prestanku važenja ugovora koji je zaključila s korisnikom slobodne zone.

DIO SEDMI
POSEBNOSTI NADZORA NAD ROBOM KOJA SE PRODAJE NA PRODAJNOM MJESTU U ZRAČNIM LUKAMA UNIJE I LUKAMA UNIJE OTVORENIM ZA MEĐUNARODNI PROMET

Prodajno mjesto u zračnim lukama Unije i lukama Unije otvorenim za međunarodni promet

Članak 39.

Prodajno mjesto u zračnim lukama Unije i lukama Unije otvorenim za međunarodni promet je prodajno mjesto, smješteno nakon mjesta izlazne carinske kontrole, u kojem se prodaje roba putnicima koji putuju u zemlje ili na teritorije izvan carinskog područja Unije (u daljnjem tekstu: prodajno mjesto).

Roba koja se može prodavati na prodajnom mjestu

Članak 40.

(1) Na prodajnom mjestu držatelj može prodavati robu Unije i robu koja nije roba Unije.

(2) Na prodajnom mjestu roba koja nije roba Unije može se prodavati nakon što je za to prodajno mjesto carinski ured izdao odobrenje za vođenje prostora za smještaj za carinsko skladištenje robe (carinsko skladište) u kojem je odobrena maloprodaja u skladu s člankom 201. točkom (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446.

(3) Roba koja nije roba Unije može se prodati putniku koji će robu iznijeti iz carinskog područja Unije, što putnik dokazuje predočenjem ukrcajne karte s naznačenim odredištem izvan carinskog područja Unije.

(4) Putnikom iz stavka 3. ovoga članka smatra se i član posade prijevoznog sredstva s odredištem izvan carinskog područja Unije što dokazuje predočenjem odgovarajućih identifikacijskih isprava i drugih isprava iz kojih je razvidno da je član posade tog prijevoznog sredstva.

Identifikacija robe kupljene na prodajnom mjestu

Članak 41.

(1) Držatelj prodajnog mjesta dužan je voditi i evidenciju iz koje je vidljiva povezanost između broja računa kojim je roba prodana i ukrcajne karte s naznačenim odredištem izvan carinskog područja Unije (ukrcajna propusnica s brojem leta u zračnom prometu ili prijevozna karta u pomorskom prometu) i odgovarajuće identifikacijske isprave ili druge isprave člana posade prijevoznog sredstva s odredištem izvan carinskog područja Unije.

(2) Putnik je dužan račun iz stavka 1. ovoga članka čuvati dok ne napusti carinsko područje Unije.

Postupanje s prodanom robom koja nije roba Unije

Članak 42.

(1) Držatelj prodajnog mjesta dužan je prodanu robu koja nije roba Unije prije predaje putniku staviti u vrećicu i na zatvorenu vrećicu staviti oznaku na način koji onemogućuje odstranjivanje oznake bez oštećenja.

(2) Robu stavljenu u vrećicu na način naveden u stavku 1. ovoga članka putnik ne smije ustupiti drugoj osobi, odstraniti ili oštetiti oznaku s vrećice ili upotrijebiti ili potrošiti robu sve dok se nalazi na carinskom području Unije.

Mjere nadzora kod držatelja prodajnog mjesta

Članak 43.

(1) Carinski ured može u provedbi nadzora u skladu s ovim dijelom Zakona kod držatelja prodajnog mjesta:

1. provjeravati evidencije koje je držatelj prodajnog mjesta dužan voditi u skladu s carinskim zakonodavstvom donesenim na razini Unije i člankom 41. ovoga Zakona

2. provjeravati evidencije koje držatelj prodajnog mjesta vodi u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine

3. pregledati robu i dokumentaciju u vezi s robom koju držatelj prodajnog mjesta drži u prostoru prodajnog mjesta

4. zatražiti da držatelj prodajnog mjesta, radi provjere pravilnosti poslovanja, izradi popis sve robe ili pojedine vrste robe na zalihama u prostoru prodajnog mjesta.

(2) Evidencije i pripadajuće isprave o nabavi i prodaji robe prodajnog mjesta moraju se voditi, držati i čuvati u prostoru tog prodajnog mjesta.

(3) Držatelju prodajnog mjesta obračunat će se carinski dug za robu za koju ne može dokazati da ju je prodao putniku iz članka 40. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

DIO OSMI
RASPOLAGANJE ROBOM

Prodaja robe

Članak 44.

U svrhu provedbe članka 250. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447, roba koja je ustupljena u korist države i oduzeta roba (u daljnjem tekstu: ustupljena i oduzeta roba) prodaje se u postupku javne prodaje ako odredbama ovoga Zakona nije drukčije propisano.

Besplatna dodjela robe

Članak 45.

(1) Ako u okolnostima konkretnog slučaja prodaja robe iz članka 44. ovoga Zakona ne predstavlja odgovarajući način za postizanje svrhe učinkovitog i ekonomičnog reguliranja pitanja robe, pod uvjetom provedbe carinskih formalnosti za postupak puštanja robe u slobodan promet i uređenja pitanja carinskog duga propisanim carinskim zakonodavstvom, ustupljena i oduzeta roba može se besplatno dodijeliti tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je ta roba potrebna za obavljanje njihove djelatnosti.

(2) Ako ustupljena i oduzeta roba predstavlja predmete povijesne, arheološke, etnografske, kulturne, umjetničke ili znanstvene vrijednosti ili je podobna za obavljanje humanitarne ili socijalne djelatnosti, osim tijelima i uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, može se besplatno dodijeliti i drugim osobama za obavljanje odnosne djelatnosti, ako je to u javnom interesu.

(3) Odluku o besplatnoj dodjeli robe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može za donošenje odluke o besplatnoj dodjeli robe ovlastiti povjerenstvo koje čine predstavnici ministarstava nadležnih za financije, socijalnu skrb, gospodarstvo i kulturu.

(5) Odluka o besplatnoj dodjeli robe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije upravni akt.

Neposredna prodaja i žurna besplatna dodjela robe

Članak 46.

(1) Iznimno od članka 44. i članka 45. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, carinski ured može odmah i neposredno prodati ili besplatno dodijeliti ustupljenu i oduzetu robu ako se radi o životinjama, biljkama, hrani i drugoj lako pokvarljivoj robi, robi kojoj je propisom ograničen rok uporabe ili robi za koju to zahtijevaju sigurnosni razlozi ili su za njezino čuvanje ili održavanje potrebni troškovi nerazmjerni njezinoj vrijednosti ili drugi osobito opravdani razlozi.

(2) O postupanju iz stavka 1. ovoga članka carinski ured donosi odluku koja nije upravni akt.

Posebnosti kod ustupanja robe

Članak 47.

(1) Ako vlasnik robe ili druga osoba odgovorna za obveze iz članka 198. Uredbe (EU) br. 952/2013 nisu poznati ili se iz okolnosti slučaja može zaključiti da je roba koja nije roba Unije napuštena, carinski ured provodi postupak objave činjenica bitnih za uređenje položaja robe tako da javno pozove vlasnika da se javi u roku iz članka 249. stavka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči carinskog ureda i na mrežnoj stranici Carinske uprave, a sadrži:

1. opis robe

2. druge podatke u vezi s robom, ako su carinskom uredu poznati

3. upozorenje vlasniku da će se smatrati da je podnio zahtjev za ustupanje u korist Republike Hrvatske ako se ne javi u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se vlasnik robe ne javi, istekom roka iz stavka 1. ovoga članka od dana objave na oglasnoj ploči carinskog ureda, odnosno na mrežnoj stranici Carinske uprave, ovisno o tome što je kasnije, roba se smatra ustupljenom u korist Republike Hrvatske i s robom se postupa na način:

1. određen člancima 44. i 45. ovoga Zakona ili

2. da će se uništiti pod carinskim nadzorom ako se:

a) ne može prodati ili besplatno dodijeliti jer za navedeno postupanje postoje zapreke sukladno carinskom zakonodavstvu ili posebnim propisima

b) zbog bilo kojeg razloga nije uspjela prodati ili besplatno dodijeliti.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako se radi o životinjama, biljkama, hrani i drugoj lako pokvarljivoj robi, robi kojoj je upitan propisom ograničen rok uporabe u odnosu na rok iz stavka 1. ovoga članka ili robi za koju to zahtijevaju sigurnosni razlozi ili su za njezino čuvanje ili održavanje potrebni troškovi nerazmjerni njezinoj vrijednosti ili drugi osobito opravdani razlozi:

1. carinski ured može odmah i neposredno prodati robu ili

2. će se roba uništiti pod carinskim nadzorom ako se ne može prodati jer za navedeno postupanje postoje zapreke sukladno carinskom zakonodavstvu ili posebnim propisima

(5) Ako se vlasnik robe javi u roku iz stavka 1. ovoga članka, a nakon prodaje iz stavka 4. točke 1. ovoga članka, na zahtjev mu se vraća dio novčanih sredstava dobivenih prodajom, a koji čini razlika između ostvarene prodajne cijene i troškova nastalih zbog uređenja položaja robe uvećanih za iznos pripadajućeg carinskog duga i drugih javnih davanja.

Provedbeni propis

Članak 48.

Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete za provedbu i način postupanja sudionika u postupcima prikupljanja, smještaja, čuvanja i prodaje oduzete i ustupljene robe te način obračuna i raspodjele sredstava dobivenih prodajom, postupak besplatne dodjele oduzete i ustupljene strane robe te uništenja robe.

DIO DEVETI
ODREDBE O CARINSKOJ PROVEDBI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Nadležnost za donošenje odluka koje se odnose na carinsku provedbu prava intelektualnog vlasništva

Članak 49.

(1) Nadležni carinski ured za donošenje odluka koje se odnose na carinsku provedbu prava intelektualnog vlasništva sukladno Uredbi (EU) br. 608/2013 određuje se posebnim propisima kojima se uređuje unutarnja organizacija i ustrojstvo Carinske uprave i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Carinska uprava na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis carinskih ureda koji su određeni za zaprimanje zahtjeva za donošenje određenih odluka iz stavka 1. ovoga članka.

Odluke koje se odnose na carinsku provedbu prava intelektualnog vlasništva

Članak 50.

(1) Ako zakonodavstvom Unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva nije drukčije propisano, carinski ured donošenjem rješenja odlučuje u vezi nacionalnog zahtjeva ili zahtjeva Unije, obustave puštanja robe ili zadržavanja robe do okončanja sudskog postupka za utvrđivanje je li pravo intelektualnog vlasništva bilo povrijeđeno te uništenja robe.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Odgovornost te troškovi smještaja, čuvanja, rukovanja i održavanja robe

Članak 51.

(1) Za vrijeme obustavljanja puštanja robe ili zadržavanja robe, odgovornost i troškove smještaja, čuvanja, rukovanja i održavanja robe snosi deklarant ili posjednik robe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je carinski ured u roku i na način propisan Uredbom (EU) br. 608/2013 obaviješten o pokretanju sudskog postupka za utvrđivanje je li pravo intelektualnog vlasništva bilo povrijeđeno, odgovornost i troškovi smještaja, čuvanja, rukovanja i održavanja robe prelaze na nositelja odobrenja od trenutka obavješćivanja carinskog ureda.

(3) Odgovornost te troškovi smještaja, čuvanja, rukovanja i održavanja robe iz stavka 2. ovoga članka obveze su nositelja odobrenja do završetka postupka carinske provedbe prava intelektualnog vlasništva.

(4) Ako u postupku za utvrđivanje je li pravo intelektualnog vlasništva bilo povrijeđeno sud donese drukčiju odluku od navedenog u stavcima 2. i 3. ovoga članka, odgovornost i troškovi smještaja, čuvanja, rukovanja i održavanja robe prelaze na osobu kako je navedeno u odluci suda.

(5) Primjena ovoga članka ne utječe na pravo carinskog ureda da odredi uvjete i druge posebnosti smještaja robe pod carinskim nadzorom tijekom razdoblja obustavljanja puštanja robe ili zadržavanja robe.

Uništenje robe pod carinskim nadzorom

Članak 52.

(1) Uništenje robe obavlja se pod carinskim nadzorom, pod odgovornošću i na trošak nositelja odobrenja.

(2) Ako sud pravomoćnom odlukom utvrdi da se robom povređuje neko od prava intelektualnog vlasništva i odredi uništenje robe, primjenjuju se carinski propisi o uništenju pod carinskim nadzorom robe koja nije roba Unije.

(3) S ostacima i otpacima koji preostanu nakon uništenja robe postupa se u skladu s carinskim propisima.

Nemogućnost naplate troškova na teret državnog proračuna Republike Hrvatske

Članak 53.

Troškovi koji nastanu u vezi s carinskom provedbom prava intelektualnog vlasništva ne smiju pasti na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

Neispunjavanje obveza nositelja odobrenja

Članak 54.

(1) Ne isključujući primjenu drugih mjera propisanih Uredbom (EU) br. 608/2013 za slučaj neispunjenja obveza nositelja odobrenja, carinski ured će opozvati nacionalno odobrenje ili obustaviti postupanje Carinske uprave do isteka razdoblja tijekom kojeg mora poduzimati mjere ako nositelj odobrenja ne podmiri troškove i/ili ne ispuni drugu obvezu iz članaka 51. i 52. ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, novi nacionalni zahtjev za mjere istog podnositelja zahtjeva može biti odobren odnosno obustava postupanja ukinuta tek nakon što nositelj prava podmiri prethodno nastale troškove odnosno ispuni drugu obvezu iz članaka 51. i 52. ovoga Zakona.

Provedbeni propis

Članak 55.

Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete smještaja i postupanja s robom za vrijeme obustavljanja puštanja robe ili zadržavanja robe i provedbu postupka u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 608/2013 i njezinih provedbenih propisa.

DIO DESETI
POSTUPOVNE ODREDBE

Primjena zakona kojim se uređuje porezni postupak

Članak 56.

Ako carinskim zakonodavstvom donesenim na razini Unije i ovim Zakonom nije drukčije određeno, za postupanje u provedbi carinskog zakonodavstva primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porezni postupak.

Primjena zakona kojim se uređuje opći upravni postupak

Članak 57.

Ako zakonodavstvom Unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i ovim Zakonom nije drukčije određeno, za postupanje u okviru mjera carinske provedbe prava intelektualnog vlasništva primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Upravne pristojbe

Članak 58.

Za spise i radnje koje se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva donesenog na razini Unije, zakonodavstva Unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i ovoga Zakona ne plaćaju se upravne pristojbe.

Pravo žalbe

Članak 59.

(1) Protiv prvostupanjskog rješenja ili druge prvostupanjske odluke Carinske uprave koji se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva donesenog na razini Unije, zakonodavstva Unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i ovoga Zakona žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave prvostupanjskog rješenja odnosno druge prvostupanjske odluke.

(2) Drugostupanjski upravni postupak vodi nadležna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija.

(3) Postupak po žalbi je hitan.

DIO JEDANAESTI
PREKRŠAJNE ODREDBE

POGLAVLJE I.
PREKRŠAJI PREMA OVOM ZAKONU

Najteži prekršaj prema ovom Zakonu

Članak 60.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3000,00 do 100.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako preko graničnog prijelaza u vrijeme kad granični prijelaz nije otvoren za promet ili izvan graničnoga prijelaza unese robu u carinsko područje Unije ili pokuša unijeti robu u carinsko područje Unije ili ako preko graničnog prijelaza u vrijeme kad granični prijelaz nije otvoren za promet ili izvan graničnoga prijelaza iznese robu iz carinskog područja Unije ili pokuša iznijeti robu iz carinskog područja Unije (članak 7. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Teški prekršaji prema ovom Zakonu

Članak 61.

(1) Novčanom kaznom od 3000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 2000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. za izvršavanje službenih radnji iz članka 9. stavka 4. točke 1. ovoga Zakona ne osigura nesmetani pristup prostorima, objektima i poslovnim prostorijama koji su odobreni kao službeno mjesto ili ostalim prostorima koji su funkcionalno, stvarno, poslovno ili na bilo koji drugi način s njime povezani (članak 9. stavak 4. točka 2. ovoga Zakona)

2. ne omogući da službeno mjesto bude sigurno na način koji ne dopušta nezakonit ulazak ili nema uređene odgovarajuće mjere za kontrolu pristupa kako bi se spriječio neovlašten pristup (članak 9. stavak 4. točka 3. ovoga Zakona)

3. ne omogući da službeno mjesto bude odgovarajuće za kvalitetno držanje robe uzimajući u obzir i njezina prirodna svojstva (članak 9. stavak 4. točka 4. ovoga Zakona)

4. za pristup službenom mjestu osobi ili prijevoznom sredstvu ili robi koji je sudionik odnosno predmet službenih radnji iz članka 9. stavka 4. točke 1. ovoga Zakona naplati naknadu (članak 9. stavak 4. točka 5. ovoga Zakona)

5. ne dostavi podatke o redu vožnje ili letenja ili plovidbe ili druge podatke o planiranom ili stvarnom prometu osoba ili robe, odmah po saznanju odnosno u slučaju donošenja plana ili rasporeda ili reda vožnje ili letenja ili plovidbe odmah po donošenju (članak 9. stavak 4. točka 6. ovoga Zakona)

6. ne omogući uvid u evidencije o podacima iz članka 9. stavka 4. točke 6. ovoga Zakona (članak 9. stavak 4. točka 7. ovoga Zakona)

7. na traženje carinskog ureda ne ukloni robu ili predmete ili uređaje ili prometna sredstva koji se bez suglasnosti carinskog ureda nalaze na službenom mjestu ili ne postupi na takvo traženje u ostavljenom roku (članak 10. stavak 1. ovoga Zakona)

8. na traženje carinskog ureda ne napusti službeno mjesto ili ne napusti u ostavljenom roku (članak 10. stavak 2. ovoga Zakona)

9. najbližem carinskom uredu odmah ne podnese robu iz članka 12. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, ako je ima u posjedu ili njome raspolaže na bilo koji drugi način ili po bilo kojoj osnovi (članak 12. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona)

10. evidenciju ne predoči ili ne učini dostupnom carinskom uredu (članak 21. stavak 3. ovoga Zakona)

11. ne spriječi oštećenje ili uništenje ili uklanjanje ili ukloni ili ošteti sredstvo za prepoznavanje robe stavljeno sukladno članku 192. Uredbe (EU) br. 952/2013 (članak 31. ovoga Zakona)

12. evidenciju o smještaju robe ili izradi robe ili preradi robe ili prodaji robe ili nabavi robe u slobodnoj zoni ne vodi ili ne vodi točno ili ne vodi potpuno ili ne vodi pravodobno ili ne vodi u obliku ili na način koji je odobrio carinski ured (članak 37. stavak 1. ovoga Zakona)

13. bez odobrenja o obliku i načinu vođenja evidencije obavlja djelatnost u slobodnoj zoni koja obuhvaća postupanje s robom na način naveden u članku 37. stavku 1. ovoga Zakona (članak 37. stavak 2. ovoga Zakona)

14. ne obavijesti ili ne obavijesti bez odgode carinski ured o zaključenju ili izmjeni ili dopuni ili prestanku važenja ugovora koji je zaključila s korisnikom slobodne zone (članak 38. ovoga Zakona)

15. ne vodi evidenciju iz koje je vidljiva povezanost između broja računa kojim je roba prodana i ukrcajne karte s naznačenim odredištem izvan carinskog područja Unije (ukrcajna propusnica s brojem leta u zračnom prometu ili prijevozna karta u pomorskom prometu) ili odgovarajuće identifikacijske isprave ili druge isprave člana posade prijevoznog sredstva s odredištem izvan carinskog područja Unije ili evidenciju vodi netočno ili nepotpuno ili nepravodobno (članak 41. stavak 1. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom od 3000,00 do 600.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Lakši prekršaji prema ovom Zakonu

Članak 62.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1000,00 do 40.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. odmah ne obavijesti Carinsku upravu o svakoj spoznaji koja se odnosi na robu nezakonito unesenu u carinsko područje Unije ili koja se tu nezakonito nalazi ili koja je nezakonito izuzeta ispod carinskog nadzora ili kojom se na drugi način nezakonito raspolaže ili o drugim postupanjima protivnim carinskom zakonodavstvu (članak 12. stavak 1. točka 1. ovoga Zakona)

2. ne postupi po pravilima uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (članak 13. stavak 3. točka 2. ovoga Zakona)

3. evidenciju koja se odnosi na primjenu carinskog zakonodavstva ne vodi sukladno s poreznim ili knjigovodstvenim ili drugim evidencijama ili ispravama (članak 21. stavak 1. ovoga Zakona)

4. prijevoz robe ne izvrši ekonomski opravdanim putem (članak 29. ovoga Zakona)

5. na prodajnom mjestu prodaje robu koja nije roba Unije iako za to prodajno mjesto carinski ured nije izdao odobrenje za vođenje prostora za smještaj za carinsko skladištenje robe (carinsko skladište) u kojem je odobrena maloprodaja u skladu s člankom 201. točkom (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 (članak 40. stavak 2. ovoga Zakona)

6. robu koja nije roba Unije proda putniku bez predočenja ukrcajne karte s naznačenim odredištem izvan carinskog područja Unije ili članu posade prijevoznog sredstva s odredištem izvan carinskog područja Unije bez predočenja odgovarajućih identifikacijskih isprava ili drugih isprava iz kojih je razvidno da je član posade tog prijevoznog sredstva (članak 40. stavci 3. i 4. ovoga Zakona)

7. ne čuva račun iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona dok ne napusti carinsko područje Unije (članak 41. stavak 2. ovoga Zakona)

8. prodanu robu koja nije roba Unije prije predaje putniku ne stavi u vrećicu ili na zatvorenu vrećicu ne stavi oznaku na način koji onemogućuje odstranjivanje oznake bez oštećenja (članak 42. stavak 1. ovoga Zakona)

9. robu stavljenu u vrećicu na način naveden u članku 42. stavku 1. ovoga Zakona ustupi drugoj osobi ili odstrani ili ošteti oznaku s vrećice ili upotrijebi ili potroši robu dok se nalazi na carinskom području Unije (članak 42. stavak 2. ovoga Zakona)

10. evidenciju ili pripadajuću ispravu o nabavi ili prodaji robe prodajnog mjesta ne vodi ili ne drži ili ne čuva u prostoru tog prodajnog mjesta (članak 43. stavak 2. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

POGLAVLJE II.
PREKRŠAJI PREMA UREDBI (EU) br. 952/2013

Najteži prekršaji prema Uredbi (EU) br. 952/2013

Članak 63.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3000,00 do 100.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. u carinsko područje Unije robu unese na skriven način ili u carinsko područje Unije robu na skriven način pokuša unijeti ili iz carinskog područja Unije robu iznese na skriven način ili iz carinskog područja Unije robu na skriven način pokuša iznijeti (članak 134. i članak 267. Uredbe (EU) br. 952/2013)

2. nezakonito izuzme ispod carinskog nadzora robu koja nije roba Unije bez dozvole carinskog ureda (članak 134. Uredbe (EU) br. 952/2013)

3. prilikom unosa robe u carinsko područje Unije ili iznošenja robe iz carinskog područja Unije ne podnese carinsku deklaraciju za robu ili dio robe, ako se radi o robi komercijalne naravi ili robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu (članak 134. i članak 158. Uredbe (EU) br. 952/2013).

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Teški prekršaji prema Uredbi (EU) br. 952/2013

Članak 64.

(1) Novčanom kaznom od 3000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 2000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. na zahtjev carinskog tijela sve potrebne isprave ili informacije ne pruži ili ne pruži u primjerenom ili u bilo kojem drugom zahtijevanom obliku ili ne pruži svu potrebnu pomoć za okončavanje carinskih formalnosti ili carinskih provjera (članak 15. stavak 1. i stavak 2. podstavci 2. i 3. Uredbe (EU) br. 952/2013)

2. podnese carinsku deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smještaj ili ulaznu skraćenu deklaraciju ili izlaznu skraćenu deklaraciju ili deklaraciju za ponovni izvoz ili obavijest o ponovnom izvozu ili zahtjev za odobrenje ili zahtjev za neku drugu odluku, s navedenim netočnim ili nepotpunim podatkom ili nedostatnim opisom robe (članak 15. stavak 2. podstavak 1. točka (a) i podstavak 3. Uredbe (EU) br. 952/2013)

3. nevjerodostojnu ili netočnu ili nevaljanu ispravu priloži uz carinsku deklaraciju ili uz deklaraciju za privremeni smještaj ili uz ulaznu skraćenu deklaraciju ili uz izlaznu skraćenu deklaraciju ili uz deklaraciju za ponovni izvoz ili uz obavijest o ponovnom izvozu ili uz zahtjev za odobrenje ili uz zahtjev za neku drugu odluku (članak 15. stavak 2. podstavak 1. točka (b) i podstavak 3. Uredbe (EU) br. 952/2013)

4. za podnesenu carinsku deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smještaj ili ulaznu skraćenu deklaraciju ili izlaznu skraćenu deklaraciju ili deklaraciju za ponovni izvoz ili za podnesenu obavijest o ponovnom izvozu ili zahtjev za odobrenje ili zahtjev za neku drugu odluku, ako je to potrebno, ne ispuni obvezu koja se odnosi na stavljanje dotične robe u predmetni carinski postupak ili na obavljanje odobrene radnje (članak 15. stavak 2. podstavak 1. točka (c) i podstavak 3. Uredbe (EU) br. 952/2013)

5. ne poštuje obvezu koja proizlazi iz odobrenja ili druge odluke (članak 23. stavak 1. Uredbe (EU) br. 952/2013)

6. bez odgode ne obavijesti carinski ured o čimbeniku koji nastane nakon što je odobrenje ili druga odluka donesena i koji može utjecati na njezino održavanje ili sadržaj (članak 23. stavak 2. Uredbe (EU) br. 952/2013)

7. ne čuva ispravu ili informaciju iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 ili je ne čuva na način dostupan ili prihvatljiv carinskom tijelu ili je ne čuva sukladno roku propisanom carinskim zakonodavstvom (članak 51. Uredbe (EU) br. 952/2013)

8. sastavi ili omogući da se sastavi isprava s netočno navedenim podacima o podrijetlu robe (članak 59. i članak 64. Uredbe (EU) br. 952/2013)

9. sastavi ili omogući da se sastavi isprava koja sadrži netočne podatke na temelju kojih se za proizvode na koje se isprava odnosi neosnovano dobije povlašteno podrijetlo (članak 64. Uredbe (EU) br. 952/2013)

10. za robu koja se unosi u carinsko područje Unije ili se iznosi iz carinskog područja Unije ne podnese ili ne podnese nadležnom carinskom uredu ili ne podnese u službeno radno vrijeme nadležnog carinskog ureda ulaznu skraćenu deklaraciju ili obavijest o dolasku broda za plovidbu morem ili zrakoplova ili carinsku deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smještaj ili dopunsku deklaraciju ili deklaraciju za ponovni izvoz ili izlaznu skraćenu deklaraciju ili obavijest o ponovnom izvozu (članak 127. stavci 1. i 3., članak 133. stavak 1., članak 139. stavak 5., članak 145. stavci 1. i 3., članak 158., članak 167., članak 263. stavak 1., članak 270. stavak 1., članak 271. i članak 274. stavak 1. Uredbe (EU) br. 952/2013)

11. ne prijavi robu ili ne podnese robu ili ne prijavi svu robu ili ne podnese svu robu (članak 134., članak 139., članak 172. stavak 1. i članak 267. Uredbe (EU) br. 952/2013)

12. ne preveze robu unesenu u carinsko područje Unije bez odlaganja u carinski ured koji je odredilo carinsko tijelo ili na bilo koje drugo mjesto koje je odredilo ili odobrilo carinsko tijelo ili u slobodnu zonu ili ne preveze putem koji je odredilo carinsko tijelo i u skladu s njegovim uputama (članak 135. stavak 1. i članak 137. stavak 3. Uredbe (EU) br. 952/2013)

13. bez odlaganja nije obavijestila carinsko tijelo o nepredviđenoj okolnosti ili višoj sili zbog koje ne može ispuniti obvezu iz članka 135. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 ili carinsko tijelo nije obavijestila o točnom mjestu gdje se roba nalazi ako nepredviđena okolnost ili viša sila zbog koje ne može ispuniti obvezu iz članka 135. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 nije prouzročila potpuni gubitak robe (članak 137. stavak 1. Uredbe (EU) br. 952/2013)

14. bez odlaganja ne obavijesti carinsko tijelo o situaciji u kojoj je zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile plovilo ili zrakoplov iz članka 135. stavka 6. Uredbe (EU) br. 952/2013 prisiljen privremeno pristati u luku ili na zemlju na carinskom području Unije (članak 137. stavak 2. Uredbe (EU) br. 952/2013)

15. robu unesenu u carinsko područje Unije ne podnese određenom carinskom uredu ili na drugo mjesto koje je odredilo ili odobrilo carinsko tijelo ili u slobodnu zonu ili robu koja se unosi u carinsko područje Unije morem ili zrakom i koja ostaje na tom prijevoznom sredstvu ne podnese carini u luci ili zračnoj luci u kojoj se istovari ili pretovari (članak 139. Uredbe (EU) br. 952/2013)

16. bez dozvole carinskog tijela ukloni ili pokuša ukloniti podnesenu robu carini s mjesta na kojem je bila podnesena (članak 139. stavak 7. Uredbe (EU) br. 952/2013)

17. bez odobrenja ili obavijesti carinskog tijela istovari ili pretovari robu s prijevoznog sredstva koje ju prevozi ili robu s prijevoznog sredstva koje ju prevozi istovari ili pretovari na mjesto koje carinsko tijelo nije odredilo ili odobrilo (članak 140. stavak 1. podstavak 1. Uredbe (EU) br. 952/2013)

18. odmah ne obavijesti carinsko tijelo o slučaju neposredne opasnosti koja iziskuje neodložno istovarivanje sve robe ili dijela robe (članak 140. stavak 1. podstavak 2. Uredbe (EU) br. 952/2013)

19. na zahtjev carinskog tijela robu ne istovari ili ne raspakira s ciljem njezina pregleda ili uzimanja uzoraka ili pregledavanja prijevoznog sredstava koje robu prevozi (članak 140. stavak 2. Uredbe (EU) br. 952/2013)

20. robu u privremenom smještaju ne smjesti u prostor za privremeni smještaj u skladu s člankom 148. Uredbe (EU) br. 952/2013 ili u drugi prostor koji je odredilo ili odobrilo carinsko tijelo (članak 147. stavak 1. i članak 148. Uredbe (EU) br. 952/2013)

21. ne osigura podlijeganje robe u privremenom smještaju samo takvim oblicima rukovanja kakvi su namijenjeni da osiguraju njezino očuvanje u nepromijenjenom stanju, bez promjene njezina izgleda ili tehničkih karakteristika ili rukuje robom u privremenom smještaju oblikom rukovanja koji je protivan oblicima rukovanja koji su namijenjeni da osiguraju njezino očuvanje u nepromijenjenom stanju, bez promjene njezina izgleda ili tehničkih karakteristika (članak 147. stavak 2. Uredbe (EU) br. 952/2013)

22. ne vodi evidenciju ili ne vodi evidenciju u obliku koji je odobrilo carinsko tijelo ili evidenciju vodi netočno ili nepotpuno ili nepravodobno (članak 148. stavak 4. i članak 214. Uredbe (EU) br. 952/2013)

23. robu koja nije roba Unije i nalazi se u privremenom smještaju ne stavi u carinski postupak ili ponovno ne izveze u određenom roku (članak 149. Uredbe (EU) br. 952/2013)

24. ne dostavi priložene isprave koje su potrebne za primjenu odredaba kojima se uređuje carinski postupak za koji se roba deklarira, kada takvu dostavu traži zakonodavstvo Unije ili je to potrebno za carinske provjere (članak 163. stavak 2. Uredbe (EU) br. 952/2013)

25. robom koja nije puštena od strane carinskog tijela raspolaže kao da je puštena od strane carinskog tijela (članak 194. Uredbe (EU) br. 952/2013)

26. ne završi posebni postupak na propisani način ili u određenom roku (članak 215. Uredbe (EU) br. 952/2013)

27. odredišnom carinskom uredu ne podnese robu ili potrebne podatke ili ne podnese robu u nepromijenjenom stanju ili ne podnese robu u propisanom roku ili ne podnese robu u skladu s mjerama osiguranja njezina prepoznavanja ili ne poštuje druge carinske odredbe u vezi s postupkom provoza Unije (članak 233. Uredbe (EU) br. 952/2013)

28. robu stavljenu u postupak carinskog skladištenja privremeno iznese iz tog carinskog skladišta bez unaprijed danog odobrenja carinskog tijela (članak 240. stavak 3. Uredbe (EU) br. 952/2013)

29. ne osigura da se roba u postupku carinskog skladištenja ne izuzme iz carinskog nadzora ili ne ispunjava obvezu koja proizlazi iz smještaja robe u okviru postupka carinskog skladištenja ili ne ispunjava obvezu koja proizlazi iz stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja (članak 242. Uredbe (EU) br. 952/2013)

30. započne izgradnju zgrade ili izgradi zgradu u slobodnoj zoni bez prethodnog odobrenja carinskog tijela (članak 244. stavak 1. Uredbe (EU) br. 952/2013)

31. u obavljanju industrijske ili trgovinske ili uslužne djelatnosti dozvoljene u slobodnoj zoni ne postupa u skladu s carinskim zakonodavstvom ili o obavljanju takve djelatnosti u slobodnoj zoni unaprijed ne obavijesti carinsko tijelo (članak 244. stavak 2. Uredbe (EU) br. 952/2013)

32. ne poštuje zabrane ili ograničenja u odnosu na djelatnosti iz članka 244. stavka 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 koje je nametnulo carinsko tijelo, uzimajući u obzir prirodu robe ili zahtjeve carinskog nadzora ili zahtjeve sigurnosti i zaštite ili ne poštuje zabranu carinskog tijela zbog nepribavljenih potrebnih uvjerenja o ispunjavanju carinskih odredaba za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni (članak 244. stavci 3. i 4. Uredbe (EU) br. 952/2013)

33. ne podnese robu carini pri unosu u slobodnu zonu radi podvrgavanja propisanim carinskim formalnostima (članak 245. Uredbe (EU) br. 952/2013)

34. postupa s robom kao da ispunjava uvjete za privremeni uvoz, a to postupanje je protivno uvjetima za privremeni uvoz robe ili s robom puštenom u postupak privremenog uvoza postupa protivno uvjetima ili obvezama ili svrsi odobrenog postupka privremenog uvoza sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 952/2013 i Konvencije o privremenom uvozu (članak 250. Uredbe (EU) br. 952/2013)

35. privremeno uvezenu robu ponovno ne izveze ili je ne stavi u sljedeći carinski postupak (članak 251. Uredbe (EU) br. 952/2013)

36. privremeno izvezenu robu u postupku vanjske proizvodnje ponovno ne uveze na carinsko područje Unije (članak 259. stavak 3. Uredbe (EU) br. 952/2013)

37. nakon što je carinsko tijelo prihvatilo deklaraciju za puštanje nadomjesnih proizvoda u slobodni promet ne izveze u odobrenom roku robu s nedostacima (članak 262. stavak 2. Uredbe (EU) br. 952/2013).

(2) Novčanom kaznom od 3000,00 do 600.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Lakši prekršaji prema Uredbi (EU) br. 952/2013

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1000,00 do 40.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. na zahtjev carinskog tijela u određenom roku ne pruži sve potrebne isprave i informacije ili u određenom roku isprave i informacije ne pruži u primjerenom ili u bilo kojem drugom zahtijevanom obliku ili u određenom roku ne pruži svu potrebnu pomoć za okončavanje carinskih formalnosti ili carinskih provjera (članak 15. stavak 1. i stavak 2. podstavci 2. i 3. Uredbe (EU) br. 952/2013)

2. podnošenjem carinske deklaracije ili deklaracije za privremeni smještaj ili ulazne skraćene deklaracije ili izlazne skraćene deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz ili obavijesti o ponovnom izvozu ili zahtjeva za odobrenje ili zahtjeva za neku drugu odluku, ako je to potrebno, u određenom roku ne ispuni obvezu koja se odnosi na stavljanje dotične robe u predmetni carinski postupak ili na obavljanje odobrenih radnji (članak 15. stavak 2. podstavak 1. točka (c) i podstavak 3. Uredbe (EU) br. 952/2013)

3. za robu koja se unosi u carinsko područje Unije ili se iznosi iz carinskog područja Unije ne podnese pravodobno ulaznu skraćenu deklaraciju ili ne podnese pravodobno obavijest o dolasku broda za plovidbu morem ili zrakoplova ili ne podnese pravodobno carinsku deklaraciju ili ne podnese pravodobno deklaraciju za privremeni smještaj ili ne podnese pravodobno dopunsku deklaraciju ili ne podnese pravodobno deklaraciju za ponovni izvoz ili ne podnese pravodobno izlaznu skraćenu deklaraciju ili ne podnese pravodobno obavijest o ponovnom izvozu (članak 127. stavci 1. i 3., članak 133. stavak 1., članak 139. stavak 5., članak 145. stavci 1. i 3., članak 158., članak 167., članak 263. stavak 1., članak 270. stavak 1., članak 271. i članak 274. stavak 1. Uredbe (EU) br. 952/2013)

4. u propisanom roku robu unesenu u carinsko područje Unije ne podnese određenom carinskom uredu ili na drugo mjesto koje je odredilo ili odobrilo carinsko tijelo ili u slobodnu zonu (članak 139. Uredbe (EU) br. 952/2013)

5. u propisanom roku ili roku koji je odredilo carinsko tijelo privremeno uvezenu robu ponovno ne izveze ili ne stavi u sljedeći carinski postupak (članak 251. Uredbe (EU) br. 952/2013)

6. u roku koji je odredilo carinsko tijelo privremeno izvezenu robu u postupku vanjske proizvodnje ponovno ne uveze na carinsko područje Unije (članak 259. stavak 3. Uredbe (EU) br. 952/2013).

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

POGLAVLJE III.
PREKRŠAJI PREMA UREDBI VIJEĆA (EZ) BR. 1186/2009

Teški prekršaji prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 1186/2009

Članak 66.

(1) Novčanom kaznom od 3000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 2000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. u suprotnosti s propisima proda, otuđi po drugoj osnovi, da drugom na uporabu, zalog, najam, rabi u druge svrhe ili preda kao osiguranje za dug, obveze ili je upotrijebi u neke druge svrhe osim u one zbog kojih je roba bila oslobođena od carine, a prethodno ne podmiri carinski dug i druga javna davanja (članak 8., članak 16., članak 33., članak 48., članak 52., članak 57., članak 64., članak 68., članak 71., članak 72., članak 78., članak 79., članak 110. i članak 115. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009)

2. ne obavijesti carinski ured o prestanku ispunjenja uvjeta zbog kojih je oslobođena od carine ili namjerava proizvode koji su uvezeni kao oslobođeni od carine upotrijebiti u druge svrhe (članak 49., članak 50., članak 52., članak 58., članak 59., članak 65., članak 69., članak 73., članak 78., članak 79. i članak 80. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009).

(2) Novčanom kaznom od 3000,00 do 600.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

POGLAVLJE IV.
PREKRŠAJI PREMA UREDBI VIJEĆA (EU) br. 479/2013

Teški prekršaj prema Uredbi Vijeća (EU) br. 479/2013

Članak 67.

(1) Novčanom kaznom od 3000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 2000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako prilikom kretanja robe Unije preko područja Neuma ne preda robu i prateće isprave carinskom uredu ponovnog ulaska u carinsko područje Unije ili ne preda u određenom roku sukladno Uredbi Vijeća (EU) br. 479/2013.

(2) Novčanom kaznom od 3000,00 do 600.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

POGLAVLJE V.
PREKRŠAJI PREMA UREDBI (EU) br. 608/2013

Lakši prekršaji prema Uredbi (EU) br. 608/2013

Članak 68.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je nositelj odobrenja, a novčanom kaznom od 1000,00 do 20.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. odmah ne obavijesti carinski ured koji je odobrio zahtjev da pravo intelektualnog vlasništva obuhvaćeno zahtjevom više nije na snazi ili da zbog drugih razloga više nema pravo na podnošenje zahtjeva ili o promjenama informacija iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) br. 608/2013 (članak 15. Uredbe (EU) br. 608/2013)

2. informacije iz članka 17. stavka 4. Uredbe (EU) br. 608/2013 ili iz članka 18. stavka 5. Uredbe (EU) br. 608/2013 ili iz članka 19. Uredbe (EU) br. 608/2013 ili iz članka 26. Uredbe (EU) br. 608/2013 koje je primila otkrije ili upotrijebi protivno članku 21. Uredbe (EU) br. 608/2013

3. ne nadoknadi troškove carinskog ureda ili ostalih stranaka koje djeluju u ime carinskog ureda, od trenutka zadržavanja ili obustavljanja puštanja robe, uključujući skladištenje i rukovanje robom, u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 608/2013 ili člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 608/2013 ili člankom 19. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 608/2013 ili kad se koriste korektivne mjere kao što je uništenje robe u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 608/2013 ili člankom 26. Uredbe (EU) br. 608/2013 (članak 29. Uredbe (EU) br. 608/2013).

(2) Novčanom kaznom od 3000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kao nositelj odobrenja ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

POGLAVLJE VI.
OSTALO

Odgovornost drugih osoba

Članak 69.

(1) Pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba kod koje se zatekne u posjedu roba, odnosno koja kupi, proda, preda drugom, primi na dar, prikrije, primi na čuvanje ili na prijevoz, upotrijebi ili primi po bilo kojoj drugoj osnovi robu za koju zna ili je prema okolnostima slučaja mogla znati da je riječ o robi koja je predmet prekršaja propisanog ovim Zakonom kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

(2) Fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

Oduzimanje robe

Članak 70.

(1) Roba koja je predmet prekršaja iz članka 60. stavka 1., članka 63. stavka 1. točaka 1. i 3. i članka 69. ovoga Zakona u vezi s člankom 60. stavkom 1. te člankom 63. stavkom 1. točkama 1. i 3. ovoga Zakona oduzet će se.

(2) Roba koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i ako nije u vlasništvu počinitelja prekršaja.

(3) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iskorišteno za prijevoz, odnosno prijenos robe koja je predmet prekršaja iz članka 60. stavka 1. i članka 63. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona oduzet će se ako je vrijednost robe predmeta prekršaja veća od 1/3 vrijednosti prijenosnog ili prijevoznog sredstva.

(4) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iz stavka 3. ovoga članka u koje je ugrađen poseban prostor za skrivanje robe, a koji je iskorišten za prijevoz robe koja je predmet prekršaja, oduzet će se bez obzira na vrijednost robe.

(5) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iz stavaka 3. i 4. ovoga članka oduzet će se i kada nije u vlasništvu počinitelja prekršaja.

(6) Primjena odredaba ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od počinitelja prekršaja.

Otkup oduzete robe

Članak 71.

(1) Za robu koja je oduzeta izvršnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela carinski ured može vlasniku robe ili počinitelju prekršaja na njegov zahtjev u opravdanim slučajevima dozvoliti otkup robe uz plaćanje vrijednosti robe, pripadajućeg carinskog duga i drugih javnih davanja te svih troškova nastalih radi uređenja položaja robe.

(2) Otkup robe može se odobriti ako:

1. ne postoje zapreke sukladno carinskom zakonodavstvu ili posebnim propisima kako u odnosu na robu tako i u odnosu na osobu koja otkupljuje robu

2. je zahtjev za otkup robe podnesen prije objave javne prodaje ili donesene odluke o neposrednoj prodaji ili besplatnoj dodjeli sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) U postupku otkupa robe vrijednost robe i pripadajućeg carinskog duga te drugih javnih davanja utvrđuje se primjenom propisa važećih na dan podnošenja zahtjeva za otkup robe.

(4) O otkupu robe carinski ured donosi rješenje. Žalba izjavljena protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

(5) Ako nije utvrđeno postojanje okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, prije donošenja rješenja o otkupu robe carinski ured će podnositelja zahtjeva za otkup robe zaključkom:

1. obavijestiti o ukupnom iznosu koji čini vrijednost robe, pripadajući carinski dug i druga javna davanja te svi troškovi nastali radi uređenja položaja robe do dana obavješćivanja i

2. pozvati da:

a) se izjasni je li suglasan s utvrđenim iznosom iz točke 1. ovoga stavka i obvezom plaćanja daljnjih očekivanih troškova radi uređenja položaja robe do preuzimanja robe i

b) kao jamstvo za plaćanje dostavi odgovarajući oblik osiguranja.

(6) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne dostavi suglasnost i/ili oblik osiguranja iz stavka 5. točke 2. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od zahtjeva i postupak će se obustaviti.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju

Članak 72.

Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom u prvom stupnju vodi Carinska uprava.

DIO DVANAESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijevozna sredstava smještena pod carinskim nadzorom kod Hrvatskog autokluba

Članak 73.

Za uređenje pitanja prijevoznih sredstava koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nalaze smještena pod carinskim nadzorom u prostorima Hrvatskog autokluba odnosno u prostorima drugih osoba (udruženi autoklubovi), sukladno ovlaštenju Hrvatskog autokluba, primjenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Oslobođenja od carine

Članak 74.

(1) Zabrana raspolaganja robom koja je bila predmet oslobođenja od carine temeljem propisa koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuje se i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ako u vezi s robom iz stavka 1. ovoga članka nastane carinski dug, on će se obračunati i naplatiti u skladu s propisom temeljem kojeg je odobreno oslobođenje od carine.

(3) Ako se obračun i naplata iz stavka 2. ovoga članka odnosi na primjenu zakonodavstva Republike Hrvatske prije pristupanja Republike Hrvatske Uniji, iznos koji će se naplatiti prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Okončanje upravnih i prekršajnih postupaka

Članak 75.

(1) Upravni i prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za počinitelja prekršaja.

(3) Svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona za prekršajna djela koja nisu propisana ovim Zakonom obustavit će se.

Odobrenja o ispunjavanju uvjeta za utvrđivanje službenog mjesta

Članak 76.

(1) Odobrenja o ispunjavanju uvjeta za utvrđivanje službenog mjesta izdana prema odredbama propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona važeća su do izdavanja novog odobrenja sukladno odredbama ovoga Zakona, a najkasnije do 1. svibnja 2018.

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka prostori za koje nije izdano odobrenje o ispunjavanju uvjeta za utvrđivanje službenog mjesta neće se moći koristiti kao službeno mjesto.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 77.

(1) Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 9. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14., članka 22. stavka 4., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 1. i 2., članka 26., članka 28. stavka 2., članka 33., članka 35. stavka 3., članka 48. i članka 55. ovoga Zakona najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju:

1. Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda (»Narodne novine«, br. 64/13.)

2. Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama (»Narodne novine«, br. 64/13.)

3. Pravilnik o EORI broju (»Narodne novine«, br. 64/13. i 89/13.)

4. Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji (»Narodne novine«, br. 68/13.)

5. Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (»Narodne novine«, br. 70/13. i 41/14.)

6. Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom (»Narodne novine«, br. 76/13.)

7. Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije (»Narodne novine«, br. 77/13.)

8. Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (»Narodne novine«, br. 78/13.)

9. Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (»Narodne novine«, br. 93/13. i 3/15.)

10. Pravilnik o određivanju službenog mjesta (»Narodne novine«, br. 5/14.).

Prestanak važenja propisa

Članak 78.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (»Narodne novine«, br. 54/13.)

2. Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uveznih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji (»Narodne novine«, br. 77/10. i 42/12.).

Stupanje na snagu

Članak 79.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2016.

Klasa: 022-03/16-01/23

Zagreb, 29. travnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
akademik Željko Reiner, v. r.

40 30.04.2016 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije 40 30.04.2016 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije 40 30.04.2016 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije 40 30.04.2016 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije