Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća

NN 40/2016 (30.4.2016.), Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1050

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

a) ciljna skupina

b) područje i razdoblje provedbe

c) prihvatljivi proizvodi

d) učestalost i način isporuke i raspodijele

e) prihvatljivi troškovi

f) način odabira dobavljača

g) nadležna tijela

h) administrativna kontrola i kontrola na terenu i

i) inspekcijski nadzor.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća)

– Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 907/2014)

– Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/247 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana u okviru programa voća i povrća u školama (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/247) i

– Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/248 оd 17. prosinca 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana u okviru programa voća i povrća u školama te o utvrđivanju indikativne dodjele te potpore (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/248).

Definicije

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Shema školskog voća i povrća je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

2) ciljna skupina su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske

3) razdoblje provedbe je razdoblje koje počinje 1. kolovoza u godini u kojoj započinje školska godina, a završava 31. srpnja u godini u kojoj završava školska godina

4) dobavljač voća i povrća je pravna ili fizička osoba koja isporučuje voće i povrće školama koje sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća

5) škola je odgojno-obrazovna ustanova koja sudjeluje u Shemi školskog voća i povrća, a nadležna je za raspodjelu voća i povrća i organiziranje pratećih mjera

6) podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća je dobavljač voća i povrća odobren za isporuku voća i povrća školama koje sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća

7) podnositelj Zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje je tijelo odobreno za praćenje i ocjenjivanje utjecaja Sheme školskog voća i povrća na prehrambene navike i zdravlje školske djece

8) podnositelj Zahtjeva za potporu za promociju je tijelo odobreno za promociju u okviru Sheme školskog voća i povrća

9) podnositelj Zahtjeva za potporu za prateće mjere je tijelo odobreno za prateće mjere u okviru Sheme školskog voća i povrća.

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) Nadležna tijela i njihove zadaće u provedbi uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika su:

– ministarstvo nadležno za poljoprivredu koje:

a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za promociju u okviru Sheme školskog voća i povrća i

b) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za prateće mjere u okviru Sheme školskog voća i povrća

ministarstvo nadležno za zdravlje koje:

a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje u okviru Sheme školskog voća i povrća i

b) potvrđuje Listu prihvatljivih proizvoda

– ministarstvo nadležno za obrazovanje koje:

a) potvrđuje spisak škola i broj učenika u osnovnim i srednjim školama koji sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća

– Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) koja:

a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Sheme školskog voća i povrća

b) dodjeljuje potporu i

c) obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu podnositelja Zahtjeva za potporu u okviru Sheme školskog voća i povrća u skladu sa člancima 7. i 8. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/248.

(2) Ministarstva iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. Ovoga članka nadležna su i za:

– informiranje javnosti o važnosti voća i povrća u pravilnoj prehrani i

– promoviranje konzumiranja voća i povrća na jednostavan i zanimljiv način.

Područje provedbe

Članak 5.

Shema školskog voća i povrća provodi se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Prihvatljivi proizvodi

Članak 6.

Lista prihvatljivih proizvoda koje je u okviru Sheme školskog voća i povrća potvrdilo ministarstvo nadležno za zdravlje nalazi se u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Prihvatljivi troškovi

Članak 7.

(1) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru Sheme školskog voća i povrća su:

– troškovi za voće i povrće franco škola koji su nastali u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe Sheme školskog voća i povrća i

– troškovi izravno vezani uz provedbu Sheme školskog voća i povrća:

1. za aktivnosti praćenja i ocjenjivanja u skladu s člankom 8. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/247

2. troškovi promocije vezani uz informiranje šire javnosti o Shemi školskog voća i povrća, uključujući plakat u skladu sa člankom 10. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/247, a ovi troškovi mogu uključiti jednu ili više sljedećih mjera i aktivnosti:

a) informativne kampanje s pomoću radiodifuzije, sredstava elektroničke komunikacije, tiska i sličnih sredstava informiranja

b) informativne sastanke, konferencije, seminare i radionice posvećene informiranju šire javnosti te slična događanja i

c) informativne i promotivne materijale, npr. pisama, letke, brošure, gadgete i slično i

3. troškove za prateće mjere u skladu s člankom 2. stavkom 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/247, a posebno:

a) troškove za organiziranje satova kušanja, održavanje nastave u vrtu, posjet poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi proizvodnjom voća i povrća i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom i

b) troškove za mjere s ciljem edukacije djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama i zaštiti okoliša u vezi sa proizvodnjom, distribucijom i potrošnjom voća i povrća.

(2) Troškovi za promociju i prateće mjere iz stavka 1. podstavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka ne mogu se financirati iz drugih programa potpore Europske unije.

(3) Troškovi za promociju iz stavka 1. podstavka 2. točke 2. ovoga članka ne smiju prijeći 5% godišnjeg iznosa potpore Europske unije dodijeljene Republici Hrvatskoj.

(4) Troškovi za prateće mjere iz stavka 1. podstavka 2. točke 3. ovoga članka ne smiju prijeći 15% godišnjeg iznosa potpore Europske unije dodijeljene Republici Hrvatskoj.

(5) Iznos potpore za troškove prihvatljive u okviru Sheme školskog voća i povrća isplatit će se u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 907/2014.

(6) Iznos potpore po učeniku izračunava se na osnovi broja učenika upisanih u osnovne i srednje škole koje sudjeluju u provedbi Sheme školskog voća i povrća i iznosa planiranog za troškove za voće i povrće isporučeno školi.

(7) Prilikom isporuke školi dobavljač će isporučiti voće i povrće u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koji sudjeluju u provedbi Sheme školskog voća i povrća, a da masa obroka po učeniku iznosi od 100 do 150 g.

(8) Za količine voća i povrća koje iznose iznad 150 g ili ispod 100 g mase obroka po učeniku na mjesečnoj razini neće se isplatiti potpora.

(9) Administrativna kontrola isporučenih količina voća i povrća obavlja se na mjesečnoj razini.

(10) Za sve prihvatljive troškove u okviru Sheme školskog voća i povrća porez na dodanu vrijednost (PDV) isplatit će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(11) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se u iznosu do:

– 90% iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda i

– 10% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Europski plakat Shema školskog voća i povrća

Članak 8.

Europski plakat Shema školskog voća i povrća izrađuje tijelo odobreno za promociju u skladu s Prilogom Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/247.

Javni poziv

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja će:

– najkasnije 6. svibnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća objavit javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća i

– najkasnije 30. svibnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća na web-stranici objaviti:

a) popis dobavljača koji ispunjavaju uvjete javnog poziva

b) popis škola koje mogu sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća s brojem učenika po školi i

c) iznos potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje dostavit će Agenciji za plaćanja:

– najkasnije 20. svibnja u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća ukupan broj učenika po svakoj školi u tekućoj školskoj godini

– najkasnije 25. kolovoza u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća privremeni broj učenika po svakoj školi upisanih u novu školsku godinu i

– najkasnije 15. listopada u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća konačan broj učenika po svakoj školi upisanih u novu školsku godinu.

(3) Prilikom prijave na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka, dobavljač voća i povrća će dostaviti Agenciji za plaćanja:

– dokaz da je u Sudskom ili Obrtnom registru registriran za djelatnost trgovine hranom

– presliku potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci

– informacije o području koje planira pokrivati pri isporukama voća i povrća (županija/e ili cijela Republika Hrvatska) i

– pisanu izjavu prema kojoj će:

a) u skladu s ovim Pravilnikom, koristi voće i povrće financirano iz Sheme školskog voća i povrća za isporuku školama

b) vratiti svu neopravdano isplaćenu potporu zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu distribuirani djeci u skladu s listom prihvatljivih proizvoda iz Priloga I ovoga Pravilnika ili je isplaćena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom

c) u slučaju prijevare ili svjesnog nehaja vratiti dodatno i iznos u visini razlike između isplaćenog iznosa i iznosa na koji je kao podnositelj Zahtjeva za potporu imao pravo

d) na zahtjev dostaviti prateće dokumente i

e) se podvrgnuti administrativnoj kontroli i kontroli na terenu te inspekcijskom nadzoru.

Odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu će u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća:

– najkasnije 15. lipnja odlukom odobriti tijelo nadležno za promociju i tijelo nadležno za prateće mjere u okviru Sheme školskog voća i povrća i njihov godišnji plan aktivnosti.

(2) Ministarstvo nadležno za zdravlje će u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća:

– najkasnije 15. lipnja odlukom odobriti tijelo nadležno za praćenje i ocjenjivanje utjecaja Sheme školskog voća i povrća na prehrambene navike i zdravlje školske djece i godišnji plan aktivnosti.

(3) Tijelo odobreno za promociju, tijelo odobreno za prateće mjere i tijelo odobreno za praćenje i ocjenjivanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavit će Agenciji za plaćanja:

– najkasnije 30. lipnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća odobreni godišnji plan aktivnosti i pisanu izjavu prema kojoj će:

a) u skladu s ovim Pravilnikom, koristiti potporu za promociju, prateće mjere, praćenje i ocjenjivanje u okviru Sheme školskog voća i povrća

b) u slučaju prijevare ili svjesnog nehaja vratiti dodatno i iznos u visini razlike između uplaćenog iznosa i iznosa na koji je podnositelj Zahtjeva za potporu za promociju, prateće mjere, praćenje i ocjenjivanje imao pravo i

c) na zahtjev dostaviti prateće dokumente.

(4) Agencija za plaćanja će u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća:

– najkasnije 5. rujna odlukom privremeno odobriti dobavljača i odrediti iznos prava na potporu po pojedinoj školi u okviru Sheme školskog voća i povrća i

– najkasnije 30. listopada odlukom odrediti iznos prava na potporu po pojedinoj školi koja sudjeluje u Shemi školskog voća i povrća i konačni iznos potpore po dobavljaču za svaku školu s kojom je sklopio ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(5) Konačni iznos potpore po dobavljaču za svaku školu s kojom je sklopio ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća se ne može naknadno mijenjati.

Ugovor

Članak 11.

(1) Dobavljači i škole iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika će sklopiti Ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka dobavljači će dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije 20. srpnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje ove obavezne dijelove:

– ugovorne strane

– predmet ugovora

– prava i obveze ugovornih strana

– klauzulu o pristupanju Shemi školskog voća i povrća i prihvaćanju odredbi ovoga Pravilnika

– učestalost isporuke i raspodjele voća i povrća

– vrstu voća i povrća koje će se isporučivati i raspodijeliti

– obveze ugovornih strana u pogledu isporuke, prijema i raspodijele voća i povrća

– okvirni broj učenika koji sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća po školi

– okvirni tjedni raspored vrsta voća i povrća koje dobavljač isporučuje školi tijekom nastavne godine sa naznačenim danom u tjednu i vremenom isporuke

– obvezu škole da potpiše i ovjeri otpremnicu dobavljača za isporučeno voće i povrće (dva primjerka otpremnice ostaju dobavljaču, a treći primjerak ostaje školi za vlastitu evidenciju)

– klauzulu prema kojoj ugovorne strane prihvaćaju obvezu podvrgavanja administrativnoj kontroli i kontroli na terenu te inspekcijskom nadzoru

– klauzulu o sudu nadležnom u slučaju spora i

– odredbu da će se izmjene i dopune ugovora odrediti aneksom.

(4) Ugovor se podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET).

(5) Po elektronskom popunjavanju i učitavanju Ugovora u AGRONET, potpisan i ovjeren Ugovor u papirnatom obliku potrebno je preporučeno s povratnicom ili osobno dostaviti Agenciji za plaćanja.

(6) Nakon donošenja odluka iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika i sklapanja Ugovora iz stavka 1. ovoga članka, škola i dobavljač mogu izmijeniti ili dopuniti Ugovor u dijelu odredaba iz stavka 3. podstavaka 6., 8. i 9. ovoga članka kako bi se isporuke uskladile s konačnim financijskim iznosom potpore utvrđenim odlukom iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Izmjenu ili dopunu Ugovora iz stavka 6. ovoga članka dobavljač je obavezan dostaviti Agenciji za plaćanja prije izdavanja konačne odluke iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(8) U tijeku provedbe Sheme školskog voća i povrća dobavljač može sklopiti Ugovor s više škola dok škola može sklopiti Ugovor samo s jednim dobavljačem.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza od strane dobavljača i oduzimanja odobrenja dobavljaču, škola će obavijestiti Agenciju za plaćanja o raskidu ugovora i sklopiti novi Ugovor s drugim dobavljačem s popisa dobavljača pri čemu zadržava pravo na financijski okvir koji je utvrđen odlukom iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika za prvog dobavljača uz korekciju financijskog iznosa za već isporučeno voće i povrće.

Učestalost isporuke

Članak 12.

(1) Isporuka voća i povrća u okviru Sheme školskog voća i povrća odvijat će se najmanje jednom tjedno u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

(2) Dobavljač će započeti isporuku voća i povrća nakon izdavanja privremene odluke iz članka 10. stavka 4. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Raspodjela voća i povrća u okviru Sheme školskog voća i povrća odvijat će se istoga dana kada i isporuka voća i povrća ili najkasnije u roku od 24 h od isporuke.

(4) Dobavljač će izdati školi otpremnicu za isporučeno voće i povrće na kojoj će stajati napomena: »Troškove za voće i povrće isporučeno u školu po ovoj otpremnici podmirit će Ministarstvo poljoprivrede.«

(5) Škola je dužna potpisati otpremnicu, uzeti jedan primjerak otpremnice te voditi posebnu evidenciju preuzetih količina voća i povrća u okviru Sheme školskog voća i povrća.

Prateće mjere

Članak 13.

(1) Shema školskog voća i povrća zahtijeva provedbu pratećih mjera među učenicima osnovne i srednje škole.

(2) U okviru Sheme školskog voća i povrća provodit će se jedna ili više sljedećih pratećih mjera:

– organiziranje satova kušanja voća i povrća

– održavanje nastave u vrtu

– posjet poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave proizvodnjom voća i povrća i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom i

– edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama i zaštiti okoliša u vezi sa proizvodnjom, distribucijom i potrošnjom voća i povrća.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za obrazovanje i ministarstvo nadležno za zdravlje provodit će mjere iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u okviru svojih nadležnosti.

(4) Škole i dobavljači sukladno ugovoru zajedno sa tijelom odobrenim za prateće mjere, organizirat će provedbu pratećih mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u okviru Sheme školskog voća i povrća.

(5) Tijelo odobreno za prateće mjere napravit će godišnje izvješće o provedbi pratećih mjera u okviru Sheme školskog voća i povrća s podacima o:

– vrsti prateće mjere

– mjestu provedbe

– datumu održavanja

– broju sudionika i

– samoj aktivnosti.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka tijelo odobreno za prateće mjere dostavit će ministarstvu nadležnom za poljoprivredu do 31. srpnja za prethodnu školsku godinu.

Praćenje i ocjenjivanje

Članak 14.

(1) Tijelo iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika obavlja praćenje utjecaja Sheme školskog voća i povrća na godišnjoj razini te ocjenjuje njenu učinkovitost na prehrambene navike i zdravlje školske djece u skladu s člankom 8. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/247.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavlja praćenje provedbe Sheme školskog voća i povrća i dostavlja Europskoj komisiji izvješće o ocjenjivanju u skladu s člankom 6. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/248.

Suspenzija i povlačenje odobrenja

Članak 15.

Ako se utvrdi da podnositelj Zahtjeva za potporu ne poštuje obveze propisane Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2016/247, u skladu s člankom 7. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/247 nadležno tijelo iz članka 10. suspendira, povlači odobrenje ili ponovno odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu.

Uvjeti za odobravanje potpore

Članak 16.

(1) Podnositelji Zahtjeva za potporu Shemi školskog voća i povrća podnosi Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja.

(2) Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća u skladu s obrascem iz Priloga IV ovoga Pravilnika vodi tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– nazivu i adresi škole kojoj je isporučio voće i povrće

– broju učenika u školi koji sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća

– datumu, vrsti i količini isporučenog voća i povrća i

– cijeni isporučenog voća i povrća.

(3) Podnositelj Zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje, podnositelj Zahtjeva za potporu za promociju i podnositelj Zahtjeva za potporu za prateće mjere u skladu s obrascem iz Priloga V ovoga Pravilnika vodit će tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– nazivu i adresi škole u kojoj je provedeno praćenje i ocjenjivanje odnosno aktivnost u vezi s promocijom ili pratećim mjerama i

– provedenim aktivnostima.

(4) Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća vodit će evidenciju o isporuci voća i povrća na način da iznos prava na potporu po pojedinoj školi s kojom je dobavljač sklopio Ugovor bude raspoređen na sve tjedne školske godine.

Zahtjev za potporu

Članak 17.

(1) Zahtjev za potporu u skladu s člankom 4. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/248 može podnijeti samo odobreni podnositelj Zahtjeva za potporu u okviru Sheme školskog voća i povrća.

(2) Potpora za isporuku voća i povrća može se odobriti samo za voće i povrće koje se nalazi na Listi prihvatljivih proizvoda iz Priloga I ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za potporu za isporuku voća i povrća mora biti ispravno popunjen i potpun i mora ga pratiti dokumentacija u skladu s Prilogom IV ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za potporu za isporuku voća i povrća pokrit će obračunsko razdoblje od kalendarskih mjesec dana, a može se podnijeti Agenciji za plaćanja prvog dana nakon isteka obračunskog razdoblja za koje se podnosi.

(5) Zahtjev za potporu za praćenje i ocjenjivanje, promociju ili prateće mjere mora biti ispravno popunjen i potpun, a može se podnijeti Agenciji za plaćanja tijekom njihove provedbe.

(6) Zahtjevi za potporu moraju biti podneseni najkasnije posljednjeg dana trećeg mjeseca nakon isteka razdoblja na koje se odnose, osim u slučajevima više sile.

(7) Zahtjev za potporu za izvješće o ocjenjivanju izvršeno u skladu s člankom 8. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/247 podnosi se najkasnije posljednjeg dana prvog mjeseca nakon isteka roka predviđenog za ocjenjivanje.

(8) Neispravno popunjen i nepotpun Zahtjev za potporu neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora. Agencija za plaćanja obavijestit će podnositelja Zahtjeva za potporu o potrebi njegove izmjene ili dopune.

(9) Zajedno sa Zahtjevom za potporu u okviru Sheme školskog voća i povrća:

– podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća dostavit će Agenciji za plaćanja tablične evidencije iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika zajedno sa dokazom o isporuci voća i povrća i

– podnositelji Zahtjeva za potporu za promociju i podnositelj Zahtjeva za potporu za prateće mjere dostavit će Agenciji za plaćanja tablične evidencije iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 18.

(1) Zahtjev za potporu za isporuku voća i povrća podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a.

(2) Način podnošenja Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća pojašnjen je u Korisničkim uputama za Shemu školskog voća i povrća – AGRONET II (u daljnjem tekstu: Korisničke upute) koje se nalaze na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

(3) AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisnicima potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

(4) Korisnici AGRONET-a imaju mogućnost elektronskog popunjavanja Zahtjeva za odobrenje podnositelja, Zahtjeva za potporu, Zahtjeva za promjenu, Zahtjeva za isplatu i Zahtjeva za odustajanje.

(5) Korisnici AGRONET-a imaju mogućnost preuzimanja:

a) Odluke o odobrenju/Obavijesti o nepotpunosti

b) Odluke o odbijanju Zahtjeva i

c) Odluke o isplati.

(6) Korisnici AGRONET-a imaju mogućnost slanja:

a) Zahtjeva za odobravanje podnositelja

b) Ugovora

c) Aneksa Ugovora

d) Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća i

e) pratećih dokumenata.

(7) Korisnik se upisuje u Registar korisnika potpora tržišnih mjera (u daljnjem tekstu: ZOT registar) kako bi mu se na AGRONET-u omogućilo podnošenje zahtjeva, slanje dokumenata i preuzimanje odluka. Svaki korisnik AGRONET-a prilikom upisa na AGRONET dobiva jedinstveno korisničko ime i šifru s kojom se registrira na AGRONET-u.

(8) Po elektronskom popunjavanju i učitavanju Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća u AGRONET-u, potpisan i ovjeren Zahtjev za potporu za isporuku voća i povrća zajedno s propisanom dokumentacijom u papirnatom obliku potrebno je dostaviti Agenciji za plaćanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno.

(9) Obrasci Zahtjeva za potporu nalaze se u Prilogu IV i V ovoga Pravilnika.

Isplata potpore

Članak 19.

(1) Potpora Shemi školskog voća i povrća isplatit će se u skladu s člankom 5. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/248, a na temelju:

– Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća uz koji su priloženi dokazi o isporuci:

a) izvornik ili preslika otpremnice za isporučeno voće i povrće potpisane i ovjerene od škole i dobavljača u kojoj je izražena vrsta i količina isporučenog voća ili povrća, naziv i adresa škole, broj djece koja imaju pravo primati voće i povrće i datum isporuke i

b) izvornik ili preslika računa potpisanog i ovjerenog od dobavljača u kojemu je izražena vrsta i količina isporučenog voća i povrća, broj djece koja imaju pravo primati voće i povrće ili broj obroka po datumu/ima isporuke i cijena isporučenog voća ili povrća

– Zahtjeva za potporu za praćenje uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe praćenja) i izvješće o praćenju po završetku provedbe

– Zahtjeva za potporu za izvješće o ocjenjivanju uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe ocjenjivanja) i izvješće o ocjenjivanju po završetku provedbe i

– Zahtjeva za potporu za promociju ili prateće mjere uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi za robe i usluge).

(2) Račun iz stavka 1. podstavka 1. točke b) ovoga članka glasi na Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

(3) Potpora Shemi školskog voća i povrća isplatit će se u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog Zahtjeva za potporu.

Inspekcijski nadzor

Članak 20.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu poduzet će sve potrebne mjere kako bi se osiguralo poštivanje odredbi ovoga Pravilnika.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka odnose se na inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Pravilnika.

Povrat potpore

Članak 21.

(1) U slučaju nepropisno isplaćene potpore, korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava vratiti Agenciji za plaćanja taj iznos.

(2) Ukoliko povrat sredstava nije izvršen u roku iz stavka 1. ovoga članka, na iznos glavnice zaračunat će se zakonska zatezna kamata od prvog dana kašnjenja do uplate sredstava.

(3) Kamatna stopa obračunava se i ne smije biti niža od kamatne stope u skladu sa zakonodavstvom kojim se uređuju kamatne stope.

(4) Povrat isplaćenog iznosa potpore uvećanog za kamate ne primjenjuje se ako je potpora isplaćena greškom Agencije za plaćanje i ako podnositelj Zahtjeva za potporu nije otkrio grešku u isplaćenoj potpori. U tom slučaju podnositelj Zahtjeva za potporu mora vratiti Agenciji za plaćanja samo isplaćeni iznos potpore.

Obavijesti

Članak 22.

U skladu s člankom 6. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/248 nadležna tijela iz članka 4. ovoga Pravilnika obavijestit će Europsku komisiju o:

a) rezultatima aktivnosti praćenja provedenih u skladu sa člankom 8. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/247 i

b) kontrola na terenu i nalazima kontrola provedenim u skladu s člankom 8. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2016/248.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, broj 47/15, 55/15 i 15/16).

(2) Postupci u provedbi Sheme školskog voća i povrća za kalendarsku godinu 2015./2016. dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, broj 47/15, 55/15 i 15/16).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/13

Urbroj: 525-07/0004-16-5

Zagreb, 27. travnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I – PRILOG V

40 30.04.2016 Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća 40 30.04.2016 Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća